Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 10, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2016 PÀ®A 498(J), 323, 324, 504, 506 ¸ÀA.34 L¦¹ PÀ®A 3 & 4 r.¦. DåPïÖ -1969 :- ¦üAiÀiÁð¢UÉ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀĸÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀîzÉà «£ÁPÁgÀt ¯ÉÃ, ¸ÀƽÃ, §¸À« ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀPÀÌ ¸ÉÆ¸É C¯Áè, ¤£ÀVAvÀ ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ, ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀ®è, ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀ®è, ¤Ã£ÀÄ UÉÆrØ E¢Ýà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DrzÀ ªÀiÁw£ÀAvÉ £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÀt vÀUÉÆAqÀÄ §gÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 07/03/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀ£Éà ¯ÉÃ, gÀAr ¹jæ ¨ÉÆøÀrà J°è¢Ý ¨ÁgÀ¯ÉÃ, ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ¸ÉAl QvÀÛ°PÉÌ ºÁUÀ®è,  EªÀvÀÄÛ ¤£Àß R¯Á¸À ªÀiÁr £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr, PÉʬÄAzÀ J¼ÉzÁr vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß UÉÆÃqÉUÉ rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £É®PÀÌ ºÁQ ºÉÆmÉÖUÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, CvÉÛ ºÀtªÀÄAw EªÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ  gÀArÃUÉ EªÀvÀÄÛ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¨ÉÃqÀ CAzÀªÀ¼Éà PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. CfÓAiÀiÁzÀ ªÀÄgɪÀÄä¼ÀÄ PÀÆqÀ CªÀ¼ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ ©qÀ¨ÉÃqÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä DVgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 55/2016 PÀ®A: 143 147 148 323, 324,307 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ.08/03/2016 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ¢UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ £ÀA.01 gÀªÀjUÉ vÀPÀgÁgÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉAqÀwªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr EAzÀÄ     ¢£ÁAPÀ:09/03/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PɼÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ  UËqÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, DUÀ UËqÀ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛDvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ E§âgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃzÁUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ J®èjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆÃqɬÄj ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀ̽UÉ, E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÀÄ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀgÀÄ  CPÀæªÀÄPÀÆl ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ C°èAzÀ¯Éà MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ.£ÀAvÀgÀ CzÉà §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ §®ªÀAvÀgÁAiÀÄUËqÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ §rUɬÄAzÀ wgÀÄ¥Àw EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄtUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ,CªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 29/2016 PÀ®A 279, 338, L¦¹ 187 DåPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 08/03/2016 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-33-Dgï-9157 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀÄgÀUÉÆüÀ-£Á®ªÁgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁªÉÄñÀégÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÀ.J.-32-nJ-7462 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉ.J-32-nJ-7463 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ£ÀÄß ©lÄÖ §®¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ PÀmï ºÉÆqÉzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° ¸Á§tÚ£À JqÀUÉÊUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï mÁæöåPÀÖgÀ £ÀqÀÄ«£À UÁ°UÉ §qÉzÀÄ ©zÁÝUÀ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ, UÀzÀÝPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉøï zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2016 PÀ®A 279.338.L.¦.¹. ¸ÀAUÀqÀ 187  L.JA.«.AiÀiÁPïÖ   :- ¢£ÁAPÀ 09/03/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ CjPÉÃj ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ|| PÀÄgÀħgÀÄ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| CUÀ¸ÁܼÀ vÁ|| ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 09/03/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ  CªÀiÁªÁ¸É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀåªÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÉÝãÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £À£ÀߣÀÆ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlj£À »AzÀÄUÀqÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ dAUÀ½ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛÃgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ £À£Àß C½AiÀÄ ¹Ã£À¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃljUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £Á«§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV PɼÀUÀqÉ ©zÉÝêÀÅ £ÀªÀÄUÉ rQÌ¥Àr¹zÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ  C¥sÀWÁvÀªÁVzÀÝ£ÀÆß £ÉÆÃr  C°èAiÉÄà EzÀÝ  £À£Àß C½AiÀÄ ¹Ã£À¥Àà£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ dUÀߣÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà MUÀΣÉÆÃgï, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd dAUÀ½, ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà dAUÀ½ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ Nr §AzÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ £ÀªÀÄä£ÀÆ J©â¹zÀgÀÄ.C°èAiÉÄà ¸ÉÊr£À°è ¤AwzÀÝ CmÉÆà £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA PÉ.J.-33 J-3271 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ °AUÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á|| EAzÀæ£ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÇzÉà UÁAiÀÄ CVgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀªÀÄä C½AiÀÄ ¹Ã£À¥Àà¤UÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ wêÀæªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ  £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dUÀߣÁxÀ MUÀΣÉÆÃgÀ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ dAUÀ½, ºÉÆ£ÀߥÀà dAUÀ½ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzɪÀÅ.   PÁgÀt Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃljUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹ NrºÉÆÃzÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2016 PÀ®A 279.338 L.¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.«.AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.                           

