Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 16, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 15-09-2013 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝ PÀgÀlÆj ²æäªÁ¸À EªÀgÀ SÁ° eÁUÁzÀ°è «ÃgÀ ¸ÁªÀPÀðgï AiÀÄĪÀPÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr¹zÀ UÀt¥Àw ªÀÄÆw𠫸Àdð£É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ §AzÉÆç¸ÀÛUÁV ¦üAiÀiÁ𢠨Á¼À£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÉ.J¸ï.Dgï.¦ ªÁå£ï£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÁÝUÀ UÀt¥Àw ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÉÆA¢UÉ §¸ÀªÀ ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ ºÀ¼É §eÁgÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ , UÀt¥Àw ªÀÄÄAzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀÄtÂAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ §r¨Éøï zÁn ºÀAa ªÀÄ®è¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-50 d£À C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MUÉzÀÄ , ªÀÄwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ C¥ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀvÀð£É ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MUÉ¢zÀÝjAzÀ 2 d£À PÉ.J¸À.Dgï.¦ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÀ®Äè ºÉÆUÉzÀ QrUÉÃrUÀ¼À£ÀÄß ZÀzÀÄj¹zÀÄÝ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA 194/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 295(J), 353, 332 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ Kt¥Àà, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-36/«-4211 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆÃqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/«-4211 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ¤é PÀqɬÄAzÀ V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¦£À PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀÄgÀħgÀ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ: 15-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð, eÁ-F½UÉÃgÀ, G-UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À, ¸Á-V¯ÉèøÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ £À«Ã£À EªÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ£À §®UÁ°£À ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÀqÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄvÀÄÛ §®¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ gÉ/« 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀÄÄPÀæ¥Àà, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dA§®¢¤ß FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀÄeÁvÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä OqÀ® ©wÛzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É PÀnÖ¸À¯ÉAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÉAZÁ®gÉrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Áèmï£À°è PÁ®AUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ®Ä vÀUÀÄÎUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃr¹zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÉÄð£ÀAvÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2013 PÀ®A 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:15.09.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-110, 212, ¦¹-448, 636, EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ Dgï.J¸ï.J¸ï. ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ UÀÆqïì DmÉÆà ZÉ¹ì £ÀA: qÀ§Æå÷è.©.Dgï.f. 726513 ªÀÄvÀÄÛ EAeÉ£ï £ÀA: Dgï.3. J¥sï.2345250 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®Æå«Ä¤AiÀÄAzÀ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁAwæPÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.8000/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¹zÀÄÝ :- 1] ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, 25, eÁ: ¨sÀdAwæ, ¸Á: ªÀÄZÉðqï 2] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà, 35 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÀdAwæ, G: PÀÄ® PÀ¸ÀħÄ, ¸Á: PÉÆøÀV ºÁ:ªÀ: ªÀÄZÀðqï,EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 2.30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 3.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2013 PÀ®A: 41 (1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.09.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-110, 212, ¦¹-448, 636, EªÀgÉÆA¢UÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ°è Dgï. J¸ï.J¸ï. ªÀiÁgÀÄw PÁåA¦£À°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸Á¨ÁAiÀÄå ¸Á: ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ UÉÆvÁÛV ºÉÆÃV £ÉÆr CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä D ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀªÀÅ J°èAzÀ AiÀiÁjAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ªÀÄ¢zÀÄÝ CAvÁ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀzÉà ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ J°è AiÀiÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀAzÀÄ ºÁQPÉÆArzÁÝV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2013 PÀ®A: 41 (1)(r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀB 12-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà eÁB ªÀiÁ¢UÀ, ªÀB30 ªÀµÀð GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÀt¢¤ß vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)±ÀgÀt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 2)ºÀ£ÀĪÉÄñÀ E§âgÀÆ eÁw:£ÁAiÀÄ ¸ÁBUÀt¢¤ß UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ J¯Éà gÁªÀÄ C°è CdÄð£À ¨Á¸ï PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É ¨ÁgÀ¯Éà JAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ¥Àr¹zÁUÀ ,£Á£ÀÄ KPÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ J¯Éà ¸ÀtÚ eÁwAiÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¨Á¸ï PÀgÉzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¯ÉPÀÌ«®è K£ÀÄ JAzÀÄ CAV »rzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrgÀÄvÁÛgÉ. F »AzÉ zÁR¯ÁzÀ PÉù£À°è gÁf ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÉzÀj¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F WÀl£É dgÀÄUÀ®Ä DgÉÆæ 3) CdÄð£À£À PÀĪÀÄäPÀÄ̤AzÀ DVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2013 PÀ®AB 448,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹, ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7(1)(r) ¦.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.15/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ DgÉÆÃUÀÛ¥Àà ©½©Aa ªÀAiÀiÁ:70 ªÀµÀð, PÉÆgÀ¸ÀgÀÄ ¸Á.PÉ.ªÀÄjAiÀĪÀÄä£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, ¦ügÁå¢AiÀÄ £Á®Ì£Éà ªÀÄUÀ eÉÆõÀ¥À @ zÉñÀ¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ªÀÄÆ®PÀ dUÀ¼ÀªÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ eÉÆÃóµÀ¥À ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¸ÀA¸ÁgÀ CAzÀgÉ dUÀ¼À §gÀÄvÉÛ C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ, C°èUÉ ªÉÄÊPÉïï vÀAzÉ a£ÀߥÀà, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ a£ÀߥÀà, DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà, EªÀgÀÄ §AzÀÄ eÉÆõÀ¥À¤UÉ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ §j dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÄÊPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆõÀ¥À£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽÀ¹zÀÄÝ EzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 85/13 PÀ®A.504, 323, 324 gÉ/«.34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.09.2013 gÀAzÀÄ 78 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-09-2013

