Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 9, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ: 06-01-2015 gÀAzÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ »gÉÃUÀÄqÀØzÀAiÀÄå£À eÁvÉæAiÀÄ°è £ÁlPÀzÀ GzÁÏl£ÉUÁV ²æà gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ Dgïr¹¹ ¨ÁåAPï CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɸÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦ügÁ墪ÀiÁ£ÀªÀÄä vÀAzÉ: ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå, 22ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ.   FPÉAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå, 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ: ¨Á®zÀAqÀ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 3) ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà UÀÄd¥À. 4) ¸ÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà UÀÄd¥À. 5) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ( ¸Áé«Ä )6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ªÉAPÉÆç ªÀÄlè. J®ègÀÆ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. EªÀjUÉ GAmÁzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ªÁzÀ «ªÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ §»ÃzÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV, zÁjAiÀÄ°è SÁeÁ ºÀĸÉãï EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ UÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛªÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¦ügÁå¢UÉ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2015. PÀ®A- 143,147,148,323,504,506,448,354, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       
¢£ÁAPÀ: 18-01-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ1) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ; AiÀÄAPÀ¥Àà, ¸Á:§ÄAPÀ®zÉÆrØ. 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄÄgÁ¼À. 3) ²ªÀgÁd vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ. 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ, ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ. 5) ²ªÀtÚ vÀAzÉ: zÁåªÀ¥Àà, ¸Á: §ÄAPÀ®zÉÆrØ. 6) G¥À£ÉÆÃAzÀt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð. 7) PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð. 8) vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï   EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÆPÀÆrPÉÆAqÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ: ¦qÀØ¥Àà, 30ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. PÀÄA¨ÁgÀ ¥ÉÃmÉ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ.    EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉƸÀÆgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 32 /C «¹Ûtð 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, EzÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgï d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ vÀ£ÉUÉ M§â¼É ( ¦ügÁå¢ ) EzÀÝ PÁgÀt CªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀmÁÖ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ¥ÀmÁÖ ªÀUÁðªÀuÉ ¸ÀA. 1595 ¢£ÁAPÀ: 24-01-2003 EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-01-2014 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁðzÀ®AiÀÄzÀ°è £ÉÆAzÀt ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 4124/2013-14 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À §zÀ¯ÁV ¨ÉÃgÉƧ⠺ÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ªÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä C£ÀÄߪÁPÉAiÀÄ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀðzÀ G¥À£ÉÆAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ vÁ£É, ªÉÄîÌAqÀ d«Ää£À R¨ÁÓzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¨sÉÆÃUÀzÁgÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV ²æà ªÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ; ¦qÀØ¥Àà vÁ£Éà JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ UËgÀªÀÄä¼ÀAvÉ £Àn¹,  J®ègÀÆ MAzÀÆUÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀļÀÄîzÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¤dªÉAzÀÄ £ÀA©¹, DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ 4,80,000/- gÀÆ.UÀ½UÉ Rjâ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆlÄÖ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2015. PÀ®A- 465, 468, 471, 419, 420, 120(©) ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 08-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄz°è §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÉÆç ªÀÄlè, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ d£À¸ÁªÀiÁæl ¥ÀwæPÉ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ.  ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ §¸ï¤¯ÁìtzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, FUÉÎ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ »gÉÃUÀÄqÀØzÀAiÀÄå£À eÁvÉæAiÀÄ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀqÀØgÀÄ.2) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå
3) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà4) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 5) ªÀiÁ£ÀªÀÄä vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå.6) gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄAiÀÄå ¸Á: J®ègÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ. EªÀgÉÆA¢UÉ ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ "J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ PÀ½¸ÀÄw"Û CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÀ d£À¸ÁªÀiÁæl ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÁV¢Ý JAzÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ£ÁAiÀÄPÀ  «gÀÄzÀÝ §gÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ£À «gÀÄzÀÝ §gÉzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2015. PÀ®A- 143,147,504.323,506,354, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ       
             


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2015 gÀAzÀÄ         36 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,200 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-01-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁºÀw ¢£ÁAPÀ: 09-01-2015


