Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 5, 2012

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


 

«.gÁªÀigÁªï vÀAzÉ ¥Àæ¸ÁzÀ @ a£ÀßAiÀÄå ªÀ: 23 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï ªÀ: 42, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£À¸Á ªÀ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:-4-6-2012 gÀAzÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ RÄzÁÝV §A¢gÀĪÀ ¸ÀAUÀw w½zÀÄ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï ªÀ: 42, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ vÀÄgÀ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A 363 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 04-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ
¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀtÚ£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà eÁw ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕöß ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ®¨ÉÃjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß CAzÁæzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÉƧâgÀzÀ SÁ° aîzÀ°è 20 ¥Áè¹ÖPÀ PÀªÀgÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è MAzÉÆAzÀÄ °Ãlj£À 20 °ÃlgÀ ºÉAqÀ MlÄÖ 100/- gÀÆ. UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2012 PÀ®A: 273, 284,328, L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁgÁAiÀÄt¹AUï vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤¹AUï ªÀAiÀÄB 38 ªÀµÀð eÁwBgÀd¥ÀÆvÀ GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB vÀ¥Àà®zÉÆrØ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉUÉ vÀ¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï §gÀÄwÛ®è CAvÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgïUÉ PÉÆnÖzÀÝ PÀ£ÉPÀë£ï ªÉÊgï£ÀÄß PÉÊ»rzÀÄ ¸Àé®à C¯Áèr¹zÁUÀ. DUÀ vÁ£ÀÄ »r¢zÀÝ ªÉÊgï£À°è DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAl ¥Á¸ÁV ±Ámï ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÉÊUÉ,§®UÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ,§®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

