Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 16, 2008

Raichur District Reported crimes: ¨Á®PÀ PÁuÉ, ¥ÀvÉÛÃUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :
zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ªÀiÁ¼ÉUÀqÉØ ¤ªÁ¹, gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀiÁZÁj vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ 9 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ PÀĪÀiÁgÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.09.2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£ÀÄ PÉA¥ÀĪÉÄʧtÚzÀ zÀÄAqÀĪÀÄÄR, zÀ¥ÀàªÀÄÆUÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ EAZÀÄ PÀÆzÀ®Ä, 3 Cr 5 EAZÀÄ JvÀÛgÀªÀżÀîªÀ¤zÀÄÝ ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ nñÀlð ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¨Á®PÀ£À ¥ÀvÉÛUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

: E¹àÃmï dÆeÁl, £Á®égÀ §AzsÀ£À :
²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.09.2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà 55 ªÀµÀð, ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt: 350=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A 377 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/09/2008 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ±ÁºÉÃzÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ §ÄqÀ£À¸Á§ ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï, §½UÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15/09/2008 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ:U˸À¥ÁµÀ ªÀAiÀÄ 8 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà eÁqÀgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw
Fvˣˀ
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §½UÁgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ jAiÀiÁeï JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄîÎqÉUÉ DlªÁqÀ®Ä PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UË¸ï ¥ÁµÀ FvÀ£À ZÀrØAiÀÄ£ÀÄß ©aѹ ¤¸ÀUÀð ¤AiÀĪÀÄPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà r.ªÉAPÉÆç, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 240/2008 PÀ®A 379 L¦¹.

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ (1) ¨ÉÆ¥Àà£À dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ©. ªÉAPÀmÉñÀégÀ gÁªï, ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï (2) ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà, ¸Á: ºÉƸÀPÉÃgÁ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß EAzÀÄ ¢ 15-09-2008 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzsÀå UÀAUÁªÀw G¥À PÁgÁUÀȺÀzÀ°è £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°è EgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¨ÉÃPÁVzÀÝ°è ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

Gulbarga Dist Reported Crimes

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ºÀUÀ®Ä PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ :- : ¢:15-09-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 jAzÀ 11.30 JJªÀiïzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥sÁèöål £ÀA 52, ºÁå¦ ºÉÆêÀiï C¥ÁlðªÉÄAmï eÉêÀVð gÀ¸ÉÛ AiÀÄ°ègÀĪÀ ²æøÁåªÀĪɯï vÀAzÉ J¸ï.zÉÆgÉgÁd gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸À¯ÉÃmï 16 UÁæA ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ 16 UÁæA »ÃUÉ MlÄÖ 32 UÁæA §AUÁgÀ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 24,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æà ©üêÀıÁ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ : gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¢:-14,15-09-2008 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ eÉêÀVð gÀ¸ÉÛAiÀÄ J£ïfN PÁ¯ÉƤAiÀÄ ¥Áèl £ÀA 46gÀ°ègÀĪÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ eÉÆö gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁjAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 1.ZÉÊ£ï-12 UÁæA, 2.GAUÀÄgÀ-6 UÁæA, 3.GAUÀÄgÀ- 3 UÁæA, »ÃUÉ MlÄÖ 21 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀqɪÉUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q. 23,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ. ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ ²æà ©üêÀıÁ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :- C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:-¢£ÁAPÀ:15/09/08 gÀAzÀÄ 6.15 ¦JªÀÄ PÉÌ ²æà §PÀÌuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ UÀÄgÀÄ ¸Á:WÁlUÉ ¯ÉOmï UÀÄ®âUÁð ºÁ.ªÀ.:- wªÀiÁä¥ÀÆgÀ Nt ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 9/09/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.30 JJªÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä vÀnÖzÀÝjAzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV «gÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Á «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á:¸ÀvÀåªÀÄ¥ÉÃmï ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ CªÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ PÀÄ¥ÀàuÁÚ, UÉÆ¥Á® ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ 4 d£ÀgÀÄ £À£Àß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ §®ªÀAvÀ¢AzÀ PÁj£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ «gÀuÁÚgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQzÀgÀÄ. DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ SÁvÉUÉ 7 ®PÀë gÀÆ. dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¤ªÀÄä ¦¯ïØ D¦üøÀgÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ºÉüÀÄ CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ £Á£ÀÄ ºÉzÀj ¦ü¯ïØ D¦üøÀgÀUÉ ¥ÉÆ£À ªÀiÁr ¤ªÀÄä SÁvÉUÀ½UÉ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ w½¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ §gÀªÀ¸É PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ £À£ÀߣÀÄß ¢£ÁAPÀ:11/09/08 QÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¥ÀƪÀðzÀ°è £À£Àß PÉÊAiÀÄ°è 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÄÖ «rAiÉÆà awæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. C®èzÉà 50 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄÄR ¨É¯É ¨Á®ÄªÀ ¨ËAqÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß gÀÄdÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. £À£Àß PÉʬÄAzÀ £À£Àß ¥Áæt ºÉÆzÀgÉ CzÀPÉÌ £Á£É dªÀ¨ÁÝgÀ CAvÁ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ §gɹPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:13/09/08 gÀAzÀÄ ²æñÉÊ®zÀªÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©lÖgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:14/09/08 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:15/09/08 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A;143 147 148 363,342, 504, 506 ¸ÀA: 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.