Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 21, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

PÉÃAzÀæ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DAiÉÆÃUÀ zɺÀ° EªÀgÀÄ ²æà ¸Àvï ¥ÀæPÁ±À gÀAUÁ L.¦.J¸ï., ºÀjAiÀiÁuÁ gÁdåzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ ¤jÃPÀëPÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï ZÀÄ£ÁªÀuÉ «ÃPÀëPÀgÉAzÀÄ ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀZÉÃjAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ zÉÆà C¨ï Cwy UÀȺÀzÀ°è vÀAVzÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÉÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è CªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 4 UÀAmɬÄAzÀ 6 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁVzÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è w½AiÀÄ¥Àr¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA: 9416048555.

Press Note

The Central Chief Election Commissioner, New Delhi, has deputed Haryana state cadre Inspector General of Police Sri,Sat Prakash Range,IPS., as the Raichur Dist.Police Observer for the Assembly polls. For any complaints regarding poll illegalities, contact Police observer Sri,Sat Prakash Range,IPS., at DO–AB Police Guest House, situated near Supdt of Police office Raichur. from 4.00 PM to 6.00 PM. contact Mobile No.9416048555.

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:17-04-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÁd±ÉÃRgï UËqÀ ¥Ánïï PÉ.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ. gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À®Ä §gÀĪÁUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀÆå ¥ÀƪÀð ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¥ÀmÁQ ¹r¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr , ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ-58 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:17-04-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ PÉ.PÀjAiÀÄ¥Àà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ©.J¸ï.Dgï PÁAUÉæ¸ï C¨sÀåyð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À®Ä §gÀĪÁUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀÆå ¥ÀƪÀð ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ E®èzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀªÀÄmÉ ¨Áj¹ , PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃjUÁV ªÁºÀ£À §¼À¹ , ªÁºÀ£ÀPÉÌ zsÀ餪ÀzsÀðPÀ §¼À¹ , ¥ÀmÁQ ¹r¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà J.r ªÉÆëģï PÀȶ ¤zÉñÀðPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, JªÀiï.¹.¹ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ & ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-58 «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ:16-04-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀªÉÄñÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ¹¦L(JªÀiï.J¯ï) gÉqï ¸ÁÖgï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-58 «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ. gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À®Ä §gÀĪÁUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀÆå ¥ÀƪÀð ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ vÀªÀÄmÉ ¨Áj¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr , ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà J.r ªÉÆëģï PÀȶ ¤zÉñÀðPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, JªÀiï.¹.¹ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ & ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-58 «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¢£ÁAPÀ:15-04-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÉAPÀlgÁªï £ÁqÀUËqÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ eÉ.rJ¸ï C¨sÀåyð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À®Ä §gÀĪÁUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀÆå ¥ÀƪÀð ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ E®èzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀmÁQ ¹r¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 58- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

¢£ÁAPÀ:15-04-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ PÉƯÁè ±ÉõÀVjgÁªï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-58 «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ©.eÉ.¦ C¨sÀåyð ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À®Ä §gÀĪÁUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÁÝUÀÆå ¥ÀƪÀð ¥ÀgÀªÁ£ÀUÉ E®èzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀmÁQ ¹r¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ 58- ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2013 PÀ®A: 171 (ºÉZï) , 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

1]²æà gÀ«ÃAzÀæ ¸ÀܽÃAiÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ,2] ²æà dAiÀÄgÁªÀÄ ¨sÀlÖgÀÄ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¥Àæ§AzsÀPÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï 3]²æà J¸ï.ºÉZï gÀÄzÀæAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ G¥ÀªÀĺÁ ¥Àæ§AzsÀPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï 4]²æäªÁ¸À zÉñÀ¥ÁAqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀÄÄRå ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï ªÀiÁ£À¥Àà ªÀdÓ¯ï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA§AzsÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ vÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ GzÁÏl£ÉUÁV, ªÀiÁ£À¥Àà ªÀdÓ¯ï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð PÀgɬĹzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2013 gÀAzÀÄ GzÁÏl£É ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ F ¢£À ¢£À¥ÀwæPÉ ªÀÄÆ®PÀ w½zÀħA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ JA.¹.¹ nÃA °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁåzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃ¥Àgï PÀnAUïìUÀ¼À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2013 PÀ®A 188 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

        
 