¢£ÁAPÀ 3-6-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÀd£É ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀ®Ä §gÀĪÀAvÉ °AUÀ¥Àà J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzïUÉ §gÀĪÀAvÉ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¥ÀèA§gï PÉ®¸À, ¸Á: ºÉƸÀªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀgÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ §gÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ §qÉøÁ¨ï C°AiÀiÁ¸ï wPÀÌAiÀÄå ¸Á: ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä vÀUÉÆArAiÀiÁ ºÁqÉÆÃPÉ ¨Á CAzÉæ §gÉÆâ®è CAwÃAiÀiÁ PÀÄgÀħ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉÃ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£Àä¯Éà ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è ºÉAUÀ ¥ÀzÀ ºÁrÛÃAiÀiÁ, ¤£Àß £ÉÆÃqÉÆÌÃw£À¯Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2012 PÀ®A. 504, 323, 324, 506 L¦¹.jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 03-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀݪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 20 ªÀµÀð , eÁ-£ÁAiÀÄPÀ , G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀÄAd½î ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CtÚ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÀÄUÀμÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀgÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. zÀļÀî¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ.zÉÆqÀØ® ¨ÁqÀAiÀÄå EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄÄzÀݪÀÄä ºÁUÀÆ CPÉAiÀÄ CtÚ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ.zÉÆqÀØ® wPÀÌAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ CtÚ£À JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ wªÀÄä¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ DPÉAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ.DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ®Äè PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ºÉÆUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 326, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹.jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀ¤UÉ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ ¢£Á®Ä dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:-4-6-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀiÁr CªÀ£ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. F PÀÈvÀå¢AzÁV PÀÄlÄA§ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ C¥ÀªÀiÁ£À D¬ÄvÀÄ JAzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr vÀªÀÄä£À ªÀÄ£É PÀqÉ §AzÀÄ «µÀ PÀÄrzÀ §UÉÎ ¥ÉÃZÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UÀqÀØzÀ ªÀ: 25, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀÄ vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ aQvÉìUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:-5-6-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2012 PÀ®A 504, 323, 506, 306 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2012 gÀAzÀÄ 115 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-06-2012
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 283, 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï ¥ÀmÉî vÀAzÉ f¯Á¤ «ÄAiÀiÁå ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ºÉqï PÁ£À¸ÉÖç¯ï 584 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä  ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢AzÀ §AUÁè ªÀiÁUÀðªÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî gÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ-1 vÀªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA J¦-9/«.¹.n.Dgï-2179 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©.gÁdÄ vÀAzÉ © £ÁUÀuÁÚ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §® §¢AiÀÄ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É E£ÉÆߧâ DgÉÆæ-2 ¯Áj £ÀA PÉJ-39/3356 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ JA.r. ¨sÀzÀÄæ¢Ý£À vÀAzÉ JA.r. C¨Áâ¸À dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À (RqÀPÀªÁr), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉ ¨ÉAQ, PÀ®Äè, vÀ¥Àà®Ä CxÀªÁ ¯ÁjAiÀÄ EArPÉÃlgÀ ºÁPÀ¯ÁgÀzÉ ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ DgÉÆæ-1 EvÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀªÉÃgÁ PÁj£À »A¢£À ¹Ãn£À°è E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ fêÀAvÀ«zÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽwÛzÀÝ MlÄÖ 5 d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ EªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀ£À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á : ºÀgÀf £ÁAiÀÄPÀ xÁAqÁ ¸ÉÆAvÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉÆøÀÌgÀ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀ®Ä vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ eÉʹAUï eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.ºÉZï-01/J¥sï-5231 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÀlªÁzÁ ºÀwÛgÀ ¸ÉÆAvÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ E½zÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀÄ £ÀAvÀgÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄ zÁn ElUÁ ªÀ¼ÀTAr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄ«£À°è «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ JqÀPÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¹zÁÝ¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ eÁUÉAiÀÄ°èzÀzÀ DPÀ¼ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ U˸À vÀAzÉ CdUÀgÀ¸Á§ ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj DPÀ¼ÀÄ C.Q 18,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ C©üõÉÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨ÁfÃgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/06/2012 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ PÁ£ÀðgÀ §½AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ²ªÀuÉ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £À¼ÉUÁAªÀ, vÁ: ZÁPÀÆgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀÀ (JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ PÁgÀ £ÀA.JAJZï-24/«-6195 £ÉÃzÀÝgÀ°è wgÀÄ¥Àw zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 gÀªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA.J¦-16/nJPÀì-4617 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ PÁgÀUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ ¥À°ÖAiÀiÁV PÁj£À°èzÀÝ 1) £ÁUÉñÀ qÉÆgÀ¯É, 2) ®ºÀÄ C®ÄgÉ, 3) ¸Àa£À ©gÁzÁgÀ, 4) ²æÃzsÀgÀ ¸ÀÄgÀªÀ¹, 5) PÁgÀ ZÁ®PÀ «±Á® gÀªÀgÀ®èjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀuÉUÉ ¸Àé®à vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ: 4/06/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಸ್ತಗಿರ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಿಪ್ಪರಗಿ  ಪಿ.ಐ  ಶಹಾಬಾದ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಭಂದಿಯವರಾದ ಗುಂಡಪ್ಪಾ, ಪರಶುರಾಮ,ಬಸವರಾಜ,ಮತ್ತು ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಹಣಮಂತರಾಯ ಎಹಚ.ಸಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಸಂಜು ತಂದೆ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಾಗೋಡಿ ಸಾ: ಶಂಕರವಾಡಿ. ರಾಜು ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಪರೀಟ ಸಾ: ಶಂಕರವಾಡಿ,ಶಂಕರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಉಡಗಿ ಸಾ: ಶಂಕರವಾಡಿ,ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣಾ ಚಿತ್ತಾಫೂರ ಸಾ: ಶಂಕರವಾಡಿ, ರವರಿಂದ  ಒಟ್ಟು 530/-ರೂ ನಗದು ಹಣ  ಮತ್ತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 78/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್  ಸಾ: ಹೇರೂರ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದಿನಾಂಕ: 04-06-2012 ರಂದು 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ  ಜೀಪ ನಂ.ಕೆ.ಎ.21 ಎಂ. 1028 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನ ದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್.ಎಕ್ಸ 4 ನಂ ಕೆ.ಎ.38 ಎಂ.7111 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರನಲ್ಲಿದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ 7-8 ಜನರಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಜೀಪ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 183/12 ಕಲಂ 279,337,338,ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ದಿ:04/06/2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ದಮ್ಮೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇತನು ಆರಫಾದಿನ ಟಂ ಟಂ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಎ 8970 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಮ್ಮೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಟಂ ಟಂ ಚಾಲಕ ಹಣಮಂತ ಇತನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟಂಟಂ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ:ದಮ್ಮೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:50/2012 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.