Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 15, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:-12/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 08-30 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ F.¥Àæ¸Ázï vÀAzÉ F.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 30 ªÀµÀð eÁ;PÀªÀiÁä ¸Á;zÀÄUÁðPÁåA¥À vÁ; ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ gÁªÀÄQæõÀÚ @ UÀÄAqÀÄgÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ¸Á; zÀÄUÁðPÁåA¥ï vÁ; ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É ¨ÉÃPÉ£À¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §åzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀå¬ÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ PÉÆrèvÉÆj¹ ¤£ÀߣÀÄ PÀrzÀÄ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢: 14.11.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2011.PÀ®A.323,448,504,506s ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¢£ÁAPÀ 14-11-2011 gÀAzÀÄ jÃmÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ, 18 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-«zÁåyð¤, ¸Á:GqÀªÀÄUÀ¯ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À°è DZÀj¸ÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GqÀªÀÄUÀ¯ï §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ªÀÄlªÀiÁj - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆà £ÀA. PÉJ-33/4788 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ jÃmÁUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ , §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁV M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ jÃmÁ gÀªÀgÀÄ ¢: 15.11.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 202/2011 PÀ®A. 279, 338, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JA.« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ:-13-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7;30 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁææªÀÄzÀ ¨Á§Ä aPÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è. E¸Áä¬Ä®¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄʧƧĸÁ§, §PÀÄæ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§.gÀ¦üà vÁ¬Ä ¨Á§£À©Ã d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä J¯ÁègÀÆ eÁ; ªÀÄĹèA.¸Á; UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÝ PÀlÖqÀ C£À¢üÀPÀÈvÀªÁVPÀlÄÖwÛzÀÝgÀÄCzÀ£ÀÄߥÀAZÁAiÀÄwªÀw¬ÄAzÀ²æøÀ°A¸Á§vÀAzÉÉ C§ÄÝ®èºÀ«ÄÃzÀ¸Á§.ªÀAiÀiÁ;35eÁ;ªÀÄĹèA G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ gÀªÀgÀĸÀÜVvÀUÀƽ¹zÀÝPÁÌV CzÉà ¹nÖ¤AzÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ .PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æøÀ°A¸Á§ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2011 gÀAzÀÄ ºÀnÖ oÁuÉ 149/2011 PÀ®A..324.355.504.506. ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2011 gÀAzÀÄ -194--- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-11-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®vÁ UÀAqÀ ¸ÀAdAiÀÄ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ EªÀgÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ ¸ÀªÀÄÈ¢Ý fêÀ£À ªÀiÁPÉðnAUÀ£À°è JeÉAl CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀ ¸ÀªÀÄÈ¢Ý fêÀ£À ªÀiÁPÉðnAUÀzÀ J¯Áè JeÉAlzÁgÀ ¸À¨sÉ ElÄÖPÉÆArzÀÝPÁÌV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÁªÉÆÃf ¦ü®ä ¹ÃnAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄÈ¢Ý fêÀ£À ¸À¨sÉÃUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ lªÉÃgÁ l¨ÉÆÃð £ÀA JªÀiï,ºÉZï-12/JqÀ§Æèöå-9090 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ QñÀ£À vÀAzÉ C¤Ã® £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¥ÉÃqÀ®UÁAªÀ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ 13/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖgÀzÀ ¥ÀÄuɬÄAzÀ ©lÄÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14/11/2011 gÀAzÀÄ ¨ÉüÀV£À £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ CqÀØzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¤AwzÀÝ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA J¦-05/n-786 £ÉÃzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß lªÉÃgÁ l¨ÉÆð ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ«£À §®§¢AiÀÄ ¨ÁrUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ ¸ÀAzÁå EªÀ½UÉ §®PÀtÂÚUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃgÀ ¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CuÁÚ¸ÁºÉç JA§ÄªÀjUÉ JzÉUÉ, ¨ÉäßUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EªÀ¤UÉ JqÀ Q«UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀ®èzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ vÀgÀaÃzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/2011 gÀAzÀÄ ¤uÁð-§¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄvÀÛAV ²ªÁgÀzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà zÉÆé ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉãÀPÀ¥À°è, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ n.«.J¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/EJ-0151 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ DgÉÆæ ¹PÀAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ DmÉÆà mÁæ° £ÀA PÉJ-39/6652 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSÉýî EvÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ n.