Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 28, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2009.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/12/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÀæªÀÄ¥Áà ªÀÄÄAUÀqÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §ªÀıÉnÖ vÀAzÉ PÀÄqÀ¯É¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA PÉ.J-39 JZÀ.-0921 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ¤Ã°¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°è®è. gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EAf£ £ÀA 08177.04f15JA08177 ZÉ¹ì £ÀA 16651.04f16¹.-16651 £ÉzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¹zÀÝuÁÚ vÀAzÉ FgÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// PÉÆqÀA§® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 08/12/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á// PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀgÀ PÀqÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÀgÀPÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/2009 gÀAzÀÄ 1855 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ eÉÆd£Á UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄ®è±ÉnÖ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; eÉÆÃd£Á EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3.140/- ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ Dgï/qÀ§Æè 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ CmÉÆ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄfÓzÀ »AzÉ EgÀĪÀ SÁ¯Áè eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ²æà dªÀiÁ¯ÉƢݣÀ vÀAzÉ RÄvÀ¨ÉƢݣÀ ZÁ§ÄPÀ ¸ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ PÁ¯ÉƤ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¯Áj vÉƼÉAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4202 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÉÆÃV£ÁxÀ FvÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ RĨÁ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ J¸À.¦. ¹AUÀ G: ©.E. «zÁåyð ¸ÀzÀå ¸ÀªÉÇðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸Á: zÀgÀ§AUÁ ©ºÁgÀ gÁdå FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-28/J¸ï.-288 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ RĨÁ PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ EzÀÝ PÉ.E.©. mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀƽzÀ ¹ªÉÄÃAl PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dºÁAVgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ 22 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÀÄĹèA, ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-826 gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAzÀPÀ£À½î PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAzÀPÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-171 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/09 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ:27/12/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀ±Àð£À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: vÀqÉÆüÁ Q±À£À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆÃvÀ¼ÁzÀ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÄ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÆ ¸Á vÀqÉÆüÁ Q±À£À vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ; 25 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ «oÀ® EvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä EAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ «oÀ® FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §rØ PÉÆqÀÄ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀw£À ºÀqÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÁ®AzÁ UÀAqÀ ¢.D±ÉÆÃPÀ PÁA§¼É ªÀ/30 ªÀµÀð G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¦Ãj£À £ÉʪÉzÉå vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÁA§gÉ ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄĹèA zɪÀjUÉ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý CAxÀ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A§¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/09 PÀ®A: 324, 504, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1330 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÀ®§UÁð ªÀ/38 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀr ªÀÄÄaÑ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÄzsÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà RgÀ¨É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÀÆ ZÀºÁ ºÉüÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß §½ ºÀt E¯Áè CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄr¸ÀÄ CAzÀgÉ ºÀt E¯Áè CAwAiÀiÁ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èAiÉÄà ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ MtUÀ®Ä ©¹°UÉ ºÁQzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ KlÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä PÉÊ ªÉÄðwÛzÁUÀ vÀ£Àß JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà RgÀ¨É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÄzsÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ºÀ®§UÉð CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉîÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Áà ªÀÄzÀPÀmÉÖ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃmÉ°UÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è £À£ÀUÀÆ ZÀºÁ ºÉüÀÄ CAvÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÀ®§UÁð ªÀ/38 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ FvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ £Á£ÉÃPÉ ZÀºÀ PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÆøÀrªÀÄUÀ£É ¤£Àß PÁl eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ EAzÀÄ K£Éà DUÀ° ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èAiÉÄà ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ MtUÀ®Ä ©¹°UÉ ºÁQzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. CªÀ£À PÉÊ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ vÀ£Àß JqÀUÉÊ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸À¥ÉÖ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr G: JªÀÄä ¨ÉÆý¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) EgÀÄ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr 2) ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr 4) CA¨Áf vÀAzÉ eÉÊ»AzÀ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr J®ègÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼À¯ÉègÀÄ ¸ÉÃj »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â£É EzÀÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀjUÉ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÁUÀ J®ègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ JªÉÄä ¨ÉÆý¸ÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/09 PÀ®A 341, 504, 506, 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EvÀ£À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ dUÀ¼À EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ : 19-12-09 gÀAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà FvÀ£À ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ J gÀAr AiÀiÁgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À§AUÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¸À¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÉÆUÀ° ©ÃqÀÄ CAvÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ., ¢£ÁAPÀ 27-12-09 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀ¸À»ÃvÀ ©ÃqÀªÀÅ¢¯Áè CAvÁ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: E¹àÃmï dÆeÁl, 6 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, 5 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï & £ÀUÀzÀĺÀt:22,150/- gÀÆ d¦Û :

