Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, June 25, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-06-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25/06/2009
JgÀqÀÄ PÀqÉ ¥ÀævÉåÃPÀ C¥ÀWÁvÀ : ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ E§âgÀ ¸ÁªÀÅ
1) ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/09 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹.:-
¢£ÁAPÀ: 25/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ: «ÃgÀ±ÉÃnÖ d£ÀªÁqÁ ¸Á/ amÁÖ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 24/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âgÀÆ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA: PÉ.J39/1388 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-38 J-5961 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÆ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 34, ¸Á/ fUÁ(©) EvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/06/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà VgÉ¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Áà £ÁUÀÆgÀ ¸Á- ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ vÁ- §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ©üêÀıÁå ºÁUÀÆ ªÀÄ®è¥Áà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: J.¦-09 ©.¦-0103 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄRªÀiÁr ¤AwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-39 J-5558 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀ߯ï vÉÆÃgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ »AzÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©üêÀıÁåUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt ;-
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/09 PÀ®A 448, 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® UÀ¤ vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ EzÀÝzÀjAzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÁUÀ 1230 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ ºÁUÀÄ SÁ¼Á«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ ¸Áä¬Ä®¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5-6 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¸ÁªÀ½ vÁ: OgÁzÀ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À°ªÀiÁ EªÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2009 gÀAzÀÄ 0345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CºÀäzÀ vÀAzÉ £À©¸Á§ UÀ¤ ¥ÀmÉî ¸Á// ªÀÄAUÀ®V gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA J¦-11/J.J¥sï-1764 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀ«ÃAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ ©.¥ÉzÁÝgÉrØ ¸Á// G¥ÀmÁè f// PÀjªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ D®zÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ gÁdgÉrØ EªÀjUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ gÁA¥ÀÆgÀ-gÁeÉøÀégÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÀÄ ªÀĺÁgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ 39-3919 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀiÁ®Ä qÁåªÉÄÃd CVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ EAzÀæfÃvÀ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A. 279,337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/09 gÀAzÀÄ 1420 WÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ZÀ®ÄªÉÄà n«J¸ï ZÁåA¥À £ÀA PÉJ 02 AiÀÄÄ 5548 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀAzÁæ FvÀ£Àß vÀ£Àß n.«.J¸ï ZÁåA¥À £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉÆüÁ ºÀAzÁæ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÁZÉÆÃmÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ JzÀÄjUÉ ªÉÆûvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÁgÀ¨Áj ¸Á: ¸ÀÄAoÁt EvÀ¤UÉ rQ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆ»vÀ EvÀ¤UÉ JqÀ PÁ½£ÀªÀÄƼÀPÁ®Ä PÀ¼ÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀȺÀtÂUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A 504, 323, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 24/06/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ü ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÁA§gÉ EªÀgÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ M§â¼ÀÄ ªÀĺÀ¼ÀÄ »nÖ ¸ÀwÛÃgÀÄvÁÛ¼É. FUÀ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÁUÀÆ PÁPÁ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁfgÁªÀ ©gÁzÁgÀ EªÀjUÉ w½Ã¹zÉÝ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ PÁPÁ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÆ CvÉÛ «ªÀįÁ¨Á¬Ä ªÀiÁªÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ºÁUÀÆ £ÉUÉt PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ DªÁUÀ DªÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¤£ÀÄ ¸Àj¬Ä®è ¤£ÀUÉ PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è. ¤£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 24/6/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÀt EªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀªÀÄä¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀÄUÉ ºÀvÀÄÛªÀ¢®è E£ÉÆߪÉÄä §AzÀgÉ R¯Á¸À ¤£Àß PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛªÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀªÀÄ ªÉÄÊ J¯Áè £ÉÆêÀÅ GAmÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄzsÀå ªÀ±À :-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 02/06/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RZÀjvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 1) D£ÀAzÉ UËqÁ ¥ÉÆæÃ.¦J¸ïL 2)¹¦¹-958 3)¹¦¹-1417 ºÁUÀÄ 4)¦¹-1477 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ZÀAzÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨ÁmÉ®UÀ¼À PÁl£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ 2 C¥ÀjavÀ d£ÀgÀ£ÀÄß zÁ½ªÀiÁr »ÃrzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ ¸ÁºÉçSÁ£À ¥ÀoÁt 35ªÀµÀð 2) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgï PÀ®UÀÄAr 30ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ E§âgÀÄ ¸Á-zÀħ®UÀÄAr JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä UÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ CAvÀ¥Áà UÀAUÁ EªÀgÀ¢gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæUÀ¼ÀºÀwÛgÀ¢AzÀ 1) 4 PÁl£ï PÉJ¥sï ¸ÁÖçAUÀ ©AiÀÄgÀ MAzÉÆAzÀgÀ°è 650 JªÀiïJ¯ï £À 12 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 48 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ. 2) 3 PÁl£ï £ÁPï Ol ©ÃAiÀÄgÀ , MAzÉÆAzÀgÀ°è 330 JªÀiïJ¯ï £À 24 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 72 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ 3) 8 PÁl£ï AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì,MlÄÖ 180 JªÀiïJ¯ï £À384 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ.4) 1 PÁl£ï Njd£À¯ï ZÉÆAiÀÄì , 90 JªÀiïJ¯ï £À 96 ¨ÁmÉ®UÀ¼ÀÄ C,Q- 69280/- gÀÆ ºÁUÀÄ 2 ºÉƸÀ n«J¸ï ¸ÀÄ¥ÀgÀ JPÉì¯ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀåQÛ ¸ÁªÀÅ
OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 24-06-09 gÀAzÀÄ 0530UÀAmÉUÉ OgÁzÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄ ¹éPÀj¹PÉÆÃAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ: 23-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ©üªÀÄgÁªÀ ¸Á//JPÀA¨Á EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀzÉÝ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉÃAqÀw ªÀ¤vÁ UÀAqÀ ©ªÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀÄlPÁ zÁ½, CgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À:

