Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 17, 2009

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀwAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ §AqÁjzÉÆrØ gÁAiÀÄzÀÄUÀðUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ 45 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉà MAzÀÄ wAUÀ¼À»AzÉ UÀȺÀtÂUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É¤ÃrzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À aPÀÌ£ÀºÀ½îAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÀÄ, zÀA¥ÀwUÀ½UÉ §Ä¢ÝºÉý UÀȺÀtÂAiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.09.2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §AzÁUÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà£ÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè & §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ : 16.09.2009 gÀAzÀÄ 2120 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: »gÉà ¨ÁzÀgÀ¢¤ßUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,PÀÆå.1811 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀiÁfgÁªï 30 ªÀµÀð ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà £ÀªÀ®PÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå: PÉJ.14,3613 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ UÀAUÁzsÀgÀ aAZÉÆÃr, ¸Á: PÀ«vÁ¼À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 16.09.2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥ÀÄ ¸ÀASÉå: PÉJ.36, JA.688 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð-±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ J¸ï.©.n.f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36, 8373 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÀØ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥ÀÄ ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ, ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É ¨sÀµÀä, 32,000/- £ÀµÀÖ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀAiÀÄå EªÀ£À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 16.09.2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°, ªÀÄ£É ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èèzÀÝ §mÉÖ, zÀªÀ¸ÀzsÁ£Àå & UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ: 32,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉAzÀÄ vÁAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

AiÀÄqÁæ«Ä ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢ 16-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà FgÀ¥Àà ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ªÀiÁUÀtUÉÃgÁ ¸Á: eÉÆåÃw £ÀUÀgÀ ¹AzÀV EªÀgÀÄ ªÀiÁUÀtUÉÃj¬ÄAzÀ ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÀVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀtUÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ±ÁAvÀ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ ¸ÁÌçgÀ¦ÃAiÉÆ £ÀA 30-4789 £ÉßÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ FgÀ¥Àà ¸ÀºÀ ²PÀë¤UÉ vÀqÉzÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢. 15-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ²æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ. PÀ®è¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á; ElUÁ vÁ; eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ ªÁQAUÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ. ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ¸ÁºÀÄ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ÆègÀÄ ¸Á; ElUÁ vÁ;eÉêÀVð EªÀgÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÁå£ïì¯ïè ªÀiÁrAiÀiÁ CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :¢. 16-09-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨ÉÊgÀUÉÆAqÀ ¸Á: £ÀgÉÆÃuÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-32 AiÀÄÄ-0928 UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ £ÀgÉÆÃuÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀqÀUÀAa ¸À«ÄÃ¥À 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ZÁPÀÄ ºÀaÑ CAf¹ ZÁPÀÄ¢AzÀ §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ ªÀÄvÀÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 17000 = 00 QªÀÄäwÛ£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸Á: ªÀÄAqÀ®ªÀÄj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ ¥Á®PÀë vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ 39 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-9448 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄAqÀ®ªÀÄj¬ÄAzÀ PÀĵÀÖVUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ PÀĵÀÖV E£ÀÆß 5 Q.«Äà CAvÀgÀ EgÀĪÁUÉÎ ªÀÄÄAeÁ£É 9,45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÉgɨÉAa PÁæ¸À£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ MAzÀÄ PÉA¥ÀŧtÚzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ lAlA ªÁºÀ£À ¤AwzÀÄÝ DUÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤zÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ mÉA¥ÉÇ «Ä¤qÉÆÃgÀ £ÀA: PÉ.J-37/3541 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ©lÄÖ ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¥Á®PÀë¤UÉ vÀ¯ÉUÉ JzÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2009, PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 15-09-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ µÀtÄäPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÁgÀzÀ ªÀAiÀÄ: 40, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: «.Dgï.J¯ï. §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á|| UÀzÀUÀ, ºÁ.ªÀ|| «DgïJ¯ï D¦üøï, PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqï, UÀAUÁªÀw, vÀªÀÄä D¦üøï£À ªÀiÁå£ÉÃdgïUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ PÀ®è¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «.Dgï.J¯ï. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÀgÉ §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/ºÉZï-2655 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£À §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß aQvÉì ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
. ²æà QæµÀÚ¥Àà J.J¸ï.L, ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/2009, PÀ®A 379 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ±ÁªÀÄtÚ F¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀ CrPÉ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀ£Àß PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¨ÉÃgÉ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ, PÁt°®è CAvÀ ºÉýzÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ PÀ¥ÀÅöà §tÚzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-03/E.J¸ï-8612 £ÉÃzÀÄÝ, CA.Q. gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢: 01-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 jAzÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¼ÀĪÁzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ C°è E°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

1) HERO HONDA SPLENDER PLUS MOTOR CYCLE NO: KA-03/ES-8612,

2) COLOUR- BLACK

3) CHESSI NO: 05F16C11607

4) ENGINE NO: 05F15M11763

5) APP. VALUE: RS. 25,000/-

6) MODEL: 2005