Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 12, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ಮಹಿಂದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. ZFBS00841 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮಾಲೀಕ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. ZFBS00841 ಹಾಗೂ ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ ಈತನು ಯಾವುದೇ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಮಹೀಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. ZFBS00841 ಹಾಗೂ ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 11-11-2015 ರಂದು 09.15 ಎಎಂ ಕ್ಕೆ ಹರೇಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊರಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಿ..ಎಸ್.ಐ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಚಾಲಕನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 309/2015 ಕಲಂ 43 KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE 1994 & 379 IPC ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                                                                                                     
                   


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.11.2015 gÀAzÀÄ 25 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3,800/-

 gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-11-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-11-2015

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-11-2015 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀ«±ÉmÉÖ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁd¥Àà, ¸ÀAdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉƸÉAiÀÄA¢gÁzÀ GªÀiÁzÉë, ±ÁgÀzÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11-11-2015 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ JzÀÄÝ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁUÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ°®è, ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ ¸ÉÆ¸É ±ÁgÁzÁ EªÀ½UÉ aÃj ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄÄwÛ®è KPÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁ £ÁªÀÅ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ ¨ÁV®Ä ¸ÀºÁ vÉUÉAiÀÄÄwÛ®è CAvÁ ºÉýzÀ¼ÀÄ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÀgÉAl E¢Ý®è, ¸ÉÆ¸É ±ÁgÁzÁ EªÀ¼ÀÄ ¨ÁV® ¸ÀA¢¤AzÀ PÉʺÁQ ¨ÁV°UÉ PÀnÖzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¬ÄAzÀ PÀwÛj¹ vÀ£Àß PÉÆÃuɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆÃuÉUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV F PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV°UÀÆ ¸ÀºÀ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖzÀÄÝ, ¨ÁV°UÉ PÀnÖzÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ©aÑzÀ¼ÀÄ, DUÀ J®ègÀÆ UÁ§jUÉÆAqÀÄ J¯Áè PÉÆÃuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ½UÉ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ, zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆÃr UÁ§jUÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ M¼ÀUÀqɬÄAzÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©zÀÝzÀªÀÅ, PÉÆÃuÉUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄÄ J°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉÆà ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, C®ªÀiÁjAiÀÄ M¼ÀUÀqɬÄzÀÝ ¯ÁPÀj£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ vÉÆïÉAiÀÄ £Á£ï EzÀgÀ C.Q 40,000/- gÀÆ., 2) §AUÁgÀzÀ MAzÀ JPÁìgï UÀÄAqÁ 15 UÁæA. C.Q 30,000/- gÀÆ., 3) §AUÁgÀzÀ 8 UÁæA. ¸ÀÄvÀÄÛAUÀgÀÄ C.Q 20,000/- gÀÆ., 4) §AUÁgÀzÀ 8 UÁæA£À ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ ºÀ¹gÀÄ ºÀ¼ÀîªÀżÀî ¸ÀÄvÀÛ®Ä ©½ ºÀ¼ÀîUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÀ۪ɠ C.Q 15,000/- gÀÆ., 5) MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ °AUÀzÀPÁ¬Ä JgÀqÀÄ vÉÆÃ¯É C.Q 800/- gÀÆ., 6) ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ GqÀzÁt JgÀqÀÄ vÉÆÃ¯É 800/- gÀÆ., »UÉ MlÄÖ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ MlÄÖ ºÀt 1,06,600/- gÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ  CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಆಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವು :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಇಲಿಯಾಸ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಾ ಪಟೇಲ್ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಕುರಿಕೋಟಾ ತಾ:ಜಿ:ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 11/11/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಸಾಹು, ಮಹಿಬೂಬಶಾ ಫಕೀರ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಮ್ಮೂರಿನ ಬ್ರಿಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶವ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಜ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೋರಲಾಗಿ ಒಂದು ಶವ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ನೀರಿನ ಬಾಜು ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾತಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಶವದ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಗೆ ಮೀನುಗಳು ತಿಂದು ರಕ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೃತಳ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಿಚಿತ ಮೃತಳು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬ್ರಿಜದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 7-8 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಣ ಅಪರಿಚಿತ ಮೃತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಮಲ್ಕಪ್ಪನವರು ನಿನಾ ಕಂಪನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 09-11-2015 ರ ರಾತ್ರಿ ವೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಏರಟೈಲ್ ಟಾವರದ ಸೈಟ್ ಐಡಿ ನಂ:ನಾಗೂರ-1 ಇಂಡಸ್ಟ್ ನಂ:1076226 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟು 48 ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಅಮರ ಕಂಪನಿಯದ್ದವುಗಳು ಅ.ಕಿ||23500 ಗಳನ್ನು ಸೈಟ್‌ದ ಸೆಲ್ಟರ್ ರೂಮಿನ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಳುವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ಕಂಪನಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರರು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.