¢£ÁAPÀ:24.06.09gÀAzÀÄ ¦J¸ïL. ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ®èzÉà £ÀA§gï §gɬĹzÀ d£ÀjUÉ ºÀt ¤ÃqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ PÉÊUÉÆAqÀÄ PÀæªÀĪÁV 1430 UÀAmÉUÉ ºÀAa£Á¼ÀÀ PÁåA¦£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ ²æäªÁ¸À @ UÀĤ ²Ã£ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ, gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÀgÀ§AiÀÄå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ §ÄQÌ ¸ÀvÀå¥Àà ¸Á:§¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ïgÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.3530/-ºÁUÀÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ 1535 UÀAmÉUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¦£À°è CgÉÆæ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå, §¸Àì¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ºÁUÀÄ §ÄQÌ §¸À°AUÀ ¸Á:PÁgÀlV EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.2545/-ºÁUÀÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.188/09 ªÀÄvÀÄÛ 189/09 PÀ®A 78(III)Pɦ CåPïÖ ºÁUÀÄ 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ »rzÀ CgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

mÁæöåPÀÖgï rQÌ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà MªÀð ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:24.06.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ FgÀtÚ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ 36 nJ6189 mÁæ° £ÀA.6190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AwzÀÝ ¸Á§ªÀÄä, 58 ªÀµÀðgÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw ²æà w¥ÀàAiÀÄågÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.148/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ºÁUÀÄ 187 LJA« CåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥Àw «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt:

2002£Éà ¸Á°£À°è ¦AiÀiÁð¢ü 30 ªÀµÀðzÀ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð®gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ 50¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÝgÀÆ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀ vÀ£Àß UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:24.06.09gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁtÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/09 PÀ®A 498(J), 504, 323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r¦ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÉÆèÉʯï/ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:23/24.06.09gÀAzÀÄ 2400 jAzÀ 0200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹AUÁgÁªï PÁA¥ÉèPïì£À ªÉÄîäºÀrAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ©. ZÀ£ÀßPÉñÀªÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ£ÀÄß ZÁeïðUÉ ElÄÖ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÁA¥ÉèPÀì£À ¥Éʦ£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀĺÀr ºÀwÛ gÀÆ.4,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÄ PÁå±ï qÁæzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,217/-UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.126/09 PÀ®A 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸ÁªÀÅ:

¢£ÁAPÀ:24.06.09gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ ºÀÆ«£ÀqÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è UÁågÉÃeï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ 18 ªÀµÀðzÀ ²ªÀÅUÁå¤ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ §®UÁ°UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ²æà £ÁUÉñÀgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA.25/2009 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ :

ºÉAqÀwUÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ 24-6-2006 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨÁµÀ eÉÃgÀlV vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ fUÀĸÉÛUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸Éë¸À®Ä ¥ÀAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ¼É. £ÉïÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

¢£ÁAPÀ 23-6-2009 gÀAzÀÄ PÀgÉÃ¥Àà vÀAzÉ §ÆvÁ½ §UÀ®ÆgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ DgÁªÀÄ «®èzÀ PÁgÀt eÉÃgÀlV D¸ÀàvÉæ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÉÆæõÀgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 32 JªÀiï 6243 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ CwêÉÃUÀ ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ: 23-06-09 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EPÀæªÀiï vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁë £ÀA: PÉJ. 32/9536 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉ.©.J£ï zÀUÁð ¢AzÀ dUÀvï ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĸÉä ¥sÀAPÀë£À ºÁ¯ï ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ DmÉÆÃ¥À°Ö ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ

ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 23-4-2009gÀAzÀÄ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ QgÀtV HlªÀiÁr ºÉüÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¸ÀAUÉÆAqÀ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ §¼ÀÆîAqÀV UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjzÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ

ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀgÀ §AzÀ£À :

¢:23/06/09 gÀAzÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀqÀØgÀ ¸ÀAUÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV £ÀA©¹ ªÀÄlPÁaÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÉæêÀiï vÀAzÉ RÄ§Ä gÁoÉÆÃqÀ 2] gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀdÄð gÁoÉÆÃqÀ 3] £ÁUÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨É£ÀPÀ£À½î 4] ¥Á¥ÀÄ vÀAzÉ D±À¥Áà §Ar ªÀqÀØgÀ 5] ªÀÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀi±À¥Áà §¸À¥ÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ 4] d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2300/- ,6 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 6 ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ, 4 ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ d¦Û ¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ:

ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¢£ÁAPÀ 23/06/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÀ¼À¥ÀàgÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà CVßgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁAzÁPÉÌ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁPÀ¨ÉÃqÁ CAvÀ CA¢zÀÄÝ, gÁwæ PÉÆnÖUÉ ºÀwÛgÀ
EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ £ÀzÀÝ¥Àà ºÀjd£À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZËPï ¥Éưøï oÁuÉ

C¥ÀgÀavÀ ªÀåPÀÛ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ :    

ZËPï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð ªÁå¦ÛAiÀÄ PÁl£ï ªÀiÁPÉðlzÀ° gÉÊvÀ ¨sÀªÀ£À »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ PÉ.«. ºÉUÀuÉ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ ªÀåQÛ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ CAzÁdÄ 60-65 ªÀAiÀĸÀÄì ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ w½ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¥sÀÆ¯ï ±Àlð, MAzÀÄ DPÁ±À §tÚzÀ ¥ÁåAlÄ, G¼ÀîªÀ¤zÀÄÝ UÉÆâ §tÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, ¸ÁzÀgÀÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ JvÀÛgÀ 5'6'' EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀgÉ UÀÄ®§UÁð PÀAmÉÆæïï gÀÆA zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 08472-263604, 263608 PÀgɪÀiÁr w½¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ :

PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ C¢üPÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2009 ²æà zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ºÉZï.¹ 53 aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ²æà zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ºÉZï.¹ 53gÀªÀjUÉ PÀvÀðªÀåzÀ°è CrØ¥Àr¹ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ«é£À ¥ÁlUÀ¼À£ÀÄß MqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è:

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® aAZÉÆý §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ²æà ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ±ÉÃjPÁgÀ aAZÉÆý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ ¨Á CAvÀ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj CmÉÆÃzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¸ÀzÁÝA EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÀĽvÀ CmÉÆÃzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ PÀĽvÀÄPÉƼÀî¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉ

ºÉÆqɧqÉ ¥ÀæPÀgÀt :

¢£ÁAPÀ: 22-06-09 PÀqÀPÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À dA¨ÉgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁºÁAvÀ¥Àà ºÉƸÀä¤ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼ÀªÁqÀĪÁUÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀ£ÉÆß½î dUÀ¼À ©Ãr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¨Á®¥Àà «£ÁPÁgÀt CªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀÄqÁæ«Ä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ 22-06-09 gÀAzÀÄ ²æà ZÁAzÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄSÁ£ï UÀÄ®§UÁð ¥ÁAiÀÄ£ÀUÀ°è zÀUÁð ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÀtÂÚ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀ¼ÀÄîPÉÆAqÀĪÁUÀ ¥ÁAiÀÄ£ÀUÀ°è ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀÄPÁ® ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÀAPÁ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀvÁÛ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹ ¨Áj UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/09 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ

¢£ÁAPÀ 24-6-09 gÀAzÀÄ 7-40 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf ¨ÉƪÀįÉ, ¸Á:UÁ¹ §eÁgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁ¹ §eÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ M.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÉÎ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ gÀÆ.1,510=00, 1 ¨Á¯ï¥É£ï, 1 N.¹. ¥ÀnÖ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ N.¹. £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 24-06-09 gÀAzÀÄ ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄtÂPÉÃj §»zÉð±ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 - PÀÆå - 2654 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀPÉÌ ©zÀÄÝ CªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.


