Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 26, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-11-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-11-2017

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 255/2017, PÀ®A. 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ©Ãj (©), vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉî¸ÀPÁÌV gÀÆlgÀ ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ PÀȶ «PÁ¸À EAl¥Áæ¬ÄeÉøÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ SÁvÉAiÀÄ°è 59,500/- gÀÆ. ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀt MAzÀÄ PÁåj ¨ÁåVãÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ JZï.r.J¥sï.¹ ¨ÁåAQUÉ §AzÁUÀ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀðgÀ ©f EgÀÄvÀÛzÉ MAzÀÄ UÀAmÉ ©lÄÖ §¤ß CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¨ÁåAQ£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ 1450 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ E§âgÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÝ PÁåj ¨ÁåUÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gï £ÉÆÃrgÀĪÀ¢®è, C¥Áa ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤Ã° PÀ¥ÀÄà «Ä²æÃvÀ §tÚzÀ n±Àlð GnÖzÀÄÝ zÉÊ»PÀªÁV ¸ÀzÀÈqsÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É E§âgÀÄ 25 jAzÀ 30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 181/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 24-11-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ತಾನಾಜಿ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ: ಹಕ್ಯಾಳ ರವರು ತಮ್ಮೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೈಲಾಸ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿಲಂಗೆ ಸಾ: ಖತಗಾಂವ ರವರು ಕರೆ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಹಕ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಮೇತ್ರೆ ಇವರು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್‌ ಮೇಲೆ ಕಮಲನಗರ ಕಡೆ ಹೊಗುವಾಗ ಖತಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಕಾರನಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ನವನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಮೇತ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಸೋಮನಾಥ ತಂದೆ ತಾನಾಜಿ ಇವನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್‌ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಆರ್‌-6046 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ ನಂ. ಎಮ್‌.ಎಚ್‌‌-24/ಎ.ಎಸ್‌- 0962 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ಕಮಲನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬುರುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಸೋಮಾನಥನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಸೋಮನಾಥ ಇತನ ಮುಗಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಯು ಸೋಮನಾಥನಿಗೆ ಅಂಬುಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 258/2017, PÀ®A. 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-11-2017 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¥Á¥ÀªÁé £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý d£ÀjUÉ PÀÆV PÀÆV PÀgÉzÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ £ÀªÁ§SÁ£À J.J¸ï.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥Á¥ÀªÁé ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥Á¥ÀªÁé £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ. UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý d£ÀjUÉ PÀÆV PÀÆV PÀgÉzÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2740/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, 3) MAzÀÄ ¥É£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉ½ d£ÀjUÉ PÀÆV PÀÆV PÀgÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ w¥ÀàuÁÚ ªÀiÁ¸ÀÛgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà C®PÀÄAmÉ ¸Á: ¥Á¥ÀªÁé £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 187/2017, ಕಲಂ. 32, 34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 24-11-2017 ರಂದು ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಗುಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ರವಿಕುಮಾರ ಪಿಎಸ್ಐ ಮನ್ನಾಎಖೇಳ್ಳಿ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ತಾಳಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಗುಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ತುಕ್ಕಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಭೀಮಶಾ ವಾಡೆಕರ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ವಡ್ಡರ, 2) ಹೋನ್ನಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ವಾಡೆಕರ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ವಡ್ಡರ ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ತಾಳಮಡಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಕೈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದ್ದಿಯವರ ಸಾಹಾಯದಿಂದಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ್ಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಕೈಚೀಲವನ್ನು ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 1) 180 ಎಮ್ಎಲ್ ನ 34 ಯು.ಎಸ್ ವಿಸ್ಕಿ ಸಾರಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಬಾಟಲಗಳು ಇದ್ದು, ಸದರಿ ಸರಾಯಿವುಳ್ಳ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಅನುಮತಿ ವಗೆರಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾವೆಂದು ನುಡಿದಿದ್ದು, ನಂತರ ಸದರಿ 34 ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಅ.