Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 30, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                          ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 30-03-2015 ರಂದು 07-00 ಎ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜನ ನಂ. ಆರ್.ಎಪ್.08ಡಿ4007  ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ  ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಜನ ನಂ. ಆರ್.ಎಪ್.08ಡಿ4007  ನೆದ್ದನ್ನು ಉಳ್ಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಉಸುಕನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೌಲಪ್ಪ ನಾಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಬದರ್ಲಿ FvÀ£Àನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ಹಾಜರಪಡಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ  ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  74/2015  U/S. 43  KARNATAKA MINOR MINERAL  CONSISTENT RULE 1994,  &   379 I P C CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÁrAiÀÄ°è ¤A¨ÉtÄÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ SÁ° eÁUÁzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£ï, ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀìªÀÄä EªÀgÀÄ eÉÆÃ¥Àr ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 30-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï DV eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ UÁå¸ï ¹°AqÀgïUÉ ¸ÀºÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀìªÀÄä EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ±ÉqïUÀ¼À°èzÀÝ 05 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 30,000/-, §mÉÖ-§gÉ, PÁ¼ÀÄ-PÀr, ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 1,50,000/- gÀÆ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, 2) ªÀÄ®èªÀÄä EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è 02 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, CQÌ, eÉÆüÁ, §mÉÖ-§gÉ, ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 25,000/- MlÄÖ 80,000/-gÀÆ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÉ. 3) §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 36,000/-gÀÆ, n.«, §mÉÖ-§gÉ, PÁ¼ÀÄ-PÀr, ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 65,000/- ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ eÉÆÃ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ 2,95,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ, fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. J¥sï.J £ÀA. 04/2015 PÀ®A DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï C¥sÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 30-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11..00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ರಂಗಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು 42 ವರ್ಷ ಜಾತಿ  ಮರಾಠ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಬಾಗಲವಾಡ ತಾ:ಮಾನವಿ FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಾಗಲವಾಡ ಸಿಮಾದಲ್ಲಿ  ಬರುವ 78 ನೇ ತುಂಗಭದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡು ಶವ ಅಂದಾಜ 25-30 ವಯಸ್ಸಿನದು ಬೋರಲಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಾರಂಶವೇನಂದರೆ, ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸ್ಸು (ಅಂಗವಿಕಲ) ಶವದ ಅಂದಾಜ ವಯಸ್ಸು 25-30 ಇದ್ದು ಈತನು ತುಂಗಭದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಕೇನಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು  ಅಥವಾ ತುಂಗಭದ್ರ ಮುಖ್ಯೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಮೃತನ ಮೈಮೇಲೆ  ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಡ್ರಾಯರ್ , ಒಂದು ಬಿಳಿಕಲರ್ ಫುಲ್ ಶರ್ಟ, ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ  ತಾಮ್ರ ಬಣ್ಣದ ಖಡ್ಗ ಹಾಗೂ ಕೈ & ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಶಿವುದಾರ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಗುರ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ,ಕಾರಣ ತಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ .ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ  ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ ಆರ್  ಸಂಖ್ಯೆ 06/2015 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2015 gÀAzÀÄ            44 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-03-2015

          ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-03-2015

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2015, PÀ®A 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-03-2015 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¥sɤìqÉî OµÀzsÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ C¥sÉÆæÃd @ C¥ÀÄà vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄPÀ§Æ® ªÀAiÀ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁåj ¨ÁåUÀ£À°è ¥sɤìqÉî OµÀzsÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÀV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ PÁåj ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 3 ¥sɤìqÉî 50 JA.J¯ï OµÀzsÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 150/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ gÉPÀìPÁ¥sÀ 100 JA.J¯ï OµÀzsÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 160/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj OµÀzsÀ ¨Án°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2015, PÀ®A 498(J), 504, 323, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ¯Á²æà UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀå 5 wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ CªÀ£À vÁ¬Ä ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ, £ÉUÉÃtÂAiÀiÁzÀ ¥ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ, £Á¢¤AiÀiÁzÀ ¤AUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀªÀįÁPÀgÀ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ   28-03-2015 gÀAzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ Hl ¤ÃqÀ®Ä ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ Hl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ£ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ£À ¥ÉèÃl£À°èAiÉÄà ¸Àé®à Hl ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ Hl ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£Àß «ÄAqÀUÁgÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CzÀPÉÌ vÁ£ÀÄ CAvÀºÀªÀ¼À®è ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ w½zÀÄPÉƽî CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ gÀÆ«Ä£ÉƼÀUÉ MAiÀÄÄÝ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ, ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ ºÉÆgÀUÉ ¤AwgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÁqÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2015, PÀ®A 409 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 09-10-2012 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 06-12-2014 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಡಿ ಖಾತೆದಾರರ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಬಿ ಖಾತೆದಾರರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಹಣ 41,150/- ರೂ ಪಡೆದು ಸರಕಾರದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡದೇ ಆರೋಪಿ ಚಾಂಡೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ ಆಫಿಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಖಾ ಪೊಸ್ಟ ಮಾಸ್ಟರನಾದ ರಾಹುಲ ತಂದೆ ರಾವಸಾಹೇಬ ಪವಾರ ಸಾ: ರಾಮನಾಯಕ ತಾಂಡಾ ಪೋ ಕುರ್ಲಾ, ತಾ: ಕಂದಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ: ನಾಂದೇಡ [ಎಂ.ಎಸ್] ಇತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಈರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡಪ್ಪಾ ಕರನಾಳ ವಯ: 44 ವರ್ಷ, : ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ ಭಾಲ್ಕಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 29-03-2015 ರಂದು ಕೊಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕ್ಋತ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 29-03-2015 ಕೂಡಿ ಗ್ರಾಮದ  ಬಾಬಾಸಾಬ ದರ್ಗಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ   ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು  ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಅಂತಾ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಲು 1) ರಾಮು ತಂದೆ ದರ್ಮು ರಾಠೋಡ  2) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಚರಂತಯ್ಯ  ಹಿರೇಮಠ  3]  ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಕೊಣಿನ  4] ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಟೀಕರಾ  5] ಬಾಬು ತಂದೆ ಸೈದ್ ಸಾಬ ಬಿದನೂರ ಸಾಃ ಎಲ್ಲರು ಮಿಣಜಗಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ 4090/-ನೇದ್ದು ಜಪ್ತಿ  ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರೊಂದಿಗ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ  ಸೈಯದ್ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಅಕ್ಬರಪಟೇಲ  ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಯಾಳವಾರ ಇವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 12.04.2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಜಾ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಮೈಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ಸಂಗಡ 4 ಜನರು ಸಾಃ ಯಾಳವಾರ,ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೋಲ ಸರ್ವೇ ನಂ 201/ಬಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ದಸ್ತಗೀರ ಈವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes 

©üÃ-UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦.DpïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ 3.30 ¦.JA PÉÌ PÀbÉÃjAiÀÄ°èzÁÝUÀ ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ gÁAiÀÄ¥Àà ¸Á°ªÀĤ EªÀgÀ °Ãf£À ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ zÉʪÀzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉç AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ°è ªÀiÁ»w ¸À°è¹ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ PàbÉÃjAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀazÀ ¹¦¹-156, ²æÃ, ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ¹¦¹-185, ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ J¦¹-23 ºÁUÀÆ ©üà UÀÄr oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æà ¨Á§Ä ¦¹-162, ²æà UÉÆÃ¥Á®¥Àà ¦¹-189, ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà ¦¹-221, ªÀÈvÀÛ PàbÉÃjAiÀÄ ²æà ±ÀgÀtUËqÀ ¦¹-136 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀSÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ gÁAiÀÄ¥Àà ¸Á°ªÀĤ EªÀgÀ °Ãf£À ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉ£Á® ºÀwÛgÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtªÁVlÄÖ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgÀ JA§ zÉʪÀzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ UÀÄ£ÉßUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 18,300=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4.00 ¦.JA ¢AzÀ 5.00 ¦JA zÀªÀgÀUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ 5-30 ¦.JA PÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ zÀÆj£À DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©üÃ.UÀÄr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2015 PÀ®A. 143,147,148,323,324,354, 355,504,506 ¸ÀA. 149 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ: 25/03/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀªÀgÉ PÉʬÄAzÀ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, vÀAV ºÁUÀÆ vÀªÀÄäA¢gÀUÉ UÁAiÀiUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁAiÀÄZÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.      
