Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 8, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ನೆಲೋಗಿ ಸಾ:ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಇವಳು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಟಿಎ-2295/96 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನಾದ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಸರಡಗಿ ಇತನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ 168/11 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ:187 ಐಎಮ್‌ವಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಟಕಲ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೋತಿರಾಮ ಪವಾರ ಸಾ||ಚೆಂಗಟಾ ರವರು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಕಣ್ಣಿ ಇತನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಮಾನ ಭಂಗಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 61/2011 ಕಲಂ341,504,323,354,506 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ .

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗಂಡ ಅಂಬಾರಾಯ ಕಲಾಮೂರ್ತಿ ಸಾಃ ಕಾಳಮಂದರಗಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 07/11/2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮೈದುನ ಸತೀಷ ತಂದೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಾ ವಯ: 28 ವರ್ಷ ಈತನು ನನಗೆ ನೋಡಿ, ವಿನಾಃಕಾರಣ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ನಾನು, ನೋಡಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತಾ ನನ್ನ ನೆಂಟಸ್ತನ ಮುರಿದಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕೈ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಾ ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ಬಲಗಾಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು, ಕಿರುಬರೆಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 139/2011 ಕಲಂ. 323, 324, 504 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  


 


¢£ÁAPÀ:- 07/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà 23 ªÀµÀ𠮪ÀiÁt ¸Á: §ÆUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ vÁ; °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁ.ªÀ J¯ÉPÀÆqÀV vÁ; ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉ.J.-36 «.4304 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀA±Á¸ÀàzÀ jwAiÀÄ°è vÀ½îPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzsÀ ²æÃ. CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ¹Ì ªÉÄÃWÁ ¨Ágï & gɸÀÆÖgÉAmï ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ Q° PÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÉPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÀzÁUÀ w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 183/2011.PÀ®A: 41 (r) 102 ¹,Dgï.¦.¹ 379 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

    ¢£ÁAPÀ 06-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄAd£ÁxÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄB 19 ªÀµÀð ¸ÁB ªÀÄgÁl Nt ¹gÀªÁgï vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀUÁå¤ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ ¹gÀªÁgÀ HgÉƼÀUÉ §gÀĪÁUÀ ¹gÀªÁgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ L©AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà [2] ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 3] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà [4] ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà 5] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà [6] CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 7] NAPÁgÀ J®ègÀÆ eÁw ®A¨Át ¸ÁB G®PÀ§AqÁ vÁAqÀzÀªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ²ªÀUÁå¤UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¹gÀªÁIÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2011 PÀ®AB 143,147,341,323,355,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 07-11-2011 gÀAzÀÄ 03-45 ¦.JAPÉÌ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉ,§¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ 1) ±ÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ PÁ¹£ÁxÀ ªÀAiÀiÁ: 34 eÁ: dAUÀªÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ,§¸Áì¥ÀÆgÀÄ 2) ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ,§¸Áì¥ÀÆgÀÄ 3) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ CA§æAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 50 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ,§¸Áì¥ÀÆgÀÄ 4) ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 60 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ,§¸Áì¥ÀÆgÀÄ 5) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ,§¸Áì¥ÀÆgÀÄ 6) zsÀªÀÄð¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ,§¸Áì¥ÀÆgÀÄ 7) ¥ÀA¥À¥Àw vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ,§¸Áì¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ zÁ½ PÁ®PÉÌ zÀ¸ÀÛVj DVgÀÄvÁÛgÉ 8) ¤AUÀ¥Àà ªÀÄtÆÚgÀÄ eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: PÉ,§¸Áì¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J®ègÀÆ ¸ÉÃj CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁl ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃ. ¦.J¸ï. »gÉêÀÄoÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 07 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj

                

ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÀ ªÀ±À¢AzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 8500/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/11 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ

    ¢£ÁAPÀ 11/10/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8.30 UÀAmÉUÉ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« UÁæªÀÄzÀ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀ 1]ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà eÉ°è, 2] £ÀlgÁd eÉ°è, 3] §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 4] £ÁUÀgÁd eÉ°è EªÀgÀÄUÀ½UÉ vÀÀªÀÄÆäj£À°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀ vÀqÉUÉÆÃqÉAiÀÄ ©°è£À ZÉQÌUÉ ¦.r.N. gÀªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸À» ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzÀåPÀëjUÉ PÉýzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ°è ¥Ánð £ÀA 1 gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸À°PÉ PÁ«¤AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà J°è FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 230/11 PÀ®A 143,147,148,307,323,324, 504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ CzÀPÉÌ ¥Àæw UÀÄ£ÉßAiÀÄV ¥ÀAZÁAiÀÄw CzÀåPÀëgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd MqÀØgï FvÀ£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ°è ¥Ánð £ÀA 2 gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 231/11 PÀ®A 143,147,148, 323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. & 7(1)(r) ¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¹zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÁUÀÆå ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸Àé ¥ÀæwµÉ× ºÉaѹPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ M§âjUÉƧâgÀÄ zÀƶ¸ÀÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÃPÉ ºÁÀPÀÄvÁÛ wgÀÄUÁÀqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¨sÀAiÀÄ©üÃvÀgÁVzÀÄÝ EªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ AiÀiÁgÀÆ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄAzÉ §A¢gÀĪÀ¢®è,. EªÀjAzÀ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è d£ÀgÀ ¥ÁætºÁ¤, ªÀiÁ£ÀºÁ¤, D¹Û ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 8/11/11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ F ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.11.2011 gÀAzÀÄ 167 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 39,100 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-11-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÉÆãÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-35/JZï-7712 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¢°Ã¥À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »AzÀÄUÀqÉ ¹Ã£ÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: SÁeÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ MAzÉ ¸ÀªÀÄ£É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀÄoÁuÉ ±Á¯É PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÁAiÀÄqÀgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¹Ã£ÀÄ EªÀ¤UÉ §® PÀtÂÚ£À ¨ÁdÄ«UÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÀÄÆV£À PɼÀ §¢UÉ, ªÉÄî vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV ªÉÄî §¢AiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ ¨Á¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀ §¢AiÀÄ PÀ¥Á¼À ¸À«ÄÃ¥À, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄt PÀnÖ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉUÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PËoÁ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝ£ÉAzÀgÉ PËoÁ(©) ©æÃqÀÓ PÉüÀUÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉ®ÄwÛzÉÝ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÃUÉ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 7-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀvÀåªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Á¯Ár ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: QtÂÚªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Á¯Ár ªÀAiÀÄ; 18 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ºÉÆÃmÉÖ ¨É£É J¢zÀÄÝ, ºÉÆmÉÖ §ºÀ¼À £ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¨ÉãÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ JAqÉÆøÀ¯Áà£ï QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀPÀÆqÀ¯É CªÀ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩.r §Ä°ð ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ UÉÆÃeÉUÁªÉ ºÁUÀÄ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ [PÉ] EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©Ã£À E¸ÉàÃl dÄeÁl DqÀÄwzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1940/- gÀÆ 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C°¸Á§ qÁPÀÖgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CzÀgÀ C° ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §QæÃzÀ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸À®Ä §eÁgÀPÉÌ §AzÀÄ, ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ï£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZï £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥ÉÆèÁâ PÁA¥ÉèPÀì JzÀgÀÄUÉqÉ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-32/0733 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjÃuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¨É£Àß°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫zsÁå¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸ÀvÀ¥Á¯ï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÁf£ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-7990 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZÀ-6626 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄAvÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁzÉêÁqÉ ¸Á; ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀAV, vÁ¬Ä, CfÓ, aPÀ̪ÀÄä, ªÀµÁð UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ J®ègÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ HgÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆzÁUÀ UÀÄ®Äè ºÁªÀ½ PÉý §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ NqÀÄvÁÛ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÉÆÃgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ gÀvÀ£À¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÀµÁð J®ègÀÄ ªÀÄzsÀå ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÁ¨Á¬Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¥ÀzÁä¼À §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-11-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-7033 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà £ÁªÀÄUÉÆAqÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¨Á宺À½î ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁr ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄAvÀ vÀAzÉgÀ §¸ÀªÀt¥Áà £ÁªÀÄUÉÆAqÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EvÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-20 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-37-J¥sï-329 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀA¦è ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »AzÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ gÀÄzÀæ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹E £ÀA. PÉJ-35-1740/ nDgï/11-12 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ §¸ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ mÁmÁ J¹E PÁå©Ã£À°èzÀÝ £ÀA. 1)DgÉÆæ mÁmÁ J¹E ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw @ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ §® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §® ZÀ¥ÉàUÉ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. £ÀA. 