Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 7, 2012

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä ¨sÉÆÃUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-10-2012 gÀAzÀÄ dgÀÄUÀĪÀ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ (1) ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà CqÉØ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå (2) ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÉÆüÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV GªÉÄñÀ ¸ÀdÓ£À vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ¸ÀdÓ£À ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀzÀÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ f¯Áè ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ¸ÁB »gÉPÉÆmÉßÃPÀ¯ïEªÀgÀÄ  ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 365 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt :-

                     ¢£ÁAPÀ: 06.10.2012 gÀAzÀÄ ZÀAzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: ¨sÉÆÃUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2012 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ PÀjAiÀÄ¥Àà CqÉØ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå ºÁUÀÆ PÀjAiÀÄ¥Àà vÉÆüÀ  ¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£ÀvÁ ¥ÀPÀëzÀ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸Àå EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV C¥ÀºÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ-06.10.2012 gÀAzÀÄ GªÉÄñÀ ¸ÀdÓ£ï¸Á: »gÉà PÉÆmÉßÃPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®A: 365 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹. / J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :_

                 ¢£ÁAPÀ 03-10-2012 gÀAzÀÄ 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ §dÓ¥Àà, 40 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä Hj£À ªÀÄÄgÀgÀAUÁ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚgÉrØ, 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ
2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ¹ÃvÀtÚ, 40 ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ 3) PÀgɧ®PÀÄAzÉ¥Àà 50 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, J£À¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ £ÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÞ£À PÀmÉÖAiÀÄ PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä JµÀÄÖ zÉÊAiÀÄð CAvÁ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 290/2012 PÀ®A. 323,504,506,324 gÉ/« 34 L¦¹ & 3 (I) (X) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J. DåPïÖ 1989.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
[ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-]

                       ²æêÀÄw. J£ï. dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ J£ï. £ÁUÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ ªÀ: 26, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÉƸÀPÉÃjPÁåA¥ï FPÉAiÀÄÄ J£ï. £ÁUÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À  ºÉAqÀw EzÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DPÉAiÀÄ   CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-13-5-2004 gÀAzÀÄ ºÉƸÀPÉÃjPÁåA¦£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è zsÁ«ÄðPÀ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 20 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, §mÉÖ §gÉ CAzÁdÄ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 1 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀAvÀºÀ PÉlÖ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, J¯Áè §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁ£À¹£À »A¸É PÉÆlÄÖ CªÀ¼À 2 ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ fæ£À°è §AzÀÄ DPÉUÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÉà EzÀÄÝzÀgÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2012 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A; 498(J), 323, 504, 506, 109 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

                  AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢. AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 60 eÁ ¸ÀÄqÀÄUÁqÀ ¹zÀÝgÀÄ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ªÀļÉÃUÀqÉØ zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ AiÀįÁègÀ°AUÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÄÝ ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06/10/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀļÉÃUÀqÉØAiÀÄ°èzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ÀÄ ªÀÄ£É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁ mÁ J ¹ £ÀA PÉ J 36 9549 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ [ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè]vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DPÉUÉ  lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÀqÉ ©¢zÀÄÝ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® CAUÉÊUÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/12 PÀ®A 279.338 L.¦.¹ & 187 L.JªÀiï « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w :-

             PÀÄ.vÀ¹èÃA vÀAzÉ C§ÄݯÁè SÁzÀgÀ D£ÉPÀmÉÖÃgÀÄ ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¸ÀĪÀiï¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀnÖ PÁåA¥ï.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 04 ªÀµÀðUÀ½AzÀ M§âjUÀƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄ,Ý ¢£ÁAPÀ: 26-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÉÆÃt ¨Á CAvÁ ºÉý UÀÄqÀzÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ UÁå¸ï PÀA¥À¤ UÉÆÃqÀªÀiï ºÀwÛgÀ ºÀÆ®zÀ°è PÀgÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®ªÀAvÀªÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉà ¢£ÁAPÀ: 22-09-2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ mÉîjAUï ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ DPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÉÆÃt CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ §®ªÀAvÀªÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁgÀÄvÀºÀ½îAiÀÄ CªÀ£À  UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ AiÉÄøÀÄ «ÄvÀæ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁV DUÁUÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAR: 06.10.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 136/2012 PÀ®A. : 366(J). 376 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvzÉ. 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ ::-     

