Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 19, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ;-17/04/2014ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð,eÁ;-ºÀjd£À,G:-«zÁåyð,  ¸Á;-zÀĪÀÄw,vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ ಮತ್ತು 1).D¯ÁA¨ÁµÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ 26 ªÀµÀð   2).ªÀĸÁÛ£À¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR¸Á§ 50 ªÀµÀð,3).¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ 24 ªÀµÀð   4).²æêÀÄw SÁdªÀÄä vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ 28 ªÀµÀð.  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ನಾಲಾದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಆಪು ಕೊಯ್ದಿದ್ದು, ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರೇ’’ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳಾಗಿದೆ’’ ನಾವು ಕೊಯ್ದ ಆಪನ್ನು ಹೇಗೆ ತಂದಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದವರೇ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆಲಾಂಬಾಷ ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಲ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು,ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಾವ ದೇವಣ್ಣ ಈತನಿಗೂ ಸಹ ಬಲಗೈಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಚೆಪ್ಪಲಿಯಿಂದ  ಹೊಡೆದು ಈ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2014. PÀ®A.143, 147,148,323 504,324,506, 355 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹.J¸ï.n PÁ¬ÄzÉ-1989.CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೇಮಣ್ಣ 55 ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 18-04-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಮಡುಗು ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ  ಈಕೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷದ ಸೇವಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಕಾರಟಗಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಣಮುಖಳಾಗದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ ವೀರಭದ್ರ ತಂದೆ ಹೇಮಣ್ಣ 35ವರ್ಷ,  ನಾಯಕ, ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾಃ ಚನ್ನಳ್ಳಿ  ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು.   gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 20/2014 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ.ಪಿ.ಸಿ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                     ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀtÚ, FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ UÀÄ®âUÁðzÀ°è qÁ:¥ÀvÀAUÁ ªÉÊzÁå¢PÁjUÀ¼À°è E¯ÁdÄ ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ »ÃUÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ §zÀÄPÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢:10/04/14 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 03-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀÄA¨Á ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¢£ÁAPÀ:10/04/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmÉUÉ jªÀÄì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢:18/04/14 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è  CAvÁ  ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd,50ªÀµÀð,ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ:w: ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á:ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
      ದಿನಾಂಕ 18-04-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ , ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು  ಚಾಟಿಗಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ಭೀಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ  50 ವರ್ಷ ಜಾ.ಚಲುವಾದಿ  ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ   ಸಾ: ಗೋಡಿಹಾಳ   ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು EªÀgÀ  ಹೊಲದ ಬೇವಿನಗಿಡದ ಕೇಳಗೆ ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮೃತ ಮಗ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೂಡಿ  ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಕೇಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ  ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಿದ್ದು ಕೇಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಎಡ ಸೊಂಟದ ಹತ್ತಿರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು  ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ನರಸಿಂಹ ಇವರಿಗೆ ಸಿಡುಲು ಬಡಿತದಿಂದ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು,ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೊಪದಿಂದ ಜರಗಿದ್ದು,  ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆgÀ£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2014 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-    
            ¢£ÁAPÀ: 18-04-2014 gÀAzÀÄ 5-10 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪Ài˯Á¸Á§ vÀAzÉ £À¢ÃªÀiï¸Á§, 23 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¥À üFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EAd£ï £ÀA. JZZWEK45694 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ §¸ÀªÀgÁd£À UÉÆÃzÁ«Ä£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÁUÉñÀégÁªï vÀAzÉ PÀȵÀÚgÁªï, PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32-J£ï-0017 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32-J£ï-0017 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ §®PÁ°£À QgÀĨÉgÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§£À §® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV »AvɯÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ  ¸ÀzÀj ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 19-04-2014 gÀAzÀÄ 00-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  85/2014 PÀ®A.279,337,304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  
            

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-


                   ±ÉõÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ :-46 ªÀµÀð eÁ:-gÉrØ G:-MPÀÄÌ®vÀ£À  Á:-G¥À ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ.²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï zÉêÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¹zÀÝ¥Àà zÉêÀ¸ÀÆUÀgÀÄ EªÀgÀ 20 JPÀgÉ ºÉÆîªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀªÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ©¹°UÉ MtUÀ°PÉÌ ºÁj ºÁQzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 06.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ MtUÀ°PÉÌ ºÁj ºÁQzÀÝ PÀªÀ¼É ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ¸ÁzÉêÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ   2)¸ÀĤïï vÀAzÉ fAzÀ¥Àà ¸Á :- zÉêÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ3)DmÉÆà F±À¥Àà£À »jAiÀĪÀÄUÀ(ºÉ¸ÀgÀÄUÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè)¸Á:-d£ÀvÁ  PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  K£À¯Éà ¨ÉêÀÇgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ºÉÆîzÀ zÁjAiÀÄ°è PÀªÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁj ºÁQzÀgÉ £ÁªÉAUÀ wgÀÄUÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwzÁÝUÀ CzÀPÉÌ vÁ£ÀÄ D 03 d£ÀjUÉ ¨É¼ÀzÀ ªÀiÁ®Ä ºÉÆîzÀ°è MtV¸ÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MtV¸ÀÄvÁÛgÉãÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ AiÀÄ®è¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀĤïï£ÀÄ K£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Àß CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ »r PÀ°è¤AzÀ vÀ£Àß JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ DmÉÆà F±À¥Àà£À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.DUÀ vÁ£ÀÄ agÁqÀ®Ä C°èAiÉÄà EzÀÝ ZÁUÀ¨Á« ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:54/2014 PÀ®A:324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:18-04-2014 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÀAeï KjAiÀiÁzÀ ¥ÀmÉïï UÀAeïzÀ°è ¸ÉÆãÁ mÉæÃrAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1] Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ªÀ®è¨sÀzÁ¸À ªÀAiÀiÁ:46 ªÀµÀð eÁ:»AzÀÄ (¥ÀmÉïï) G:§¼ÀÄî½î ªÁå¥Áj ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA: 11-12-177 ¹ÃAiÀiÁ vÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  L¦J¯ï. QæPÉÃmï gÁd¸ÁÜ£À «/J¸ï. ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.L. r.J¸ï.©. WÀlPÀ, ¹.¦.L. ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ ,¹.¦.L. AiÀÄgÀUÉÃgÁ .ºÁUÀÆ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ¤AzÀ  ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä  1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.28.650/-2] MAzÀÄ L¦J¯ï. ºÉ¸ÀgÀÄ §gÉzÀ C¯ÁÖçmÉPï ¹ªÉÄAmï£À J¹ÖªÉÄAmï ¥ÀĸÀÛPÀ C.Q.gÀÆ. E¯Áè.  3] MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥À£ÀÄß C.Q.gÀÆ.E 4] JgÀqÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ,. 2000/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¯ÁªÁ PÀA¥À¤ ªÉÆèÉʯï C.Q.gÀÆ. 500/-  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. zÁ½AiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ £ÀA: 2] £ÁUÀgÁd ªÉÆÃ.£ÀA:9901567177 3] ¥ÀAPÀeï ªÉÆÃ.£ÀA;9845646491  4] ¥ÀªÀ£ï ªÉÆÃ.£ÀA:9503768323 ¸Á: ªÀÄƪÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA:59/2014 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆಲಂಬಾಷಾ ತಂದೆ ದಿ|| ಶೇಖ್ ಹುಸ್ಸೇನ್ ಚೀಚಾ , ವಯ:58, : ಒಕ್ಕಲುತನ , ಸಾಕಾಟಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ )ಖಾಜಾಬೀ ಗಂ.ನಿಖಿಮಿಯಾನ್ @ ನಬೀಮಿಯಾ , ವಯ:56, ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ:ಕಾಟಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು2)ರಾಮ್ಜಾನ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಕೆ.ಎಮ್ ಜಿಲಾನಿ ಖಾಜೀ , ವಯ:50, :ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ:ಎಮ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು 3)ಮೋಹಿನುದ್ದಿನ ಬೀ ಗಂಡ ಬಾಸೀದಲಿ, ವಯ:45,: ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ:ಕಾಟಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಈತನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು , ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.222/3  ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 5 ಎಕರೆ 31 ಗುಂಟೆ ಇದ್ದು, ಆರೋಪಿತರು ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಖೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 27-01-84 ರಂದು ಸಿಂಧನೂರು ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸಂ.2667/83-84 ದಿನಾಂಕ:27-01-84 ಪ್ರಕಾರ ದಾನಪತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ವಿರುದ್ದ .ಎಸ್ ನಂ.224/2014 ರಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ  ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ: 09-04-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂ.105/2014 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.103/2014, ಕಲಂ.465, 468, 471, 416, 419, 420 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 19.04.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät,26 ªÀµÀð,eÁ:J¸ï.¹.(ªÀiÁ¢UÀ), G:UÀÄwÛUÉ PÁ«ÄðPÀ, ¸Á:ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î vÁ.f.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ  vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ vÁªÀÅ 04 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ vÀ£Àß vÀAV ¨sÁVgÀy 21 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ aPÀ̪À¼ÁVzÀÄÝ EªÀ½UÉ 2013 £Éà ¸Á°£À ªÉÄà wAUÀ¼À°è vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á: mÉÊ¥ï-7/129 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ 18.04.2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAV ¨sÁVgÀy UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 21 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉA¥ÀÄ ©½ r¸ÉÊ£ï £ÉÊn zsÀj¹zÁݼÉ.CªÀ½UÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè.CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä 25 ªÀµÀð eÁ:J¸ï.¹[ªÀiÁ¢UÀ] FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆVgÀĪÀzÁV w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ .CªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ AiÀĪÀgÉ N¢zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ vÉ®UÀÄ »A¢ ªÀiÁvÀ£ÁrvÁÛ¼É.JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É CªÀÄä CAvÁ ºÀZÉÑ EgÀÄvÀÛzÉ.¨sÁVgÀyAiÀÄ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄrPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:55/2014 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                 ದಿನಾಂಕ:17.04.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ ತಂದೆ ಲಚಮರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ :27 ವರ್ಷ ಜಾ:ನಾಯಕ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಹಾಳತಿಮ್ಮಾಪೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು FvÀ£ÀÄ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁWÀªÀgÉrØ ªÀ:35 ಈತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ  ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 19.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ:1 ಈತನು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ 2) gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁWÀªÀgÉrØ ªÀ:32 ªÀµÀð3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ ªÀ:33 ªÀµÀð 4) ¸ÀıÁAvÀ vÀAzÉ ºÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀ:30ªÀµÀð 5) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ@ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ªÀ:26 ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ,G:«zÁåyð,¸Á:PÁqÀÆègÀÄ6] £ÁUÀgÉrØUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀ:55 ªÀµÀð J®ègÀÆ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ºÁ¼ÀwªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಏನಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮೀರಿ ನೀನು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿನಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎರಿಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಹೆದರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಾಯಿಯನ್ನು ದಬ್ಬಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಈತನು ಎಡಗಾಲಿನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಸುಶಾಂತ ಈತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹಿಂದೆಲೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ £ÀA: 118/2014
PÀ®A: 143,147,448,355,504,506,323,324, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2014 gÀAzÀÄ  35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.