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2016 PÀ®A.143,147,148,323,324,326,354,307,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10),(11) 2(5) J¸ï.¹.J¸ï.n.¦.J.DPÀÖ 1989 :- ¢£ÁAPÀ 09-03-2016 gÀAzÀÄ 11-00 J.JªÀiï. PÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ£ÀUËqÀ EªÀgÉÆA¢UÉ  EzÀÄÝ CªÀgÀ CtÚ ²æà UËqÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ §®ªÀAvÁæAiÀÄUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî  EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 01-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:09-0-2016 gÀAzÀÄ 8-00 J.JªÀiï.UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉƯɠ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉåñÀ¢AzÀ  §rUÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÀÄªÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ EªÀjUÉ eÁw ¤AzÀ£ÉªÀiÁr PÀ°è ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÀÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠠¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2016 PÀ®A.143,147,148,323,324,326,354,307,506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10),(11) 2(5) J¸ï.¹.J¸ï.n.¦.J.DPÀÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2016 PÀ®A: 384, 153 (J) ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸ÀASÉå (2), 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 09-03-2016 gÀAzÀÄ 07-30 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃl𠦹 168 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ PÉÆÃlð G¯ÉèÃTvÀ ¦¹ £ÀA: 565/2016 ¢£ÁAPÀ: 24-02-2016 £ÉÃzÀÄÝ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ ²æà ¸ÁªÀÄĪÉïï vÀAzÉ ¸À¯ÉÆêÀÄ£ï ªÀAiÀÄ|| 65 ªÀµÀð, G|| ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ, ¸Á|| agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ºÀ®V ¸Á|| £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄ£É FvÀ£ÀÄ Qæ²ÑAiÀÄ£À zsÀªÀÄðzÀªÀ¤zÀÄÝ AiÀiÁzÀVjzÀ ªÉÄÃxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀðzÀ ªÉÄÃA§gÀ PÀÆqÀ DVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/09/2016 PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁzÀVjAiÀÄ ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀðzÀ eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄtÄÚ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¥Á¯ï ªÀÄzsÀÄPÀgÀ gÀªÀjUÉ «£ÀAw¹PÉÆAqÁUÀ CªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ ¸Á§tÚ£À ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ªÉÄÃxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀðUÉ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÖgÉ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁqÀ®Ä eÁUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ eÁUÀ PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛ£É. Qæ²ÑAiÀÄ£À zsÀªÀÄðPÉÌ ºÁUÀÆ ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀðzÀ PÁAiÉÄÝUÉ «gÀÄzÀݪÁV £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ ¨ÁAzsÀªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄPÁÌV ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ PÉÆÃlð G¯ÉèÃTvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 56-2016 PÀ®A: 384, 153 (J) ªÀÄvÀÄÛ G¥À¸ÀASÉå (2), 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57/2016 PÀ®A: 153£À (J), 420, 409, 463 ªÀÄvÀÄÛ 477 (J) L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 09-03-2016 gÀAzÀÄ 09-00 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃl𠦹 168 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.eÉ.JªÀiï  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ PÉÆÃlð G¯ÉèÃTvÀ ¦¹ £ÀA: 564/2016 ¢£ÁAPÀ: 20-02-2016 £ÉÃzÀÄÝ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ, ²æà ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ¨ÁAiÀÄgÀ vÀAzÉ wªÉÆÃw ªÀAiÀÄ|| 63 ªÀµÀð, G|| ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ, eÁ|| Qæ²ÑAiÀÄ£À ¸Á|| agÀAfë £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄxÉÆÃr¸ïÖ ZÀZÀð£À ªÉÄðéZÁgÀPÀgÁzÀ ¥Á¯ï ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ eÁ£À¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀĪÉA¥ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ «±Àé «zÁå®AiÀÄ ±ÁSÉAiÀiÁzÀ J¸ï.© ²PÀët «zÁå®AiÀÄzÀ°è 2012 13 £Éà ¸Á°£À°è JA.J ¥ÀzÀ«UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉzÀÄ 2014 £Éà ¸Á°£À CPÉÆÖçgÀ £ÀªÉA§gÀ wAUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ°è ºÁdgÁUÀzÉ vÀ£Àß §zÀ°UÉ ¨ÉgÉƧâ C¨sÁåyðUÉ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä PÀÆr¹ GwÛtð£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DvÀ£ÀÄ ZÀZÀðzÀ EvÀgÉ PÁAiÀÄðUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ vÀ£ÀߣÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ «±Àé «zÁå®AiÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ºÁUÀÆ Qæ±ÀÑAiÀÄ£À zsÀªÀÄðPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆÃlð¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 57-2016 PÀ®A: 153£À (J), 420, 409, 463 ªÀÄvÀÄÛ 477 (J) L¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAT 10--03-2016
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-03-2016

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2016, PÀ®A-379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 09-03-2016 ರ ರಾತ್ರಿ 1200 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 10-03-2016 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0500 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗೇಶ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಮಡಿವಾಳೆ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ,   ಸಾ: ಹಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ), ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಬೀದರ ರವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-39/3668 ಅ.ಕಿ 2,75,000/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯರ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಮಾಳೆ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್ ಸಿ (ಹೊಲೆಯಾ), ಸಾ: ಬಾಜೋಳಗಾ ರವರಿಗೆ ಬಾಜೋಳಗಾ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 54 ರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 34 ಗುಂಟೆ ಹೊಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಗಂಡ ಒಕ್ಕಲುತನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇರಯವರ ಹೊಲ ಕೂಡಾ ಹಣದಿಂದ ಲಾವಣಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದ ಹಣ ಲಾವಣಿ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನ್ದಾರರಿಗೆ ಕೋಡಬೇಕಾದ್ದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆ ಯಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಗಂಡ ಭಿಮಾಶಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಮಾಳೆ ಇವರು ಆಗಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊಲಗಳು ಲಾವಣಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸುವುದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು 02,50,000/- ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 09-03-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮಗು ಅಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ರವರು ತನಗಾದ ಸಾಲದ ಭಾದೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗಡದ ಕೆಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ದಂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ತರಹದ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.