 

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ²æäªÁ¸À£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA§gï: J.¦-29/ AiÀÄÄ-0436 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV ¸À¹ ªÀÄrUÀ½UÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DzÀgÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.9/09 PÀ®A174.CRPC

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ªÉÆÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀÄ£É PÉqÀªÀÅvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉÀ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2009 PÀ®A 110(E) (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 24-06-09 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UáæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UáæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ±ÀamÁ ºÀgÀPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É. ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¬Äj CavÀÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁavÀvÁ ¨sÀAUÀ GalÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁavÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀ CavÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2009, PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉ.«ÃgÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.9034, §ÆzÀÄ §tÚzÀÄÝ (UÉæà PÀ®gï) EAd£ï £ÀA. 06J15E05362. ZÉ¹ì £ÀA. 06J16J¥sï 05767 CA.Q.gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt

8] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2009 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖÖ

¢£ÁAPÀ; 24-06-06 gÀAzÀÄ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr ¨Á¼À¥Àà vÀA/§¸À¥Àà aUÀj ªÀAiÀiÁ 50 ¸Á. vÉVκÁ¼À FvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, gÀÆ.1,330=00 UÀ¼À 35 N.¹ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥sÉÆÃdðj ¥ÀæPÀgÀt

9] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2009 PÀ®A. 465, 467, 468, 471 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà 52 ªÀµÀð ¸Á:UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- ¨ÉlUÉÃj-UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 01 wAUÀ½AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄĤì¥À¯ï ªÀĽUÉ £ÀA. 4-15-200/129 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÁ£Éà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£À°è SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢ÝÃ£ï £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¨ÁrUÉ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ 04 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ C§Äݯï SÁzÀgÀ SÁf, C§Äݯï SÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢Ýãï J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ±Á«ÄïÁV ¸ÀzÀj ªÀĽUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï UÀAUÁªÀw ±ÁSÉAiÀÄ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀt

10] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/09 PÀ®A 323, 447, 354, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ DPÉ vÀAzÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 188/09 PÀ®A:78(3) PÉ.¦. CPïÖ

¢£ÁAPÀ 24-6-09 gÀAzÀÄ 7-40 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚf ¨ÉƪÀįÉ, ¸Á:UÁ¹ §eÁgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ UÁ¹ §eÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ M.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÉÎ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ gÀÆ.1,510=00, 1 ¨Á¯ï¥É£ï, 1 N.¹. ¥ÀnÖ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀtÚ N.¹. £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 24-06-09 gÀAzÀÄ ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄtÂPÉÃj §»zÉð±ÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 - PÀÆå - 2654 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀPÉÌ ©zÀÄÝ CªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.

¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ²æäªÁ¸À£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ «.Dgï.J¯ï. ¯Áj £ÀA§gï: J.¦-29/ AiÀÄÄ-0436 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw. UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 24/2009 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ ¢:- 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV ¸À¹ ªÀÄrUÀ½UÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ §gÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¹lÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃV Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DzÀgÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.9/09 PÀ®A174.CRPC

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ªÉÆÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛVgÀĪÀ ªÀÄ£É PÉqÀªÀÅvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄÈvÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉÀ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¨sÀzÀævÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

6] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2009 PÀ®A 110(E) (f) ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 24-06-09 gÀAzÀÄ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀiÁzÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸ÁåAqÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð PÀbÉÃj K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÀÛzÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ±ÀAmÁ ºÀgÀPÉƼÀÄîvÁÛgÉ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É. ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¬Äj CAvÀÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀ CAvÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2009, PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-06-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉ.«ÃgÀ¥Àà ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.37/PÉ.9034, §ÆzÀÄ §tÚzÀÄÝ (UÉæà PÀ®gï) EAd£ï £ÀA. 06J15E05362. ZÉ¹ì £ÀA. 06J16J¥sï 05767 CA.Q.gÀÆ. 25,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt

8] vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2009 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖÖ

¢£ÁAPÀ; 24-06-06 gÀAzÀÄ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ §AzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr ¨Á¼À¥Àà vÀA/§¸À¥Àà aUÀj ªÀAiÀiÁ 50 ¸Á. vÉVκÁ¼À FvÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, gÀÆ.1,330=00 UÀ¼À 35 N.¹ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥sÉÆÃdðj ¥ÀæPÀgÀt

9] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2009 PÀ®A. 465, 467, 468, 471 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà 52 ªÀµÀð ¸Á:UÀAUÁªÀw ºÁ:ªÀ:- ¨ÉlUÉÃj-UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 01 wAUÀ½AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄĤì¥À¯ï ªÀĽUÉ £ÀA. 4-15-200/129 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï £ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÁ£Éà ¸ÀĨsÁµÀZÀAzÀæ CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£À°è SÉÆnÖ ¸À» ªÀiÁr ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢ÝÃ£ï £ÉÃzÀݪÀjUÉ ¨ÁrUÉ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ 04 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸Á¢üÃPï ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ C§Äݯï SÁzÀgÀ SÁf, C§Äݯï SÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ±ÉÃSï SÁeÁ ªÉÆû¢Ýãï J®ègÀÆ ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ±Á«ÄïÁV ¸ÀzÀj ªÀĽUÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ SÉÆnÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï UÀAUÁªÀw ±ÁSÉAiÀÄ°è ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀt

10] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/09 PÀ®A 323, 447, 354, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-06-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ DPÉ vÀAzÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, §r¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.