Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 24, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-03-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-03-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2012 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA§Ä°AUÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨ÁeÉÆüÀUÁ ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħ G : ªÁå¥ÀgÀgÀ, ¸Á: vÀ¼ÀªÀÄqÀV vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ mÁmÁ ªÀiÁfPï £ÀA. PÉJ.3-7017 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦-29.n.J.9970 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÁgÁ ªÀAiÀÄ : 54 ªÀµÀð, eÁ: ¥ÀzÀä¸Á° ¸Á: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ gÀÄPÀÆä¢Ý£À vÀAzÉ ©PÀÌ£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ 65 G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ©¯Á® PÀÆrPÉÆAqÀÄ §eÁd JA. 80 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀªÀÄoÁuÁ ªÀÄAzÀPÀ£À½î gÉÆÃqÀ ¹Q£À¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ©¯Á® ±ÀºÁ ¥sÀQÃgÀ EªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 366 (J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ PÁªÀÄgÁd ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹.(zÀ°vÀ), G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¨ËzÀÞ£ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ ZÁPÀ¯ÉÃl PÀ®gï PÁgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ°è £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ C©ü¯Á±Á, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, «zÁåyð¤, EvÀ½UÉ MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆQ PÉÆÃnÖzÀPÉÌ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® UÀ¥sÀgÀ vÀAzÉ UÀįÁA £À© ¨ÁºÁzÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 57 eÁw ªÀÄĹèªÀiï G: J¯ÉQÖçõÀ£À ¸ÁB ¸ÁUÀgÀ ªÉÆúÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-33 JªÀÄ.-5222 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ qÁAUÉ EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ CAPÀÄÀ qÉÆAPÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fÃ¥ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV fÃ¥À£À°è ZÁ®PÀ£À »AzÉ ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ 1) ¥ÀÄvÀ¼À©Ã UÀAqÀ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ¸ÁB ¸ÀéAvÀ EªÀ½UÉ §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw 2) RªÀÄgÀ G¤ßµÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ., 3) £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DAiÉÄõÁ ¥ÁwêÀiÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 4) PÀjêÀiÁ© ¸ÁB GqÀ¨Á¼À EªÀ½UÉ §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. 5) RÄgÀªÀiÁ©Ã ¸ÁB ¸ÀéAvÀ EªÀ½UÉ §®UÉÊ ªÀÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É §® JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §® ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. 6) gÉõÁä ¸ÁB PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀ½UÉ §®UÉÊ CAUÉÊ ªÉÄÃ¯É PÀmÁÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁågÁwæ¬ÄAzÀ 6 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀÆìgÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ C§ÝAiÀÄÄ® ¸Á§ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¹AzÀ§AzÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ n.«.J¸ï.JPï.J¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï E®èzÀÄÝ C.Q.26000 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ. ಶ್ರೀ. ಗಣಪತರಾವ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸೋನಾನೆ ಸಾ||ಬೇಲೂರ [ಕೆ] ತಾ||ಜಿ|| ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಬೇಲೂರ [ಕೆ] ಸೀಮಾಂತರದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ 81 ಇದ್ದು 12 ಪತ್ರಾಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:23-03-2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಕ್ಕಲುತನದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗಿನ, ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ,ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎರಡು ಗಾಡಿ ಜೋಳದ ಕಣಕಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ರೂ. 30000/- ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಎಫ್.ಎ.ನಂ: 03/2012 ಕಲಂ ಆಕಸ್ಮೀಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:

ನೆಲೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದೇನು ತಂದೆ ಡಾಕು ರಾಠೋಡ ಸಾ||ಮಂದೇವಾಲ ತಾಂಡಾ ವರು ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕವಿತಾಬಾಯಿ ವಯ: 16-17 ಇದ್ದು (ವರ್ಷ) ಇವಳು ದಿನಾಂಕ 15/03/2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕವಿತಾ ಇವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಕೇಳದೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದೆವು ಎಲ್ಲಿಯು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಕವಿತಾ ಇವಳ ಚೆಹರೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಗುರುತುಗಳು ಹೆಸರು-ಕವಿತಾ, ಎತ್ತರ-5 ಅಡಿ ವಯಸ್ಸು- 16-17 , ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು, ದುಂಡು ಮುಖ, ಗೋದಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಜಾತಿ- ಲಮಾಣಿ, ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳು- ಕನ್ನಡ, ಲಮಾಣಿ ಬಾಷೆ ಬಲ್ಲವಳಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನೈಟಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಇವಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:35/2012 ಕಲಂ ಹುಡಗಿ ಕಾಣಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು: 08442-225033/ 08472-263604 ಮೋಬಾಯಿಲ್ ನಂ: 9480803562 ನೇದ್ದವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ,

