Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 22, 2017

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2017 PÀ®A, 143, 147, 323, 341, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 21/01/2017 gÀAzÀÄ 6-00 ¦JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖªÀĤ ¸Á||
zÀjAiÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18/01/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀĪÀ £ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄ®è¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj eÁUÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ zÉÆqÀتÀĤ »AzÉ §AzÀÄ AiÀiÁgÀÄ EgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èUÉ §AzÀªÀ£Éà ` ¤£Àß UÀAqÀ HgÀ ©lÄÖ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ EgÀÄ' CAvÁ  CAzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤AzÀ PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ §A¢zÀÄÝ  ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ zÉÆqÀتÀĤ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ »AzÉ »AzÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÛ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ` K ¸Àƽà ¤Ã£ÀUÀ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ ` CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ
ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ.  £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄävÉÛAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ w½¹zÀÄÝ £ÀªÀÄävÉÛ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ¤UÉ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÉ£ÀÄ. CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/01/2017 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, ªÀiÁªÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀتÀĤ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  §AzÀªÀgÉà ` ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀÄwÛj ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Éà  ' CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÁgÀt «£ÁPÁgÀt £À£ÀUÉ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ,  EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/2017 PÀ®A PÀ®A, 143, 147, 448, 323, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 21/01/2017 gÀAzÀÄ 8-15 ¦JªÀiï PÉÌ ²æêÀÄw ±ÀAPÉæªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á|| zÀjAiÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 20/01/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ 1) ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀnÖªÀĤ 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ PÀnÖªÀĤ 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀ½î 4) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï 5) ©üêÀÄ¥Àà gÁªÀÄ¥Àà ºÀ½î 6) ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á|| ZÉ£ÀÆßgÀ 7) ¸ÉÆÃ¥ÀªÀé UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï 8) zÉêÀQÌ UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï 9) ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ CdÄð£À¥Àà ºÀÄ®PÀ¯ï 10) ªÀiÁ£ÀªÀé UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ PÀnÖªÀĤ 11) C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖªÀĤ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CªÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ PÀnÖªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà PÀnÖªÀĤ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀªÀgÉà ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ ` ¯Éà ¨ÉÆøÀr ¤£Àß UÀAqÀ £À£Àß ºÉAqÀw §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁqÁå£À  ¤£Àß UÀAqÀ£À ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÁåzÀ J¯Áèöå£À ¤£Àß UÀAqÀ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀUÀ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄwÛ« ' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀªÀ£Éà £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ  ºÉÆqÉAiÀÄj CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  DUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀتÀĤ, ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÉÄð£ÀªÀĤ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ.  EªÀvÀÄÛ G¼ÀPÉÆAr¢Ã E£ÉÆߪÉÄä ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2017 PÀ®A, 143, 147, 448, 323, 354, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.6/2017 PÀ®A. 143 147 323 504 506 ¸ÀA. 149 L¦¹:- ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ MAzÉà PÀqÉ EzÀÄÝ ¢:21/01/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ©üêÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KQ ªÀiÁrzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr £ÁUÀ¥Àà£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ªÀÄvÉÛà ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ÆègÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ  ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ. 

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2017 PÀ®A 79, 80  PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 21/01/2017  gÀAzÀÄ 22-15 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¦ügÁå¢ ²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ JA PÀªÀiÁ£ÀªÀĤ ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ 5 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄÆ® d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ gÁwæ 20-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÉÆÃzÁªÀj ¯ÁqÀÓ£À gÀƪÀÄ £ÀA 2 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÁrÓ£À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl Dr¸À®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀjAzÀ ¸ÀZÀð ªÁgÉAmï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  20-45 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 17100 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ 21-45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄÄ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 22-40 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀĪÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 17/2017 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2017 PÀ®A: 323,324,504, ¸ÀA 34  L.¦.¹ :- ¦üAiÀiÁ𢠨sÀ®ªÀAvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀªÀiÁägÉrØ EªÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäQAiÀĪÀjzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ RįÁè eÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄt¸É VqÀzÀ ¸ÀA§AzÀªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢: 21-01-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ VqÀ PÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ CzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀÄÝ CAvÁ PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÀiÁr CªÁZÀѪÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.  

