Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-03-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 08-03-2010
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ 0610 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁ vÀAzÉ §æªÀÄäAiÀiÁå 20: ªÀµÀð eÁw J¸À.¹ ºÉÆïÉAiÀÄ ¸Á: ¥ÀæPÁ±À £ÀUÀgÀ «dAiÀĪÁqÁ EvÀ£À PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ U˱À ªÉÆûAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÉÃPï ªÀĸÁÛ£À ªÀAiÀÄ 30: ªÀµÀð G: LZÀgï mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-16/nqÀ§Æèöå-3091 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¨sÀªÁ¤ ¥ÀÆgÀA JZÀ.©.PÁ¯ÉÆä «dAiÀĪÁqÁ EªÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÀßSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀ PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/03/2010 gÀAzÀÄ 0245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ. ¥ÉưøÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¦.J¸À.L. ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 03-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉdªÀiÁä UÀAqÀ eÉÊPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ¥ÀPÀÌ®ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÆúÁªÀÄ vÀAzÉ eÉÊPÀgÀ EªÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ J¯Áè £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ºÀÄqÀÄQzÉêÀÅ DzÀgÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ EA¢£À ªÀgÉUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÀ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. EªÀvÀÄÛ £Á¼É §gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ £ÁªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É EzÉݪÀÅ DzÀgÉ E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É UÀÄ£Éß £ÀA 20/2010, PÀ®A 504-506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƺÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà w¥ÀàgÀrØ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆÃ®è ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f: ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆ¥Á® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ G¸ÁߨÁzÉ 2) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà 3) £ÁgÀAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà AiÀÄgÁ 4) «ªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ G¸ÁߨÁzÉ J®ègÀÄ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆî ¸ÀªÉð 611 PÉÃA¥ÀÄ PÀ°è£À RtÂAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÉʱÀªÀÄäöå EzÀÄÝ F §UÉÎ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ G¸ÁߨÁzÉ EvÀ¤UÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr JPÉ eÁ«Ä£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆAr¢j HgÀ°è ºÉÃUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛj ¤ªÀÄUÉ ¸ÀºÀ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 341,325,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-3-2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA. 1 vÀªÀiÁå @ PÀ¦Ã® vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA 2 ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁA¢ü UÀAd oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ bÀvÀÛ¥Áà ¸ÁUÀgÀ, 43ªÀµÀð, zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á CtzÀÆgÀ ¸ÀzÀå UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀjUÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. 1 ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ MwÛ »rzÀ¼ÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 05/2010 174 ¹.Cgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 07/03/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÆ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà FvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß C±ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¥Àæ§Æ FvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 07/03/10 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 jAzÀ 1300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ vÀUÀqÀzÀ bÁªÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2010 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸ÀªÀÄzÀ, ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á:C§ÄÝ® ¥ÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CAiÀÄÆå§ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, gÉÃdgÀ ¨ÉèqÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/03/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå §gÀ¯Á ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: G¥ÁàgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀuÉ¥Áà ªÀ-15ªÀµÀð G-«zsÁåyð eÁ-G¥ÁàgÀ ¸Á: G¥ÁàgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄvÀA¯Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀzÉà KPÉ CªÁgÁ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀw JAzÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀPÉÌ CzÉà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/03/10 gÀAzÀÄ 1330-1800 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ G¥ÁàgÀ UÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀwõÀ ¨ÉüÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:04.03.2010 jAzÀ 06.03.2010 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀ°è «zsÀÄåvï PÀA§UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀÝ C.Q.gÀÆ:25,000/- ªÀiË®åzÀ 235 PÉf «zsÀÄåvï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ¥Àæ¨sÁj QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ±ÁSÉ-3 eɸÁÌA G¥À-«¨sÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄEªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ,

