Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 21, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 19/12/15 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå 287/15 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦gÁå¢ zÁ«Ãzï vÀAzÉ ¸ÀÄ«ÄvÀæ, 20 ªÀµÀð, G: PÀÆ°, ¸Á: PÉÆlÖ¥À°è UÁæªÀÄ, vÁ: D®A¥ÀÆgï, f: ªÀÄºÉ§Æ¨ï £ÀUÀgÀ FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ±ÁgÀzsÀ @ ¨Éé FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ «gÉñÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 30/05/15 gÀAzÀÄ DAzÀæzÀ ¥ÀÄ°PÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆlÄÖ ªÀÄzsÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ,  ªÀÄzsÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 1 ®PÀë ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀiÁvÀÄPÀvÉAiÀiÁVzÀÄÝ,, DzÀgÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ 50 ¸Á«gÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ CzÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÉÆnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß½zÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉýzÀÄÝ, EzÉà «ZÁgÀªÁV «gÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉzÀÝ £ÀgÀ¸ÀtÚ, 25 ªÀµÀð, G: PÀÆ°, ¸Á: ¥ÀÄ°PÀ¯ï UÀæªÀÄ,, vÁ: D®A¥ÀÆgï, f: ªÀÄºÉ§Æ¨ï £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄ ±ÁgÀzsÀ @ ¨Éé FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄPÉÌ J-5 ¸ÀtÚ «gÉñÀªÀÄä FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj zÀĵÉàçÃgÀuɬÄAzÀ «µÀ PÀÄr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 138/15 PÀ®A 302,108 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

            ¢£ÁAPÀ 19/12/15 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1710 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è  GzÁâ¼À (©) UÁæªÀÄzÀ°è, ¦gÁå¢ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà PÉÆrè, 45 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, GzÁâ¼À (©), vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ DAvÉÆãɥÀà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀÄAzÀgÀ¥Àà vÀAzÉ DAvÉÆãɥÀà, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: GzÁâ¼À (©), vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ¤UÉ, E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®QëöäUÉ AiÀiÁPÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÀqÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¤£ÀUÉ §Ä¢Ý EzÉAiÀiÁ JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ, DgÉÆæ ¸ÀÄAzÀgÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß vÀAmÉUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛÃAiÀiÁ £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ±ÁAvÀ¥Àà£À JqÀ ¥ÀPÀÌrUÉ ZÀÄaÑ UÁAiÀÄUÉƽ¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ±ÁAvÀ¥Àà£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 132/15 PÀ®A 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 20/12/2015 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ®èzÉêÀ£ÀºÀ½î, vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-33/nJ-6248 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ°è £É®ÄèºÀÄ®è£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ °AUÀ¸ÀÆgÀÄ-PÀ®§ÄgÀV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÉÊzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ªÀiË£ÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr E½eÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd  vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, vÉÆðªÀqÀPÀ, 35 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ UÁtÂUÀ, ¸Á: PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï ©zÀÄÝ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖV E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ ©üêÀÄgÁAiÀĤUÉ §® ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ ªÉÆ.¸ÀA. 211/15 PÀ®A 279,337, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
            ದಿನಾಂಕ 20-12-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ, ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ವಯ: 43 ವರ್ಷ, ಜಾ:ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, :ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಉಮಳಿಹೊಸೂರು ತಾ:ಮಾನವಿ ಗಾಯಾಳು ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಮಾನಯ್ಯ, ವಯಾ: 44 ವರ್ಷ, ಜಾ:ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, :ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಉಮಳಿಹೊಸೂರು ತಾ:ಮಾನವಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-36-8939 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ 3.45 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿ - ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಗೊರೇಬಾಳ ಹತ್ತಿರ, ಎಸ್.ಶಂಕ್ರಗೌಡ ಇವರ ಗದ್ದೆಯ ಮುಂದೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂ. ಕೆಎ-34-8833 ನೇದ್ದನ್ನು ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಇದ್ದ ಲಾರಿಯ ಬಲಗಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯಾಳು ವೀರೇಶನ ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಎಡಗಾಲು ಕಟ್ಟಾದಂತೆ ಆಗಿ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಟಿಪ್ಪರ್ ಚಾಲಕನು ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದನು ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 346/2015 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
            ದಿನಾಂಕ:15-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಿರುಮಲಮ್ಮ ತಂದೆ ರವಿಚಂದ್ರ ವಯ-32ವರ್ಷ ,ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, :ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ:ಜಾಲಾಪುರ ತಾ:ಮಾನವಿ FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ 14 ವರ್ಷದ ಮೋನೇಶ, 17ವರ್ಷದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಲಗುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಟರ್ ನ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿ:16-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಡಬ್ ಎಂದು ಹೊಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾದ ಬಿಸಿ ನೀರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಮಾರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ರವಿಚಂದ್ರ ವಯ-22ವರ್ಷ ,ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:ಜಾಲಾಪುರ ಈಕೆಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ದಿ:19-12-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2015 ಕಲಂ:174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ಮೃತ ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ದೇವಣ್ಣ , ಹೊಸಮನಿ, ವಯ;22 ವರ್ಷ ಜಾ; ನಾಯಕ ; ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಉದ್ಭಾಳ [ಬಿ], ತಾ:ಮಾನವಿ ಈಕೆಗೆ 5ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಆಕೆಗೆ ಸದ್ಯ 2 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು  ಆಕೆಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ತಲೆ ನೋವು ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದರೂ ಸಹ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಲೆನೋವು ದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ತುಂಬಾ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಆಗಾಗ ಈ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು ದಿನಾಂಕ:20/12/2015ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00ಗಂಟೆಯಿಂದ  11-30 ಗಂಟೆಯ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇದ್ದ ತಲೆ ನೋವಿನ ಭಾಧೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ, ಮನೆ ತೊಳೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ  ಫಿನಾಯಲ್‌  ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ,ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾನವಿ ಸರ್ಕಾರೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ್‌‌  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರುಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ಆಕೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-45ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ್‌‌  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರುದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 3-55 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ರಿಮ್ಸ್‌‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲು ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿರುಪತಿ ,ಹೊಸಮನಿ, ಜಾ:ನಾಯಕ,50ವರ್ಷ, ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ:ಉದ್ಬಾಳ[ಬಿ], ತಾ:ಮಾನವಿ gÀªÀgÀÄ  ಹೇಳೀಕೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್‌‌ ಠಾಣೆಯ ಯುಡಿಆರ್‌‌ ನಂ:29/2015 ಕಲಂ:174 ಸಿಆರ್‌‌ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕುರಿತು ಪಿಸಿ104ರವರ ಮೂಲಕ ಎಎಸ್‌‌ಐ[ಎಸ್‌‌]ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಫೋನ್‌‌ ಮೂಲಕ ಯುಡಿಆರ್‌ ನಂ:ನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2015 gÀAzÀÄ 35 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3500/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.