Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 19, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-04-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-04-2017

d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2017 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2017 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ºÀÄteÉ ¸Á|| ¸ÀAUÀ£À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ   ²ªÀgÁd ºÀÄteÉ gÀªÀgÉÆA¢UÉ £À£Àß ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, EªÀjUÉ 1] ¸ÀÄaÃvÁ 16 ªÀµÀð, 2] ¸À«vÁ 14 ªÀµÀð, 3] ªÀÄzsÀÄ 12 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ  4] ¹zÁæªÀÄ @ ¹zÀÄÝ 5 ªÀµÀð, CAvÁ MlÄÖ £Á®ÄÌ (04) d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ,     ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀAqÀ¤UÉ 03 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ GqÀÄUÉÆÃgÉAiÀiÁV ¤rzÀÄÝ, EzÀgÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fë¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, EªÀjUÉ «zÁå¨sÁå¸À ºÉÃUÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 03 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CzÉà MAzÀÄ aAvÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÄÝ CªÀjUÉ JµÀÄÖ ¸Áj w½ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀ CzÉà aAvÉAiÀÄ°ègÀÄwÛzÀÝgÀÄ »VgÀĪÀ°è CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-04-2017 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ZÉÆAqÉ  ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 24 £ÉÃzÀÝgÀ d«Ää£À PÀmÉÖUÉ EgÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ  ºÀUÀ΢AzÀ  £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.  UÀAqÀ ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸À ºÁUÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ° CAvÁ CzÉ MAzÀÄ aAvÉAiÀÄ°è ¨ÉøÀgÀ UÉÆAqÀÄ  £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.    

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/17 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-04-2017 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¨Áf ªÀAiÀÄ; 23 ªÀµÀð ¸Á: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢: 10-07-2011 gÀAzÀÄ zÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ £ÉüÀPÀÆqÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥sÀæ¨sÀÄ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀjUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ 6 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÉ£ÁßV®è ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹Q ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ w½¹zÀPÉÌ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸Àé®à ¢£À £ÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄ ¸Àj ºÉÆÃUÀÄvÀzÉ CAvÁ w½ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ CzÉà jw vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwgÀÄvÁÛgÉ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 19-04-2017 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÉõÀ£ï ªÀÄÄV¢zÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¤A¢¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.