Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 19, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-07-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-07-2017

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2017, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18-07-2017 gÀªÀÄzÀÄ §¹gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ ¸Áé«Ä ¤uÁð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¹.¹ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦J¸ïAiÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É §¹gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è gÁdĸÁé«Ä ¤uÁðgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ §¹gÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÆÃgÁ¼À ¹.¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀȵÀÚ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÀzÀj ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw: UÉƯÁè, 2) CdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà EzÀ¯Á¬Ä ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÁgÁªÀÄÄAV ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, 4) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥À¯Án eÁw: UÉƯÁè, 5) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁw: UÉƯÁè, 6) ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÁà ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð, eÁw: UÉƯÁè, 7) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ £ÁAiÀÄPÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, 8) ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ºÁªÀÅUÁgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw: UÉƯÁè ºÁUÀÆ 9) Q±À£ï vÀAzÉ ©üêÀıÁå ªÁr ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw: UÉƯÁè J®ègÀÄ ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À E¹àÃmï dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 5 jAzÀ 9 gÀªÀgÉUÉ 5 d£ÀgÀÄ  Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, G½zÀ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÖ  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1740/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ 18-07-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖªÁr, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä vÉÃd¥Áà UÀAqÀ ©ÃgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖªÁr gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ£À ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁA¢üUÀAd PÀqɬÄAzÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÉÆÃqï zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆêÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ°®è, CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.