Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 21, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಅಟೋ ಕಳ್ಳತನ :
ಸುಲೇಪೇಟ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಕಾಳೇಶ್ವರ ತಂಧೆ ಶಿವಶಂಕರಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಸಾ|| ಕೆರೋಳ್ಳಿ ರವರು ನನ್ನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆಎ 32, ಬಿ-0507 ನೇದ್ದನ್ನು  ದಿನಾಂಕ 17/07/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆರೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ  ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ 18/07/2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  6.00 ಗಂಟಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಇರಲಿಲ್ಲಾ, ಯಾರೂ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಅಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 68/2012 ಕಲಂ, 379 ಐಪಿಸಿ ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ::
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಸಾ|| ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ರವರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಇಬಿ-4440 ನೇದ್ದನ್ನು ದಿನಾಂಕ 16-06-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 17-07-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡಕಾಡಿದರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ:89/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

 £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

                      ¦. gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¢:¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀ: 52, G: ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ 2) ¦. ²æÃgÁdÄ vÀAzÉ ¦. gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀgÁªï ªÀ: 32, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ E§âgÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À¢AzÀ UÁA¢ü£ÁUÀgÀzÀ°è amï ¥sÀAqïì ºÀtPÁ¹£À ªÁåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, 2 £Éà DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:-5-10-2010 jAzÀ 19-2-2012 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è wAUÀ¼À PÀAw£À amïì ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¸ÀAºÀ滸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆævÀj§âgÀÄ 4,95,000/. gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä amïìUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼À 1 ªÀÄvÀÄÛ 5 £Éà ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ qÁæ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¥Àæw aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ºÀgÁeï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆ® aÃnAiÀÄ°è ºÀgÁeï£À°è G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß J¯Áè ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ºÀAZÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ 1) J¸ï. £ÁUÉñÀégÀgÁªï 2) ¸ÀÆAiÀÄZÀAzÀægÁªï 3) PÉ. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï EªÀjUÉ ºÀgÁeï£À°è G½PÉAiÀiÁzÀ ºÀt 2 wAUÀ¼À aÃnUÀ¼ÀÄ §j¸ÀĪÀ ºÀtzÀµÀÄÖ DgÉÆævÀgÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ FUÀ f¯Áè ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è vÁªÀÅ gÀPÀëuɺÉÆAzÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtzÀ §UÉÎ C¥ÀæªÀiÁtÂPÀvÉ vÉÆÃj Insolvency petition no 2/2012 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ f. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ a¤ß ªÉAPÀlAiÀÄå ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 90/2012 PÀ®A 406 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

                  ¢£ÁAPÀ: 19.07.2012 gÀAzÀÄ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æà C§ÄÝ¯ï ªÁ»Ãzï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¥ÉÆvÁß¼À EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¥ÉÆvÁß¼À ºÀ¼Àî¢AzÀ 25 mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ w½zÀÄ §AzÀ PÁgÀt C°èUÉ ºÉÆÃV CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.J. 8930 & mÁæ°  £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ  mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.J. 6480& mÁæ° £ÀA: 6481 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÁqÀUËqÀ gÀªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÁUÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ª±ÀÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁgÀt CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2012 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À EªÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖl zÀÆgÀ£À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 124/2012 PÀ®A 3, 42, 43,  PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹ gÀÆ®ì 1994 & 4,4(1 -J) JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï. 1957 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

