Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 23, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ: 22-09-2011 gÀAzÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÀÄgÀ¸ÀtÚ ¦¹ 32 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §²Ãgï¸Á§ ¦.¹-345 EªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ eÉeÉ ªÀÈvÀÛzÀ°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¨ÁåUï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ "£À£Àß°è JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ PÁåªÀÄgÀUÀ½ªÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É AiÀiÁgÁzÀgÀÄ Rjâ ªÀiÁrj" CAvÁ PÀÆUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¹§âA¢ªÀgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä DgÀA©¹zÀ£ÀÄ. DUÀ E§âgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DvÀ£À ¨É£ÀßwÛ Nr ºÉÆÃV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ¨ÁåUï£À°è ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä 1) MAzÀÄ ¤PÉÆãï PÀA¥À¤AiÀÄ r3100 PÁåªÀÄgÀ C.Q gÀÆ 31000=00 2) MAzÀÄ ¤PÉÆãï PÀA¥À¤AiÀÄ r5000 PÁåªÀÄgÀ C.Q gÀÆ 34000=00 MlÄÖ 65000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20-09-11 gÀAzÀÄ DAzsÀæzÀ DzsÉÆäAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀªÉÄñÀ ¨sÁºÀÆzÀÆÝgï vÀAzÉ PÀªÀÄ¯ï ¨sÁºÀÆzÀÆÝgï 35ªÀµÀð eÁ-PÀëwæÃAiÀÄ, G-UÉÆÃPÀð PÉ®¸À, ¸Á-¥Á£ïPÀÆgÀÄ gÉÆÃqï ZÉÊ£ï¥ÀÆgï vÁ-ZÉÊ£ï¥ÀÆgÀ, f-¨Ád£ï gÁdå-£ÉÃ¥Á¼À CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ PÁåªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß J°èAiÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀAvÉ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ²æà «.J¸ï »gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ¥À²ÑªÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

DzÉAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀÆUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ; 21, eÁw: dAUÀªÀÄ G: SÁ¸ÀV ±Á¯É ²PÀëPÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ©.J ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð EzÀÄÝ ©.¹.JA ºÁ¸É¯ïzÀ°è ¤®AiÀiÁyðAiÀiÁV NzÀÄwÛzÀÄÝ vÁ£ÀÄ EgÀĪÀ PÉÆoÀrAiÀÄ°è £Á®ÄÌ d£À «zÁåyðUÀ½zÀÄÝ E£ÀÆß ºÉaÑ£À «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥Àæ¨sÁj ªÁqÀð£ïFvÀ£ÀÄ ¢: 22-09-11 gÀAzÀÄ 9-30 J.JªÀiïPÉÌ ©.¹.JªÀiï ºÁ¸ÀÖ¯ï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ zÀ°è DzÀAiÀÄå¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DzÉAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¸ÀeÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DzÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ w¥ÀàtÚ vÉÆÃgÀ®¨ÉAa EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ eÁÕ£ÉÃzÉêÀ zÉøÁÜ£ÀzÀ°èzÁÝUÀ¢: 03-09-11 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiïPÉÌ UÀ¯ÁmÉAiÀiÁUÀĪÀ ±À§Ý PÉý D PÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ DzÉ¥Àà£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ AiÀÄAPÉÆèÁ EªÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £À£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀ¯ÉÃ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DzÀ¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ 2) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà 3) dAiÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ 4) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄtÚ 5) ®ZÀªÀÄtÚ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ 6) ®Qëöäà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ CAvÁ DzÀ¥Àà£ÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°èzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 22.09.2011 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