¢£ÁAPÀ: 20.04.2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ®¨ÉgÀPÉ PÉÊ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¦.J¸ï.L.£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀiÁgɪÀÄä UÀAqÀ Dad£ÉÃAiÀÄå 26ªÀµÀð eÁ:PÉÆgÀªÀgÀ G:PÀÆ° ¸Á:C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ 60 °Ãlgï ¸ÉA¢ C.Q.gÀÆ.600/- ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀ ºÀt £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ; 250/- 2,¥Áè¸ÀÖPï PÉÆqÀUÀ¼ÀÄ,2 ¥Àè¹ÖPï §PÉÃlUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2013 PÀ®A 188, 273, 284, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E AiÀiÁåPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 20.04.2013 gÀAzÀÄ aPÀ̸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¨Á§AiÀÄå ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, J¯ÉPÉÖçòAiÀÄ£ï PÉ®¸À ¸Á|| aPÀ̸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï PÉÆqÀzÀ°è PÀ®¨ÉjPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âªÀÄ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ w½zÀÄ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÉà CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ w½zÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤AzÀ 1] MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï PÉÆqÀ C.Q. E®è2] MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï vÀA©UÉ3] ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt 50/- gÀÆ,.4] 15 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q. gÀÆ:150/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ UÁæ«ÄÃt mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 135/2013 PÀ®A 188, 273, 284 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 21/04/2013 gÀAzÀÄ0430UÀAmÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÁzÀ 1] ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸ÀÄtÚzÀPÀ¯ï 2] ªÉAPÉÆN§ CgÀPÉÃgÁ, 3] £ÁUÀgÀd CgÀPÉÃgÁ, 4] ¹ÃvÀgÁªÀiï ¸Á.©.UÀuÉPÀ¯ï. 5] PÀæ±Àgï ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è. gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CzÀ£ÀÄß G®èAWÀ£ÉªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÉÄð£À PÀæ±Àgï zÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀ®Uï, ¸ÀÄtÚzÀPÀ¯ï, UÁtzsÁ¼À UÁæªÀÄUÀ¼À°è ºÀAa ¨ÉÃgÉUÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÀAZÀ®Ä ºÉÆÃUÀwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¹AUï J.E.E. PÀ«vÁ¼À & ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À ¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉèöʬÄAUï ¸ÁÌ÷éqï & gÁwæ UÀ¹Û£À°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 1] 152 NgÀf£À®è ZÉéöÊAiÀÄ°¸ï 180 JA.J¯ï. ¨Ál¯ï. C.Q. gÀÆ. 6736/- MAzÀÄ PÀæ±Àgï PÉJ-36 J-344 C.Q. gÀÆ. 2 ®Pïë.¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀå ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ïÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ©â Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 66/2013 PÀ®A-32.34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 188 171(ºÉZï) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.             


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 19-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢²æà gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±À¥Àà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ, 16ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, «zÁåyð, ¸Á: r.PÀgÀrUÀÄqÀØ. gÀªÀjUÉ JZÀÑgÀªÁV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä, ªÀiÁ£À±ÀªÀÄäUÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À aPÀÌ¥Àà£ÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CfÓ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆr D¹ÛAiÀÄ°è ¨sÁUÀ PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ, PÉʪÁqÀ ªÀiÁr vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä¼À£ÀÄß CªÀgÉà ¸Á¬Ä¹gÀ§ºÀÄzÀÄ, CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 08/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 14-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C£ÀAvÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁPÀĪÁUÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ DPÀ¹äPÀªÁV £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ZÉ°èzÀÄÝ £ÉÆÃqÀzÉ ¸ÉÆÖêïUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä PÀrØ VÃazÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©zÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ C£ÀAvÀªÀÄä¼ÀÄ vÉÆlÖ ¹ÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¨ÉAQ vÀUÀÄ° JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ, PÉÊUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà D£ÀAvÀªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-04-2013 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA.PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ §¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ, ¨ÉÆA¨Á¬Ä, 61 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 15/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 03 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 03 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 01 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21..04.2013 gÀAzÀÄ 129 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRCIT REPORTED CRIMES


ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 11.06.2011 ರಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು, 11 ತೋಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಯು ಅಶ್ಪಾಕ ಹುಸೇನನೊಂದಿಗೆ ರಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ವಿ ಫ್ರೀಜ್ ಹಣ ಪ್ಲಾಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ.  ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಸಹ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ:28.04.2002 ರಂದು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುತ್ತೆನೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನೋಡಲು ಸಹ ಅಶಫಾಕ ಹುಸೇನ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. 2003 ರಲ್ಲಿ ಜಾಮಾ ಮಜೀದ ವಾಡಿ ಕಮೀಟಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಆತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಮನೆಯವರು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಫರಜಾನಾ  ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಶಫಾಕ ಹುಸೇನ ಸಾ:ಏಶೀಯನ್ ರೇಸಿಡೇಸ್ಸಿ ಎದುರುಗಡೆ  ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಆಫೀಸ  ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:23/2013 ಕಲಂ 498(ಎ).323.504.506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಿಳಾ ಪೋಲಿಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ, ಸುಮಯ್ಯಾ ಅಪ್ರೀನ ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ ಅಲಿಮ ಸಾ:ನೂರಬಾಗ ಎರಿಯಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆ  ಸೈಯ್ಯದ ಅಲಿಮ ಇತನ್ನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:11-2-2010 ರಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ 21 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು, 4 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟು  ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತಾ ದಿನಾಲು ಜಗಳ ತೆಗೆದು  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಖೂತೆಜಾಬಿ ಮೈದುನ ಜಾವೀದ ಕೂಡಾ ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು  ತರದೆ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಾಂಕ:02-06-2012 ರಂದು 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಖೂತೆಜಾಬಿ ಮೈದುನ ಜಾವೀದ ಇವರು ಸಹ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:24/2013 ಕಲಂ 498(ಎ).323.504.506 ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ.ಪಿ.ಎಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ 20-04-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ವಾಯ-4709 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೋವಾ ಹೋಟೆಲ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎ-8576 ರ ಚಾಲಕ ರಾಜು ಇತನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪ್ರಭುಗೌಡ   ಸಾ:ಮನೆ ನಂ 45(ಎ) ಡಿಎಆರ ಹೆಡ  ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 28/2013  ಕಲಂ: 279,337  ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.