               ¢£ÁAPÀ: 20.07.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉUÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ²¯Áà ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ C§Äݯï CwÃ¥sï E§âgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ gÁAUï ¸ÉÊqï £À°è ªÀÄ»§Æ§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA: JAºÉZï 03 r.5303 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ zÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉJ 36 /2941 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÁ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ CmÉÆÃPÉÌ  lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ ªÀÄ»§Æ§,¢Ã¥ÀPÁànïï,PÀÄ. ¨sÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄ.ªÀÄĩãÁ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2012 gÀAzÀÄ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¥Á°Ã±ï §AqÉ ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2012 PÀ®A 279, 337, 338  L¦¹  & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
              ¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JA.PÉÌ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦£À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄAqÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ¤dUÀÄtAiÀÄå, 60 ªÀµÀð, dAUÀªÀĸÁ: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À EªÀ£ÀÄ £À¹Ã§zÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1000/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß  «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÆ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß 2) ¤dUÀÄtAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀÄå ¸Áé«Ä, dAUÀªÀÄ, ¸Á:CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À £ÉzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 215/2012 PÀ®A.78 (111)s PÉ.¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:

                       ²æÃ. Dgï. wªÀÄäAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. ¥Àæ¨sÀÄ¥Ánïï UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj GªÀÄ®Æn EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GªÀÄ®Æn ªÀÄvÀÄÛ UÉÆgÀ®ÆnAiÀÄ°è §gÀ ¥ÀjºÁgÀ AiÉÆÃd£É Cr UÉÆñÁ¯É vÉgÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà eÁVgÀzÁgï 2) AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà 3) ¤eÁªÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¸Á: GªÀÄ®Æn vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-19-7-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄgÀÄ ¢£À ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ GªÀÄ®Æn UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CªÀjUÉ ¢UÀâAzÀ£Á «¢ü¹ ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2012 gÀAzÀÄ ²æÃ. PÉ. £ÀgÀ¹AºÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2012 PÀ®A 341, 353, 342, gÉ/« 34 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2012 gÀAzÀÄ 69 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr                            17000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-07-2012

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2012 PÀ®A 279, 37, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CAiÀÄħ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £À®UÀÄAqÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA 12-2-419 ªÀÄÄgÁzÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ¸À«ÄÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, PÁé°¸ï ªÁºÀ£À £ÀA J.¦.-16/J.r.-6777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ¥ÀÄgÀ oÁuÁ qÉÆ° ¨Áf zÀÄ®ªÁ ©ºÁgÀ gÁdå EªÀj§âgÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄ®âUÁðPÉÌ gÀįÁgÀ zÀÄgÀ¹ÛUÉÆøÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0840 UÀAmÉUÉ §gÀĪÁUÀ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ ¨ÁqÀðgÀ zÁn §AUÀÆgÀ EZÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸À«Äãgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §§° VqÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ  ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ºÁUÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉÖÃjAUÀ CªÀ£À JzÉUÉ MwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 353, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÁgÉrØ ¹¦¹-925 ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÁUÀÆ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ EªÀgÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj UÀÄt £ÀqÀvÉ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ²æêÀÄAvÀgÉrØ EªÀgÀ PÉç® CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĸÀ¯ÉÆ¢Ý£ï ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ E§âgÀÄ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀj§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PË£À ºÉÊ gÉ vÀÄ ºÀªÀiÁgÉ UÁAªÀ ªÉÄà PÁå PÀgÀ gÀºÁ ºÉÊ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 309 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj, ¸ÀzÀå: CUÀæºÁgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°ègÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬ÄPÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ¨Éèqï¤AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ VÃjPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀĺÁzÉë ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄvÉÛ DgÉÆæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉèÃqï¤AzÀ §® ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÁUÀÄ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19,20-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«gÁd vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ ZɮĪÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£É gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ¹.r 100 £ÀA  ¹J£ïL 1996 C.Q 8000=gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ಖಾಸೀಮ ಶಹಾ ತಂದೆ ಅಹಮದ ಶಹಾ ಸಾ||ಕಮಲಾಪೂರ ವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನಾಂಕ: 19/07/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕುರಿತು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ಹಿಂಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮುಂಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಾನಿದ್ದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಮಾರಿ ಇದ್ದ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕೊಂಡಿ ಮಣಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಮಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿನ ಸಾಮನುಗಳು ನಗದು ಹಣ 1300=00 ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24,600=00 ರೂಪಾಯಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 86/2012 ಕಲಂ 457. 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.