¢£ÁAPÀ 22-09-11 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¦£À PÀÄgÀħgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀ UÉÆÃzÁªÀiï ºÀwÛgÀ ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 30 ªÀµÀð, ºÀjd£À, ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ºÀjd£À, 30 ªÀµÀð, ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ¸Á: E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥À. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £É°è£À aîªÀ£ÀÄß ºÉÆgɸÀĪÁUÀ ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É zÀPÀÌ£É EnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAd¥Àà£ÀÄ ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV EqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ßUÉ, PÉÊUÉ, ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, qÉæöʪÀgï, ¸Á: E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¥À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ C®èzÉ E§âgÀÆ PÀÆr E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄAd¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ:-21-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå, À,¸Á-PÉÆÃtZÀ¥ÀཪÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DzɪÀÄä E§âgÀÄ PÀÆr HgÀ ºÉÆgÀUÉ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃzÁUÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¥ÀgÉÃgÀ, ¸Á-PÉÆÃtZÀ¥ÀའC°èUÉ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ DzÀªÀÄä¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ºÉý zÁåªÀªÀÄä½UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ zÁåªÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzsÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ.22/09/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¯ÉQ̺Á¼À ªÀAiÀÄ.28 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, ªÀÄÄzÀUÀ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ.22/09/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆêÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ.50 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.vÀÄ«ðºÁ¼À.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¸Àé¨sÁ«PÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢.23-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ «.Dgï.J¸ï.±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-33/ºÉZï-4682 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀAiÀÄå¸Áé«Ä UÀ¢ÝªÀÄoÀ, eÁwB dAUÀªÀÄ ªÀAiÀÄ-23ªÀµÀð GB r±ï D¥ÀgÉÃlgÀ ¸ÁB¨ÁåUÀªÁl,ºÁ°ªÀ¹ÛB CgÀPÉÃgÁ FvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀĺÁAvÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

 ¢£ÁAPÀ:23-09-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀiÁ£À« PÁ&¸ÀÄ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ L.©.¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ¥ÉưøÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß »AzÀPÉÌ wgÀÄV¸À®Ä AiÀÄwß¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄAdµÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ §eÁeï r¸À̪Àgï-135 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦-22/eÉ-6685 £ÉÃzÀÝgÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä PÉ.UÀÄqÀ¢¤ßAiÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä ªÀ-22 ªÀµÀð eÁ-UÉÆ®ègÀÄ G-PÀÆ° ¸Á-£ÁUÀ¸Á¤¥À°è ªÀÄAqÀ®A ¥É¨ÉâÃgÀÄ vÁ-ªÀ£À¥Àwð f-ªÀÄ»§Æ§Ä£ÀUÀgÀ (J¦) CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀªÉÄÃgÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À. zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ £ÀA§gï ¥ÉèÃmï E®èzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ §eÁeï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀ§ºÀÄzÉA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀªÉÄÃgÉUÉ £Á®ÄÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á®ÄÌ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀªÀÄwgÀÄvÀÛzÉ.

1] §eÁeï r¸À̪Àgï 135 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¥ÀÄà§tÚzÀÄÝ £ÀA.J¦-22/eÉ-6685 ZÁ¹¸ï £ÀA.MDZDSJNZZPCG65749 EAf£ï £ÀA.JNG8PG74769 C.Q. gÀÆ 40,000/- 2] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï PÀ¥ÀÄà§tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï ¥ÉèÃl EgÀĪÀÅ¢®è. ZÁ¹¸ï £ÀA.03E20B99 EAf£ï £ÀA. 03E18M40787 C.Q. gÀÆ 25,000/- 3] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃAqÀgï ¹®égï §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï ¥ÉèÃl EgÀĪÀÅ¢®è. ZÁ¹¸ï £ÀA. 01E20F00173 EAf£ï £ÀA. 01D18E31683 C.Q. gÀÆ 25,000/- 4] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 J¸ïJ¸ï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï ¥ÉèÃl EgÀĪÀÅ¢®è. ZÁ¹¸ï £ÀA. 01F14F05211 EAf£ï £ÀA. 01F13E09461 C.Q. gÀÆ 15,000/-

