Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 31, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/07/
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-7-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÀ ±ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: OgÁzÀ (©), ¸ÀzÀå ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw C¤ÃvÁ UÀAqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ JzÉ £ÉÆêÀÅ CUÀÄwÛzÉ ZÀ½ dégÀ §gÀÄwÛªÉ JAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀPÉÌ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥sÁå¤UÉ ¥Á°¸ÀÖgÀ §mÉÖ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 30/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: rVÎ EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉà ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JqÀPÀ¥Á¼ÀzÀ°è, UÀmÁ¬Ä ªÉÄïÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §®¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÁ®Ä ªÉÆîPÁ®Ä PɼÀUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-7-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ºÉjUÉ CzÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£À PÀ¼ÀUÀqÉ CgÀtåzÀ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£À ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29,30/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ §ÄzÀÝ, §¸ÀªÀ, CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæ«gÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀiÁºÁvÀägÀ ¨sÁªÀ avÀæPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ PÉñÀj §tÚ ZÉ°è CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: qsÁPÀÄ vÁAqÁ dA§V EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À vÀAzÉ, CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉ vÀªÀÄä eÉƼÀzÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÃzÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÉêÀįÁ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: gÁªÀĪÀvÀÛ vÁAqÁ (J¦) EªÀgÉ®ègÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉøÀgÀÄ ¨ÉüÉAiÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ ¨ÉÃ¼É w£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQ¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JPÉ ¤ªÀÄä PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è ºÁQ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÃ¼É w£ÀÄßwÛzÀݪÀÅ DzÀÝjAzÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è ºÁQzÉÝªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Éà ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr zÁzÁæ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀzÀ JgÀqÀÄ QðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ a®ègÉ »ÃUÉ 2000/- gÀÆ, 2) UÀÆ®Ø ¥sÁèöåUï ¥ÀÄr 2 C.Q 3200/- gÀÆ, 3) ©æ¸ÁÖ¯ï ¹UÀgÉmï ¥ÀÄr 3 CQ. 3200/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 8500=00 UÀ¼ÀzÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɬÄAzÀ 22.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ²æà PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ï ¦æ¤ì¥Á®gï ¸ÀPÁðj LnL PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ LnL ¥ÀjÃPÁë ¸À«Äw gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÉêÁ LnL PÁ¯ÉÃeïUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÉÆÃ¥Á® eÉ.n.N ¸ÉêÁ LnH PÁ¯ÉÃeï gÀªÀgÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ §AgÀ ¥ÀjÃPÀëPÀgÁzÀ J.©.§rUÉÃgï gÀªÀgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt J.©.§rUÉÃgï EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉUÉ ²æà PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ï ¦æ¤ì¥Á®gï ¸ÀPÁðj LnL PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CzsÀåPÀëgÀÄ LnL ¥ÀjÃPÁë ¸À«Äw gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀÄAd½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä -ªÀÄÄzÀÝ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 15 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è §»zÉÃðµÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ZÀÄmÁÖPÀ¯ï UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ZÀÄmÁÖPÀ¯ï ¸ÀtÚ ªÀiÁgÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ CªÀgÀÄ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀt PÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:23.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:29.07.2010 gÀAzÀÄ ZÀÄmÁÖPÀ¯ï UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ PÀÄ:§ÄdÓªÀÄä @ VÃvÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà §AUÁj, EªÀ¼À£ÀÄß AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ aQvÉìUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:30.07.2010gÀAzÀÄ r¸ïZÁdð DzÀ£ÀAvÀgÀ PÀÄ:§ÄdÓªÀÄä @ VÃvÀªÀÄä¼À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ zÀ°è ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:20.05.2010 gÀAzÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀzÀ gÁfêÀ UÁA¢ü ¯ÉÃOmï£À°ègÀĪÀ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV, C°èAiÉÄà ºÉƸÀ PÀlÖqÀ ¤ªÀiÁðt PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ C°èAiÉÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄÄ ¥Àæw¢£À zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ C¥Áæ¥ÀÛ AiÀÄĪÀw CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A:376 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ªÀÄ£À« ¸À°è¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ

¢£ÁAPÀ:31.07.2010 gÀAzÀÄ 01.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:PÉJ.32,J.10£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.37,8835 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀzÀ PÁå©£ï ¥ÀÆwð dfÓ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA¢Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀ¤UÉ ¸ÉÖÃjAUï JzÉUÉ vÀUÀÄ° ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ªÀiÁzÀAiÀÄå vÀAzÉ PÀjAiÀiÁ±ÉnÖ 55 ªÀµÀð, ¸Á:¸Á®AaªÀÄgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁzÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉA¥ÀħtÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,PÀÆå.8342 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ U˸ï UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ PÀAzÀPÀzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¤AwzÀÝ gÀ«AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¸Á:§¤ßUÉÆüÀ, EªÀgÀ 5 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.07.2010 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ£ÁAiÀÄPÀ ¸Á: D¯ÉÆÌÃqïvÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¤£Éß DlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃj EªÀvÀÄÛ ¹QÌ¢ÝÃj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ 50 ªÀµÀð, ¸Á:§¤ßUÉÆüÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆãÀ¥Àà & UÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ ¸ÁQë £ÀÄrAiÀÄÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:22.05.2010 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JA.©.¥Án¯ï & gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀQîgÀÄ E§âgÀÆ ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀ®äoï PÁA¥ÉèPïì ªÀÄÄA¢£À C¥ÉÆæÃZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß CwPÀæªÀÄt ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ PÁA¥ÉèPïì£À°è ¨ÁrUÉ EzÀݪÀjUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ QjQj ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, r.J¸ï.PÀ®äoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå PÀ®äoÀ ªÀQîgÀÄ ¸Á: PÀ®äoÀ PÁA¥ÉèPïì ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹zÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ£ÀÄ ºÉUÀ°UÉ PÉʺÁQ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀ¯ÉèªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ¸ÀºÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ®äoï PÁA¥ÉèPïì PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀªÀjUÉ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ r.J¸ï.PÀ®äoÀ ªÀQîgÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:19.07.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ¼Àî«gÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á: DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼Éà ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CAUÀrAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, EªÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ UÀÄAqÁ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÀÛ £ÁªÀÅ J¸ï.¹.d£ÁAUÀzÀªÀjzÉÝÃªÉ £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉüÀ®Ä §AzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹n PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, F.gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ F.«ÃgÀgÁdÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.07.2010gÀAzÀÄ 20.30UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄäªÁ¸ÀzÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C.Q.gÀÆ:48,000/-ªÀiË®åzÀ vÀªÀÄä ºÉÆAqÁ AiÀÄƤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, «.2663 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ F.gÁªÀÄPÀȵÀÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIME

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ

ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£À §AzsÀ£À: ¢£ÁAPÀ 30/07/2010gÀAzÀÄ ²æà ©.¹zÀÝUËqÀ ¦.J¸À.L [PÁ¸ÀÄ] ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ±Á¹Ûç ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀÀgÉÆA¢UÉ ±Á¹Ûç ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÉgÀ½ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ D «ZÁj¹zÁUÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆ¥Á® vÀAzÉ ºÁd¥Áà zÀ¼ÀªÁ¬Ä JAzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À£ÀÄß §A¢¹ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 485 gÀÆ. MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.