Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 8, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-12-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-12-2012

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁzsÀÄ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¸ÁzsÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¥sÁgÀÆR EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ Hj£À CªÀÄÆ® ªÀÄvÀÄÛ C«£Á±À EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-1812 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ®AdªÁqÀ-PÁPÀ£Á¼À gÉÆÃqÀ£À ªÉÄÃ¯É ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ¼À¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ gÉÆÃr£À JqÀ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ M¼ÀUÉ ¹®ÄQzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ CªÀÄÆ® & C«£Á±À mÁæPÀÖgÀ ªÉÄðAzÀ fVzÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2012 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 20-09-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®ªÀiÁ UÀAqÀ ¯Á¯ÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. qsÉÆÃgï, ¸Á: PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀAUÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ C±ÉÆÃPÀ zÀAr£À EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ mÁæöåPÀÖgï ºÉÆqÉzÀ ºÀt 2,500/- gÀÆ PɼÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, UÁæ. ¥ÀA. ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, eÁw: Qæ±ÀÖ£À, 2) zÉÆæÃ¥Àw UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£À, 3) E°eÁ§xÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£À, 4) PÀ¸ÀÆÛj UÀAqÀ F±ÀégÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£À, 5) zÉëAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, J®ègÀÆ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ KPÉ? §A¢gÀÄwÛ, ¤Ã£ÀÄ ¨sÁ£ÁªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÉÊ-PÁ®Ä PÀnÖ PÉʬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¨Á¬ÄUÉ UÀÄ¢Ý, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2012 PÀ®A 498(J), 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqÀ, CvÉÛ ¥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄtgÀ gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÄ ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ ¤ÃtÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤ªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-12-2012 gÀAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 07.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  gÁeÉñÀéj UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ £ÁgÀ¨ÉAa ¸Á: DgÁ¥ÀÄgÀ FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ SÁ¸À D½AiÀĤzÀÄÝ J¯Áè CtÚgÀªÀÄäªÀÄ¢gÀÄ ºÉÆ® ªÀÄ£É ¸Àj¥Á®Ä ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 4 JPÀgÉ d«Äãï G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄ£ÀªÀ¥Àà£ÀÄ DPÉAiÀÄ ¥Á°UÉ §AzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ  ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ªÀiÁ£À¥Àà¤UÉ 2 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå  ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2012 PÀ®A: 448,504,323,354,506 L.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  08.12.2012 gÀAzÀÄ 131 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICTಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ವೃತ್ತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ
ಅತ್ಯಚಾರವೆಸಗಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂದನ:
ಶ್ರೀ.ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್.,ಪೊಲೀಸ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು, ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ರೀ.ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ರವರು, ಶ್ರೀ ಎಚ್,ತಿಮ್ಮಪ್ಪಾ  ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ವೃತ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಅಸ್ಲಾಂ ಬಾಶಾ ರವರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಲ್ಲಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ನೇತ್ರತ್ವದ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕ:05-12-2012 ರಂದು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜರೂಗಿದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂದನ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡು,  ಸಾ|| ವೆಂಕಟ ಬೇನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿಯ ಅದೇ ಊರಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಳವಾರ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮೋಯಿ ಮತ್ತು ಗುರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರುಗಳು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನು ಇತನು  ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ ಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಗುರಪ್ಪ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಪ್ಪ ಇವರು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ನನಗೆ ಚೀರಾಡದಂತೆ ಓಡನಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ತುರುಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.