Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 25, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2016 PÀ®A 323.324.504.506,¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ : 24/01/2016 gÀAzÀÄ 11-15 J JªÀiï PÉÌ PÁ¹A ¸Á¨ï vÀAzÉ §qÉ ¸Á¨ï ºÀ½UÉÃgÁ ªÀ: 65 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀ½UÉÃgÁ ºÁ .ªÀ ®Qëöäà £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ :23/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£ï 2-30 ¦ JªÀiï PÉÌ  ¨ÉAUÀ¼ÉÆgÀ¤AzÀ §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀfAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA D½AiÀiÁ gÀ¦üPÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® ¨ÁµÀ FvÀ¤UÉ ªÀiÁvÁr¸À®Ä £À£ÀßA¢UÉ ¨Á®fà £ÀUÀgÀPÉÌ  3 d£À PÉÆr ºÉÆzÀUÁ £À£Àß ªÀÄUÀ C§ÄÝ® ¨ÁµÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV  gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀAªÀÄäUÀ½UÉ ¨ÉÆøÀr E®èAiÀiÁPÉ §A¢AiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ¼ÀÄ CªÀ£À ºÉÃAqÀw ¥ÁwêÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ DPÉAiÀiÁ vÀ¯ÉAiÀiÁ ªÀįÉãÀ PÉÆzÀ®Ä »qÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ  ºÁUÀ £À£Àß D½AiÀiÁ dUÀ¼À ©qÀ¸À®Ä §AzÀUÁ CªÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ C°èèAiÀiÁ ©zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É £À£ÀßUÀÄ PÉÆqÀ £À£Àß ªÀÄUÀ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÉÄÊ ªÀÄ¯É ºÉÆr¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÁUÀ C°èAiÀiÁ EzÀÝ  ±À¦ü vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆ¢£ï §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁۣɠ £ÀAvÀgÀ CªÀj§âgÀÄ PÉÆr £ÀªÀÄäUÉ ¤ªÀÅ E£ÉÆßêÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ ¤ªÀÄäUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ¦gÁå¢ü ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2016 PÀ®A 323.324.504.506. ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊAqÉ£ÀÄ
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 24-01-2016 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ï.L UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ GPÀÌ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà dnÖAUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è, ¨Á¥ÀÄUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚUËqÀ PÁgÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ|| 40 ªÀµÀð eÁ|| gÉrØ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ 12 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-§ºÁgï JA§ dÆeÁmï DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2900/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 12-45 ¦JªÀiï ¢AzÀ 1-45 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2016 PÀ®A: 87 PÉ.¦ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ: 24-01-2016 gÀAzÀÄ 3-15 ¦JªÀiï PÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥Éð ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ï.L UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÉÆÃV (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ZÉ£ÁßgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ eÁUÀzÀ°è  ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ|| 50 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ 09 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQÌlÄÖ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-§ºÁgï JA§ dÆeÁmï DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2500/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß 3-30 ¦JªÀiï ¢AzÀ 4-30 ¦JªÀiï zÀªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2016 PÀ®A, 87 PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-01-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-01-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2016, PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ eɸÀ¥Á®¹AUï vÀAzÉ UÉÆæ¹AUï mÁAPï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ¹PÀÌ®UÉÃgÀ, ¸Á: UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ M§â£É ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 5 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, CªÀgÀ°è zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ gÁªÀĹAUï JA§ÄªÀgÀÄ F »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¢QÌ£À°è 2 CAvÀ¹Ü£À ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÄÝ CAUÀrUÀ¼À£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, zÉÆqÀØ¥Àà §§£ï¹AUï EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ §®gÁªÀĹAUï, «dAiÀĹAUï, ¢¯ÁªÀgÀ ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ §®ªÁ£À¹AUï ¹AUï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¤ÃªÀÅ JgÀqÀÄ CAvÀ¹Ü£À ªÀÄ£É PÀnÖ¹¢ÝÃj CzÀgÀ°è £ÀªÀÄUÀÆ ¥Á®Ä ¨ÉÃPÀÄ ¤ÃªÀÅ ¥Á®Ä PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä E§âgÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀ̽UÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ºÉzÀj ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-01-2016 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ, §§£ï¹AUï EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §®gÁªÀÄ ¹AUï vÀAzÉ §§£À¹AUï, 2) «dAiÀĹAUï vÀAzÉ §§£À¹AUï, 3) ¢®ªÁgÀ ¹AUï vÀAzÉ §§£À¹AUï, 4) §®ªÁ£À ¹AUï vÀAzÉ §§£À¹AUï ¸Á: J®ègÀÆ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¹PÀÌ®UÉÃgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀUÉ §j CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÉÆæ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀÆ¥À PËgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀ¢®è, ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ¤ªÀÄUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 