Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 23, 2011

Reported crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:    

    

    ¢£ÁAPÀ 22.05.2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ dÄUÀ®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 30 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: UÁA¢üªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ CzÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV wAvÀt ©æqÀÓ PɼÀUÉ PÀ°è£À eÁmÉ PɼÀUÉ ©¸ÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ºÀnÖ PÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 22-5-2011 gÀAzÀÄ 3-00 ¦,JAPÉÌ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¨ÉÆUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀi˯Á° zÉêÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀA;§¸Àì£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ;30 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;ºÉÆl¯ï PÉ®¸ï ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á;¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .gÀªÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ. CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ 12 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉƦvÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 10385 /-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÀÎ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ §Æ¢ªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¢: 22-05-11 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉUÉ£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà mÁåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36 n©-2001, mÁæ° £ÀA.PÉJ-36 nJ-724 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 19 mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ºÀ¼ÀîzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ [G¸ÀÄPÀ£ÀÄß] £ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÀtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ 20 mÁæöåPÀÖgÀμÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæöå°UÀ¼ÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ CgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:-21-5-2011 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èè fÃgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ²æà ÀªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ªÀAiÀiÁ-25ªÀµÀð G-¥Á£À±Á¥À ªÁå¥Áj eÁw-PÀ¨ÉâÃgÀ ¸Á:UÀ®UÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-90 J¯ï-1003 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð¢AzÀ ®UÀß ¥ÀvÀæ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì UÀ®UÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÉÆßA¢UÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ©½AiÀÄ §tÚzÀ DmÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ vÀ£ÀUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®UÁ°UÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ DmÉÆÃzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 05-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±À²zsÀgÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: »AzÀÆ °AUÁAiÀiÁvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:DzÁ¥ÀÄg EªÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ®è¢AzÀ DzÁ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §Ä¯ÉèÃgÉÆ J¸ï.J¯ï.JPÀì £ÀA. PÉ.J/25 n.Dgï.J. 139. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄzÀUÀ®è-E®èPÀ¯ï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ PÉÆý ªÁ¥sÀðA ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA.J.¦-29/AiÀÄÄ-6116 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ

£ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæPÉÌ ¥ÀÆwð ZÀPÀ̪ÀiïUÉÆArzÀÄÝ §®UÀqÉAiÀÄ UÁrAiÀÄ ¨ÁV°UÉ vÉgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉAiÀÄ ¨Ár ±ÉÆà dPÀ̪Àiï UÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÁr »A¢£À ZÀPÀæ ¸Àé®à dPÀ̪Àiï UÉÆAqÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ¨sÁUÀ ¥ÀÆwð ºÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ªÉAPÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-35 UÀAmÉUÉ J¯É©ZÁÑ° PÁåA¥ïzÀ°è FgÀtÚ vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà, 60 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgï, G-ºÉAqÀ ªÀiÁgÀĪÀÅzÀÄ, ¸Á:J¯É©ZÁÑ° PÁåA¥ï, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀzÀ°è PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉAiÀÄ°è d£ÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ. ²æà f.¥Àæ«Ãt ¨Á§Ä ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr FgÀtÚ EªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ MAzÀÄ PÉÆqÀzÀ°è 10 °ÃlgÀ£ÀµÀÄÖ ºÉAqÀ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉ ºÁUÀÆ 1 PÉ.f ¸ÉÃA¢ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ¥ÀÄr ºÁUÀÆ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁjzÀ ºÀt gÀÆ.50/-, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÄQ£À ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼Éà ¥ÉÃmÉ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¤Ã¯ÉÆÃ¥sÁgï UÀAqÀ ¥sÁgÀÄPï ªÀÄįÁè 25 ªÀµÀð, ¸Á. ¨ÉÃUÀA¥ÀÄgÀ ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 3 wAUÀ¼À UÀw¹zÀÄÝ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥sÁgÀÄPï ªÀÄįÁè EvÀ£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀV¤AzÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, D QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀPÁgÀPÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 22.05.2011 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¤Ã¯ÉÆÃ¥sÁgï FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ±Á«ÄÃzÀ C° EªÀgÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 22.05.2011 gÀAzÀÄ 1123 