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.. 08/2017 PÀ®A 379 L¦¹:- ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/01/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUï PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÁUÀ ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ïUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §A¢zÀÝ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÉZï.¹-109, ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä ºÉZï.f-423 ºÁUÀÆ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ²æà £ÀgÉÃAzÀægÀrØ ¦¹-270 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ 2 d£À ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ©üêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ eÁzsÀªï 2)UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ ¥ÀªÁígÀ À E§âgÀÄ ¸Á||¨ÉÆÃgÀ§AqÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E¯ÁSÁ fÃ¥ï £ÀA PÉ.J-33-f-113 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃV ¨É½UÉÎ 05-45 UÀAmÉUÉ §ÆzÀÆgÀ PÁæ¸ï£À°è JzÀÄjUÉ §AzÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀÆ«Ä¥ÀÄvÀæ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA-PÉ.J-33-n.J-6231, ºÁUÀÆ mÁæöå° £ÀA J¦-21-r-3470 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÀ¸ÀgÀÄ ¸Á¬Ä§tÚ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà PɼÀªÀĤ ªÀ||32 ªÀµÀð eÁ||PÀ§â°UÀ G||mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á||¨ÉÆÃgÀ§AqÁ vÁ||f||AiÀiÁzÀVj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß AiÀįÉíÃj-PÉÆAPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉÃ, ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ gÁAiÀÄ°ÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-00 UÀAmɬÄAzÀ 07-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦gÁå¢üAiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä w½¹zÀÄÝ CzÉ.        

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2017 PÀ®A 279, 338 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ: 22.01.2017 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ  PÀĪÀiÁj VjÃeÁ vÀAzsÉ UÀd®¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 8 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: n.J¸ï.-07-J¥sï.JªÀiï-1584 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÀÆgÀeï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÀ±Àð£À UÀlÄÖ ¸Á|| UÀ£ÁߥÀÄgÀ ªÀÄAqÀ®A eÁ£ÀUËAªÀ vɯÁèAUÁt gÁdå FvÀ£ÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÀĪÀiÁj VÃjeÁ FPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ  vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ , UÀzÀÝzÀ PɼÀUÀqÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ F §UÉÎ JA,J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦gÁå¢üAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2017 PÀ®A : 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-01-2017

