Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 6, 2017

Kalaburagi District Press Note

: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ :
        ತೊಗರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ರೂ.7,500-00 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡುವಂತೆ, ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 07-02-2017 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನಾಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಬಂದ್ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ತರಹದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದೆ ನೀಡದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
        ನಿಮಿತ್ಯ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ ವತಿಯಿಂದ 05 ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ ತುಕ್ಕಡಿಗಳು, 10 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹಾರ ಬಲಗಳು, ಪಿ.ಎಸ್. ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 100 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 1000 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ  ಬಂದ್ ಆಚರಣೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಶಾಂತಿ ಕದಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
     
                                                                                                            ಸಹಿ/-     
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
                                                                                                       ಕಲಬುರಗಿ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-02-2017¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-02-2017 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2017, PÀ®A 504, 326, 302, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ¢£Á©Ã UÀAqÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ ±ÉÃR ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ RAiÀÄĪÀiï vÀAzÉ ªÀÄÄPÁÛgÀ ±ÉÃR ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw CAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ¥sÁwêÀiÁ©Ã UÀAqÀ RAiÀÄĪÀiï ±ÉÃR ºÁUÀÆ vÀAV £ÁdÄPÀ©Ã UÀAqÀ C«ÄãÀ ±ÉÃR EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ UÁªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ CªÀgÉ®èjUÀÆ PÀgÉzÀÄ dUÀ¼ÀªÁqÀzÀAvÉ w½¹ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ CªÁUÀ-CªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è ¤£ÀUÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆæ CPÀ̼ÁzÀ (£ÉÃUÉtÂ) 1) ¥sÁwêÀiÁ©Ã UÀAqÀ RAiÀÄĪÀiï ±ÉÃR ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ¢¤ PÀºÁ ºÉÊ WÀgÀ¸É ¨ÁºÁgÀ D ºÀªÀiÁgÉ ¸ÁvÀ eÁUÉPÉ ªÁ¸ÉÛ §ºÀÄvÀ ¢£À¸É ®qÁ¬Ä PÀgÀ gÀ» ºÉÊ D Dd vÀÄeÉ RvÀªÀiï PÀgÀ¤PÁ ºÉÊ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ CªÀÄÓzÀ ±ÉÃR E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ CªÀ½UÉ ¸ÀĪÀÄä£É £À£ÀUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ eÁUÀzÀ°è ¥Á®«zÉAiÉÆà £ÀªÀÄUÀÄ CµÉÖ EzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ CµÀÖgÀ°èAiÉÄ CªÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ 2) RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄPÁÛgÀ ±ÉÃR ¸Á: GªÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 3) £ÁdÄPÀ© UÀAqÀ C«ÄãÀ ±ÉÃR ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ RAiÀÄĪÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄUÉ JzÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ ¤£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥sÁwªÀiÁ© EªÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¹ÃªÉÄJuÉÚ vÀUÉzÀÄPÉÆAqsÀÄ ¨Á EªÀ½UÉ EªÀvÀÄÛ ¨ÉAQ ºÀaÑ RvÀA ªÀiÁqÉÆÃt JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¹ÃªÉÄJuÉÚ vÀÄA©zÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ©â ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉAQ PÀrØ ¥ÉnÖUÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ RAiÀÄĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀiÁzÀ £ÁdÄPÀ©Ã UÀAqÀ C«ÄãÀ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ©r¸À®Ä ªÀÄzsÀå §AzÁUÀ ¥sÁwªÀiÁ© EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ £ÀÆPÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ PÀrØ Vj ¨ÉAQ ºÀaÑ CªÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ C°èAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý UÀAqÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ ±ÉÃR ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DAiÀÄıÁ UÀAqÀ eÁºÁAVgÀ ±ÉÃR EªÀj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʬÄUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ ¤Ãj¤AzÀ Dj¹zÀgÀÄ, ¸ÀzÀj ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, PÀÄwÛUÉUÉ, JzÉUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®Ä vÉÆqÉUÀ½UÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÄPÁÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄıÁ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁzÉà ¢£ÁAPÀ 05-02-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ¢£Á©Ã EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2017, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ-05-02-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಪಾ ಉಡಗಿ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಕೋಳಿ, ಸಾ: ಬೇನಚಿಂಚೋಳಿ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಮಗಳಾದ ಪೂಜಾ ವಯ: 18 ವರ್ಷ ಇವಳು ಮತ್ತು ಭಾವನ ಮಗನಾದ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಉಡಗಿ ಇಬ್ಬರು ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬೀದರ ಹುಮಾನಾದ ರೋಡ ಕಬೀರಬಾದವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಉತಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ವಿಠಲ ಸಿದ್ರಾಮ ಉಡತಿ ಸಾ: ಬೆನ್ ಚಿಂಚೊಳಿ ಇವನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಪೂಜಾ ಇವಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅವಳ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಲಗೈ ರಟ್ಟೆಗೆ, ಮೋಳಕೈ ಹತ್ತಿರ, ಎರಡು ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ  ಮತ್ತು ಎಡ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ  ಚಿಕಿತ್ಸೆ  ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕು.ಪೂಜಾ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ವಯ 18 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಕೋಳಿ, ಸಾ: ಬೇನ್ ಚಿಂಚೊಳಿ ಇಕೆಯು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-02-2017 gÀAzÀÄ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ vÀ¼ÀWÁmÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À²©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ gÁªÀÄ¥Áà «í ¸ÁªÀ¼ÀV ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¹¦L gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆmÉî ªÀÄÄAzÉ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À²©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà PÁªÀÄuÁÚ, 2) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ ¦AeÉæÃ, 3) ¹zÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀÄrªÁ¼À, 4) gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÀ¼ÀWÀmÉ, 5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Áà UÀÄAeÉÆn, 6) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ w¥ÀuÁÚ PÀ®ªÁr, 7) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¤lÆÖgÉ, 8) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÁªÀıÉÃnÖ, 9) «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ zsÀ£ÀÆßgÉ ºÁUÀÆ 10) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ PÉÆmÉ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ (J) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,68,530/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 104 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2017, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è qÁ|| ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ ¥ÀlÖzÉêÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÉƸÉÊn EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¨ÁåAQ£ÀAvÉAiÉÄ ºÀtPÁ¹£À ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 04, 05-02-2017 gÀ gÁwæ ªÉ¼ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAWÀzÀ PÉÆuÉAiÀÄ ©ÃUÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr ¯ÁPÀgÀzÀ°è EnÖgÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,30,430 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 54,000 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ 55 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt »ÃUÉ MlÄÖ 7,84,430 gÀÆ. zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ §¸À¥Áà ¨ÁªÀUÉ ¸Á: UÀÄgÀÄ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes.

¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ  : ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ FgÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á// J®ègÀÆ ªÀļÀ¤ vÁ//f// PÀ®§ÄgÀV JgÀqÀ£ÉAiÀÄ UÀÄA¥ÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ ¸Á// J®ègÀÆ ªÀļÀ¤ vÁ//f// PÀ®§ÄgÀV. ªÉÆÃzÀ®£ÉÃAiÀÄ UÀÄA¦£À £d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ  UÀÄA¦£À d£ÀgÀÄ FUÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ  ªÀļÀ¤ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±À¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ºÉÆîUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÉÌ÷Ì EzÀÄÝ ºÉÆîzÀ ¨ÁAzÁjAiÀÄ «AiÀÄzÀ°è zÉéõÀ ºÉÆÃA¢  zÉéµÀ ¸Á¢ü¸À¨ÉPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ  PÀ®A 107 ¹ Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zsÁR®Ä ªÀÄrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕಃ  05.02.2017 ರಂದು  9.30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ   ಫಿರ್ಯಾದಿ ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ  ಹೇಳಿಕೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೇ  ನಮ್ಮ  ಓಣಿಯ  ಸುನೀಲ  ಮತ್ತು  ಅನೀಲ ಇಬ್ಬರು  ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ  ಜಗಳ  ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು  ಅದನ್ನು  ನಾವು  ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು  ಬಂದಿದ್ದೇವು.  ಇಂದು ದಿನಾಂಕಃ 05.02.2017 ರಂದು 8.00 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯಾದ  ಸ್ವೇತಾ ಇವಳು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆ ನಾನು  ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾಜು ಮನೆಯ ಸುನೀಲ ಇತನು  ನಮ್ಮ  ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ  ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರ  ತಿಂಡಿ  ಜಾಸ್ತಿಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಂಡಿಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾ ಬೈಯ್ದು  ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ನಾನು  ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮ  ರವಿ ಕೂಡಿ  ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ8.30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ  ಅಂಬೇಡ್ಕರ  ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಸುನೀಲ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ  ಅನೀಲ ಇಬ್ಬರು  ನಿಂತಿದ್ದರು, ಸುನೀಲನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತನಿಗೆ ನೀನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈಯ್ದಿದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸುನೀಲ ಇತನು ನಮಗೆ  ನಿಮ್ಮ  ತಿಂಡಿ  ಜಾಸ್ತಿ  ಆಗಿದೆ ಬೈಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಏನ ಶೆಂಟಾ ಕಿತ್ತಿಕೊತೀರಿ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಯಹತ್ತಿದನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಯ್ಯುವದು ಸರಿ ಅಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಯಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರವಿಯ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನ ಆಗ ನಾನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ  ನನಗೆ  ಅನೀಲ ಇತನು  ಕೈಯಿಂದ  ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆಯ ಹತ್ತಿದನುಆಗ ನಾವು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಚೀರಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ  ಇದ್ದ  ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಜಾಯಿಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೊತನಕರ್ಅಶ್ವಿನ ಮೆಂಗನ ಮತ್ತು ಜಗಳದ ಸಪ್ಪಕೇಳಿ ಬಂದ  ನಮ್ಮ  ಅಕ್ಕ ಶರಣಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಇವರುಗಳು ಬಂದು  ಜಗಳವನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ  ನೋಡಿ  ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರುನನಗೆ  ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟು  ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ  ತಂಗಿಗೆ  ಬೈಯ್ದಬಗ್ಗೆ  ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು  ಅವಾಚ್ಯೆ ಬೈಯ್ದು ಕೊಲೆ  ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಕೊಡಲಿಯಿಂದ  ಹೊಡೆದು  ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದವರ  ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ  ಕೈಕೊಂಡು ಗಾಯಪೆಟ್ಟು  ಹೊಂದಿದ ನನ್ನ  ತಮ್ಮನಿಗೆ  ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಬಗ್ಗ ವರದಿ