Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 21, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw AiÀÄ®èªÀÄä 26 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà vÀ£ÀUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è CgÁªÀiï E®è CAvÁ £É¥À ºÉý ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 20.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ, vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÄ eÉÆÃ¥Á£À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ »ÃUÉ®è ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ ¹mÁÖV ¢£ÁAPÀ: 21.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É PÀlÖUÉ vÀgÀ®Ä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÉÃtÄPÀ 5 ªÀµÀð ºÁUÀÆ gÀªÉÄñÀ 2 ªÀµÀð gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ°è JwÛ ºÁQ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð ºÀjd£À ¸Á: ¥ÀAzÁå£À FvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:19.07.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ zÉêÀgÀ §Æ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À¥Àà ¸Á¼À zÉêÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲îªÀAvɪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà FªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ©wÛzÀ ºÉÆ®zÀ°è DqÀĪÀÄj ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛÃj K£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀ£É PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ CPÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹zÁUÀÀ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ºÉÆÃqÀzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20.07.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ VÃvÁ PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 45 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¸Á: VÃvÁPÁå¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20.07.2011 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ C¯ÉÆÌÃr ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §®èlV EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ ¸Á: §®èlV FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ZËqÀªÀÄä PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ 2 £ÉÃAiÀĪÀ£ÉÆA¢UÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ CgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆG PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ²gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 19.07.2011 gÀAzÀÄ 12.00 ¦.JA.PÉÌ SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãï 12 ªÀµÀð 4 £Éà vÀgÀUÀw ¸Á: gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï »AzÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¨Á®PÀgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀ ¹AiÀÄvÀ¯Á¨ï ZÁªÀÅ¸ï ©°ØAUï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï §A¢®è PÁuÉAiÀiÁVzÁÝ£ï CAvÁ D ªÀÄÄA¢gÀzÀ °AUÀ¥Àà C¢üPÀëPÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆj£À°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉJAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

G¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀiÁ:: ¥Á:: gÀªÀjUÀÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ±ÉÃRgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 £ÀdjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ dUÀ¼À«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ; 19.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ 6 FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆýUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ©qÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÄÝ F «µÀAiÀÄzÀ°è CgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

G¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀiÁ:: ¥Á:: gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ dUÀ¼À«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ; 19.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ºÉÃAqÀw ¸Á§ªÀÄä¼ÀÄ FPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÉÆýAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ° CgÉÆæ CªÀÄgÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 19.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40.45 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ¥ÀÄgÀĵÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ zÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ.ºÉZï.©. PÀ¯ÉÆäAiÀÄ ZÀAzÀæªÀÄw EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉPÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 20.07.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀÄð¢ PÀjªÀÄįÁè ¥ÀÆtÂðªÀiÁ avÀæ ªÀÄA¢gÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÀgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ZÀ®£ÀavÀæ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ d£ÀgÀÄ avÀæzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ GzÉæÃPÀUÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀÄ GzÉæÃPÀUÉÆAqÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ PÀÄað UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ PÁåAn£À£À QnQ UÁè¸ï UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ®PÀëöåAvÀgÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖUÉÆý¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                     