Raichur District Reported Crimes


 


¢£ÁAPÀ: 20-03-2012 gÀAzÀÄ 10-40 J.JA.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¦£À°è ªÀÄÄRå gÉÆÃr£À°è ±ÁAvÀgÁd @ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄtÚ 50ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ©gÀzÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ 36/ 7821 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±ÁAvÀgÁd gÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ ZÀ¥ÀàUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ ±ÁAvÀgÁdgÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÉ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ±ÁAvÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 5-25 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A. 279,304(J) L¦¹
£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æêÀÄw gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà @ ¸ÀÄgÉñÀ eÁwUÉÃgÀ 23 ªÀµÀð ªÀiÁ¢UÀ ¸Á|| ºÀÆ«£À¨Á« ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà @ ¸ÀÄgÉñÀ vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀÄä EªÀgÀÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¦æwù ¢£ÁAPÀ 29-12-11 gÀAzÀÄ ªÀĹÌAiÀÄ ¸ÉAmï eÁ£ï ZÀZÀð ªÀĹÌAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀ°vÀ ¸ÀAWÀµÀð ¸À«ÄwAiÀÄ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÆäRzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DvÀ£ÀÄ gÀvÀߪÀÄä¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ zÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ 18-01-12 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà @¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉUÉ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ¦r¹ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 21/12 PÀ®A 498 (J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r,¦ AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀĪÀiÁj PÁªÉÃj@gÁeÉñÀéj ªÀAiÀiÁ 14 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ¥Àæw ¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:-22/03/2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ w¥ÀàtÚ lªÀÄmÉ ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð.eÁ:-ºÀjd£À,:G:-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á;-zÀgÀÆgÀÄ vÁ;-zÀUÁé®. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2012, PÀ®A.''ºÀÄqÀV PÁuÉ'' £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ 10-00 J.JA.PÉÌ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà 24ªÀµÀð, ¹.¦.¹. 499 UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âzÀ ºÉÆý §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ CUÀ¹ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄgÀÄ 30 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ §tÚzÀ Dl DqÀÄvÀÛ ªÀÄÄzÀÄPÀjUÉ, ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ, ºÀÄqÀÄUÀjUÉ §tÚ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ EµÀÖ«®èzÀªÀjUÉ §tÚ ºÁPÀ¨ÉÃrj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ 30 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦.¹. 499 gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ºÁ¥sÀ ªÀiÁr ¤£ÁåªÀ£À¯Éà ºÉüÀ°PÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçPÉÌ §tÚ ºÁQ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ dUÁÎrzÁUÀ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç ºÀj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2012 PÀ®A. 143, 147, 341, 504, 353 gÉ.«. 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ: 24/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01-30 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ GqÀĦ PÁél¸Àð ªÀÄÄAzÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨Á®PÀ ¤AUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UËqÀ£À¨Á« ªÀAiÀÄB7 ªÀµÀð eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ 1 £Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð ¸ÁB PÀ«vÁ¼À EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á° ªÀAiÀÄB24 ªÀµÀð eÁwB ¥ÀAZÀªÀĸÁ° ¸ÁB »lß½î vÁBfB©eÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉJ-28 J-7767 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á®PÀ ¤AUÀgÁd¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤AUÀgÁd£À JqÀPÁ°UÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2012279,337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2012 gÀAzÀÄ 101 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀAZÀ¥Àà vÀAzÉ §dÓ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 25 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: dªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ §dÓ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 50 ªÀµÀð, vÁ¬Ä ²ªÀ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ §dÓ¥Àà 48 