Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, August 29, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ; ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ರಾಸೂರ ಸಾ|| ಮ.ನಂ.204 ಗೋದುತಾಯಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪಾ ರಾಸೂರ ಇತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ  ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.  ದಿನಾಂಕ :17/07/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಗೆ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ.ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ  ಎತ್ತರ 5 2 ,ವಯಸ್ಸು-65, ತೆಳ್ಳನೆಯ ಮೈಕಟ್ಟು, ಸಾದಕಪ್ಪು, ಎಡಕಿವಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಕಪ್ಪು ಗುಳ್ಳಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಶರ್ಟ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದೋತಿ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.76/2012 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಸದರಿ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ: 08472-263617, ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಸಂ: 9480803545, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ ನಂ: 08472-263604 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes


EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

DgÉÆæ                          gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt, 50 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 4 £Éà ªÉÄʯï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è f. ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ, 21 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: 4 £Éà ªÉÄʯï PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-08-2012 gÀAzÀÄ 7-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:256/2012 PÀ®A. 341,323,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ¢£ÁAPÀ 25-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, 26 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: eÉ.¹.© ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ FgÀtÚ vÀAzÉ CjPÉÃj gÀAUÀtÚ, EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ eÉ.¹.© Rjâ ªÀiÁr¢Ýà CAvÁ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤£ÀUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PÉÊ »rzÀÄ eÉÆÃgÁV zÀ©âzÀ£ÀÄ, DUÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÀ¼É UÁAiÀÄPÉÌ ¥ÉmÁÖV £ÉÆêÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÁzÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, 25 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ SÁeÁ vÀAzÉ ªÉÆâ£À ¸Á§, 28 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¨Á§Ä, 22 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÉÆÃV dUÀ¼À ©r¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ DvÀ£À£ÀÄß J©â¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÆr¹zÀgÀÄ, DUÀ CªÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr EAzÀÄ G½¢AiÀÄ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjQ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. F §UÉÎ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÉÆà ¨ÉÃqÀªÉÇà CAvÁ DvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄjUÉ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß PÁ°UÉ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ vÀqÀªÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAR: 28.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  161/2012 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  PÀÄ. ¸ÀAd£Á vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 07 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀgÀ« ºÁ:ªÀ: CªÀÄgÁªÀw UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«.FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ºÀgÀ« UÁæªÀÄzÀ°è zÀÄÝ DPÉUÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è CgÁªÀiï E®è CAvÁ vÀªÀgÀĪÀÄ£É CªÀÄgÁwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 27.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2012 gÀAzÀÄ  ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀgÀ« ºÁ:ªÀ: CªÀÄgÁªÀw UÁæªÀÄ vÁ-ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.21/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ GªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ; 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgï G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ZÀ¼ÀÆîgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁªÀ: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28-09-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆÃmÉ¯ï ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÉÝÃ£É J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¥Áèn£À qÁåPÀĪÉÄÃAmï MvÉÛ ElÄÖ ¸Á® PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DPÉAiÀÄÄ D¬ÄvÀÄ CAvÁ CA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ GªÉÄñÀ£ÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©jAiÀiÁ¤ , PÁélgï ¨Ál° vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ gÁwæ 11-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄr.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ;28-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà PÉ.J¸ï ±ÀªÀiÁð vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Á:JgÀqÀ£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁf: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPïë.J¯ï £ÀA-PÉ.J 36 AiÀÄÄ 9093 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀ£Éà PÁ湤AzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ JgÀqÀ£Éà PÁæ¸ï ¥ÁQðAUï ¥ÉèÃ¸ï ºÀwÛgÀ §® ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ£Àß §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ QÃ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV AiÀÄ®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ PÀÆqÀ¯Éà lPÀÌgï PÉÆlÖ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ºÀĸÉÃ£ï ¨sÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÉÆÃ¥sï ¸Á¨ï ¸Á: PÁqÀÆègÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-36 «-5247 ¸Éà÷èAqÀgï¥Àè¸ï EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A.279.338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÁwæ PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ²æÃazÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ:56 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ G: ¨ÁåªÀÄPï PÁå²AiÀÄgï ¸Á: mÉÊ-6/128(J) Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ vÁf: gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-22-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£É ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä PÀ£ÀÆð°UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À gÁwæ ¢£ÁAPÀ:-28-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 21-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) 15 UÁæªÀiï £ÀPÉè¸ï C.Q 15000/- 2) 5 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ C.Q.6000/- 3) 8 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ ªÀiÁnè C,Q 10000/- 4) 5 UÁæªÀiï §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆÃ¯É C.,Q 6000/- 5) 150 UÁæªÀiï ¨É½î C,Q,4000/- 6) ¹®égï ®Qëöä ©¯Éè C.Q 500/-7) ¨É½î ZÉÊ£ï C,.Q 500/-8) aPÀÌ ªÀÄPÀ̼À ¨É½î ZÉÊ£ï C.Q 300/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè §AUÁgÀ ¨É½îAiÀÄ C.Q 42300/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 28.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA66/2012 PÀ®A.454.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2012 gÀAzÀÄ  68 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-08-2012

