Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 7, 2018

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 07-06-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-06-2018

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 189/18 PÀ®A 279, 30(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 06/06/2018 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀÄzÁgÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ UÉÆøÁé«Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: UÉÆøÁ¬Ä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zÉêÀ£Á¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ UÉÆøÁé«Ä ºÁUÀÆ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Áà ªÉÄAqÉÆÃ¼É gÀªÀgÀÄ ¸ÁPÀëgÀvÁzÀ°è ¥ÉæÃPÀgÀ CAvÁ PÉî¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ. »VÃgÀ®Ä  ¢£ÁAPÀ 06/06/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7:30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAzÉ vÀÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JA.JZï 24 Dgï 9544 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ°è CrÃl PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB    ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ zÁqÀV PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1630  UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ®ªÁr PÉãÁ® ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ PÁgÀ £ÀA PÉ.J 04 JA.PÉ 7412 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁgÀ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀwVÃgÀ UÉÆøÁé«Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw; UÉÆøÁ¬Ä ¸Á: zÉêÀ£Á¼À  vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ
.  
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/18 PÀ®A 3, 4, 28 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆæû©µÀ£ï D¥sï ZÁfðAUï JPÁÖ穵À£ï EAmÉæ¸ïÖ JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4, 37, 38, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAræ JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 06-06-2018 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¢: CªÀÄÈvÀ¥Áà ¤Ã®ªÀiï ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ¹JªÀiï¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ  «£ÀAw¹PÉÆArzÉÝãÉAzÀgÉ 1) «¯Á¸À ¸ÉÆãÁ¼É ¸Á: ¨sÁ°Ì 2) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ gÁdVÃgÁ 3) UÀÄgÀÄ ªÀiÁAUÀgÀªÁr F ªÀÄƪÀgÀ ºÀwÛgÀ CfðzÁgÀ£ÀÄ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ¸À®ÄªÁV d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ.   ¸Á® ¤ÃrzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ   ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä AiÀÄwß¹zÁÝgÉ. ºÁUÀÆ DmÉÆà £ÀqɸÀÄwzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà ¤°è¹ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîwzÁÝgÉ. EªÀgÀ PÉÆqÀĪÀ QgÀÄPÀļÀ vÀqÉAiÀÄzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ PÁl¢AzÀ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£À±ÁAw PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVzÉ.  DzÀÝjAzÀ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. £À£ÀUÉ ¸Á® ¤ÃrgÀĪÀªÀgÀ «ªÀgÀ »ÃVzÉ. «¯Á¸À ¸ÉÆãÁ¼É EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 2 ®PÀë 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä 2015 £Éà ¸Á°Ã£À°è ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ FUÀ CªÀgÀÄ 12 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÁÝgÉ. ¥sÉÆÃ.£ÀA 8073554515/9902394500,  C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä 2014 £Éà ¸Á°Ã£À°è ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ 50 ¸Á«gÀ ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¹zÉÝãÉ. FUÀ 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÁÝgÉ. ¥sÉÆÃ.£ÀA 8616135830/9916218321, UÀÄgÀÄ ªÀiÁAUÀgÀªÁr EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä 2015 £Éà ¸Á°Ã£À°è ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ 14 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¹zÉÝãÉ. FUÀ CªÀgÀÄ 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwzÁÝgÉ. ¥sÉÆÃ.£ÀA 9900567677  EªÀgÉ®ègÀÆ ±ÉÃPÀqÁ 10 gÀ §rØAiÀÄAvÉ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁr ºÀt ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÁÝgÉ. CAvÁ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 193/2018 PÀ®A 3, 4, 28 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆæû©µÀ£ï D¥sï ZÁfðAUï JPÁÖ穵À£ï EAmÉæ¸ïÖ JPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4, 37, 38, 39 PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÁåAræ JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 120/18 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 06/06/2018 ರಂದು 1430 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ್ ಪವಾರ ವಯ 45 ವರ್ಷ ಜ್ಯಾತಿ ಲಂಬಾಣಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಚಂದ್ರಮಹಾರಾಜ ತಾಂಡಾ ಹೆಡಗಾಪುರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮೌಖಿಕ  ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ,  ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಾಗೂರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲರಡ್ಡಿ ರವರ ಹತ್ತಿರ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  1] ರಮೇಶ 2] ಭೀಮರಾವ 3] ಚಾಂಗೊಣಾ ಹಾಗು 4] ಶಾಮರಾವ ವಯ 11 ವರ್ಷ ಅಂತ 3 ಜನ ಗಂಡು ಹಾಗು ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 06/06/2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮಾಲೀಕರಾದ ವಿಠಲರಡ್ಡಿ ರವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದಾಜು 1:15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಂಡೆಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಇವನು ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಸಂತಪುರ ರೊಡಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಶಾಮರಾವ ಇವನು ಕುಳಿತಿದ್ದ  ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿ  ಶಾಮರಾವ ಇವನಿಗೆ ನೋಡಲು ಅವನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಲಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಲಗಡೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರಿಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತಾನೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.