Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 24, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 23.11.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ಹ 2.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀÉ wªÀÄä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸ÀÀÀ ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಭೀಮೇಶ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದವರೆ ಅವರ ಪೈಕಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ªÀiË®¥Ààಇತನು ಏನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೀರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿಯೇನಲೇ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ºÉÆ£ÀߥÀà ,wªÀÄä¥Àà ,¸Á§tÚ J¯ÁègÀÆ ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ ನೇದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2014 PÀ®A: 323,326,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:23-11-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ¢: £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð                       eÁ:J¸ï.¹(ªÀiÁ¢UÀ) G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: D±Á¥ÀÆgï vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ಮಗಳು ನಾಗಮ್ಮ ಳು ತನ್ನ ಮಗ ರಾಜು ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ:9900952848 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ ನಂ: 918069932500 ನೇದ್ದರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಾನು ಮಹೇಶನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದ್ಯ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಳು ಆಗ ತನ್ನ ಮಗ ರಾಜು ಈತನು ಪುನಃ ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದವರು ಇದು ತುಮಕೂರು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ತನ್ನ ಮಗ ಮಹೇಶ ಈತನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 8105036143 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವೀಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮಹೇಶ ಈತನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ನಾಗಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ಅಂತಾ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವಳೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:22-11-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಸಿಯಾತಲಾಬ್ ನಿಂದ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ತನ್ನ ಮಗಳು ನಾಗಮ್ಮ ಇವಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁzÀIJªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: mÁmÁ  J.¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼ÀºÀÄqÀ UÁæªÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಈತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:220/2014 ಕಲಂ 366() ಐಪಿಸಿ ಹಾಗು 3(1)(XII) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ, ಪಿ.ಎ ಯಾಕ್ಟ್ 1989 ನೇದ್ದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿನಾಂಕ 22-11-14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄÄ®Ä ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiË®¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅತೀ ಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ‘’ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೋತೆ ಮಲಗು ಬಾ ಅಂತಾ ಅಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಿರಾಡಲು, ಆರೋಪಿತನು ‘’ ನೀನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2014 PÀ®A: 448,354,506 L¦¹ & 3 (I)(XI) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw gÁ¢üPÀ UÀAqÀ UÀįÉÆÃPÉñÀ, 21 ªÀµÀð £ÀªÀıÀÆzÀæ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À  ¸Á:Dgï.ºÉZï.£ÀA 3 FPÉUÉ ®UÀßzÀ ¥ÀƪÀðQÌAvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ®UÀß DzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV jÃwAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è ¢£ÁAPÀ : 23-11-2014 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁ¢üPÁ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ C°è ¢£ÁAPÀ 23-11-2014 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 50/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ: 24/11/2014 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ - PÀQðºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ: ±ÁAvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ: £ÁUÀ¥Àà, 40ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á; PÉÆÃlVj, vÁ: AiÀiÁzÀVj ºÁªÀ. ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ.  FPÉAiÀÄÄ §»ÃzÉð¸ÉUÉAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀQðºÀ½î PÀqɬÄAzÀ §AzÀ »ÃgÉÆ ¸ÉèAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPï  £ÀA. PÉ.J.36 EE- 2854 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉUÉ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ºÁUÀÄ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÀqÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀiªÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.199/2014. PÀ®A-279, 337, 338 L¦¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.     
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-11-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-11-2014

ªÀÄ£Àß½î¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĵÁ UÀAqÀ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, £Áå®PÀ® vÁAqÁ(J¦) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAzÁå, ¤T® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁ gÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23/J¥sÀ-7096 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹AzÉÆî vÁAqÁ¢AzÀ £Áå®PÀ® vÁAqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£Àß½î ¹ÃªÁgÀzÀ ¹AzÉÆî vÁAqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ UÉÆæZÀAzÀ  gÁoÉÆÃqÀ eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: £Áå®PÀ® vÁAqÁ (J¦) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹ÌÃqÁV J®ègÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ©¢Ý¢jAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ, §®UÁ® gÉÆArUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¸ÀAzÁå EªÀ½UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, §®UÁ® ªÉÆîPÀ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¤Tî EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, §®UÀ®èPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÀÄzsÁ EªÀ½UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ, ¥ÁzÀPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ®PÀëöät EvÀ¤UÉ ªÉƼÀUÁ®, §®ªÀÄÄAUÉʪÀgÉUÉ, §®PÀ¥Á½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÉÛªÉ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÆ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 254/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄdígÀ C° SÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C° SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zÀÄ®í£ï zÀªÁðeÁ gÀ¸ÉÛ, UÉÆïÉSÁ£Á, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁªÉÃd C° SÁ£À ªÀAiÀÄ: 03 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ºÁdA ªÀÄfÃzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀzÀ ºÀ¼É ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ¸ÉƪÉÆà £ÀA. PÉJ-39/f-0039 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉƪÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÀÄ®í£ï zÀªÁðeÁ PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁªÉÃd C° SÁ£À¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÀiÁªÉÃd C° SÁ£À£À JqÀUÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½£À £ÀgÀ PÀmÁÖV ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-11-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/2014, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-11-2014 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀÆå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ a¢æ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁA¢üUÀAd ¤jãÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉÆÃr£À°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ a¢æ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33/ºÉZï-2167 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀQ«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀÆå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2014, PÀ®A 295 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