²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2009 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ D±Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ²æà ±À¤±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) gÀ¦üPï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á¨ï 2) dAiÀÄAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªï 3) gÀ¶Ãzï vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzï ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 4) J¸ï.J¸ï.¥ÀÆeÁgï vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgï «ÄãÀÄUÁjPÉ E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 5) AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀ§tÚ ªÀÄvÀÄÛ 6) PÀ£ÀßAiÀÄå¯Á¯ï vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÆ ¸Á: D±Á¥ÀÆgÀÄ, EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ, 5 ªÉƨÉʯï¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:22,150/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæPÉÌ ®UÀwÛ¹gÀĪÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼ÀzÀ UÀȺÀt «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ PÀgÀrUÀÄqÀØUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀĺÁPÁ½ 38 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-9 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.12.2009 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É eÁ®ºÀ½î D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á:ªÀÄ®èl EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ:27.12.2009 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ EªÀ£ÀÄ PÀPÀÌ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ¨sÀAUÀ ªÀÅAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ UÀªÀĤ¹, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: £ÀUÀzÀĺÀt :4000/- ¸À»vÀ gÀÆ: 7,600/-ªÀiË®åzÀ a£ÁߨsÀgÀt PÀ¼ÀªÀÅ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÁ¸À«£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, UÉÆÃ¥Á®¨sÀmï gÁdeÉÆö vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ gÁdeÉÆö ¸À¨ï r«d£À¯ï EAd¤ÃAiÀÄgï ©J¸ïJ£ïJ¯ï EªÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¢£ÁAPÀ:26.12.2009 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀºÁQPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÉà ¢£À gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¯ÁäjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ zÉêÀgÀªÀÄÄqÀĦ£À ºÀt:4000/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À MAzÀÄ UÁæA£À a£ÀßzÀ GAUÀÄgÀ, MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¤Ã¯ÁAd£À, MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄvÀmÉÖ, MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¢Ã¥À & MAzÀÄ ¨É½îAiÀÄ wÃxÀðzÀ ¸ËlÄ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:11,600 ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27.12.2009 gÀAzÀÄ UÉÆÃ¥Á®¨sÀmï gÁdeÉÆö AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

CmÉÆêÉÆèÉʯï CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ®PÀëAvÀgÀ gÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ §¸Àä :-