           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2012 gÀAzÀÄ 120 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   17,700/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-10-2012

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà RqÀPÉ ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 72 gÀ°è ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® RqÀPÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆîzÀ°è£À ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨ÉÃ¼É PÉƬÄzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä EªÀ¼À §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉÃgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ (©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁr aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ PÀÄ.eÉʲïÁ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ªÀiÁqÀV ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸Á¯Éà ©ÃgÀ£À½î, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®§UÁð EªÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ©ÃzÀgÀ ¥Á°lQßPÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è r¥ÉÆèêÀÄ J¯ÉPÁÖç¤PÀì ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄÄå¤PÉñÀ£ÀìzÀ°è CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¥sÉïÁV 6 «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁåPÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 wAUÀ¼À »AzÉ CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ 1 «µÀAiÀÄzÀ°è ¥Á¸ÁVzÀÄÝ E£ÀÆß 5 «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁåPÀ G½¢zÀÝjAzÀ ¨ÉøÀgÀUÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è£À UÉÆëAzÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA: 107 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀVzÀjAzÀ PÀÄ.eÉʲïÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀÌ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ªÀiÁqÀV ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸Á¯É ©ÃgÀ£À½î, vÁ: aAZÉÆý, f: UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: d®¸ÀAV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À aPÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀA¢¤ ªÀAiÀÄ: 4 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀAqÁ¸À §gÀÄwÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀA¢¤ EPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À DZÉUÉ ¥ÀƪÀð ¢QÌ£À°ègÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀÆr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è §AzÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ £ÀA¢¤ EPÉAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸À ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀ®Ä gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA PÉJ-26/3576 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀÆædgï fÃ¥ï£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀA¢¤ EPÉUÉ rQÌ ªÀÄDr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄA¢ £ÀA¢¤ EPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, JqÀ ªÉÄ®QUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA 16/2012 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀȵÀÚ¥Áà£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50  ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ(JA) EªÀgÀ UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ £Ë¨ÁzÉ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄÆägÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ 4-5 d£ÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ¤Aw¢Ýj CAvÁ PɽzÀPÉÌ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÄ CAw CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ 4-5 d£ÀgÀÄ £À£Àß EvÀ£À ºÀwÛgÁ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ©½ §ÄlÄUÁ°¤AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ £À£ÀUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä DUÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹ ¢£ÁAPÀ 26-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ r¸ïeÁdð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀjUÉ ªÉÄÊ £ÉƪÀÅ §gÀÄwÛzÉ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV zÁR®Ä ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 01-10-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è r¸ïeÁdð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 03-10-12 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ GªÀiÁzÉñÀªÀÄÄR SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÊzsÀågÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ zÉúÀzÀ°è (¥À¸ï) vÀÄA©zÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ CxÀªÁ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¸Àé®à ºÁ®Ä PÀÄrzÀÄ, ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀªÀÄAiÀÄ°è ªÉÄÊ, PÉÊ £ÉƬĸÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀÄ®VPÀÆAqÁUÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀjUÉ 4-5 C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV »ÃUÉ DVzÉAiÉÄÃ? CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÀjAzÀ DVzÉ JA§ §UÉÎ £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÀ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ SÉÆÃvÀÛPÀgÀ ¸Á: ¨sÀUÀªÁ£ÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¨sÁªÀ¤UÉ ©qÀ®Ä ©Ãj(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©Ãj(©) PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ lAlA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lAlA CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr lAlA£À°èzÀÝ M§â ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð PÀmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj lAlAzÀ°è£À D£ÀAzÀ JA§ÄªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2012 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 06-10-2012 gÀAzÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.292, 275, 332, 400, 413 J.¦.¹.38 gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀ¼ÀUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.37/f-292 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV oÁuÉAiÀÄ£ÀÄß 3-45 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ©lÄÖ PÁå¢UÀÄ¥Àà ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß E£ÀÆß PÁå¢UÀÄ¥Àà 1 QÃ.«ÄÃ. zÀÆgÀ EgÀĪÁUÉÎ ¤°è¹ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÁå¢UÀÄ¥Àà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV VqÀUÀ¼À ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAzÀÄ M¼ÀUÉ 200=00 gÀÆ. £ÀAzÀÄ ºÉÆgÀUÉ 300=00 gÀÆ. CAvÁ CAzÁqÀÄvÁÛ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ J®ègÀÆ PÀÆr MªÀÄä¯Éà ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 1) C£Àégï ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¥Á£ïªÁ¯É ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ 3500-00 gÀÆ. 2) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ VqÀØ¥Àà PÀ®ÆègÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 1900=00 gÀÆ. 3) zÉêÀzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð ¸Á.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ FvÀ£À ºÀwÛgÀ 2500=00 gÀÆ. 4) gÀ«ÃzÀæ vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ¥ÉÆÃvÁ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3500=00 gÀÆ. 5) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 51 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 2800=00 gÀÆ. 6) ºÉZï. ¨sÁ¸ÀÌgï ±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ 46 ªÀµÀð ¸Á.E®PÀ¯ï FvÀ£À ºÀwÛgÀ 3500=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ PÀtzÀ°è MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï ºÁ¹zÀÄÝ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É 500=00 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß 4-30 ¦.JA. ¢AzÀ 6-00 ¦.JA. ªÀgÉUÉ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 06-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:45 UÀAmÉUÉ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀmÉÃUÁgÀ G: ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á: G¥ÁàgÀ NtÂ-UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 06-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ£ï, CAiÀÄƧ SÁ£ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎrAiÀÄ°è RjâUÉ EgÀĪÀ ¥Áèmï£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ £Á£ÀÄ ¥Áèmï £ÉÆÃqÀ®Ä ¤AvÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.-37/ J¯ï-9705 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ C§ÄÝ¯ï ¸ÀĨÁ£ï EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ¢ ªÉÄðAzÀ ²æà UÀAUÀ¥Àà, ºÉZï.¹. 68 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2012 PÀ®A. 323, 354, 355, 448, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ZÉ£ÀßzÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ: ZÀ£ÀßzÁ¸ÀgÀ, G: DmÉÆà qÉæöʪÀgï, ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ, vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà 02] zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 03] «gÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà 04] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà. J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw. Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉ §r ªÀiÁr zÁ¸ÀgÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄä£ÀÄß E°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ zËdð£Àå ªÉ¸ÀV eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ CªÁ±Àé ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. eÉ.Dgï. ¤PÀÌA ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ   ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ   ಉ: ನಿವೃತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕಾರಿ ಸಾ:ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ನಗರ ಹೈ ಕೋರ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ     ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 05-10-2012 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ   5=30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಎಮ್ 80 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ನಂ: ಕೆಎ-32 ಜೆ-2178 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನೋಬೆಲ್ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ತಿರುಗಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರೋಡ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ-32 ಯು-1436 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ  ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. .ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 103/2012 ಕಲಂ, 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ ತಂದೆ ಸದಾಶಿವ ಜಗದಾಳೆ ವಯ:32 ವರ್ಷ ಜಾತಿ||ಢೋರ  ಸಾ||ಗೊಬ್ಬುರ (ಬಿ) ತಾ||ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24-05-2012 ರಂದು  5-6  ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು,  ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ರು  ಇದ್ದೇವೆ ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ  ನನ್ನ  ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 24-05-2012 ರಿಂದ 26-05-2012 ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ 5-6 ಜನರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ,ಮಹಿಬೂಬ ಅವರಳ್ಳಿ, ಜಗಪ್ಪ ಸಂಗಡ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 121/2012 ಕಲಂ, 323, 504, 395, ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಲಂ. 3 (11) ಎಸ.ಸಿ/ಎಸ.ಟಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 06-10-2012 ರಂದು  ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಎ48, 1786 ನೇದ್ದರ ಕೃಷರ ಚಾಲಕ ಟಾಪ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದೇ  ಅದರ ಮೇಲು  4  ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಹಾಗೇ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಬಜಾಜ ಅರ್ಥ ಮೋವರ್ಸ ಎದುರುಗಡೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಆತನ ಹೆಸರು  ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣಾ  ಹಲಗಿ  ವ:23 ವರ್ಷ ಸಾ: ಅಣಕಲ್ಲ್ ಗ್ರಾಮ ತಾ: ಚಿತ್ತಾಪುರ ಇದ್ದು, ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 318/2012 ಕಲಂ, 279, 336 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:06-10-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಸಾಪ್ತಿ  ದರ್ಗಾ ರೋಡಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ-37 3785 ನೇದ್ದರ ಕೃಷರ ಚಾಲಕ ವಾಹನದ ಟಾಪ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದೇ  ಫೂಟ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ ಮೇಲೆ 4  ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪಾಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದು, ಆತನನ್ನ ಬೇನ್ನಟಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಭಂಕೂರ   ವ:23 ವರ್ಷ ಸಾ: ಮುತ್ತ್ಯಾನ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರಿ ತರ್ಫೇ ಯಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 319/2012 ಕಲಂ, 279, 336 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಡಿ.ಕೇಶವಲು ತಂದೆ ಡೀ.ಧರ್ಮಯ್ಯಾ ಉ: ಗುತ್ತೆದಾರ ಸಾ: ಕವಗುಂಟ್ಲಾ ಮಂಡಲ ದೇವರ ಕದ್ರಾ ಜಿ:ಮೈಹುಬೂಬ ನಗರ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾ.ವ. ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ಕಾಳನೂರ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 06-10-2012 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕ್ಯಾಂಪಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನ್ನ ಸಂಗಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆನಂದ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಸಾ: ಕವಲಗಾ ಇವರು ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಕುಸನೂರ ದಾಟಿ ಬುದ್ದ ಮಂದಿರ ಕ್ರಾಸ ನಾಲಾದ ಹತ್ತಿರ ಆನಂದ ಇವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದಲ್ಲಿಯ ಪೆಟ್ರೊಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಬಂದ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ  ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನಿಂದ ಪೆಟ್ರೊಲ ತಗೆದು ಅವರ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕುಸನೂರ ತಾಂಡಾ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ 4 ಜನರು ಸೈಡಿಗೆ ತಮ್ಮ 4 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ತಡೆದು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ 4 ಜನರಲ್ಲಿಯ ಇಬ್ಬರೂ ತವಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಬಡಿಗೆಗಳು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಎಡ ಹುಬ್ಬಿಗೆ,ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ,ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಿಸಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ 15 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೆಟ ಅ.ಕಿ.38,000/ರೂಪಾಯಿಗಳದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ 5000/- ರೂ ಹಣ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಟೊಂಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೊಬೈಲ ಕವರನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲ ಅ.ಕಿ.3000/ರೂ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ್ ಕೈ ಗಡಿಯಾರ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಅ.ಕಿ.3000/ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 49,000/ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯದ್ದು 4 ಜನರು ಹೊಡೆ ಬಡಿಮಾಡಿ ಕಸಿದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆನಂದ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿ 4 ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗಳನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ-32 ಕ್ಯೂ-42 ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:233/2012 ಕಲಂ 394 ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.