25-01-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ gÉÊvÀgÀ PÀȶ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ PÉÃAzÀæzÀ°èzÀÝ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ UÉÆæ¹AUï EªÀjUÉ §®gÁªÀĹAUï ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀĹAUï EªÀgÀÄ MwÛ »r¢zÀÄÝ, ¢®ªÁgÀ¹AUï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ vÀAzÉUÉ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀ vÉÆqÉUÉ 4-5 JlÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, §®ªÁ£À¹AUï EvÀ£ÀÄ gÉhÄA¨Áå¢AzÀ vÀAzÉUÉ £ÀqÀÄ JzÉAiÀÄ°è, JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀ ¥sÀPÁ½AiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, §® ¥sÀPÁ½AiÀÄ°è, §® gÉÆArUÉ, JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr UÁ§jUÉÆAqÀÄ aÃgÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ gÁªÀÄzÁ¸À, ªÀiÁfÃzÀ, ªÀĺÉAzÀgÀ ¹AUï, gÁdĹAUï, vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀÆ¥ÀPËgï ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä NqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ DzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¨ÉºÉÆõÀ ©¢zÀÄÝ, CªÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ DmÉÆà jPÁëzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

DRONE CAMERAS.


ಕ್ವಾಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ (ಡ್ರೋನ್)1) ಡಿ.ಜೆ.ಐ. ಪ್ಯಾಂಟಮ್ 3 ಸೌತ ಕೋರಿಯಾ ದೇಶದ ಕಂಪನಿ. (ಉತ್ಪಾದನೆ )
2) ಹೆಚ್.ಕೆ ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ    ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ  ಇಲಾಖೆಗೆ 04 ಕ್ವಾಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್  ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
3) ಒಂದು ಕ್ವಾಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟರನ ಬೆಲೆಯು 1,50,000=00 ಇರುತ್ತದೆ.
4) ಇದು 1 . 5 ಕಿಲೋ  ಮೀಟರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗು ಹಾಗೂ 500 ಮೀಟರ್ಸ್   ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಹಾರಾಟಮಾಡುವ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯ  ಹೊಂದಿದೆ.
5) ಇದರಲ್ಲಿ 12 .2 ಮೇಘಾಫಿಕ್ಸಲ್ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ 1080 ರೆಜಲೂಶನ ಫುಲ್ ಹೆಚ್.ಡಿ. ವಿಡಿಯೋ  ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
6) ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಜೋತೆ 01 ಟ್ಯಾಬ್, 01 ಜ್ಯೋಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ 02   ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
7) 01 ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 02 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ ಮಾಡಿದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ   30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆಕ್ವಾಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟರನ್ನು ಹಾರಿಸಬಹುದು.
8) ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್:-ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈರಲೇಸ್, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್  ಮುಗಿದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಟ್ ಹೋಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹಾರಿಸಿ ಬಿಡಲಾಗಿದಿಯೋ ಮರಳಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗ ಆಗುವ ಸಾಮಾಥ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
9) ಇದು ಒಂದೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡುವ    ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ 01 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ            ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್  ಮಾಡಬಹುದು.
10) ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಜಿ.ಬಿ. ಮೆಮೋರಿ ಕಾರ್ಡ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು 128 ಜಿ.ಬಿ.ರವರೆಗು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
11) ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾರಾಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ       ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
12) ಇದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಲಬೆ-ದೊಂಬಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗಸ್ತು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಅತೀ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ದಯಾನಂದ ಮೇಲಿನಕೇರಿ ಸಾ:ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳು ಮಹಾದೇವಿ (ಅಪ್ಪಾ) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ದಿನಾಲೂ ಶಾಲೆಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.ದಿನಾಂಕ 20-01-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವಳು ಟಿವಿಷನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವಳು ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವಳಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಂಕೆರ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಸಾ: ಮಾತೋಳಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸಚಿನ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೋಳಸಾರ ಸಾ: ಅತನೂರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮೋ/ಸೈ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಸಿ- 4263 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ, ಸಚಿನ ಈತನ ಮೋ.ಸೈ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾತೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಘತ್ತರಗ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬನ್ನೇಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ರನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಮೋ.ಸೈ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಚಿನ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಇಬ್ಬರು ಮೋ.ಸೈ ದೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಚೀನ ಈತನ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೈ ಕೈಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಘಟನೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.