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2015 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Dgï.¦.¹:- UÉÆÃ¥Á® ¹¦¹-233, gÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-91 AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ 9-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) gÁdÄ @ §zÀÄÝ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¸ÉêÁ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð ¸Á: EAzÁæ £ÀUÀgÀ vÁAqÁ vÁ|| ¸ÉÃqÀA f|| PÀ®§ÄgÀV. 2) gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÄAl¯ï ¨ÁµÁ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀmÁgÀ®Ä G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| UÁA¢ü £ÀUÀgÀ, zsÀªÀiÁðªÀgÀA vÁ.f|| C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ gÁdå. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ. PÀPÀð±ÀªÁV MzÀgÁqÀÄvÁÛ. ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ¥Áæt ºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ, CªÀgÀÀÀ£ÀÄß ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 9-30 J.JªÀiïPÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2015 PÀ®A.457, 380 L¦¹:-¢£ÁAPÀ: 29/03/2015 gÀAzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ZÀ£ÁßgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀ|| 35 ªÀµÀð eÁ|| °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ G|| J¯ï.L.¹ KeÉAl ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. J¸ï.1/276/73/1 avÁÛ¥ÀÆgï gÉÆÃqï «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÆUÀtÚUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¹zÀݪÀÄä, CtÚ£ÁzÀ ±ÁAvÀgÉrØ ºÁUÀÆ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ (CwÛV) ±ÀAPÀæªÀÄä EªÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, £Á£ÀÄ J¯ï.L.¹ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ.
¢£ÁAPÀ: 28-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÉ®ègÀÆ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉùUÉAiÀÄ PÁ® EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄ®VPÉÆArzÉݪÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 29-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05.00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¸ÀUÀÆr¸À¯ÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PɼÀUÀqÉ §AzÀÄ PÀgÉAlºÁQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À QðPÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆÃr UÁ¨sÀjAiÀiÁV ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÉ®èjUÀÆ J©â¹ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðPÉÆAr ªÀÄÄj¢zÉ CAvÁ ºÉý J®ègÀÆ PɼÀUÀqÉ §AzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄ£É QðPÉÆAr ªÀÄÄjzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV£À C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÄÝ £ÁªÉ®ègÀÆ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] 4 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï C.Q|| 96,000/- 2] MAzÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ®Qëöäà ¸ÀgÀ C.Q|| 24,000/- 3] MAzÀÄ 4 UÁæA. §AUÁgÀzÀ  ºÀgÀ½£À GAUÀÄgÀ C.Q|| 8000/- 4] MAzÀÄ eÉÆvÉ 8 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆð C.Q|| 16,000/- 5] MAzÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉl C.Q|| 24,000/- 6] MAzÀÄ 6 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ C.Q|| 12.000/- 7] MAzÀÄ 1 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ C.Q|| 2000/- 8] MAzÀÄ 17 UÁæA. ¨É½îAiÀÄ °AUÀzÀ PÁ¬Ä C.Q|| 650 9] MAzÀÄ eÉÆvÉ 10 vÉÆ°AiÀÄ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ï C.Q|| 3000/- 10] MAzÀÄ ¥Áå£Á¸ÉÆäPï PÀA¥À¤AiÀÄ 24 EAa£À J¯ï.¹.r n.« C.Q|| 15,000/- 11] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 31,000/- »ÃUÉ MlÄÖ §AUÁgÀ, ¨É½î, ¥Áå£Á¸ÉƤPï n.« ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj 2,31,650/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À QªÀÄäwÛ£À D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 28-03-2015 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29-03-2015 gÀAzÀÄ 05.00 J.JªÀiï zÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðPÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±À.