Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 19, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢: FgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà EªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ UÀÄAd½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 1/© £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ ¤ªÉñÀ£À £ÀA 173.174. ºÁUÀÆ 175 EªÀÅUÀ¼À ¥ÀAZÁAiÀÄw zÁR¯ÁwAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀ¢jzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®£ÉÃzÀݪÀgÀÄ °AUÀªÀÄä E£ÉÆßçâ¼ÀÄ FgÀªÀÄä CAvÁ EzÀÄÝ, UÀAqÀ wÃjzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw °AUÀªÀÄä ¸ÀzÀj D¹ÛAiÀÄ §UÉÎ ¦ügÁå¢ «ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd¼ÀîPÁåA¥ï FvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 19-09-1995 gÀAzÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ ¸ÀzÀj ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¨sÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 2) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄAd½î FvÀ£ÀÄ °AUÀªÀÄä EªÀ¼À CtÚ¤zÀÄÝ, E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȵÀ×£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ 1) ²æêÀÄw PÉÆlæªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 56 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄAd½î £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÉAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¸À°è¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀļÀÄî ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ vÉÆÃj¹, vÀªÀÄä ºÉ¸Àj¯Éà £ÉÆAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀUÁð ªÀÄĨÁ¢¯Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ . vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2013 PÀ®A 419. 420. 465. 466. 471 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 18/3/2013 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ QæµÀÚ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ £À eÉÆvÉ PÉÆmÉßPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ PÉÆmÉßPÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ °AUÀ¸ÀÄÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ: JA.PÉ. CfÃeï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï PÁ²ÃA¸Á§, eÁ:ªÀÄĹèA, G: PÁgï £ÀA:PÉ.J.36, J¥sï:1061 gÀ ZÁ®PÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.ZÁ®PÀ, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÁgï £ÀA:PÉ.J36, J¥sï:1061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ D£ÀAzÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ D£ÀAzÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤®èzÉà NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄPÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:29/13 PÀ®A:279,304 [J] L¦¹ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«.PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ wÀªÀÄäAiÀÄå 35ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£À zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw HjUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ DgÉÆæ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ: wªÀÄäAiÀÄå, ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝrzÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ Hj¤AzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 19-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ £ÁªÀÅ E®èzÁUÀ, PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ `` K£À¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, £Á£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §A¢zÉݣɯÉ, CAvÁ CAzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ, ¤£Àß vÀAzÉUÉ ZÁr ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ DPÉAiÀÄUÀÆ PÀÆqÁ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÉÆߪÉÄä ¤£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁvÀÄ PÉý dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 53/2013. PÀ®A. 324,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.19-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ ¥ÉưøÀ¥Ánïï eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-37ªÀµÀð GBeɸÁÌA ©¯ïPÀ¯ÉPÀÖgï ¸ÁB¨ÉƪÀÄä£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ÀUÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà£À ¥ÁènUÉ «zÀÄåvÀ ªÀ¸ÀÆ°UÁV ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀÆr ªÀÄUÀ£É ¤£Éß eɸÁÌA C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ HjUÉ §AzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2013 PÀ®AB 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2013 gÀAzÀÄ 174 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 32,100/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-03-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-03-2013

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 03/2013 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉĺÉgÀĤ߸Á @ ±À¨Á£À UÀAqÀ ªÀÄĤÃgÀ SÁ¢æ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¸ÀºÀ ²PÀëQ, ¸Á: ¥sÉÊd¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄĤÃgÀ SÁ¢æ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄĹèA R§j¸ÁÛ£À ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¤Ãj£À ºËdzÀ°è ©zÁÝUÀ ªÉÄÃ¯É J¼À°PÉÌ §gÀzÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2013, PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18-03-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ PÉ. UÉÆÃR¯É ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨sÁ°Ì eÉÆö £ÀUÀgÀzÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV UÁAeÁ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£ÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÁ°ÌAiÀÄ eÉÆö £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁAiÀÄPÀgÀ ¸Á: eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ°è£À UÀÄlPÉÌ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁåj¨ÁåUÀ £ÉÃvÀÄ ºÁQzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è UÁAeÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ DgÉÆæUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà GzÉÆåÃUÀ E®è DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÁAeÁªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¥ÀæªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁlªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ PÁåj¨ÁåUÀ£À°èzÀ UÁAeÁªÀ£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1 PÉ.f. 50 UÁæA C.Q. 9,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2013, 498(J), 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3& 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀAiÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À, ¸ÀzÀå: UÉÆÃgÀ£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 2 ®PÀë gÀÆ, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀPÉÌ 50,000/- gÀÆ PÉÆlÄÖ ¥À®AUï, C®ªÀiÁgÁ, UÁ¢, CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¢£À§¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï, ¥ÀÆ£Á £ÀAvÀgÀ ¸ÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ®è CAvÀ QjQj ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ vÀ¼ÀªÁqÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ j¥ÉÆÃmïð §gÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄ°PÉÌ §gÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è Cfð ¤ÃrzÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ §ÄzÀÄÝ ªÀiÁvÀÄ ºÉý ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ w½ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ EUÀ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ £ÀqɬĹPÉƼÀî¨ÁgÀzÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ D¥ÁzÀ£É ºÉÆj¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤Ãr ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀjUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©nÖgÀÄvÁÛgÉ, F ªÀÄzÉå DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ 20,000/- gÀÆ, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 25 vÉÆ¯É ¨É¼Éî PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ OgÁzÀ ªÀQîgÁzÀ ZÀAzÀæ¥Á¯ï ¯ÁAiÀÄgï £ÉÆÃn¸ï ºÉÆÃgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ, EzÀgÀ ¯ÁAiÀÄgï £ÉÆÃn¸ï C£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀzÀj ¯ÁAiÀÄgï ºÀwÛgÀ ºÁdgÁzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ §A¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¯ÁAiÀÄgï CªÀgÀÄ EzÀÄ ¸ÀļÀÄî D¥ÁzÀ£É PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ, CªÀgÉ AiÀiÁgÀÄ §A¢®è, ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃVgÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, EzÉ jwAiÀiÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É E®è ¸À®èzÀ D¥ÁzÀ£É ºÉÆÃj¹, ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-03-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಶನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಹೀರೆನೂರ ವಯಾ:24 ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| 13 ನೇ ಕ್ರಾಸ ತಾರಫೈಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಹೀರೆನೂರ ಇವರ ಮನೆಯ  ಹತ್ತಿರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಊಟ ಹಂಚುವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:18-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದುರ್ಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ, ದಿಗಂಬರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗೊಂದಡಗಿ, ಇವರು ನಮಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೆಳಿದರು ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ದುರ್ಗಪ್ಪ, ದಿಗಂಬರ ಹೊಡೆದರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿದಾಸ ಮತ್ತು ರವಿ ಸಂಗೆಪಾನ ಇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ವಯಾ|| 60 ವರ್ಷ ಇವರು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಾ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ದುರ್ಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ, ದಿಗಂಬರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಗೊಂದಡಗಿ, ಶಿವಶರಣ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ನಿಂಗದಳ್ಳಿ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನೀನು ಯ್ಯಾಕೆ ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಇವನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ದುರ್ಗಪ್ಪ ಇವರ ಮಗಳಾದ ರೇಣುಕಾ ಇವಳ ಸಂಗಡ ನಾನು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:54/2013 ಕಲಂ 323, 302, 504, ಸಂ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.