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ¨Á¨Á¥Áà PÁA§¼É ¸Á: PÀgÀAf(©) EvÀ£À vÀªÀää£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: PÀgÀAf(©) vÁ: OgÁzÀ(©) ¢£ÁAPÀ 26/08/2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¨É½UÉÎ ¢£ÁAPÀ 27/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà DPÀ¹äPÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ºÁUÀÆ §®Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃj¹ aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÁUÀ ºÀt E®èzÀ PÁgÀt ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ªÁ¥À¸ï PÀgÀAf(©) UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V¹zÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2012 PÀ®A 498(J), 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÉÆAqÁf ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: «ÄÃgÀ ªÀÄĸÁ£ÀUÀgÀ, GzÀVÃgÀ [JA.J¸ï] EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀiÁ¹ä£À UÀAqÀ vÁºÉÃgÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: «±Áé¸À £ÀUÀgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ½UÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ vÁºÉÃgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄgÀ¸ÀÆ® ¨ÁUÀªÁ£À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ 4 wAUÀ¼À »AzÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ vÁºÉÃgÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄgÀ¸ÀÆ® ¨ÁUÀªÁ£À »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¨ÉÃgÉ E£ÀÆߧ⠺ÉAUÀ¹UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆä£À°è AiÀiÁ¹ä£À EPÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉAUÀ¹UÉ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉUÉ PÉý§gÀĪÀAvÉ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝ, EzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀUÀ΢AzÀ ¥sÁ¹ ºÁQzÁUÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Nr§AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÉÛ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ E£ÉÆߪÉÄä »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢Ý¯ÁèªÉAzÀÄ ºÉý M¦à¹PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁ¹ä£ï EªÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨É¯ïÖ¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉUÉ £ÁªÀÅ £Á¼É §gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ vÁºÉÃgÀ, ªÀiÁªÀ UÀįÁªÀÄgÀ¸ÀÆ®, CvÉÛ gÁ©AiÀiÁ¨ÉUÀA, ªÉÄÊzÀÄ£À ¸À«ÄÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¹ä£À EPÉUÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¸ÀvÁ¬Ä¹ ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ AiÀiÁ¹ä£ï EPÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ ±ÀA§Ä°AUÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-33/9666 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÉÃqÁð [©] zsÀ£ÀÆßgÁ [Dgï] gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹è¥ï DV vÀ£Àß »ÃqÀvÀ vÀ¦à vÀVΣÀ°è ©ÃzÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ±ÀA§Ä°AUÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀıÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-08-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/2012 PÀ®A. 302 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4:00 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï.±ÀgÀt§¸ÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¢: «ÃgÀ§zÀæUËqÀ 52 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: 76 ªÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ºÉƸÀ¥ÉÃl EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ.     ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ EwÛaUÉ C½AiÀÄ£ÁzÀ r. «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀtªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¥Àæw ¢£À PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ F §UÉÎ C°è EgÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃUÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁzÁ£À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ªÁ¥À¸ÀÄì UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CAUÀrAiÀÄ PÁéAiÀÄ£À §ÆvÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁgÉÆà M§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ §ºÀ¼À ¹jAiÀĸï EzÉ §¤ß CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ªÀÄĵÀÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß UÀÆlPÉÌ PÀÆr¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV w½¸ÀzÉà EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃUÀgÀÄ EgÀ°¯Áè. ªÀÄUÀ¼À PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀA¢zÀ PÀ¯É PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ C½AiÀÄ r. «±Àé£ÁxÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀiÁªÀ r. «gÉñÀ¥Àà, ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀĺÁAvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ¥Àà£À vÀªÀÄä£ÁzÀ r. azÁ£ÀAzÀ¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄwÛUÉUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ ¸ÀÄwÛ PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁææ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.