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EªÀ¤UÉ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ £ÀA. 3) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ JA§ ¨Á®PÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ §Ar ¦.J¸ï.L-2 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢: 07-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-20 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀÄ.J¯ï.¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd §¤ßªÀÄnÖ ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV ºÁ:ªÀ: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢: 07-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ gÀ« E§âgÀÄ PÀÆr C¨sÀAiÀĸÁ¯ÉéAmï¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è PÁVð¯ï ¥ÉmÉÆæî§APï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ ¯Áj £ÀA; PÉJ-25/n-83 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®è°è vÀgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀzÀÝPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ §®PÁ® ªÉÆtPÁ® ºÁUÀÆ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ±ÉõÀVj gÁªï ¹.ºÉZï.¹. 143 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 07-11-2011 gÀAzÀÄ 03-30 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ f®£À¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ ¨Á¼ÉPÁ¬Ä ¸Á:ºÀ¼É ¤AUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÀÄ®V¬ÄAzÀ ¤AUÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ºÀÄ®V gÀ¸ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ CªÀgÀ JzÀÄjUÉ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï U˸ï EvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®V PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£À »AzÉ M§â mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¸ÉÊPÀ®UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ªÀĺÀäzÀ U˸ï EvÀ¤UÉ mÁæPÀÖgÀ UÁ°AiÀÄÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæPÀÖgÀUÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. «oÀ¯ï ¸ÉÆãÁgï ºÉZï.¹. 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ : 7-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ zÀ¯Á° §eÁgÀzÀ ²æà ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ PÁå£Àé¹AUÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ªÉAPÀmÉñÀ vÀA¢ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÁgÀlV 2. UÀÄgÀÄ vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà ±ÉlÖgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ¸ÉlÖgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV    3. C§ÄÝ®æ²Ãzï vÀA¢ C§ÄݯïgË¥sï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: zÀ¯Á° §eÁgÀ PÁgÀnV 4. ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV. 5. ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: eÉ.¦.£ÀUÀgÀ PÁgÀlV 6. zÉêÀtÚ vÀA¢ gÁªÀÄtÚ £ÀgÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: f.n. PÁåA¥ï PÁgÀlV     7. ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀA¢ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÇgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÇgÀ 8. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: 2£Éà ªÁqÀð PÁgÀlV, 9.AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV, 10. AiÀÄ®è¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ PÉÆgÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: d£ÀgÀ PÁ¯ÉÆä PÁgÀlV    11. ºÀ£ÀªÉÄñÀ vÀA¢ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà FrUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: FrUÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÇgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw, 12. ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA¢ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁ£À¨Á« ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: PÁgÀlV, 13. ¥ÀA¥Á¥Àw vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: CA©UÉÃgÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: §Æ¢ Nt PÁgÀlV, 14. §¸ÀªÀgÁd vÀA¢ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà §Ä¢Ý ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: zÉêÁAUÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: UÀAUÁªÀw, 15. aÃgÀAf« vÀA¢ £ÁUÉñÀégÀgÁªï. ¹.ºÉZï. ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀ9 eÁ: PÀëwæAiÀÄ ¸Á: UÀuÉñÀ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, 16. azÁ£ÀAzÀUËqÀ vÀA¢ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀPÀÌgÀUÉÆüÀ ºÁ.ªÀ PÁgÀlV, 17. ²ªÀgÁd vÀA¢ PÀ®è¥Àà ¨Éë£ÀPÀnÖ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV    , 18. °AUÀ¥Àà vÀA¢ UÀÄAqÀ¥Àà PÀļÀV ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀ±À9 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV 19. ²ªÀtÚ vÀA¢ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥À£ÁߥÀÇgÀ ªÀAiÀiÁ: 41 ªÀµÀ9 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥À£ÁߥÀÇgÀ, 20. UÀAUÁzsÀgÀ vÀA¢ ªÀÄÆvÉð¥Àà »gÉêÀÄoÀ UÀuÁZÁj ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀ9 eÁ: dAUÀªÀÄ ¸Á: CgÀ½ Nt PÁgÀlV, 21. gÁªÀÄÄ vÀA¢ UÀzÉÝÃ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀ±À9 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉÊgÀªÁqÀV ºÁ.ªÀ. PÁgÀlV    , 22. ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA¢ ©üÃgÀ¥Àà PÀÄgÀ§gÀ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀ9 eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV EªÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 17,320=00 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 07-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ°ºÁ¼À ªÀ: 45 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 2) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ CrªÉ¥Àà PÀÄgÀħgÀ ªÀ:40 eÁ:PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 3) ªÉÄÊ£ÀĢݣï vÀA¢ ºÀmÉïï¸Á¨ï ªÀ:32 eÁ:ªÀÄĹèA G:mÉîgï PÉ®¸À, 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀA¢ NAPÁgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀ:35 eÁ:ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 5) £ÁUÀ¥Àà vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¯ÉçUÉj ªÀ:40 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, 6) ¤Ã®¥Àà vÀA¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀ¢ÝUÉÃj ªÀ:28 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À

