Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 5, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-04-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ PÉÆÃwUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ: ²ªÀªÀÄÆwð ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ eÁw UÉÆ®ègÀÄ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: PÉÆÃwUÀÄqÀØ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥sÉÆ£ï£À°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ) ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ, 2) ¨É½îAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ: ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ,3) PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ,J®ègÀÆ eÁw UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: PÉÆÃwUÀÄqÀØ EªÀgÀÄUÀ¯ÉîègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°¹¢ÝAiÉÄ£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆqÀ°AiÀÄ PÁ«¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ `` ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 250/2013 PÀ®A. 504,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ:-03/09/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¦.¹.134.gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ¸ÀASÉå 312/2013.£ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢ UÉÆëÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 24 ªÀµÀð ¸Á:-UÉÆãÁ¼À vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA.66 gÀ°è 1-JPÀgÉ 8-UÀÄAmÉ ªÀÄvÀÄÛ 30-UÀÄAmÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ,F d«ÄãÀÄ £À£Àß vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢ügÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ. 1) ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ 35 ªÀµÀð2) ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ ¸Á:-»gÉùAzÉÆV vÁ:-PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÉÆãÁ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà d«ÄãÀÄ E®è¢zÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ;-02/08/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«Ää£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwægÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæüvÀgÉ®ègÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀ£À d«Ää£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ. £ÀA,1 FPÉAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ SÁ¸ÀV ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 171/2013. PÀ®A.447, 323, 355, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:05.09.2013 gÀAzÀÄ 110 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-09-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-09-2013

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-08-2013 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ ²ªÁgÀzÀ UÀÄAqÀ¥Áà eÉêÀUÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ºÁ®UÉ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£À §®UÁ°UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÉƪÀÄ® D¸ÀàvÉæ GzÀVÃgÀzÀ°è aQvÉì ¤Ãr C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¯ÉÆÃPÀªÀiÁ£Àå CwzÀPÀëvÁ PÉÃAzÀæ ¯ÁvÀÆgÀzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 26-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ºÁ®UÉ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀ¼ÀUÉ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-09-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2013, PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ D±Á @ ²æîQëöä UÀAqÀ ªÀÄÄSÉñÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉgÀÆgï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: vÁAqÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ªÉÃ¼É ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 5 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ, 8 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 2 PÉ.f ¨É½î D¨sÀgÀt ºÁUÀÄ UÀȺÀ G¥ÀAiÉÆÃV ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ 06-06-2010 gÀAzÀÄ vÁAqÀÆgÀzÀ ªÀÄÄSÉñÀ JA§ÄªÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ 1) ªÀÄÄSÉñÀ vÀAzÉ gÁZÀuÁÚ ºÉgÀÆgï, CvÉÛ 2) PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁZÀuÁÚ ºÉgÀÆgï E§âgÀÄ ¸Á: vÁAqÀÆgÀ (J¦), £ÁzÀ¤ 3) ¸ÀĤvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ºÉgÀÆgï ¸Á: ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ PÉÆnð£À°è ºÁQzÀ qÉʪÀ¸ïð PÉøï M¦àPÉÆà E®è¢zÀÝgÉ fêÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛªÉ CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-09-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªï UÀĪÉÄä ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð,  ¸Á: eÉÊ ©üêÀiï £ÀUÀgÀ PÉ.J¸ï.Cgï.¦ PÁélgïì ºÀwÛgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌAzÀÄ J¸ï.©.¥Ánïï qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¹àÃl¯ïUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1494 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ D¸ÀàvÉæ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ F EAwgÀÄvÀÛzÉ 1) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-1494, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JA©¹ºÀZïJ10EE99J04509, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZïJA10EJ99J11369, 4) ªÀiÁqÀ¯ï 2009, 5) §tÚ PÀ¥ÀÄà, 6) C.Q 35,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-09-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀazÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (©), ¸ÀzÀå: ¸ÀgÀPÁj ºÉʸÀÆÌ® ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw eÁzsÀªÀ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀjUÉ Hl PÉÆqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-6664 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤°è¹ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV næü£À PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄ, 2001 £Éà ªÀiÁqÀ® EzÀÄÝ, CzÀgÀ C.Q. 20,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-09-2013 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/2013, PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 66(J) E£À¥sÁgÀªÉÄõÀ£ï vÉPÉÆßïÉÆf DåPïÖ 2000 ¥ÀæPÁgÀ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀÄzsÉå DUÁUÀ dUÀ¼À DUÀÄvÁÛ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉ MAzÀÄ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÀj ¸Á: UÉÆÃ¥Á¼À UÀ°è ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀ ªÉÆèÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É ªÉÆèÉÊ® £ÀA. 7411260855 £ÉÃzÀPÉÌ ªÉĸÉÃd ªÀiÁr CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ªÀiÁzÀgÀ ZÉÆÃzÀ R¸À§ªÁr dªÀ¼À J £Á» vÀgÀ vÀįÁ RvÀA PÀgÀvÉÆ vÀÄeÁ ªÀiÁ°AiÀiÁ GZÀ®Ä£À £Á¬ÄvÉÆ” JAzÀÄ ªÉÆèÉÊ®£À°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, DzÀÝjAzÀ DgÉÆæUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÉÄøÉd ªÀiÁr KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 04-09-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ C¤Ã® FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ KPÉ ºÉ¼ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, MAzÀÄ ªÉÃ¼É £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fªÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ತಂದೆ ಮೈಮೂದ್ ಸಾಬ ಲಷ್ಕರೆ ಸಾ: ನಿಮಾಹೋಸಳ್ಳಿ  ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ದಿನಾಂಕ 04.09.2013 ರಂದು 09.10 ಪಿ ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮಾ ಎಂಬುವವಳಿಗೆ  ಬಾಣಂತನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದ್ರಪಾಡ ಹೋಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರೆ ತಂದು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಲೇಪೇಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫೋನಮಾಡಿ ತನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭು ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಲೆಪೇಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದುರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನದ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೆಳಿದಾಗ  ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲಾ  ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣಾ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹಾಗಾದರೆ ನಡೆಯಿರಿ  ಹೋಗೋಣಾ  ಅಂತಾ ಅಂದು ನಮಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಲೇಪೇಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸದರಿ ಬಸ್ಸಪ್ಪಾನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ  ಬರುವದಾಗಿ  ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನು ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಖರಿದಿಸಿದ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ ಎ 32 ಕೆ 8521 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋದಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕರಿದಿಗಾಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಹೋಗುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋರಟು ಹೋದರು . ರಾತ್ರಿ 10.15 ಘಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಚಿಂಚೋಳಿ- ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮೂಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಣವಾರ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುದುಗಡೆ ಸರಕಾರಿ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮದ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೂರಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಾದ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಲಷ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಕಟ್ಟೋಳ್ಳಿ ಎಂಬುವವರೆ ಆಗಿದ್ದು ದ್ದರೂ . ಚೀಂಚೋಳಿಯಿಂದ ಸುಲೇಪೇಠಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಣವಾರ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಸ್ಸಪ್ಪಾ  ಕಟ್ಟೋಳ್ಳಿ ಎಂಬುವವರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕೆ ಎ 32 ಕೆ 8521 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋರಟಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಸರಕಾರಿ ಬಸ ನಂ ಕೆಎ  38 ಎಪ್ 444 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ರೂಬೇನ್ ಚಾಲಕ ನಂ 1534 ಎಂಬುವವನು ಸದರಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ ಎಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್  ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಸ್ಸಪ್ಪನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.