                                  
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2013 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¢: 16-09-2013 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥Àæ¢Ã¥ï vÀAzÉ UÀt¥Àw PÀzÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 4 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ M§â vÀAV EzÀÄÝ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀĺÁvÀä ¥sÀÆ¯É ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ EzÀÄÝ F »AzÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀºÀ E¢ÝzÀÄÝ FUÀ ¸ÀzÀå ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÉ®¸À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ C®èzÉ PÀªÀÄ®£À ²ªÁgÀzÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀéAvÀ d«ÄäzÀÄÝ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, C°è qÉÊj ¥sÁªÀÄð ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä M§â £ÁUÉñÀ CAvÁ £ËPÀj ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ EnÖzÀÄÝ gÁwæ ¢£Á®Ä qÉÊj ¥sÁªÀÄð£À°èAiÉÄ £ÁUÉñÀ£À eÉÆvÉAiÉÄ C°èAiÉÄ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »VgÀĪÀ°è ¢: 15-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®UÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉÆÃt CAvÁ PÉýzÁUÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ Hl ªÀiÁrzÉÝ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ËPÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üõÉPÀ Hl ªÀiÁr ºÉÆîPÉÌ ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ 1115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj £ÁUÉñÀ ºÁUÀÆ C©üµÉÃPï E§âgÀÄ NqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ PÀzÀªÀÄ ¸ÁºÉçjUÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸ï£À°è AiÀiÁgÉÆà vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉ¢zÁÝgÉ vÀ¯É¬ÄAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÉ ¨ÉºÉÆõÀ ©¢ÝzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀjAzÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚA¢gÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀPÁðj  D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀ £ÀAvÀgÀ ¹jAiÀĸï EzÉ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉ½zÀjAzÀ GzÀVgÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ wý¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Gulbarga District Reported Crimes

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಿ ಗಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ದೊಡಮನಿ  ಸಾ|| ನಿಂಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 14-09-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 1800 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಜೀರಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರನಾಳಕರ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರನಾಳಕರ ಸಾ|| ದಂಗಾಪೂರ ಇವರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೀಲಿ ತೆರೆದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳುವಿನಿಂದ ತ್ರಿಚರ್ಕ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆದಂಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಜಿರಮಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವರು ನಾನು ದಲಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗೃಹಣಿಗೆ ಕಿರುಕಳ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :

ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕ್ರೇಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ಬಣಮಿ ಇವಳು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರ ಪಡೆಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೇ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಣಮಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾಗಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೊನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೆನು ತದನಂತರ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಿಂಗರಾಜ ಮಾವ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಮೈದುನ ಅಶೋಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ತಮ್ಮ ಈರಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಅಮೋಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ರಂಡಿ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಅಲ್ಲದೇ ನಮಗೆ 3,00,000/- ಸಾಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು  ಹೇಳಿದರು ಕೂಡಾ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 14-09-2013 ರಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಮ್ಮರಾಯ ಇಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಿಂಗರಾಜ ಮಾವ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಮಹಾದೇವಿ ಮೈದುನಾ ಅಶೋಕ ಹಾಗೂ ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ರಂಡಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಣ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೇ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರು ಅಂತ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಕೈಹಿಡಿದ್ದು ಹೋರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೇ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ರಂಡಿ ನನಗೆ ಎದುರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೊಡೆಯಲು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಚಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೈದುನ ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದನು ಅತ್ತೆ ಇವಳು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದ್ದು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರು ಮಾವ ಮತ್ತು ಈರಣ್ಣಗೌಡ  ಇಬ್ಬರೂ ಈ ರಂಡಿಗೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಬೈದರು ನಾನು ಚಿರಾಡುವ ಬಾಯಿ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ಓಣಿಯ ಪಾರ್ವತಿ,ಮಹಾಂತಗೌಡಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.