ಡೋಣಗಾಂವ(ಎಂ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ ವಾರ್ಡದಲ್ಲಿ ಡೋಣಗಾಂವ ವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಒಂದು ಗೌತಮ ಬುದ್ದನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪಿಗೆ  ಪಂಚಶೀಲ ಧ್ವಜ ಹಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ 22-11-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ §dgÀAUÀ gÀÆ¥À£ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ(JA) EªÀgÉ®ègÀÆ ಕೂಡಿ ಸದರಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ದನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೈಪಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪಂಚಶೀಲ ಧ್ವಜ ಪೈಪ ಸಮೇತ ಕಿvÀÄÛಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಹಾನಿ ಗೋಳಿಸಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾವ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಡೋಣಗಾಂವ(ಎಂ) ರವರು gÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-11-2014¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-11-2014

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Á¯ÁQë UÀAqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÉÆzÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: gÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÉÃA¢æAiÀÄ «zÁå®AiÀÄ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÉÆzÁÝgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ F «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ aQvÀì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ aQvÀì PÁ®PÉÌ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 23-11-2014 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.      
     
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 16/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ ¥sÀjÃzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ºÀĸÉãÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr J¯ÉQÖçPÀ® PÉ®¸À EzÉ JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁAPÀ 23-11-2014 gÀAzÀÄ UÉÆÃvÁÛVzÉ£ÀAzÀgÉ ±ÉÃPÀ ¥sÀjÃzÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÁtÂdå vÉÀjUÉ PÀbÉÃjUÉ ºÀwÛ EgÀĪÀ £Á°AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è EqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ UÉÆÃvÁÛzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯É D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ., ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ ¢£ÁAPÀ 22-11-2014 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ 23-11-2014 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CxÀªÁ DPÀ¹äPÀªÁV £Á°AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉƢݣï vÀAzÉ ±ÉR ªÉĺÀ§Æ¨ï, ªÀAiÀÄ: 64 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï gÀªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ vÁeÉÆâݣï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉƢݣï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ CwAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¥ÁæxÀð£Á PÀÆl(dªÀiÁvïUÉ) PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, C°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ DvÀ EgÀzÉà ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛà ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ, ªÀÄvÉÛà dªÀiÁvÀUÉ ºÉÆV §AzÀ £ÀAvÀgÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À UÁ§j (ºË®zË®) ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 19-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀ£ÀÄ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÝ£ÀÄ, ¨É¼ÀUÉΪÀgÉUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÁzÀåAvÀ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ°¯Áè, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¹eÁªÉÇ¢Ýãï FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÀ£Àß CtÚ vÁeÉÆâÝãï FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀzÀ°èAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ±ÀªÀ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV PÁtÄwÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄwÛ¹zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä CªÀÄ°£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁªÀıÉnÖ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ §¼ÀvÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ Hj£À GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà, ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ «oÀ¯ïgÁªÀ, ²ªÀÅ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÉÆ¥Á ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀ¤ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄÆägÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ £À©ü FvÀ£À ºÀwÛgÀ §mÁ¬Ä¬ÄAzÀ (¸Àj ¥Á°¤AzÀ) DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15, 16-11-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §mÁ¬ÄAiÀÄ DqÀÄUÀ¼À°è 14 DqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 Dr£À ªÀÄjUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 16 DqÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj DqÀÄUÀ¼À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ 2 DqÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ DVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q 8,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ  E¸Áä¬Ä¯ï£À ºÀwÛgÀ ©nÖgÀĪÀ 1) GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ FvÀ£À 1 DqÀÄ C.Q 3,500/- gÀÆ., 2) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà FvÀ£À 1 DqÀÄ C.Q 3,500/- gÀÆ., 3) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ  FvÀ£À 1 DqÀÄ EzÀgÀ C.Q 3,500/- gÀÆ., 4) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ «oÀ¯ï gÁªÀ FvÀ£À 3 DqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 8,500/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5) UÀ¤ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ FvÀ£À 2 DqÀÄUÀ¼ÀÄ. EªÀÅUÀ¼À C.Q 6,500/-gÀÆ., 6) ²ªÀÅ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ©gÁzÁgÀ FvÀ£À 1 DqÀÄ ºÁUÀÆ 1 CzÀgÀ ªÀÄj »ÃUÉ 2 DqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 4,500/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß §mÁ¬ÄAiÀÄAzÀ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ, 7) E¸Áä¬Ä¯ï FvÀ£À 3 DqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1 Dr£À ªÀÄj MlÄÖ. 4 DqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 10,000/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 14 DqÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 Dr£À ªÀÄjUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 16 DqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q 48,000/-gÀÆ. AiÀĵÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ §¸ïì¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ £ÁgÀAeÁ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É¬ÄAzÀ gÁwæ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »¥Àà¼ÀUÁAªÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è PÉÆæÃdgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-28/JªÀiï-3850 £ÉÃzÀÄ CªÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁVzÀÄÝ, D PÉÆæÃdgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è DqÀÄUÀ¼ÀÄ MzÀgÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ PÉý¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄä DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-2014 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.