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ £À£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj ¹zÀݪÀÄä 22 ªÀµÀð £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀÆr DgÁí¼À UÁæªÀÄzÀ C½AiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£À mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/9314 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ J¸À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C½AiÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: DgÁí¼À FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀlV ©lÄÖ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §gÀUÀÆgÀ PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁQ ¸Àé®à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ £Á«zÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ JqÀ¨ÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÁV mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀ°è £À£Àß vÀAV ¹zÀݪÀÄä½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV DPÉAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ §¸ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï EzÀÄÝ £ÀA§gï PÉ.J-37/J¥sï-321 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà ©gÀzÁgÀ UÀAUÁªÀw PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. r¥ÉÆà CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢: 23-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37/J¯ï-1674 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà §UÀ£Á¼À FvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉƸÀ ªÀÄ£É PÉ®¸À £ÀqÉ¢gÀĪÀ PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀ¼É r¹ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÀUÉ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA: PÉJ-21/J£ï-897 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä UÁrAiÀÄ ¤UÀ¢vÀ CAvÀgÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀzÉà §AzÀÄ £ÀªÀÄä UÁrUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà £À£Àß C½AiÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ PÀÆqÁ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ r.J¸ï. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄ£ÀUÉÆý EªÀgÀÄ ºÀ¯ÉèAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦gÁå¢üzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹ÜAiÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À ¥Á®ªÁnßAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁdå £ÀqÉ¢zÀÄÝ CA¢¤AzÀ ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ M§âjUÉƧâgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ DUÀĪÀ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÉßPÉÆ¥Àà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸À¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ 2) PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ 3) D±ÉÆÃPÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ 4) AiÀÄ®è¥Àà vÉÆArºÁ¼À 5) £ÁUÀ¥Àà vÉÆArºÁ¼À 6) CrªÉ¥Àà PË¢ 7) «dAiÀÄ PË¢ 8) ªÀÄ®PÁdÄð£À ªÀÄ£ÀUÀƽ 9) PÀªÀÄ®ªÀé ªÀÄ£ÀUÀƽ 10) ¥ÉæêÀiÁ ªÀÄ£ÀUÀƽ 11) ¹zÀݪÀé vÉÆArºÁ¼À J®ègÀÆ ¸Á: ¹zÉßPÉÆ¥Àà & ElV UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀÛgÁV ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ DgÉÆæ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Àà EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ©lÄÖPÉÆqÀÄwÛÃgÉÆà K£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ü vÀAzÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÀÆ ¸ÀºÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹-55 PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀgÀ ºÉýÃPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦gÁå¢üzÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀjUÉ vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹ÜAiÀÄ ºÉÆ®UÀ¼À ¥Á®ªÁnßAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁdå £ÀqÉ¢zÀÄÝ CA¢¤AzÀ ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ü ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀjUÉ M§âjUÉƧâgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ DUÀĪÀ¢¯Áè, »ÃVgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ 6-00¦.JA zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹zÉßPÉÆ¥Àà §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÁUÀÆ EvÀgÉ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ D ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß K£ÀÄ PÉýÛÃj ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ gÁr¤AzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ/zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸಾ||ಕಲ್ಲಹಂಗರಗಾ ತಾ||ಜಿ||ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಕಾರ್ತೀಕ ವ:13 ವರ್ಷ ಇತನು ಉದನೂರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ ಪಂಕ್ಚರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೈ ಕೋರ್ಟ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸ ಕೆಎ 32 ಎಫ 1442 ನಾಗಪ್ಪ ಚಿಂಚೋಳಿ ಡಿಪೋ ರವರು ತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಅರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 90/2012 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಎಂ.ವಿ.ಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.