Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, December 19, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-12-2010
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-12-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÉÊ«ÄzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ±ÉÃR C¯Áè§PÁÌ¸ï ªÀÄÄPÉ̪Á¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ : ±ÉÃR C¯Áè§PÁ̸ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÁzÀvï C° ªÀÄÄPÉ̪Á¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ mÁæPÀÖgïzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£ÉPÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï PÀ°ªÉÆâݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï gÀ²ÃzÀ«ÄÃAiÀiÁå , ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ-38/4793 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/4794 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. ¸Á: ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgïªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ±ÉÃPï C¯Áè§PÁ̸À¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ vÀUÀÄ° ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁA® : 18/12/2010 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄÄPÀgÀA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¨Á§Ä¤AiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G: QgÀuÁ CAUÀr ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀ£À vÀªÀÄä ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉƬÄAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¨Á§Ä¤AiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA G : QgÀuÁ CAUÀr ¸Á : ¨sÁvÀA¨Áæ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 16/12/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ¨sÁvÀA¨Áæ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÀ®Äè £ÉÆë£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §A¢zÀÄÝ £ÉÆë£À ¨ÁzÉà vÀqÉAiÀįÁgÀzÉà gÀhÄgÁ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-18/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ºÀÄ®èªÀé UÀAqÀ ªÀiÁzÀUÉÆAqÀ gÁåPÀ¯É ªÀAiÀÄ; 75 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á: PÉƼÀÆîgÀ vÁ: OgÁzÀ [©] EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÝ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÉƼÀÆîgÀ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è£À zsÀƼÀ¥Áà JA§ÄªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁzÀUÉÆAqÀ gÁåPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉƼÀÆîgÀ vÁ: OgÁzÀ [©] EªÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/12/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÉ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 65 eÁ: UÁtÂUÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀaãÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 39-JZÀ-7220 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀaãÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/12/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ ¸ÀAUÉÆüÀUÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆúÀgÀªÀÄ ºÀ§â EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ÃgÀUÀ¼ÀÄ PÀÆr¸ÀĪÀ ªÀĹâ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÄúÀ§Æ§ ¥ÀmÉî EªÀjUÉ ªÀÄPÀ§Æ¯ï vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉî FvÀ£ÀÄ ¦ÃgïUÀ¼À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ¨ÉÃUÀ£É ªÀÄÄV¹¢ÝAiÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄPÀ§Æ¯ï FvÀ¤UÉ £À£Àß CtÚ£À ¸ÀAUÀqÀ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀĹâ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ £À¢ÃªÀÄ vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉî ºÁUÀÆ JPÁâ® E§âgÀÆ ¸Á: vÉÆUÀ®ÆgÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ JPÀ¨Á® FvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 324. 504. eÉÆvÉ 34., L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/12/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÀ£ÀߪÀįÉè ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À ¸Á KgÀAqÀV vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀAzÉ DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀĺÁzÀÄ gÀ£ÀߪÀįÉè EªÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀw EªÀ½UÉ DUÁUÀ «£ÁPÁgÀt ¨ÉêAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ EzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ KgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉqÀÌgï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÀ¯ÁªÀw EªÀ¼ÀÄ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ ¨Á§Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2010 PÀ®A 323, 325, 448, 497, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/10/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. d«Äïï vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: vÁd PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄÄfèï vÀAzÉ d¨ÁâgÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ vÁ: vÁd PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ alÖZÁnAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ D¥Á¢vÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÀÆQ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/10/2010 gÀAzÀÄ ±ÁjAiÀÄvÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 12/11/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj £À£Àß «gÀÄzÀÝ ±ÀjAiÀÄvÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è ¤ÃrzÀ zÀÆgÀÄ ªÁ¥Á¸À ¥ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀjd£ÀªÁqÁ §qÁªÀuɤªÁ¹, ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ²PÀëPÀgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ 18 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ªÀÄ£ÉÆõÀ JA§ ºÉ¸Àj£À M§â¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É. PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV, ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ, 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «zsÁå£ÀUÀgÀzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¸ÁÛgÀ EªÀgÀ ¥ÀÄwæAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ «zsÁå£ÀUÀgÀzÀ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVgÀÄwÛzÀÝjAzÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «zsÁå£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¸ÁÛgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä 18 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ªÀÄ£ÉÆõÀ½UÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

    zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ C¥Áæ¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà£À 18 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:09.11.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C¥Áæ¼ï UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ AiÀÄĪÀwAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ °AUÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:18.12.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:18.12.2010 gÀAzÀÄ 01.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀÄvÁgÀ¹AUï vÀAzÉ GUÀªÀĹAUï ¸Á:GzÁ¹ AiÀiÁgï vÉúÀ ZÉÆúÀl£ï, f¯Áè:§ªÀÄðgï EªÀ£ÀÄ mÁåAPÀgï ¯Áj¸ÀASÉå:feÉ.18,JAiÀÄÄ.7198 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, §Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉAiÀÄ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ ¸ÀASÉå:36 £ÉÃzÀÝgÀ ©æqïÓªÉÄÃ¯É ºÉÆlÄÖ vÀÄA©PÉÆArzÀÝ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ mÁæPÀÖgïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁåAPÀgï ¹Ã½ ©gÀÄPÀÄ©lÄÖ mÁåAPÀgï£À°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:11,99,550/- ªÀiË®åzÀ J¸ï.J¥sï.D¬Ä¯ï ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁV £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉ.ªÀÄzsÀÄ vÀAzÉ PÉ.£ÁgÁAiÀÄt mÁåAPÀgï ¯Áj ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J.510 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PÁæAw£ÀUÀgÀ DzÉÆägÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÉÆgÀ« UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØPÀjAiÀÄ¥Àà 50 ªÀµÀð EªÀ¼À UÀAqÀ£À ¦vÁæfðvÀ D¹Û PÉÆgÀ« ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:37/C «¹ÛÃtð 3 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ zÉÆqÀØ PÀjAiÀÄ¥Àà£À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á: PÉÆgÀ« EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ 15 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ PÉÆgÀ« ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:37/C «¹ÛÃtð 3 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀlPÀȵÀÚ 35 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀlPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt E§âgÀÆ ¸Á:PÉÆgÀ« EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.01.2002 gÀAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G¥À £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉÄ AiÀÄ®äªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý SÉÆnÖ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ¸ÀļÀÄî ¸ÁQëzÁgÀgÀ ¸À» ªÀiÁr¹, d«ÄãÀÄ Rjâ £ÉÆÃAzÀt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¹ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:18.12.2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀÌ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄj ¸Á:dA§Ä£ÁxÀ£À ºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀægÁzÀ ±ÀAPÀgÀ¥Àà, ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÁgÁ¥ÀÆgÀÄ, ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, dA§Ä£ÁxÀ£À ºÀ½îAiÀÄ°è ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà PÀÄj ªÉAPÀmÉñÀégÀPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ CAiÀÄå¥Àà vÁ¬Ä FgÀªÀÄä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.12.2010 gÀAzÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀÄj ¸Á:dA§Ä£ÁxÀ£À ºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀægÁzÀ §¸ÀªÀgÁeï, ¤AUÀ¥Àà, CAiÀÄå¥Àà, ²ªÀgÁeï ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, dA§Ä£ÁxÀ£À ºÀ½îAiÀÄ°è ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ¸Á:ºÁgÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¥ÀÄvÀæ ±ÉÃRgÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.12.2010 gÀAzÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:09.12.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:vÀÄ«ðºÁ¼ï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀægÁzÀ gÁªÀÄtÚ ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ zÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:18.12.2010 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:17.12.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ wªÀÄätÚ£ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ ¸Á:£ÁgÀ§AqÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ AiÉÆÃUÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ Q« PÉÆAiÀÄÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.12.2010 gÀAzÀÄ AiÉÆÃUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:18:12:2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°èzÀÝ §¸À£ÀUËqÀ, ¹zÁæªÀÄgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄ ¸ÀAUÀ滹 EnÖzÀÝ ºÀwÛUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° C.Q.gÀÆ:1,60,000/- ªÀiË®åzÀ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©.£ÀgÀ¹AºÀ ±ÉnÖ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:18.12.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥ï£ÀÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¨Á§Ä¸Á¨ï vÀAzÉ ¸Á«ÄÃzÀ¸Á§ 35 ªÀµÀð, ¸Á:¨Á®AiÀÄå PÁåA¥ï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:6583/- ««zsÀ §UÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:2150/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.