«.J¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÉ, ºÀuÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, n,«,J¸ï ZÁ®PÀ ²ªÀ¥Àà EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, §® ¨sÀÄdPÉÌ, §® vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÉÄʸÀ®UÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¨Áj VqÀzÀ PÀ¼ÉUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀlÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ dÄeÁl DqÀĪÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥ï ¤°è¹, ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÉÄʸÀ®UÁ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆÃlÄÖ E¹àÃl C¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, UÀÄ£ÉßUÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 650=00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä SÁeÁ ºÉÆÃmÉî »AzÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÉÆÃ¥À¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PËp ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) §§Äè vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ªÉÄúÀPÀgÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ £À¹©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 3000/- gÀÆ ºÁUÀÆ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉñÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀÄrAiÀÄ »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ eÉÆåÃw¨Á vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÆÃgÀRAqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÉñÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ £À¹©£À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 9000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 6 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀævÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 11 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 8 d£ÀgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, G½zÀ 4 d£ÀjUÉ »rzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕುಬಾಯಿ ಗಂಡ ದತ್ತು ಚತ್ರಿ ಸಾ|| ಚೌಡಾಪೂರ ರವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಶಿವನಂದನು. ದಿನಾಂಕ 14.11.11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಟಾ ಟಾ ಎ ಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣ ಸಂತೆ ಇದ್ದರಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅಫಜಲಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟಾ ಟಾ ಎ ಸಿ ಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮುಟೆಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಮೇಶನ ಬಟ್ಟೆಯ ಮುಟೆದಾರ ಕಡಿದು ಮೂಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದು ರಮೇಶ ಸಾಸನೇಕರ ಈತನು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವನಂದನೊಂದಿಗೆ ಏ ಮಗನೆ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಟೆ ಯಾಕೆ ಹರಿದಿದ್ದಿ ಎಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಘತ್ತರಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರುಗಳು ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇದು ಆದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ರಾಜು ಈತನು ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವನಂದ ಈತನು ನನ್ನ ಅಳಿಯನಿಗೆ ರಮೇಶ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಬಂದ ನಂತರ ರಮೇಶ ಸಾಸನೇಕರ ಈತನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಗಿರೀಶ ಲೇಖನರ ಹಾಗೂ ಅವನ ಅಳಿಯ ಸಂತೋಷನಿಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಮೂರು ಜನರು ಸೇರಿ ಮತ್ತೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ರಾಜು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಘತ್ತರಗಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮೂರು ಜನರು ಸೇರಿ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸಮದಾನ ಹೇಳಿ ಜಗಳವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಿರೀಶ ಲೇಖನರ ಈತನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಭಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೊಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋದನು ಗಿರೀಶ ಈತನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಗನೇ ನೀನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಊರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದರು. ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂತೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೆಕೆಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವಾನಂದ ಈತನು ಮಳೇಂದ್ರ ಮಠದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟಾಟಾ ಎಸಿಯೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1] ರಮೇಶ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಸಾಸನೇಕರ, 2] ಗಿರೀಶ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಲೇಖನರ 3] ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸಾಸನೇಕರ 4) ಹರೀಶ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಲೇಖನರ 5) ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಲೇಖನರ ಇವರು ಐದು ಜನರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಹರೀಶ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಇವರು ನನ್ನ ಮಗ ಶಿವಾನಂದನಿಗೆ ಈ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿರಿ ಎಂದು ರಮೇಶ, ಗಿರೀಶ, ಸಂತೋಷ ಇವರು ಮೂರು ಜನರು ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ಟಾ ಟಾ ಎ ಸಿ ಚಾಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವಾಹನದಿಂದ ಜಗ್ಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದು ಅವನನ್ನು ಮೂರು ಜನರು ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ರಮೇಶ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಯಿತಾ ದಿಂದ ಬಲಭಾಗದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಟು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಗಿರೀಶ ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಯಿತಾದಿಂದ ಬಲಬಾಗದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪವಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಚೀರಾಡುತ್ತ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದಾಗ ಸದರಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋದರು. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹೊಂದಿ ಅವನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಪೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 190/2011 ಕಲಂ 147 109 302 ಸಂ. 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 14/11/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ ಪಟೇಲ ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಪಿ.ಐ ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿ ಶ್ರೀ ಅಸ್ಲಂ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಡಿ.ಸಿ.ಐ.ಬಿ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ನೋಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರ ಹೆಸರು 01] ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ
, 02] ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ|| ದುತ್ತರಗಾಂವ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಚೆಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಮೋಬೈಲ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 9280/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 45780/- ರೂಪಾಯಿ ಜಪ್ತಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೊಪಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 119/2011 ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ದೋಚಿದ ಪ್ರಕರಣ :

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿರಾವ ಕುಟುಂಬಕರ್ ಸಾ: ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ : 14/ 11/ 2011 ದು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಈತನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಜವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮುಂದುಗಡೆವಾಸವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಮಾಮ ಮತ್ತು ಮಾಮಿ ಇವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.. 32/ಆರ್- 5342 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೊಠಾರಿ ಭವನದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಎರಡು ಜನರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೀಪ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.-32/ಆರ್-5342 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನನ್ನಹೆಂಡತಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 30 ಗ್ರಾಂದ ಘಟಿಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ .ಕಿ. 45,000=00 ರೂ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕರಿಮಣಿಸರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ 5 ಗ್ರಾಂದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ .ಕಿ. 15000=00 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 60,000=00 ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ವಂದನಾ ಇವರು ಚೀರಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿ ದ್ದು ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ ಕಂಪನಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 197/2011 ಕಲಂ392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ:14/11/2011 ರಂದು ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮಹಮ್ಮದ ಮಸೂದ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಎಚ್.6328 ನೆದ್ದನ್ನು ಅತೀವೆಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗ ಒಮ್ಮಲೇ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಯಿಸಬಾರದೆಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಒಮ್ಮಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸ್ಕೀಡಾಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಮಹ್ನದ ಖದೀರ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ರುಕ್ಮುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ ಸಾ: ನೂರಾನಿ ಮೊಹೆಲ್ಲಾ ಹಾಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 336/11 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಕೇದರನಾಥ ಈತನು ದಿನಾಂಕ 30-10-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಂಗ ರೋಡ ಸಾಗರ ದಾಬಾದ ಮುಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ ಪ್ಲಸ ಕೆಎ 32 ಯು 8763 ಅ:ಕಿ: 30,000/- ರೂ. ಬೆಲೆವುಳ್ಳದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಡಿಸೇಲ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 337/11 ಕಲಂ
379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ : 14-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzÀ vÀA¢ C§ÄÝ®gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀAiÀiÁ : 37 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï ¸Á: PÉÆÃmÉà KjAiÀiÁ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 14-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀi ªÉÄÃ¯É ¥ÀǪÀ𠧢UÉ aZÉѸÁ§ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ DªÀÄ¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: §¸ï ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: gÁfêÀUÁA¢üà £ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁæ÷åPÀÖgÀ ZÁ®PÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, ¸Á: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæ÷åPÀÖgï £ÀA: £ÀA§gï : PÉ.J- 37/ nJ-3469 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï £ÀA§gï : PÉ.J-37/n-482 £ÉÃzÀÝgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aZÉѸÁ§ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÀvÀ¥Àr¹ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀt F WÀl£ÉUÉ PÁgÀt£ÁzÀ mÁæ÷åPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃw PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä ªÀÄ.J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:14-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ VtÂUÉÃgÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É °AUÀzÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ L±Àgï ¯Áj £ÀA- PÉ.J-37/ J-1035 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ¸ÉÆA¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ :45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Nd£ÀºÀ½î ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA- n.J£ï.-52/1755 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï vÀAzÉ CxÀð£Áj ¸Á:£ÁªÀÄVj¥ÉÃl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ «ÄgÀgÀ ºÁUÀÆ ¨ÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀiÁzÉñÀégÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ®PÀÌ¥Àà ¹.ºÉZï.¹-71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 290/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:- 14-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 117, 190, 38, 61 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ¸ÉÊAiÀÄåzï ªÀÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉAqÀgÀªÁr UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MAzÀÄ ¥Á£À ±Á¥ï ¸À«ÄÃ¥À ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛêÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 6:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gɸÀÄwÛzÀÝ G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹QÌ©zÀÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ (1) ªÀiÁtÂPÀåA vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 41 ªÀµÀð eÁw: FrUÀgÀÄ. G: ¨ÁgÀ£À°è PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁjUÉ ¥ÀnÖ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ (2) F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀtÚ 36 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.