UÀAmÉUÉ ²æÃ. PÀ¼ÉÆîüɥÀà ¸ÀAZÁj ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÉÃA¢æAiÀÄ vÀ¤SÁzÀ¼À gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ zÁªÀtUÉÃgÉ §¸ï £ÀA. PÉ.J. 17/J¥sï.977£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ²æÃ. ºÁd¥Àà ¸ÀAZÁj ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æÃ. C±ÉÆÃPÀ ¥ÁnÃ¯ï «¨sÁVÃAiÀÄ ¸ÀAZÀ®£Á C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ ¤ªÁðºÀPÀ£ÁzÀ F±ÀégÀ¥Àà ¨ÁåqÀÓ £ÀA§gÀ 2671 zÁªÀtUÉgÉ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ MzÀV¹zÀ E.n.JA. ªÀIJãÀ¢AzÀ nPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¤ÃqÀzÉà vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ zÁªÀtUÉgÉAiÀÄ ªÀeÁUÉÆArgÀĪÀ ¤ªÁºÀPÀ gÉrØ FvÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀPÀ° nPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¤Ãr 6444.00 gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉrØ FvÀÀ¤AzÀ £ÀPÀ° ªÀiÁUÀð ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ¨sÀwð ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¤ªÁðPÀºÀ£ÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¸ÀA¸ÉÜUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢ªÀÄzÀ F jÃw ¸ÀA¸ÉÜUÉ £ÀPÀ° nPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 13,224.00 gÀÆ. ªÀiË®åzÀ £ÀPÀ° nPÉÃlUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄzÀÄªÉ d£ÀgÁzÀ ¥ÁªÀðvɪÀÄä, ©üêÀĪÀÄä, ªÀĺÁzÉêÀ, UÀAUÀªÀÄä, ªÀÄÄvÀÛªÀÄä, §ÄqÀتÀÄä, ¸Á§ªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ G¥Áà¼À¢AzÀ ¥ÉÆvÁß¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï£À°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÄQ£À AiÀÄgÀUÀÄAl UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æÃ. CAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wªÀÄ®ªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀ°®è CPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj£À qÁ: ¥Àæw¨sÁ J£ï. eÁªÀ½ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝ C£ÉÃPÀ ¨Áj vÀÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ M§â¼Éà §AzÀÄ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÀݼÀÄ CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ: 21.05.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ qÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¸À®Ä §AzÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀŵÀÖgÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw C°è EgÀ°®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt vÀqÀªÁV F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄÄ JvÀÛgÀ 5 ¦üÃmï PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ reÉÊ£ÀªÀżÀî ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁåaAUï PÀÄ¥Àà¸À, Q«AiÀÄ°è §AUÁgÀzÀ N¯É, PÉÆgÀ¼À°è vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ nÃPÉ ªÀÄt ¸ÀgÀ, PÁ®°è ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£ï, ºÁUÀÆ PÁ®ÄAUÀÄgÀ EzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 22.05.2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ f.rAiÀĪÀgÀ PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆAzÀgÀ°è C«ÄãÀ ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï ¸Á§ ¸Á. PÀAzÀPÀÆgï vÁ.PÀĵÀÖV ºÁ.ªÀ. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ªÀiÁgÀÄw J¸ï UÀļÁîj ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPÀì£À°è 47 ORIGINAL CHOICE VISKI BOTTLE EªÀÅUÀ¼À ¨É¯É MAzÀPÉÌ 50/- gÀÆ¥Á¬ÄAvÉ MlÄÖ C.Q. gÀÆ 2350/- DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¨ÉÃUÀA¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄAPÀ¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22.5.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀ¥ÉÃmÉ §¸ÀªÀgÁd qÁPÀÖgï zÀªÁSÁ£É ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽwÛzÁÝUÀ DUÀ gÀ« vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆgÀªÀgÀ ¸Á. ¨ÉÃUÀA¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïzÀ°è EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà J£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¸ÉgÉ PÀÄr¸ÀĪÀAvÉ CAzÀgÉ PÀÄr¸ÀĪÀÅ¢®è ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ£ÀAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 22.05.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1445 UÀAmÉUÉ «ÄnÖªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ºÁUÀÆ E¤ß§gÀÄ ¸ÉÃj 3 ¥Áè¹ÖÃPï PÉÆqÀUÀ¼À°è PÀ®¨sÀgÀQ ¸ÉA¢ ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ªÉÊ.J¸ï.KUÀ£ÀUËqÀgÀ ¹.¦.L AiÀÄgÀUÉÃgÀ ªÀÈvÀÛ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ 260 UÁæA. ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï & 2 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,005 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀÄgÀUÉÃgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 22.05.2011 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ r.gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ eÁ¯ÉñÀéj UÀAqÀ ZÀAzÀæAiÀÄå EªÀj§âgÀÆ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æÃ. n.PÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦.J¸ï.L AiÀiÁ¥À®¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 45 ORIGINAL CHOICE, 34 Tin Beer, 24 bottle MC Rum(180 ML), 36 bottle MC Rum(90 ML) & 45 Pouch OT (180 ML) MlÄÖ C.Q. 7,941/- ¨É¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÉfmɧ¯ï ªÀiÁPÉðmï ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉÃPï CjÃ¥sï, ªÁ¹ªÀiï, C£ÀégÀ, §AzÉãÀªÁeï ºÁUÀÄ ªÉÆAr ±ÁAvÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgï §ºÁgï £À²Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ²æÃ. J£ï.±À²PÀĪÀiÁgÀ L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. n. ²æÃzsÀgï r.J¸ï.¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è, ²æÃ.L.©. gÉrØ ¦.J¸ï.L ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 41,890/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ E¸ÉàÃmï dÆeÁl ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ

¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.05.2011 gÀAzÀÄ 139 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 27,400/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-05-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-05-2011


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/11 PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: UÉÆ®è ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄR vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ©üêÀıÁå ¤tÂð EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®UÉ §AzÁUÀ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À 2) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉÆ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À 3) gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ºÉÆ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð 4) CA§ªÀé UÀAqÀ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå eÁw: UÉÆ®è J®ègÀÆ ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁPÉ PÉlÖ ZÀl ºÁPÀÄw¢Ýj CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄPÀqÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄäUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ DgÉÆæ D±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ¹zÀÝ¥Áà EªÀ£ÀÄ PÉÊÄAzÀ ¨É£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀ£ÀÄ MwÛ »rzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è CA§ªÀé §AzÀÄ §® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀݼÀÄ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/11 PÀ®A 279. 337, 338 L¦¹
¢£ÁAPÀ 22-05-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£ÀgÀ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉƸÀªÀi¢AzÀ £À£Àß ªÀÄU¼ÁzÀ ªÀ¤vÁ EªÀ¼À vÀ£Àß HgÁzÀ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï)PÉÌ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E½zÁUÀ CµÉÖgÀ°è ªÀÄ£ÁßKSÉî½ PÉqÀÄAzÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà zÉøÁÄ ªÀAiÀÄ 50. ªÀµÀð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ,J 32 AiÀÄÄ 9646 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á\\ aªÀiÁ JzÀ¯ÁÄ vÁ\\ aAZÉÆý FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÁ¸ÀĨÁÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ G\\ PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á\\ PÉƸÀªÀÄ vÁ\\ ¨sÁ°Ì EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀmÁÄ PÀ¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/11 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ
¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¸ÀAUÀªÀÄ EªÀÅgÀ gÉÆÃrVgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆî¢AzÀ 2 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÉÆÃj ºÁUÀÆ MAzÀÄ JªÉÄääAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¸ÀAUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA. PÉJ 38 JA 2234 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨ËzÉÞ ¸Á: ¸ÀAUÀ£À½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÉÆjUÉ PÉÆgÀ½£À JqÀ¨sÁUÀ ¥sÀjUÉ ºÀjzÀAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/11 PÀ®A 366 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃPÀ EªÀiÁªÀiï vÀAzÉ ZÁAzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð G:¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: E¯Áè¼À ¸ÀzÉå ©gÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆä §.PÀ¯Áåt. CwªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀ°ÃªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝjAzÀ CwªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÃAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉʸÁ¨ÉÃUÀA ªÀAiÀÄ 14 ªÀµÀð ºÉÆÃVzÀÄÝ, F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ£À vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀ£ÀÄß. gÁwæ 2330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉʸÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀÄqÀVAiÀiÁzÀ vÀ¨Á¸ÀĪÀiÁ EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆzÁUÀ ªÀÄAdÄ ¥ÀmÉî EªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ MwÛ »rzÀÄ ªÉÆÃlÖgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É JAzÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ vÀ¨Á¸ÀĪÀiÁ £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁÖgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄAdÄ ¥ÀmÉïï EªÀ£ÀÄß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §®vÁÌgÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝÞ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 08/2011 PÀ®A 74 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJ¯Á¨ÁÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ zsÀ¸ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ gÀvÀߪÀiÁä EªÀ¼À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ gÀvÀߪÀiÁä FUÀ 2 ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀªÀgÀ ªÀÄ£É gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄ G½¢gÀÄvÁÛ¼É PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÀgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè EzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉÛ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/05/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄ¯É ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aPÀìvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ 2145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆVzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¹ªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄ¯É ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ð ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 