7) §¸À¥Àà vÀA¢ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄƯÉƪÀĤ ªÀ:48 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄt¹ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÁUÀ ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄÌ J.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4000-00 gÀÆ ºÁUÀÆ E¸ÉàÃlÄ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ಬಾಗೋಡಿ ಸಾಃ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಪಾವನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಜೆ7252 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಭವಾನಿ ಹೊಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಎಕ್ಸ.ಎಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎಕ್ಸ 8649 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಂಬಾರ ಇತನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತಾವು ಕೂಡಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಪಾವನಾ ಇವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಸಿದ್ದು ಕುಂಬಾರ ಇವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 68/2011 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಯು.ಡಿ.ಅರ್. ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ, ಮೋನು ತಂದೆ ನಾನು ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ:ಮಳಸಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ;06/11/2011 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಿಪ್ಪಿಬಾಯಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಜೌಷಧಿ ಹೊಡೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ್ನ ಕೈ ತೊಳೆದು ಕೊಳ್ಳದೇ ಹಾಗೇಯೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತೊಗರಿಗೆ ಜೌಷಧಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಜೌಷಧಿ ತಿಪ್ಪಿಬಾಯಿ ಇವಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಿಪ್ಪಿಬಾಯಿ ಇವಳು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮಿಲೇ ಚಕ್ಕರ ಬಂದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಅರ್ ನಂ: 11/2011 ಕಲಂ 174 ಸಿಅರಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಬಸಣ್ಣ ತಂದೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಸಾ: ಕೊಂಡಗೂಳಿ ಹಾ:ವ ಬಿಜಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ನಾನು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪಗೌಡ ಇಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 06-11-2011 ರಂದು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕೆಲಾಲ್ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಗಳು ಗ್ರಾಮದವರು ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಕಾಲುವೆ ಒಡೆದು ನೀರನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡಿದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗಳ್ಯಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಲಗಾದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 83/2011 ಕಲಂ 341,323,324,504,506,307 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂತು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.