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-01-2017 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ËzÀÝ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  E¹àmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ ¨Á§Ä J¸ï. ¨ÁªÀÅUÉ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɹPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ËzÀÝ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸Àé®à zÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV «Që¹ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CdÄð£À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, 2) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, 3) «¯Á¸À vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á UÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀÄ, 4) ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ zsÀªÀiÁðf qsÁAUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀÄ, 5) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ gÉhÄÃgÉ¥Áà ¥ÀÄ¸É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀÄ, 6) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EAZÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀÄ, 7) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ §£ÀÆìqÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀÄ ºÁUÀÆ 8) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨ËzÀÝ ªÀÄA¢gÀ ªÀÄÄAzÉ PÀÄvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 850/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2017, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-01-2017 gÀAzÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ©½ aî vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MlÄÖ 90 JA.J¯ï G¼Àî MlÄÖ 28 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ 28 ¨Ál®UÀ¼À C.Q 743.12 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EzÉAiÉÄ CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀævÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2017, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 16-01-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÀuÁÚ ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄĤªÀÄ PÁ¯ÉÆä zsÁgÀdªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ರವರು ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್.ಎಲ್ ಸೂಪರ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-4817 ನೇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂದಿನಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಂದೆ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸದರಿ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲಾ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೋರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚೀತ ಕಳ್ಳರು ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಅ.ಕಿ 15,000/- ರೂ. ಬೇಲೆವುಳ್ಳದ್ದು  ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 21-01-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2017, PÀ®A 379, 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2017 gÀAzÀÄ ¤lÆÖgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢¬ÄAzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£À ªÀÄÆ®PÀªÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ JªÀiï.r. gÀ¦üAiÉƢݣÀ ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¤lÆÖgÀ (PÉ) ²ªÁgÀzÀ°è ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ (©) gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ¤lÆÖgÀ (PÉ) gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ £Á®ÄÌ mÁæPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæPÀÖgïUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀægÀUÀ½UÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁºÁAiÀÄ¢AzÀ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ ¤°è¹ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä 1) mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ38/n-1696 mÁæ° £ÀA. PÉJ38/n-0671 EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ vÀªÀÄäuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀÄgÉrØ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (¹) CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ 2) mÁæPÀÖgï £ÀA J.¦-23/PÉ-6214 mÁæ° £ÀA. J¦-36/n-4640 ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ DPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ¸Á: oÁuÁPÀıÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, 3) mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ38/n-3009, mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/n-3010 EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ 4) mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/n-1274, mÁæ° £ÀA. PÉJ39/n-1275 £ÉÃzÀÄ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀl vÀAzÉ UÉʧuÁÚ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ mÁæPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ J®èjUÉ mÁæPÀÖgÀUÀ¼À°ègÀĪÀ F ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÀt PÀnÖ gÀ¹ÃzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀbÉÃjAiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA§ÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä ºÀt ¤Ãr gÀ¹Ã¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAr®è £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ F ªÀÄgÀ¼ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è vÀÄA§ÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ mÁæPÀÖgÀ mÁæöå°UÀ¼À°è vÀÄA©zÀ ªÀÄgÀ½£À C.Q vÀ¯Á 2000/- gÀÆ gÀAvÉ MlÄÖ £Á®ÄÌ mÁæPÀÖgÀUÀ¼À°è£À ªÀÄgÀ½£À C.Q 8000/- gÀÆ EzÀÄÝ, ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ £Á®ÄÌ mÁæPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀjUÀÆ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 21/1/2017 ರಂದು ಶ್ರೀ ಜಟ್ಟೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸೀತನೂರ ಸಾ: ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಲ್ಲಮ್ಮ ದಿನಾಂಕ 20/1/2017 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮರೇಪ್ಪ ಇವರ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲದಿಂದ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೊಬೈಲಗೆ ಪೊನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೊಬೈಲ ರಿಂಗ್ ಟೋನ ಕೇಳಿಸತೊಡಗಿದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಲ್ಲಮ್ಮಳು ಮಗ್ಗಲಾಗಿ ಮಲಗಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಗಂಟಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಬಲಗೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರೊ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂಧ ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ. 21-1-2017 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ರಂಗನಾಥ ಸುಬೇದಾರ ಸಾ; ಶರಣಸಿರಸಗಿ ತಾಂಡಾ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಿನಾಂಕ. 10-12-2016 ರಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇವರ ತಂಗಿ ಗಂಗಮ್ಮಾ , ಅವಳ ತಾಯಿ ಈರಮ್ಮಾ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಇವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಬಯ್ಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಬಸವರಾಜ ಮಾವೂನೂರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ಇವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಘಟನೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ನಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೋಮಲಿಂಗ ಕೋರಬಾ ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಪ್ಯಾಟಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಚಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಾ ನಿಂಗಪ್ಪನು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪದಿಂದ ಹೋಡೆದನು ಮತ್ತು ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಪ್ಯಾಟಿ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ದು:ಖಾಪತಗೊಳಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಸದರಿ 1) ನಿಂಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸೋಮಲಿಂಗ ಕೋರಬಾ ವಯ;35 ವರ್ಷ, 2) ಶರಣಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಪ್ಯಾಟಿ ವಯ;35 ವರ್ಷ 3) ಈರಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಪ್ಯಾಟಿ ವಯ;60, 4) ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕೋರಬಾ ವ;30 ವರ್ಷ, 5) ಸಿದ್ದಮ್ಮಾ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಪಾ  ಕೋರಬಾ ಮತ್ತು 6) ಗಂಗಮ್ಮಾ ವಯ;26 ವರ್ಷ ಸಾ;ಎಲ್ಲರೂ ಶರಣಸಿರಸಗಿ  ತಾ;ಜಿ; ಕಲಬುರಗಿ  ಇವರುಗಳು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬಯ್ಯುತ್ತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತೊಂದರೆಕೊಡುತಿದ್ದು. ಸದರಿ ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದ ಮಾಡಿದ 6 ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳದಳುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.