ಕಿ 1913=18 ರೂ. ನೇದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀiÁä @ F±ÀégÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁÌgÉrØ ¸Á: ¨ÉüÀÆîgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë @ C¯Áá ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ aPÀÌA¢¤AzÀ®Ä ¹ÃqÀÄPÀÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ CwAiÀiÁV ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DªÉñÀPÉÌ M¼ÀUÁV vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄð£À »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¸Àì¹UÉ §AzÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ, CªÀ½UÉ ¹lÄÖ ¸Àj E®è ¸Àé®à vÁ¼ÀªÉÄ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆ CAvÀ ¸ÀAeÁ¬Ä¹ ¸ÀªÀÄzsÁ£À ºÉýzÀgÀÆ vÀ£Àß ¥ÀzÀÝw ©qÀzÉ vÀ£Àß ¸Àé¨sÁªÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-11-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ®Qëöäà ªÀÄÄ£ÀÄßgÉrØ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ £Á°AiÀÄ°è PÀ¸À vÀAzÀÄ ºÁQzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DPÉUÉ PÀ¸À ºÁUÉ ©¸ÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ «ZÁj¹zÀPÉÌ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ C¯Áá FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀiÁvÁqÀ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ¹nÖ£À°è ªÀiÁvÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ C¯Áá ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ HgÀ°è ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑzÀÄ agÀĪÀ ±À§Ý PÉý vÉgÀzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C¯Áá EªÀ¼ÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ agÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÀÆwðAiÀiÁV ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà 108 CA§Ä¯ÉãÀì£À°è DPÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-11-2017 gÀAzÀÄ ²æÃzÉë @ C¯Áá EPÉUÉ  G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, C¯Áá EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 220/2017, PÀ®A. 41 (r) 102 ¹Dg惡 & 379 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 24-11-2017 ರಂದು ಸಂಗಮೇಶ ಪಿಎಸ್ಐ (ಕಾ.ಸು) ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೀದರ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಬೀದರ ಪಾಪನಾಶ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟರ ವಾಹನಗಳ ಕೇಸು ಕೊಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಲಾಜಿ ಈಡಗಾರ ವಯ 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಈಡಗಾರ, ಸಾ: ಧನ್ನೂರಾ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ, ಸದ್ಯ: ಚಿದ್ರಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬೀದರ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ನೌಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀದರ ನಗರದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ನೌಬಾದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಒಂದು ಬಜಾಜ್ ಸಿಟಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-38/ಆರ್-8046, ಅ.ಕಿ 45000/- ನೇದರ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ತಾನು ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಈಗ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಹೀರಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಇರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 133/2017, PÀ®A. 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ «oÀ® ¨Á¸À¥À½î ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ® ¨Á¸À¥À½î ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀÀªÀÄÆägÀ ¥ÀªÁ£À vÀAzÉ JAPÀ¥Áà w¥ÀàgÉrØ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-11-2017 gÀAzÀÄ ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 1240 UÀAmÉUÉ ¥ÀªÁ£À w¥ÀàgÉrØ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ªÉAPÀl ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-39/n-3278 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°AiÀÄ°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ aAZÉƽAiÀÄ°è SÁ° ªÀiÁqÀ®Ä «oÀ®¥ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ aAZÉÆýî - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ZËQ vÁAqÁzÀ zsÀjAiÀÄ GvÁgÀzÀ°è mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-39-n-3278 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæPÀÖgÀ »rvÀ vÀ¦àzÀÝjAzÀ  MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À PÉüÀUÉ mÁæPÀÖgÀ eÉÆÃvÉUÉ mÁæ° ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è vÉÆrØUÉ, JqÀUÀqÉ §gÀQAiÀÄ°è, JqÀUÀ®èPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EvÀ¤UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ, JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±À vÀAzÉ zÉ«AzÀæ¥Áà, gÁ§lð vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÉAPÀl ºÁUÀÆ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¤UÉ £ÀªÀÄä PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉý D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝªÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆägÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉAPÀl EvÀ£À JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉAiÀÄ ¸ÀA¢AiÀÄ°è vÉÆrØUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV vÉÆqÀÄØ G©âvÀÄÛ ºÁUÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀQAiÀÄ°è, JqÀ UÀ®èPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä EvÀ£À UÀmÁ¬ÄUÉ, JqÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà AiÀÄ®ªÀÄÆ® PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀl ºÁUÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ªÉAPÀl¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ªÉAPÀl¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Ä¯É£ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÀmÁ£ÀZÀÆgÀ ¸À«ÄÃ¥À zÁjAiÀÄ°è ªÉAPÀl EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.