²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ²æà ©.r.r¸ÉÆÃeÁ rJ¸ï¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ²æà ²æÃzsÀgÀ ºÉZï.ªÀiÁ¼ÀUÉÃgÀ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹, ¤ÃrzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ PÁAiÀÄð ¥ÀæªÀÈvÀÛgÁVzÀÝ vÀAqÀ ¢£ÁAPÀ:06/07.03.2010 gÀAzÀÄ gÁwæUÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ï ¥ÀªÀgï ¥ÁèAmï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ fÃ¥ÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄgÉ ªÀiÁaPÉƼÀî®Ä AiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ 1) SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ 26 ªÀµÀð, 2) ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ PÀjêÀĸÁ§ 28 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ 3) ¯Á®ªÀĺÀäzï vÀAzÉ gÀºÁä£ï¸Á§ 27 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á, vÁ:UÀAUÁªÀw, f¯Áè: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ, gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è F ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AwgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀÝjAzÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ, ¢£ÁAPÀ:04.03.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è 7 «zsÀÄåvï PÀA§UÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀÝ «zsÀÄåvï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ F »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À°è ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À PÀ«vÁ¼À oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀqÉ »ÃUÉ 6 PÀqÉ J¹J¸ïDgï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ C.Q.gÀÆ:1,16,000/- ªÀiË®åzÀ 1239 PÉf J¹J¸ïDgï vÀAwAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹, vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨Á.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥Àæ±ÀA²¹, ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ GzÀAiÀÄ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, FgÀtÚ ±ÉnÖ vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ ±ÉnÖ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, J.1632 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Qð ºÁQ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:07.03.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzï gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄƸÀÆ¥sï 21 ªÀµÀð, G: ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ°è CAqÀgïUËæAqïPÉ®¸À ¸Á: UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ FgÀtÚ±ÉnÖ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¸ÉÊAiÀÄzï gÀ»ÃªÀÄ£À£ÀÄß §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉ £ÀAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:05.03.2010 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆëAzÀ¥Àà ¸Á: ¹zÀÝUÀZÀð PÁåA¥ï EªÀ£À 18 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¹zÀÝUÀZÀð PÁåA¥ï£À PÁvÀgÀQ FgÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ¹Ã¼ÀÄ PÁ®ÄªÉºÀwÛgÀ ªÉÄêÀÅ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ PÁåA¥ï£À CªÀ¼ÀzÉ PÉÆëģÀ ¤ªÁ¹, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄĸÉÃj 24 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹Ã¼ÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ®ÄAV¬ÄAzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ §¯ÁvÁÌgÀ¢AzÀ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀV, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÁ¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ EwÛÃZÉUÉ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, ¥ÀwßUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ RaðUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:07.03.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:07.03.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRC° vÀAzÉ ¨sÁµÀÄ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmÉ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, AiÀÄÄ.8771 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è U˸ïSÁ£ï£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀAiÀÄå ¸Á: ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,J£ï.2591 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DUÀ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.33, ºÉZï.8307 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà UËqÀ ¸Á: ªÀUÀqÀA§½ EªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ & »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄtÚ @ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ¸Á: AiÀiÁlUÀ¯ï, ºÁ:ªÀ: ºÀƪÀ£ÀºÉrÎ EªÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üêÀÄtÚ @ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀAiÀÄå ¸Á: ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ 08.03.2010 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÁªÀÅ PÀ®A ¸ÉÃj¸À®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:07.03.2010 gÀAzÀÄ 04.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á:vÉÆÃgÀtUÀ¯ï, vÁ:¸ÀAqÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.35,JA.2679 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ E.eÉ.§¸Á¥ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æqïÓUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà, 2) ±ÉPÁëªÀ° vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sÀ¸Á§, 3) C§Äݯï gË¥sï vÀAzÉ SÁzÀgï¨sÁAiÀiï, 4) ¸ÉÊAiÀÄzï ¥ÉÊzÁ¸ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï¸Á§, 5) ±ÉõÁªÀ° vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sï¸Á§, 6) ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÀªÀiïzÁ¤ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ læ¸ïÖ PÁ¯ÉÃeï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà vÉÆÃgÀtUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ C¯ÉÆÌÃqÀvÁAqÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀªÁgï EªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÉUÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ zÉãÀ¥Àà ¥ÀªÁgïEªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ¸ÀA§AzsÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ dUÀ¼ÁªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzɪÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ zÉãÀ¥Àà ¥ÀªÁgï EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀªÁgï, 2) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¤A¨Áå ¥ÀªÁgï, 3)PÉÆüÁ vÀAzÉ ªÉÆÃvÁå ¥ÀªÁgï, J®ègÀÆ ¸Á: D¯ÉÆÌÃqïvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ 4) ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁªÀ° ¸Á:C¯ÉÆÌÃqï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ½UÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ PÉñÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ©dÓ£ÀUÉÃgÁUÁæªÀÄzÀ ±Á¯É ¥ÀPÀÌzÀ UÀÄqÀØzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁåPÀ¯ï CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁåPÀ¯ï ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: ©dÓ£ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÁQzÀÝ ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ ¢£ÁAPÀ:07.08.2010 gÀAzÀÄ 10.