4/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 21-5-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÀÄZÀÑ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ®èSÉÆÃgÁ ¹gÀUÁ¥ÀÄgÉ ¸Á; PÀ®èSÉÆÃgÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è vÁ£ÀÄ UÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®èªÉAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw EAzÀĨÁÄ UÀAqÀ ºÀÄZÀÑ¥Áà ¹gÀUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ; 38 ªÀµÀð eÁ; ¨ÉÃqÀgï ¸Á;PÀ®èSÉÆÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛzÁÝgÉ PÀAqÀħA¢zÉÝ£ÉÃAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀÄtUÀqÀ UÀÄqÀØzÀ°ègÀĪÀ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢; 21-5-2011 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/11 PÀ®A 446, 323, 324, 504, 506.eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹
¢£ÁAPÀ 22/05/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ü :²æêÀÄw ZÀÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ alUÉgÀ EªÀgÀÄ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉAiÉÄ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ d¼À¨ÁgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Án® ¸Á: PÀgÀAf (PÉ) 2).ªÀÄ«ÄvÁ¨ÁÄ @ ªÀÄÄ¢æPÁ UÀAqÀ GvÀÛªÀÄ ZÀgÀPÀ ¸Á: ¦lèA, 3).ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ CdÄð£É ¸Á: zsÁ£ÀÆgÁ (©) K.¦, 4) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: zsÁ£ÀÆgÁ(©) K.¦ 5) GvÀÛªÀÄ ZÀgÀPÀ ¸Á; ¦lèA KPÉÆÃzɱÀ¢AzÀ CwPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃgÀUɼÀzÀÄ vÀAzÀÄ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÁUÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr fªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯VzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 7/11 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀIJî vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ªÉƺÁ£À ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ aQvÀì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJî vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08-2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹
¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÁqÀð£À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV eÉïï C¢üÃPÀëPÀgÀ gÀªÀgÀ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ «ZÁgÀuÁ §A¢ ¸ÀA 17754 ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ 27 EªÀ¤UÉ d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2011 PÀ®A 20 J£ï.r.¦.J¸ï PÁè¸À 2 JPÀÖ£À°è ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjAzÀ «ZÁgÀuÁ §A¢AiÀiÁV zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-05-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj «ZÁgÀuÁ §A¢ JzÉ £ÉÆêÀÅ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ eÉ樀 ¹§âA¢AiÀÄ ¨ÉAUÁªÀ°£À°è f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÆ CªÀ¤UÉ ¥ÀjÃQë¹ «ZÁgÀuÁ §A¢AiÀÄÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁÝ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/11 ®PÀA 279, 337, 338 L¦¹ :=
¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ-53 ªÀµÀð ¸Á: ¨Á宺À½î ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥Án® gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgïzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÉÆÃw¨sÁ vÀAzÉ ºÀjèÁ PÀlPÀgï mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA: PÉ-39/n-2276 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á- ¨Á宺À½î FvÀ£ÀÄ KzÀgÀÄ ¸À鮥À ZÀqÁ«zÉ EAf£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤®è®Ä w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §AzÀÄ ¤AwgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀzÀ UÉÃgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ºÁQzÀjAzÀ EAf£ÀzÀ MAzÀÄ ¨ÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À §®UÁ®Ä ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀ£À ºÉ¨ÉâÃgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ E£ÀÆß½zÀ £Á®ÄÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàÀvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄÃAiÀiÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÉjPÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj CªÀWÀqÀªÀÅ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À CeÁUÀgÀÆPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä CAvÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/11 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÁgÉrØ ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw:gÉrØ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, 2 wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.E.ºÉZï.4892 C±ÉÆÃPÀ ¯ÉïÁåAqÀ PÀA¥À¤zÀÄÝ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÉÆð¸À ¥Ánî ¸Á: PÀ®ÆègÀ EªÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÉñÀ ºÀtªÀÄAvÀªÁr EªÀjUÉ ZÁ®PÀ£ÁV EnÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 18-05-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAlUÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁAdj ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 19-05-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAlUÉ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄÝ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄASÁvÀgÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DdĨÁdÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ®PÀëöätgÉrØ , ¯ÉÆÃPɱÀgÉrØ, ºÁUÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ, d»ÃgÁ¨ÁzÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÀÄ®§UÁð, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹UÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ±ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀQÃgÀ¸Á¨ï ¥sÀįÁj ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G/ ªÁå¥ÁgÀ EªÀgÀÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/05/2011 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹.