Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 9, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-10-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-10-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2016, PÀ®A 384 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ¥Áà ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 2015 £Éà ¸Á°£À°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀuÉñÀ ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É PÁ®PÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ qÉPÉÆgɵÀ£ÀUÁV PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ RAqÉ EvÀ¤UÉ PÀgɬĹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ qÉPÉÆgɵÀ£À ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ CA¨ÁzÁ¸À EvÀ£À eÉÆvÉUÉ ¸À®ÄUɬÄAzÀ EgÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ, DUÁUÀ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀjAzÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É «±Áé¸À ¨É¼É¬ÄvÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ 1 JPÀgÉ 10 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ ©ÃzÀgÀ£À ªÀĺÉñÀ aAvÁªÀÄt EªÀjUÉ ªÀiÁjzÀÄÝ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV ¢£ÁAPÀ 07-10-2016 gÀAzÀÄ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ºÀt ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀĪÁUÀ CA¨ÁzÁ¸À FvÀ eÉÆVzÀÄÝ ºÀt C®ªÀiÁgÁzÀ°è EqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 07-10-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-10-2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ RAqÉ, ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV® Qð vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄUÀ£À ¨ÉqÀgÀÆ«ÄUÉ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ªÀÄUÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉqÀgÀÆ«ÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ E§âjUÀÆ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ¤ªÀÄä C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆr E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÁUÀ DvÀ ¥Áæt vÉUÉAiÀħºÀÄzÀÄ CAvÁ ºÉzÀj C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ mÉç® ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ 1) D¥À¯ï L-¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 7795687143 C.Q 80,000/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ UÁå®Qì £ÉÆmï 5 C.Q 60,000/- gÀÆ., 3) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉƨÉÊ® £ÀA. 8197593444, 8722291112 C.Q. 2000/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ 6,42,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¸ÀévÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 07-10-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಪಾ ನಿಡೊದೆ ವಯ 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಔರಾದ (ಎಸ್ ) ತಾ: & ಜಿ: ಬೀದರ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ನಿಡೊದೆ ವಯ 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಔರಾದ (ಎಸ್ ) ತಾ: & ಜಿ: ಬೀದರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಔಷಧ  ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಾದರು ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬರಲಾರದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮೈದುನನಾದ ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಗಂಡ ತೊಗರಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಂದ ಬುರುಗು ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲದೆ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆದ ಔಷಧ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಬಿದಿದ್ದು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ಕೂಡಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ರೂಜರ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಧೇ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯವರ ಗಂಡ ದಿನಾಂಕ 08-10-2016 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಗಂಡ ಸತತವಾಗಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಔಷಧ ಹೊಡೆದರಿಂದ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಹೊಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಮಾಸ್ಕ ಹಾಗು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊಡೆದಿದಿಂದ ವಿಷವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ದೂರು ಮತ್ತು ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/2016, PÀ®A 353, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-10-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd J¸ï. qÁAUÉ ªÀ®AiÀÄ CgÀuÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CgÀtå ªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄAUÀ®V ©Ãn£À CgÀtå gÀPÀëPÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀÄqÀV J£ï.ºÉZï-09 gÀ¸ÉÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉʯÉé ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¨ÉêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ eÁwAiÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß gÀºÀzÁj E®èzÉà vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÉJ-39/8966 §Æ¯ÉgÉÆà ªÀiÁåPÀì ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ vÀqÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ« vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á : ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ (PÉƽªÁqÁ) ªÀÄvÀÄÛ 2) zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¸Á: EAzÁæ£ÀUÀgÀ JªÀiï.¦ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ KPÁKQ CgÀtå gÀPÀëPÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß K¼ÉzÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ D ¸ÀܼÀPÉÌ 3) SÁeÁ vÀAzÉ EªÀiÁªÉÆâݣÀ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀUÀ°è EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ CgÀtå gÀPÀëPÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ vÀÄA©zÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÀÅ J°èUÀÆ vÀgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤AzÀ£É ªÀiÁr ªÁºÀ£À vÉÆÃUÀAqÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ ¤£ÀUÉ §Æl ºÀaÑ ºÉÆqÉwÛ¤ JAzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DzÀÝjAzÀ CgÀtå gÀPÀëPÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ K¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj £ËPÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.