zÉêÀ® UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 27-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀQðl¤AzÀ ZËqÁ¥ÀÄgÀ PÀæ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ¨sÁUÀåªÀAw CmÉÆêÉƨÉÊ® CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ CVß±ÁªÀÄPÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¹zÀ £ÀAvÀgÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ°è fæ£À ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀUÀ¼À ©r¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ, rÃd¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄ, D¬Ä¯ï ¥ÉÊ¥ÀÄ PÀèZï ¥ÉèÃl J¯Áè vÀgÀºÀzÀ ¨ÉÃjAUÀ, ¨ÉæÃPÀ D¬Ä¯ï, D¬Ä¯ï ¦®Ögï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ©r ¨sÁUÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÝ PÁ²gÁAiÀÄ vÀAzÉ FgÀuÁÚ UÀtd®SÉÃqÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÊrAUÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÊAiÀÄgÀ, mÉç¯ï ¥sÁå£À ¸ÁÖlgï, «ÄPÀìgÀUÀ¼ÀÄ, 3, 5. 10 ºÉZÀ.¦ ªÉÆÃmÁgÀ jªÉÊArAUÀ ªÉÊAiÀÄgÀ, ªÉÆÃmÁgÀzÀ ¸ÁÖlgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼À MlÄÖ C.Q. MlÄÖ C.Q.2,75,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æà «dAiÀÄ §®ªÀAvÀ ±Á¹Ûç vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨Á¼À¥Áà ±Á¹Ûç ¸ÁB ¸ÉÆAvÀ ºÁBªÀB PÀȵÁÚ UÁqÀð£À PÁA¥ÉèÃPÀì PÀȵÁÚ ªÀÄxÀÄgÁ ©. 103/104 §Ä®Af «gÁgÀ ªÉ¸ÀÖ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-08-09 gÀAzÀÄ ¸ÉÆAvÀzÀ°è£À vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃV, ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ: 22-12-09 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆAvÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ 19,300-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî£À §AzsÀ£À UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ªÀ±À :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢. 22-12-09 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄgÀUÀÄwÛ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ aî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÃj DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ EUÀ¼Éà @ eÉÆö ¸ÁB ¸ÉÆAvÀ vÁBfB UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ. DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, CzÀgÀ°è 1. MAzÀÄ vÁªÀÄæzÀ zÉÆqÀØ ¥ÀÆeÁ vÀA©UÉ, 2. MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÁªÀÄæzÀ ¥ÀÆeÁ vÀA©UÉ ªÀÄvÀÄÛ 3. MAzÀÄ AiÀÄĤªÀgÀ¸Éïï PÀA¥À¤AiÀÄ r«r EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢gÀÄ« CAvÁ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV, DvÀ£ÀÄ ¸ÉÆAvÀ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄ §¼ÀªÀAvÀ ±Á¹Ûç EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀA¢gÀĪÀzÁV ¸ÀéRĶAiÀiÁV vÀ¥ÉÆà¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ, DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ E£ÀÆß½zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è MlÄÖ 19300-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

mÁåPÀÖgÀ ¨ÉÊPÀ C¥ÀWÁvÀ M§â£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :

¢ 27-12-2009 gÀAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃoÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 33 eÉ 729 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtÄ DªÀAn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀAvÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ

mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J 33 n 2786/ 2013 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÁAzï¥Á±Á vÀAzÉ UÀÄqɸÁ¨ï ¸Á|| ¥ÀÄl¥ÁPï

vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CqÁØwrØ £ÀqɸÀÄvÁÛ gÉÆÃr£À JqÀ§¢¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀtÄ DªÀAn E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ±ÀgÀtÄ DªÀAn EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ C®èzÉà £À£ÀUÉ JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgï£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¹rzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ JqÀPÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ 108 CA§Ä¯ÉÊ£ïì ªÀÄÆ®PÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ±ÀgÀtÄ DªÀAn EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸ÀAeÉ£ÉÆÃ¼ï ¸Á|| UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :

²æà ©ÃªÀıÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà vÀÄ¥Àà¯ï ¸Á|| »ªÀiÁ®¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå £ÀªÀÄÆäj£À ªÀĹâ ºÀwÛgÀ C¯Á¬Ä DqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄïÁÓwAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ»¥Á®gÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ UÀrØ«Ä£ÉÆÃ¼ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 13 d£ÀgÀÄ «:uÁ PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ C¯Á¬Ä DqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV CªÀªÀiÁ¤¹ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

vÀ¯É ªÀÄj¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :UÀÄ£Éß £ÀA 255/93 PÀ®A 498[J] 109 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁ£ï ªÉ¹è vÀAzÉ qÉëqï ¹AzsÉ JA§ÄªÀ£ÀÄ WÀl£É dgÀÄVzÀ ¢£ÁAPÀ ¢AzÀ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ RavÀ ¨ÁwäzÁgÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 26-12-2009 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.