¢£ÁAPÀ : 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀiÁzÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ :25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÀÄgÀÄUÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁSÁ¥ÀÆgÀzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀA¢ AiÀÄAPÀ¥Àà LºÉÆ¼É PÀÆrPÉÆAqÀÄ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ : PÉ.J- 53 / E- 9336 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 27-08-2012 gÀAzÀÄ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ºÀĽ̺Á¼ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀįÁð£ÀºÀ½î¬ÄAzÀ ºÀĽ̺Á¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁjPÁåA¦£À gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉãÁ¯ï ªÉÄð£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA§gÀ : PÉ.J- 27 / J£ï- 7777 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ DPÀqÉ FPÀqÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è JqÀ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà FvÀ£À PÁ°UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æà r. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

3) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2012 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28-08-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÀA§tÚ PÉƼÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸ÀPÁðj ».¥Áæ. ±Á¯É aPÉ£ÀPÉÆ¥Àà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, aPÉ£ÀPÉÆ¥Àà UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ©£Áß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ».¥Áæ. ±Á¯É ºÉƸÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÄÝ, HgÀ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀlÖqÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22-08-2012 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉƸÀ ±Á¯ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀgÀ ªÀiÁr ºÉƸÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ¥ÁægÀA¨sÀªÁV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ J¯Áè gÀƪÀÄÄUÀ¼À ©ÃUÀ ºÁQ ©ÃUÀzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß D¦üøï gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÉ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁåºÀß ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ J¯Áè gÀƪÀÄÄUÀ¼À£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ CªÀÅUÀ¼À QðUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À UÉÆÃqÉUÉ vÀÆUÀÄ ºÁQ £ÀAvÀgÀ D¦üøï Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¨Á£ÀĪÁgÀ gÀeÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ HjUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À QqÀQ vÉgÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ M¼À a®PÀ ªÉ°ØAUï QvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ C°èAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ gÀƪÀÄÄUÀ¼À ©ÃUÀzÀ Qà UÉÆAZÀ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ©ÃUÀzÀ PÉÊ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀA¥ÀÆålgï EzÀÝ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 1] ¹.¦.AiÀÄÄ. 2] ¦üæAlgï 3] Qà ¨ÉÆÃqÀð E¢ÝgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 25-08-2012 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA. ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-08-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üøï gÀÆ«Ä£À QqÀQAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV vÀ½î »A¢£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ UÉÆqÉUÉ ºÁQzÀ QÃUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃwAiÀÄ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀA¥ÀÆålgï gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1] MAzÀÄ ¦æAlgï C.Q. 3000=00 gÀÆ, 2] MAzÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ. C.Q. 12000=00 gÀÆ, 3] MAzÀÄ Qà ¨ÉÆÃqÀð C.Q. gÀÆ, 250=00 MlÄÖ 15250=00 gÀÆ, ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛ gÀÆ«Ä£À ©ÃUÀ ºÁQ QqÀQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ D¦üøï gÀÆ«Ä£À°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.