¢£ÁAPÀ: 20.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.20 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á¼À eÉÆÃw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ £À¼ÀPÉÌ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ »rAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀªÀÄzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À¼ÀPÉÌ ºÉÆqÀªÀ£ÀÄß ElÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ¤ÃgÀÄ »rAiÀÄĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ £À¼À ªÀÄÄjzÁUÀ AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁr¸ÀÄwÛ®è CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ CWÀ ¦AiÀiÁ¢ªÀÅ £ÁªÉãÀÆ ªÀiÁrªÀ¥Àà CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÉÃj J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀ©âzÀÝPÉÌ UÁAiÀĪÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CgÉÆæ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ZÀÄqÉzÁgÀ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæÀAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ: 19.07.2011 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä PÀnAUï ±Á¥ï »AzÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁ G¸Áä£ï UÀ¤ vÀAzÉ E¸ÀD¬Ä¯ï ¸ÀåAiÀÄzï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖAUï ±Á¦üUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CzÀgÀ vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ §AzÀÄ §rzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ©üêÀtÚ¤UÀÆ ¸ÀºÁ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 18.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄ®è¥Àà UÀÄr¸À¯ÉgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ §AzÀÄ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr PÉÊUÀ°AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.07.2011 gÀAzÀÄ 114 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 23,700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-07-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 498(J), 323, 324, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À¯Áä ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® ªÁfÃzÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: U˽ªÁqÀ ¸ÉêÀAvÀ qÉà ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ C§ÄÝ® ªÁfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¦æw¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, ªÀÄĸÁÌ£À JA§ 4 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀµÀðzÀ gÉúÁ£À CAvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ DgÉÆæ UÀAqÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ ªÀÄgÀ¸ÀvÀ ¨ÉÃUÀA @ §ÄvÀÄ® UÀAqÀ C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤AiÀiÁzÀ ¥ÀgÀ«£À ¸ÀįÁÛ£Á UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÁQÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: U˽ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ CAvÀ MvÁ۬ĸÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ M¥ÀàzÀ PÁgÀt DgÉÆæ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ¢£Á PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ “ªÉÄÊ zÀƸÀgÁ ±Á¢ PÀgÀ¯ÉÃvÀÄ” CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr vÉgÉPÀÆ eÁ£Éì ªÀiÁgÀzÉÃvÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÁUÀÄ £ÁzÀ¤ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÉgÁ ªÀÄgÀzÀPÁ ¨ÁvÀ ¸ÀÆ£ï CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä ºÀ©§Äâ¤ß¸Á, CtÚ ªÀĺÀäzÀ ªÉÆìģÀ, ºÁUÀÄ vÀªÀÄä D«ÄÃgÀ EªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® §AzÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 19-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ “vÉgÉ ªÀiÁ Qà WÀgÀPÀÆ eÁªÀ ¨ÉÆïÉvÉÆ £ÀÀ» eÁgÀ» ºÉÊ, vÉgÉ PÀÆ eÁ£ï ¸É ªÀiÁgÀPÉ, zÀĸÀgÁ ±Á¢ PÀgÀ¯ÉÃvÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ® §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À £ÁzÀ¤ MwÛ »rzÁUÀ CvÉÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÃgÉPÀÆ ªÀiÁgÀ£É PÉðAiÉÄà vÀĪÀiÁgÁ ¨sÁ¬Ä PÉÆà §Ä¯ÁvÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄwÛUÉ MwÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ, eÉÆgÁV QjazÀÀjAzÀ, CªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, CªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀîzÉ EzÀÝgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2011 gÀAzÀÄ PɸÀgï dªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ªÀAiÀÄ: 5 ªÀµÀð EvÀ£À eÉÆvÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ n.«í.J¸ï. JPïì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/PÀÆå-9806 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£Á «£ÁAiÀÄPÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ xÁAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÁ°UÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2011 gÀAzÀÄ 1600 jAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è §jzÀ ±Á» UÁqÀð£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠧ÄgÀÄ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ C¥ÀzÁgÀ ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-07-2011 gÀAzÀÄ gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÖ ºÀ¼ÉAiÀÄ fãÀ ²mï (vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ), ¹Öî Væîì, ræªÀÄägïUÀ¼À£ÀÄß ºÀgÁdĪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zÁ¸ÁÛ¤£À jf¸ÀÖgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV F PɼÀPÀAqÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ d£ÀªÀj 26 gÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 08-07-2011 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ DVgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. PÀ¼ÀĪÀÅ DzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ 1) fãÀ²Ãl (vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ) 95 ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄÝ C.Q. 19000=00, 2) ¹Öî Væîì C.Q. 6000=00 rªÀÄägÀ 10 (JJªÀĦ) 12 C.Q. 4800=00, 3) rªÀÄägÀ 20 (JJªÀĦ) 12 C.Q. 7200=00, »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ 37000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀPÁðj ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ, gÀAUÀªÀÄA¢gÀzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ (1) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ UÁAiÀħuÁÚ ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀ (2) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ PÀ£ÀßgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÁZÀªÀiÁå£À (3) gÁd±ÉÃRgÀ ¹Ã¤AiÀÄgÀ J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£À & ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgÀ ¸ÀzÀj F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EªÀgÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉñÀðPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌçw E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೂಗಣ್ಣ ಹುಂಡೇಕರ್ ಸಾ|| ಜಯನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರುನಾನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇಬ್ಬರು ಖಣದಾಳ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ
32 ವಿ 3580 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ .ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ ಪೌಂಡೇಶನ ಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರು ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ; ಕೆಎ 33 6253 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅರುಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸಿರನೂರ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :

ರೋಜಾ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹಿಬೂಬ ತಂದೆ ಕಾಸಿಮ ಅಲಿ ಸಾ:ಮಿಜಗುರಿ ಬಕರಿಕಮೇಲಾ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾನು ದಿನಾಂಕ;14/07/2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ ಬಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜಾವೀದ ತಂದೆ ಕಾಸಿಮ ಅಲಿ ಇತನು ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದನು ಬಜಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ತಮ್ಮ ಜಾವೀದ ಈತನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಾ, ಹತ್ತಿರದ ಮಜ್ಜೀದಗಳಲ್ಲಿ, ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬೇನೆ ಇದ್ದು ಆಗಾಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವದು ಚೀರಾಡುವದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.