»ÃUÉ MlÄÖ £Á®ÄÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 1,05,000/-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.22.9.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV dUÀ¢üñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð.eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ, G:-ªÉÆÃmÁgï ªÉ°ØAUï PÉ®¸À, ¸Á:-§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 340/-gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯ï ¥É£ÀߣÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß M¦à¹ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ J¸ï.ºÉZï.N.PÀvÀðªÀåzÀ°è £Á£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÃAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.09.2011 gÀAzÀÄ 108 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-09-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 20-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-6-159/r ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ Z˨ÁgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¨Á§Ä ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁ ªÀiÁtÂPÉñÀéj PÁ¯ÉÃdUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ªÀgÉUÉ PÁ¯ÉÃdzÀ°è EzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ¢AzÀ PÁ¯ÉÃdUÉÆà ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉUÉÆ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 164/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/09/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ZÀªÁít, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ²ªÀ £ÀUÀgÀ (GvÀÛgÀ) ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-32/gÀhÄqï-2009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄ £Á£ÀPÀ UÉÃl JzÀÄjUÉ rªÁAiÀÄqÀgÀ£À°è PÁgÀ£ÀÄß wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-35/5799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃPÀ ±ÁzÀįÁè vÀAzÉ C§ÄÝ® d°Ã® ¸Á: GzÀVgÀ (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ PÁgÀ dRAUÉÆAqÀÄ ºÁ¼ÁVzÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£À CfÓ D¨ÉÃzÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ-38/JªÀiï-1151 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ ºÁUÀÆ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÁ£ÀAzÁ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀPÉÌ, »A¨sÁUÀPÉÌ, ªÀÄÄRPÉÌ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉUÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 22-09-11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮು @ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಮಾದರ ಸಾ: ಇಟಗಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗ ಮಾಹಾಂತಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬು ರಾಠೋಡ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಅಂಬು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಶೇರಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನರು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮೂರನಿಂದ ತುಳಜಾಪೂರ ದೇವಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಸಂಜೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ ಕೆಎ 32 ಯು 7885 ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಡ್ಡಾ ತಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ರೋಡ ಎಡ ಬದಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಹಾಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಾರಾಬಾಯಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ಬಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ಎಡಭಾಗದ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಓಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ: 22-09-11 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಶ್ರೀ. ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಸಂತೋಷ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರೋಡ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಕಮಲಾ ಪೂರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೋ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಕ್ಸ್ 4391 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಾಗ ಉಪಳಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರೀಡ್ಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಲೋಡ ಆಗಿ ನಿಂತ ಲಾರಿ ನಂ ಎಪಿ 36 ಟಿ-7475 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬಾರಿಗಾಯ ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.    

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 22-09-2011 ರಂದು ಯುನಿವರಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸನಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಇರುವದರಿಂದ ಶ್ರೀ. ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ ಸಾ: ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ತನ್ನ ಟಂ ಟಂ ನಂ ಕೆಎ 32 ಬಿ- 3283 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವರರಾದ ಸರೂಬಾಯಿ ಜೇವರ್ಗಿ, ಪೀರಮ್ಮ ದುತ್ತರಗಾಂವ, ಮಾಯಮ್ಮ ಗಡಸಿ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯನಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಟಂಟಂದಲ್ಲಿ ಯುನಿವರಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಕಾಂಲದವರೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಟಂ ಟಂದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಕಡೆ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಂ ಟಂ ಗೂಡ್ಸ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎ.7659 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದವನೆ ನನ್ನ ಟಂ ಟಂ ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಗ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಲು ನನ್ನ ಟಂ ಟಂ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತ ವರಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿಂಚೋಳೀ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ತುಳಜಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಹುಸನಪ್ಪಾ ನಾಗರಾಳ ಸಾ: ಚೆನ್ನೂರ ಇವರ ಮಗಳಾದ
ಶ್ರೀದೇವಿ ವ: 16 ವರ್ಷ ಇವಳು ಐನಾಪೂರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ ಇವಳಿಗೆ ಹಲಚೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ದೋಟಿಕೋಳ ಇತನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿಯವಳ ಮೈದುನ ವಿನೋದ ಇತನು ಆಗಾಗೆ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಗಡ ಅತೀ ಸಲುಗೇಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ದಿನಾಂಕ: 15.08.2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08.00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿನೋದನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಧುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಪುಸುಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಮ್ಮಾಯಿದಲಾಯಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತರ ತೋಗರಿ ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಬರಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸದರ ಘಟನೆಗೆ ವಿನೋದ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ, ಅಣ್ಣ ಸುಭಾಸ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಮ್ಮಕ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿರುವ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.