Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 15, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15/12/2009

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/09 PÀ®A 504, 506, 323, 324, 353 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1), (2), (10) J¸ï¹/J¸ïn (¦J) PÁAiÉÄÝ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 14-12-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÄzÁÝ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁåw J¸ï.n. UÀÄAqÁ G: J.¦.JA.¹ AiÀÄ°è J¸ï.r.¹ PÉ®¸À ¸Á ; CVæPÀ®ZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-12-09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ J.¦.JA.¹ PÁAiÀÄð®AiÀÄPÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀÄ PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1530 UÀAmÉUÉ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è MAzÀÄ ¨ÁV®Ä ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÁªÀ¼ÀV ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G ;¹«¯ï UÀÄvÉÛzÁgÀ PÉ®¸À ¸Á ;CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå «ÃgÀ¨sÀzÀæªÀ±ÀégÀ ¤®AiÀÄ ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÆdPÉÌ rQ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ »ÃUÉÃPÉ ªÀiÁqÀÄwÛÃj £Á£ÉãÉÆ ¤ªÀÄUÉ PÁtĪÀ¢¯Áè CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ‘’J PɼÀ eÁw UÉÆAqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ‘’ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ vÀ¯É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ JgÀqÀÄ ¸À® rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ ¥ÉlÄÖ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß Q¸ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀAZÀ£ÀÄß PÉÊUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÉʪÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è 4-5 ¸À® UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä D¦üøÀzÀ°èzÀÝ gÉÆïï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É£Àß°è, §®PÁ°£À vÉÆqÉUÉ, ªÀiÁ¼ÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14-12-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 14-12-09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ K gÀAr KPÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14-12-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 14-12-09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀįÉñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÀÆeÁj E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ K gÀAr KPÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀB 14-12-09 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÁ¸ÀUÉÆAqÁ, 41 ªÀµÀð, ¸ÁAiÀÄgÀ£À½î, vÁf©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀw ±ÉÆèsÁ ºÁUÀÆ vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä 60 ªÀµÀð, EªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà £ÀABPÉJ-38/3824 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ M¼ÀUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À »ªÀÄärUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA193/09 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À CAzÁdÄ 3.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÉÃAqÀgÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸ÁªÀ¼ÀV ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð ¸Á ;CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå «ÃgÀ¨sÀzÀæªÀ±ÀégÀ ¤®AiÀÄ ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ J¦JA¹ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÄzÁÝ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G J.¦.JA.¹ AiÀÄ°è J¸ï.r.¹ PÉ®¸À ¸Á CVæPÀ®ZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ £ÀÄQPÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVgÀÄvÀÛªÉ C®èzÉ CgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÉÆߪÉÄä J¦JA¹ PÀbÉÃjUÉ §AzÀgÉ PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁQ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀj ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ a¥Éæ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-32-9091 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛªÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¤°è¹ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAPÀëªÀÄ fÃ¥À d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/12/09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý UÁæªÀÄUÀ¼À ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ UÉÆmÁð ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÞUÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÀtÚ EqÀUÁgÀ, 32 ªÀµÀð, eÁw EqÀUÁgÀ, C¦à DmÉÆà £ÀA-PÉJ-39-3292 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤°è¹ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ««zsÀ ¥ÉưøÀ oÁtUÀ¼À°è ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ ¤nÖ£À°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 23 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé«zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :¢ 14-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæªÀÄĤ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: »ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÉÊ£Àì±Áå¥À eÁUÀªÀ£ÀÄß C½AiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸À«ÄwAiÀÄ «¨sÁVÃAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ Cgï. zÉÆqÀتÀĤAiÀÄgÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ eÁUÀzÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ ¸ÀÆgÀ£À ¸Á: ¸ÀtÆÚgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀiÁ°¥Ánî ¸Á: ¸ÀtÆÚgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢. 13-12-09 gÀAzÀÄ ²æà gÀ«ÃAzÀæ ¹AUÀ vÀAzÉ ¥ÉæêÀĹAUÀ PÀ£ÉÆß½î ¸Á; ¥Áèl £ÀA.67 ¸Àé¹ÛPÀ £ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ vÀªÀÄä£À ªÀÄzÀĪÉUÉ ©eÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁPÀ®Ä vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ læAPÀ vÉgÀzÀÄ M¼ÀUÉ EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 1,64,000 = 00 gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¯Áj lAlA C¥ÀWÁvÀ zÁ¯ï «Ä®è £ËPÀgÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¢: 13-12-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß lAlA UÀÄqÀì £ÀA PÉJ-32-J-7408 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄÆäj¤AzÀ vÉÆUÀgÉ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀÄzÀ°èzÀÝ Kj zÁ® «Ä®zÀ°è E½¹ £ÀAvÀgÀ lAlA vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ CzÉ zÁ® «Ä®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ EvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¸À¯ÁªÀÄ mÉPÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ JtÂÚ mÁåAPÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lAlA UÀÄqÀìUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqÀ¹zÀÝ jAzÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĸÉãÀ ¸Á§ EvÀ¤UÉ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÄÝ CvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CAf¹ ºÀt §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ : ²æà C«£Á±À vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà §zÉÆÝð. ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA 9-587/23 ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð. EªÀgÀÄ ²ªÁ¤ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ PÀ®§ÄVð ¸Á|| ¸ÀAvÉÆõÀ PÁ¯ÉÆä FvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ PÉÆmÁÖUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ F ªÉƨÉʯï PÉnÖzÉ CzÀgÀ §zÀ®Ä §AUÁgÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²ªÁ¤UÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆlÄÖ «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÉAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ ªÀiÁ°¥Ánïï EªÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è F «µÀAiÀÄ ºÉý ¥ÀæPÀgÀt §AiÀÄ®Ä ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉzÀj¹, E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀUÀÆ §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉzÀj¹ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁrzÀ MlÄÖ C|| Q|| 5,40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt QvÀÄÛPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.