Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 3, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-09-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-09-2018

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 78/2018, PÀ®A. 143, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲæà UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À PÁA§¼É ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ gÀªÀjUÉ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÀlUÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr £ÀPÀÄÌ CªÀ£ÀÄ J¯ÉAiÀÄ£ÀÄß wAzÀÄ GUÀ½ ¤£ÀUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£À¢AzÀ ºÉÃUÉ PɼÀUÉ E½¹zÉ£É ¤£Àß PÀÄlÄA§PÉÌ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÀ»¸ÁÌgÀ ºÁPÀ¯ÁVzÉ, ¤Ã£ÀÄ ºÉƯÉAiÀÄ eÁwAiÀĪÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉAr vÉUÉzÀÄ UÀįÁªÀÄVj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉÆrAiÀÄĪÀzÀPÉÌ PÉÊ JwÛgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÀlUÁgÀ CªÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÀlUÁgÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß PÀgÉ ªÀiÁr ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 d£ÀgÀ£ÀÄß dªÀiÁ¬Ä¹ J®ègÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß ºÀÄjzÀÄA©¹ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÀÄqÀPÀ®Ä CAzÁdÄ 50 ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ J°è ¹QÌzÀgÉ C°è PÉÆ¯É ªÀiÁr gÀÄAqÀ gÀÄAqÀªÁV PÀvÀÛj¹ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀAZÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ C°è £ÉgÉzÀªÀgÀ°è GªÀiÁPÁAvÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀUÀ±ÉÃmÉÖ, PÀ®è¥Áà R¸ÀUÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ eÁwAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ¨ÉÃzÀjPÉ §UÉÎ agÁrgÀÄvÁÛgÉ, D ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄlÄA§PÉÌ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ±ÉAPÉ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ PÀbÉÃj ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀjUÉ F J¯Áè «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå zÉëAzÀæ¥Áà ªÀÄÄRå ¥ÉÃzÉAiÀĪÀjUÉ ¯ÁåAqÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤rzÀÄÝ CµÀÖgÀ°è §¸ÀªÀgÁd ±ÁAvÀ¥Áà ±ÉÃlUÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÁªÀÄvÀ¥Áà ±ÀlUÁgÀ ¤Ã£ÀÄ J°è¢AiÉÆà £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÁUÁåzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛj¹ ©ÃqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁgÉ ºÁUÀÆ vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÀiÁtÂPÀ ±ÀlUÁgÀ ¸ÀºÀ PÀgÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÉÆAzÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ «gÀÄzÀÝ zÀÆgÀÄ  zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄ®Ä ºÀÄjzÀÄA©zÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಅಪರಾಧ ಸಂ. 202/2018, ಕಲಂ. 363, 511 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 01-09-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅನೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೂಲಗೆ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂಲಗೆ ವಯ: 11 ವರ್ಷ ಇಕೆಯು ಶಾಲೆಯ ವ್ಯಾನಿಗಾಗಿ ಬೋಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದು ಇನ್ನು ವ್ಯಾನ ಬರಲು ಸಮಯ ಇದ್ದುದರಿಂದ ತರನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ ರವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಚಾಕಲೇಟ ತರಲು ಹೊದಾಗ ಒಂದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತು ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆದಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಕೆಯು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೊದಾಗ ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೈಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ಮುಂದೆ ಜಾತಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಲುವ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಹೊದಾಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಕೆಯು ಸದರಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಕಚ್ಚಿ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹೊಲದ ಹಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತರನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸದರಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುಳಿತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯು ನೊಡಿ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಿ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೈಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಬಿಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಬಂತು ಆ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 31/2018, PÀ®A. 498 (J), 323, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdļÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÁAUÉƼÀV, ¸ÀzÀå: ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÉƼÀV UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÀÆUÁgÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹ 2004 £Éà ¸Á°£À°è gÉf¸ïÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉƼÁgÀzÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀëQ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ¢®è, UÀAqÀ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÀAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ DªÁgÁ E¢Ý, J®ègÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ, ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr ºÀt K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÀwAiÀiÁzÀ ¥Éæù¯Á ªÀÄvÀÄÛ vÀ©ÃvÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ J DªÁgÁ ¤£ÀUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ£ÀÄ EzÁÝ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UɼÀwAiÀiÁzÀ ¥Éæù¯Á EªÀ¼ÀÄ KPÉ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆqÀÄ ¤Ã£É£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÀ CªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¢°Ã¥À ºÁ®PÉÆqÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀAqÀ¤UÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 115/2018, PÀ®A. 143 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 02-09-2018 ರಂದು ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಜ್ಜರ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಮರೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಸೇರಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುವ ಎಕೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪಿಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ನಾನಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಔರಾದ(ಬಿ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಎಕಂಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಜನರು ಸೇರಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಎಕೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಗೊಲಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣಹಚ್ಚಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹಾರ ಅಂತ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 7 ಜನರಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೊಡಲಾಗಿ 1) ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 44 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, 2) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಪವಾರ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಮಾಣಿ, 3) ಅರುಣ ತಂದೆ ಭವರಾವ ಜಾಧವ ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, 4) ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಮೆಳಕುಂದೆ ವಯ: 62 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ನೇಕಾರ, 5) ವಿಠಲ ತಂದೆ ಮೋತಿರಾಮ ವರಪೆ ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, 6) ಮಾನಾಜಿ ತಂದೆ ವಾಲ್ಮೀಕ ಕಬಾಲೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕೊಳಿ ಹಾಗೂ 7) ಸೂರ್ಯಭಾನು ತಂದೆ ಗೌರೊಬಾ ಘೊರವಾಡೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ  ಸಾ: ಎಕಂಬಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 3680/- ರೂ. ಹಾಗೂ 104 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 1) ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಕ್ಯೂ-8191 ಫ್ಯಾಶನ ಪ್ರೋ ಅ.ಕಿ 30,000/- ರೂ., 2) ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಯು-3910 ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಅ.ಕಿ 35,000/- ರೂ., 3) ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಜೆ-7934 ಫ್ಯಾಶನ ಪ್ಲಸ್ ಅ.ಕಿ 30,000/- ರೂ., 4) ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಚ್-8813 ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ ಅ.ಕಿ 20,000/- ರೂ. ಮತ್ತು 5) ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಎಪಿ-28/ಎಎಲ್-9470 ಅ.ಕಿ 20,000/- ರೂ. ನೇದವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 245/2018, PÀ®A. 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-11-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Á»zÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ d«ÄÃgÉÆâݣÀ ¸Á: NvÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ UÀAd ªÀiÁPÉÃðlzÀ°ègÀĪÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉưøÀ ¸ÉÖõÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ D±ÉÆÃPÀ gÉrAiÀÄA CAUÀrAiÀÄ°è ZÁaðAUÀ ElÖ ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 9483014882 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄÄ ªÀqÀØgÀ EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-09-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.