Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 1, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-08-2016 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-08-2016

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-07-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: §A§Æ¼ÀV gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¸Á: §A§Æ¼ÀV gÀªÀgÀÄ UÉÆÃmÁÖªÀÄUÉÆÃnÖ §PÀÌ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-07-2016 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA. 09 gÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ NªÀgÀ ©æÃeï ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæöAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ UÀmÁ¬ÄUÉ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.