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ° ºÀÄ®Äè & ªÉÄêÀÅ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:25,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁåPÀ¯ï CAiÀÄå¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/10 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 07-03-2010 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀVj eÁvÉæAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV PÀAqÀħAzÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV 1) AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ PÉÆgÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð eÁ. PÉÆgÀªÀgÀ G.¥Áè¹ÖPï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À, 2) D²é¤ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¹AzÉå eÁ.§eÉÃAwæ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð G.ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.UÉÆüÀUÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀ 3) ¸ÀIJïÁ UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ §dAwæ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: §dAwæ, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: UÉÆüÀUÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ, ©eÁ¥ÀÆgÀ, 4) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¹AzsÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁ: §dAwæ, G: eÉÆÃUÀw, ¸Á: UÉÆüÀUÀĪÀÄälzÀ ºÀwÛgÀ, ©eÁ¥ÀÆgÀ,Ý CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ JgÀqÀ£Éà UÀÄA¦£À°èzÀݪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 5) ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ, eÁ: ªÉÆÃa, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, G: PÉÆqÀ ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á: ±ÁºÁ¨ÁzÀ ºÁ:ªÀ: gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï §¼Áîj, 6) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ gÀ« ¹AzsÉ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁp, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: CPÀÌ®PÉÆÃmï, vÁ: D¼ÀAzÀ 7) ¸ÀĪÀÄ£ï UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà UÀªÁ¤, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁp, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: CPÀÌ®PÉÆÃmï, vÁ: D¼ÀAzÀ 8) PÉñÀzÀ UÀAqÀ §ÄdAUï UÀªÁ¤, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁp, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: CPÀÌ®PÉÆÃmï, vÁ: D¼ÀAzÀ

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2010 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 07-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ (UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CAiÀÄå¥Àà£À CtÚ£ÁzÀ ) ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀA§½UÁgÀ ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:07-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 18 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ °AUÀzÀºÀ½î gÉÆÃr£À°è ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁzÀ §UÉÎ w½zÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV CAiÀÄå¥Àà£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®¢AzÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ aPĄ̀ÉtPÀ® UÁæªÀÄzÉƼÀV¤AzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà D¼ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAiÀÄå¥Àà£À ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ CAiÀÄå¥Àà£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÁV CAiÀÄå¥Àà¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀ°èUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ºÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ zÉêÀ¥Àà J£ÀÄߪÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-29/ºÉZï-4183 CAvÁ w½¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ CAiÀÄå¥Àà¤UÉ vÀÄnUÉ ºÁUÀÆ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÁ£ÀÆ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2010 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 07/03/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 01-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀA §¸À¥Àà UËqÀ£À¨sÁ« ªÀ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á: C©âUÉÃj vÁ: gÉÆÃt ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀĪÉƪÀÄäUÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï¤AzÀ £ÀªÀ° PÁæ¸ï PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÀgÁd vÀA ¸ÀvÀå¥Àà ªÀ:10, FvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£À §®vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 54/2010 PÀ®0     279, 337, 338 L.¦

¢£Á0PÀ: 07-03-2010 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï- 16 PÀÆå-4799 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃgÀnzÉݪÀÅ £ÀAvÀgÀ J£À,ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÆPÀ£À¥À½î ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J 34 J¥sï- 737 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ NªÀgï mÉÃPÀ ªÀiÁr MªÉÄäÃ¯É ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV lPÀÌgÀ DVzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 11/2010 PÀ®0 174 ¹.DgÀ.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ GqÀZÀªÀé FPÉUÉ ¦lì gÉÆÃUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÉà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ¢£ÁAPÀ. 06-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 05-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ PÁgÀ £ÀA: PÉJ.02/JªÀiï.r.165 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£ÀߪÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀÀ¯Á¬Ä¹ ªÉAPÀmÉñÀ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀzÀ°è£À PÉ.E.©. PÀA§PÉÌ rQÌ¥Àr¹ CAzÁdÄ 6500 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁ¤¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ£À°èzÀÝ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É ²æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ CuÉÃ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ G: PÉ.E.©. E¯ÁSÉAiÀÄ°è (J.E.) PÉ.E.©. AiÀÄĤl £ÀA: 1 UÀAd UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

eÉêÀVð oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07-03-2010 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ-eÉêÀVð ªÉÄãï gÉÆÃqï CªÀgÁzsÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁZÀtÚ ¸Á: ºÉÆ£ÀßQgÀtV vÁ: UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32 J-5700 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ MªÀÄä¯Éà PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ ¹ÌÃqï ªÀiÁr ©½¹ »AzÉ PÀĽvÀ gÁdÄ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ §Ä¼Áî ¸Á: ºÉÆ£Àß QgÀtV vÁ: UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÉƽùgÀÄvÁÛgÉ.

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà ªÀiÁºÁAvÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®Ìt dªÀiÁzÁgÀ ¸Á||¨ÁzÀ£À½î ºÁ||ªÀ|| UÀAUÁ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ zÉêÀ£À vÉUÀ£ÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À ¨ÉæqÀÓ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ¢AzÀ £ÀqɬĹ £À£ÀUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°UÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C ¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.CAiÀÄåuÁÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ drÃAiÀÄgÀ, ¸Á|| ªÀļÀUÀ (J£ï) vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ, f|| UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÀ°AUÀ¥Àà drÃAiÀÄgÀ ¸Á|| ªÀļÀUÀ (J£ï) vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ, f|| UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉÃzÀ 9 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV ªÀÄ£É ©lÄÖ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ ¥À©èPÀ UÁqÀð£ÀzÀ°ègÀĪÀ ¨É«£À VqÀPÉÌ ®ÄAV¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ F±ÀégÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/F-7601£ÉÃzÀÄÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgï C.Q. 30,000/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 01-03-2010 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02-03-2010gÀAzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è F §UÉÎ J¯Áè PÀr ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 06-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà dUÀzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà fªÀtV ¸Á|| ¥Áèl £ÀA 72 ©zÁÝ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä EªÀgÀÄ J¸ï.PÉ AiÀiÁwæPÀ ¤ªÁ¸À ¨Ágï &gɸÉÆÖÃgÉAlzÀ°è UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¥Ánð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ mɧ¯ï ªÉÄ¯É EgÀĪÀ UÀuÉñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6-7 d£ÀgÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ UÀ¯ÁmÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁr ¨ÉgÉAiÀĪÀjUÉ KPÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ D¥Á¢vÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Ál°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 6-3-10 gÀAzÀÄ »ÃgÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÉÄÃAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀÄ¥ÉÃAzÀæ EªÀgÀ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ eÉÆüÉAiÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß w£ÀÄ߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀAzÀæ±Áå vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¥ÁuÉÃUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà ±ÀtgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ zÀƼÀ¥Àà ¥Ánî ¦üïïØ D¦ü¸ïgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀqÀ¥sÉÆãï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¦üïïØ D¦üøïgÁV PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ£ÀßQgÀtV KjAiÀiÁzÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ KgÀmÉî ªÀÄvÀÄÛ ªÀqÁ¥sÉÆãÀ UÀ¼À mÁªÀgÀUÀ¼À r. f. ¨Áålj ªÀÄvÀÄÛ røÉïï mÁªÀgÀzÀ°è E£À¤ÃvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉÃPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 04-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆ£ÀßQgÀtV UÁæªÀÄzÀ°è ªÀqÁ¥sÉÆãï mÁªÀjUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ r.f ¨Áålj C.Q. 6000=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ mÁªÀjUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ r. f ¨Áålj mÁæöåPï PÀA¥À¤AiÀÄ ¨Áålj C.Q. 8000=00 gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 14000=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨ÁåljUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.