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/15 PÀ®A  379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄR ªÀÄqÉØ ªÀAiÀÄ || 50 ªÀµÀð  eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ || MPÀÌ®vÀ£À ¸Á|| ¨sÁUÀªÁ£À UÀ°è zÀÆgÀÄ §gÉzÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀÀzÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 07/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ39 PÉ6111 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤Ã°è¹zÉ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤wñÀ ªÀÄqÉØ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 39 PÉ 6398 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/01/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄA¢£À jêÀiï ¤wñÀ ªÀÄqÉØ gÀªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¨Áålj EgÀ°¯Áè £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ SÁeÁªÉÄÊ£ÉÆâ£ï vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆÃ¢Ã£ï ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊSÉƢãï vÀAzÀ C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄäzÀ ¸Á|| C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ DmÉÆà JgÀqÀÄ ¸ÉÖ¦¤UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ DVgÀÄvÀªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ  »ÃUÉ MlÄÖ C/Q 10000/- gÀÆ ¨ÉïɪÀżÀîzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ DVgÀÄvÀªÉ gÁwæ ªÉüɠ ªÉÆÃlgÀ ¸À¥À¼À PÉý £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ  EzÀgÀ §UÉÎAiÀÄ £ÀªÀÄä MuÉÚAiÀÄ ºÀtĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà UÉÆÃzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ U˸À ¥Á±Áå vÀAzÉ ªÉÄʺɧƧ ¸Á§ ¸Á|| ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä MuÉAiÀÄ°è gÁwæ ªÉÃ¼É wgÀÄUÁqÀÄwzÀÄÝ PÀ¼ÀÄîªÀÅ DzÀ §UÉÎ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 01/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
ªÀÄÈvÀ ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß zÀÆgÀzÀ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw eÉÆåÃw ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ zÀªÀÄÄä C¸ÀÛªÀiÁ, ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 30-12-2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ CªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 08-01-2014 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä zÀªÀÄÄä C¸ÀÛªÀiÁ, ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, gÀ« vÀAzÉ ¢, ²æêÀÄAvÀ PÀtfÃPÀgÀ, ªÀAiÀÄ||  19 ªÀµÀð, eÁ|| J¸ï,¹ ºÉÆðAiÀiÁ, G|| ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À, ¸Á|| DtzÀÆgÀ ¸ÀzÀå ºÀÄZÀPÀ£Àß½î UÁæªÀÄ, vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

NOTIFICATION ABOUT PSI WRITTEN EXAMINATION


Yadgir District Reported Crimes
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ
PÉù£À ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À:- EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08/01/2015 gÀAzÀÄ 9-30 JJAPÉÌ  DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ

UÀÄgÀªÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ
           ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 08-01-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ತಹಸಿಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ  ಯಾದಗಿರಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4-30 ಎ.ಎಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠಕಲ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಸಂ. 291 ರವರು ಚೆಪೆಟ್ಲಾ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ.ಎ-33-ಎ-1497 ಮತ್ತು ಕೆ.ಎ-33-ಎ-2555 ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ  ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ವಾಹನವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ದಿನಾಂಕ 08-01-14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಯಾದಗಿರಿ ರವರು ಹಾಗೂ ನಾನು  ಗುರುಮಠಕಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  1) ವಾಹನ ಸಂ. ಕೆ.ಎ-33-ಎ-1497  ಮತ್ತು 2) ಕೆ.ಎ-33-ಎ-2555 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳು ತೂಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 94 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳು (41 ರಿಂದ 51) ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ  ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹೆಸರು 1) ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಭಿಮಶೇಪ್ಪ ಸಾಃ ಬೋರಬಂಡ 2) ಸೈಯ್ಯದ ಬಾಬರ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರ ಐಕೂರ ಸಾಃ ಬುಕಾರಿ ಮೊಹಲ್ಲ ಯಾದಗಿರಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸದರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1955 ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ  ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಖದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
        PÉù£À ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À:- 

           ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ AiÀiÁzÀVj¬ÄAzÀ Dgï.n.J JªÀiï.J¯ï.¹ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ²ªÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀ|| 57 ªÀµÀð G|| UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¥ÀA¥ï D¥ÀgÉÃlgï eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á|| ¨ÉƪÀÄä±ÉlÖ£À½î vÁ|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2015 gÀAzÀÄ 2 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À¼ÀzÀ ¥ÀA¦£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁqÀĪÀ¸À®ÄªÁV AiÀiÁzÀVjUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33/J-3843 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. £À£ÉÆßA¢UÉ £ÀªÀÄÆäj£À ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä CªÀgÀ ¸ÉÆ¸É PÀÄ.ªÀÄgɪÀÄä vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà UÀÄAqÀÄUÀÄwð PÀÄ.«dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd (2 ªÀµÀð), UËgÀªÀÄä UÀAqÀ zsÀªÀÄðtÚ G¥ÁàgÀ EªÀgÀÄ PÀÆqÀ DmÉÆÃzÀ°è AiÀiÁzÀVjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §AzÀÄ PÀĽvÀgÀÄ. £ÀªÉÄä®ègÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ JªÀiï.r.gÀ¦üÃPÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀl£ÀÄ. »ÃUÉ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁzÀVjAiÀÄ «Ä¤ «zsÁ£À¸ËzsÀ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DmÉÆÃZÁ®PÀ gÀ¦üÃPÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É PÀmïªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¥ÀPÀÌzÀ°è DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §® ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, §®ZÀ¥ÉàUÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÉ. UËgÀªÀÄä EªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ zÉÆjUÉÆüÀ EªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà zÉÆjUÉƼÀ EªÀ½UÉ §®UÉʺÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÉƼÀPÉÊUÉ §® ªÀÄÄAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. «dAiÀÄ®Qëöä (2 ªÀµÀð ªÀÄUÀÄ) EªÀ½UÉ JqÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄgɪÀÄä vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà UÀÄAqÀUÀÄwð EªÀ½UÉ §®UÉÊvÉÆÃgÀ ¨ÉA§½ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. UÁAiÀÄUÉƪÀÄrzÀÝ £ÁªÀÅ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÉÛêÉ. F C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2-30 ¦.JªÀiï DVvÀÄÛ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj DmÉÆÃZÁ®PÀ gÀ¦üÃPÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33/J-3843 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆãÀ°èzÀÝ £ÀªÉÄä®èjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2014 gÀAzÀÄ 05-45 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2015 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 8/2015 ಕಲಂ. 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ಆರೋಪಿತರಾದ ನಿಖಿಲ್ ಅಗರವಾಲ ಮತ್ತು ಪವನ ಅಗರವಾಲ ಇವರು ಕುಣಿಕೇರಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೇ: ಭದ್ರಶ್ರೀ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯವರಿಂದ ಸ್ಪಾಂಜ್  ಐರನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ನಂತರ ನವೆಂಬರ 2012 ರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ 1 ಚಕ್ ಮತ್ತು ಫೇಬ್ರುವರಿ 2013 ರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಿಗೆ 1 ಚಕ್ ಅನ್ನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದೇ ಡಿಸ್ ಆನರ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
2) ಅಳವಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 6/2015 ಕಲಂ. 341, 323, 324, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:. ¢£ÁAPÀ: 08-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉùAzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ  JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü ¥ÀQÃgÀ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ¸Á: ºÀAzÁæ¼À EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ºÀAzÁæ¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV FUÁUÀ¯Éà ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÁådå«zÀÄÝ F §UÉÎ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÁAiÀÄSÁ¬Ä PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄÄ E£ÀÆß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉAiÀÄ°èzÉ KPÉ PÀlÄÖwÛ¢ÝAiÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ C°èAiÉÄà EzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÁ® ¸ÀA¢üUÉ M¢ÝzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ZÀÆjPÉÆAqÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3) ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 1/2015 ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ:

ದಿನಾಂಕ 08-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ದಾಸರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರ ತಮ್ಮನಾದ ಮೃತ ಗಿರಿಯಪ್ಪನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 1999 ರಿಂದ ಡಿ.ಎ.ಅರ್. ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಅಂತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೃತನು ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಇತ್ತಿಚೆಗೆ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೃತ ಗಿರಯಪ್ಪನು ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಲವನ್ನು ಮಾರಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕುಡಿವುದನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲಾ. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:- 07-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೃತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾನಾಡಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೃತನಿಗೆ ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಯಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊಟಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದು ಬೆಳಗಿನಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಫೀರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮೃತನಿಗೆನಿಗೆ 100/- ಕೊಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆನಂತರ ಇಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 03-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮೂರ ಕುರಿಗಾರ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಈತನು ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ತತಗುಂಟಿಕಬ್ಬರಗಿ ಕುಟಗೂರನ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಕಂಬಳಿ ರವರ ಹೊಲದ ಬಾಜು ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರದ ಟೊಂಗೆಗೆ ಮೃತ ಗಿರಿಯಪ್ಪನು ನೇಣುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉರ್ಲುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.