¹. gÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÉÊĪÉÆ¢ÝãÀ vÀAzÉ §ÄgÁ£ÉÆâÝÃ£ï ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¦ÃgÀ¥Á±Á §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄtÄÚ KPÉ CUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ DgÉÆævÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀ ಮತಿ ಬೆಜಾನಬಿ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಾಬಕಾಶ ಅಡ್ಡೆವಾಲೆ ಸಾ|| ಆಸರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 22-05-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸೈಯ್ಯದ ಹುಸೇನ ಈತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಹುಸೇನಿ ಬಾಷಾ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ರೇಷ್ಮಾ ರವರ ಲಗ್ನದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮೇಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಬಂಕಲಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮೇಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲೀಮ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ ಹುಸೇನ ಗೌಂಡಿ ಈತನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ  ಹತ್ತಿರ ಬಂದದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತು ದಾವೂದಮಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಅಂದರು ಕೂಡಾ ಅವನು ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಬೇಕಾದಂಗ  ಬರುತ್ತೆನೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ಜೀವದಿಂದ ಇಡುವದಿಲ್ಲ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹುಸೇನಿ ರವರ ಮನೆ ಮ್ಯಾಳಗಿ ಮೆಲೆ ಹೋಗಿ ದಾವೂದಮಿಯಾ ಈತನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗು ಎಡಗಡೆ  ಮುಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಡೆದು ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು  ಸಲೀಮ ಈತನ ತಾಯಿಯಾದ ಹಪೀಜಾಬೇಗಂ ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಖುಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ;
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀ ಲಚ್ಚು ರಾಠೋಡ ಸಾ; ಗುಡುರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 22-05-2011 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮಗ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ ಕೊಡಲು ಸಂಬಧಿಕರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಡುರ ಎಸ್ ಎ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಹಳ್ಳದ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಯಾರೋ 6-7 ಜನರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀ ಶರಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಮಾವೂರ ಸಾ:ಮುತ್ತಗಾ.ರವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶ್ರೀಸೈಲ ಮತ್ತು ಈರಣ್ಣಾ ಇಬ್ಬರೂ ದಿನಾಂಕ 19-05-2011 ರಂದು ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ರೇತಿ ಗುಂಬಲು ಹೊದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನವರಾದ 1.ಬಸವರಾಜ, 2.ನಾನಸಾಹೆಬ, 3ರವಿ 4ಶ್ರೀಕಾಂತ 5.ಶರಣಪ್ಪಾ 6ರುದ್ರಪ್ಪಾ, 7ಚಂದಪ್ಪಾ 8ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ 9ಅನಿಲ 10ಮಂಜುನಾಥ 11.ಭೀಮಾಶಂಕರ 12ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇದರಿಸಿ ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮದ್ದು ಅದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇತಿ ತುಂಬಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಾನು ರಾತ್ರಿ 10 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ .ನಾನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಶಂಕ್ರಪ್ಪಾ ಇತನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೇತಿ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಹೊಡೆಯಿತ್ತಿರಿ ಬೋಸಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಶರ್ಟ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಬಸವರಾಜನು ಖಲಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಾ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಧಿಂದ ಹೊಡದು ರಕ್ತಗಯ ಮಾಡಿದನು.ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಬಸವರಾಜ , ಶರಣು, ಈರಣ್ಣಾ, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಇನ್ನೂಳೀದ ಆರೋಪಿತರು ಬಡಿಗಡಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಮಾಡಿದ್ದು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಇತನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇತನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಢಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಡಿಕ್ಕಿ ಸವಾರನ ಸಾವು ;
ಅಫಜಲ್ ಪೂರ ಠಾಣೆ ;ದಿನಾಂಕ 16-05-2011 ರಂದು ಫಾರುಕ ತಂದೆ ರಫೀಕ ಪಟೇಲ ಸಾ: ಅಫಜಲ್ ಪೂರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಜಮಾದಜಮಾದಾರ ಸಾ; ಅಫಜಲ್ ಪೂರ ರವರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ಜಗಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದು ಸದರ ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರುಕ ಇತನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೊಲ್ಲಾಪೂರ ಸಿವ್ಹಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 19-05-2011 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲ್ ಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ದನಗಳ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ;

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ;ದಿನಾಂಕ 19-05-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ರವರು ಕೆರೆ ಬೋಸಗಾ ಸಮಿಪ ಇರುವ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅಕಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹೋರಿ ಕರುಗಳು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 5,000 /- ಹಾಗೂ ಎರಡು ಹೊರಿ ಕರು ತಲಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೂ. 1000 /- ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 7,000 /- ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದನಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ;

ಚೌಕ ಠಾಣೆ ;ದಿನಾಂಕ 20-05-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ವಾಗ್ಮೋರೆ ಸಾ; ಭವಾನಿ ಗಲ್ಲಿ ಶಾಹಾಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲಮಾರಾದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 160000/- ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.