Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, October 27, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ.ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಧೂಪಸಿಂಗ ಬಿರ್ಲಾ, ಸಾ|| ಗಾಜಿಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯವರಾದ ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ರಾಜ ಟಾಕ, ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಮತಾ ಗಂಡ ವಿಶಾಲ ಟಾಕ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ವಿಶಾಲ ಈತನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ವಿಶಾಲನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಮತಾ ಇವಳು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಓಣಿಯ ಸತೀಷ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಇವರು ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:202/2011 ಕಲಂ: 341, 323, 504, 506 ಸಂ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ.26/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw bÀvÀæªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 45 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉƼÉzÀÄ Mt ºÁQzÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀÄ MAzÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà 2-3 ºÀwÛgÀ ºÀj¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÀj¢zÁÝgÉ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀªÀ½ 25 ªÀµÀð ºÀjd£À PÀÆ° ¸Á.ªÉAPÀmÁæAiÀÄ£À ¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛà JAzÀÄ vÉQÌ ªÀÄÄQÌ ©zÀÄÝ ¨Á¬ÄAzÀ JqÀ JzÉUÉ PÀrzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ F §UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 163/11 PÀ®A.324.354.504.506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 26.10.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸ÁªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ, ªÀÄ£É £ÀA. 11-9-14 ¸Á. ¨ÉøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. 100 £ÀA. PÉ.J. 36/E. 6077 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAQ£À PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è UÁr ¥ÁQðAUï eÁUÀzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁr ¹UÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß

¢£ÁAPÀ:- 25-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10;30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;26-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05;30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°èAiÀÄ UÉdÓ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ²æÃ. ªÉAPÀl¥Àw vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀAiÀiÁ;60 eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;UÉdÓ®UÀmÁÖ. AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÀÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 18/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

 
 

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt :-

¢£ÁAPÀ 27-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-10 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ®è¥Àà PÀªÀÄvÀgï GzÁâ¼À EªÀgÀ ©°ØAUï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ DzÀ¥Àà UËqÀÄgÀÄ 28 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| GzÁâ¼À ºÁUÀÄ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ J£ÀÄߪÀ £À²Ã§zÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwzÁÝUÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.72,420/- dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 210/11 PÀ®A 87 PÉ,¦ AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.10.2011 gÀAzÀÄ 155 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-10-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/10/2011 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ eÉÃgÀ¥Él NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁwðPÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà KgÀ¸À£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀĪÁ, ¸Á: eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀd£ÀzÁgÀ eÁw: ºÉ¼ÀĪÁ, ¸Á: eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è JgÀqÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£ÉÆà ¤£Àß vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊzÁUÀ £À£ÀUÉ K£ÉÆà ªÀiÁqÀw¤ CAvÁ CA¢¢ K£À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CuÉÚÃ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JA) gÀªÀgÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼À gÀÆ«Ä£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ªÀÄÄjzÀÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ¨ÁQ°£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¢Ã¥À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ PÀnÖUÉUÉ ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀÄqÀA§®£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JªÀiï) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£À£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CuÉÚ¥Áà EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ, PÉÊ, PÁ®Ä, ªÀÄÄR, JzÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É£ÀÄß ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¢£ÁAPÀ: 26-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ D®UÀÆqÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀvÀå¨sÁªÀiï UÀAqÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ; 40 ªÀµÀð, ¸Á; D®UÀÆqÀ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÀîPÉÌ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨ÉèÁ UÀAqÀ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ NPÀ¼É ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; D®UÀÆqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁqÀªÀAw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ ªÀÄUÀ£ÀÄ CzÉ aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀjAzÀ CzÉ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢:- 26-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà UÀzÀUÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆgÀªÀgÀÄ G: ¥Áè¹ÖPï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: UÁA¢üãÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, "£Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÀzÀUÀ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀtÚ ªÉAPÀmÉñÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀzÁä PÀÆrPÉÆAqÀÄ FUÉÎ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä UÀAUÁªÀw §A¢zÉݪÀÅ. ¢:- 24-10-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ 3 ¨ÁågÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÀ½îUÀ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¨ÁågÀ¯ï ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀ°¯Áè. DvÀ£ÀÄ ¨ÁågÀ¯ï ªÀiÁjPÉÆAqÀÄ §gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£ÁzɪÀÅ. DzÀgÉ EAzÀÄ ¢:- 26-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀtÚ ªÉAPÀmÉñÀ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ªÀåQÛ £À£Àß UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£Éà EzÀÄÝ, DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ C°èzÀÝ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉAPÀlVj ºÀwÛgÀ DmÉÆÃzÀ°è §gÀĪÁUÀ D¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ UÀÄtªÁUÀzÉà ¤£Éß ¢:- 25-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ªÉAPÀlVj PÀqÉUÉ ºÉÆÃV C°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä (1) ¥ÉAlAiÀÄå vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà, (2) C¯Áè¨sÀQë vÀAzÉ SÁzÀgï¨ÁµÁ, E§âgÀÆÀ ¸Á: ªÉAPÀlVj JA§ÄªÀªÀgÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢:- 24-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¥É DmÉÆà £ÀA§gï: PÉ.J-37/ 7738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁAPÁ¼À¥Àà, qÀA§gÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð ¸Á: DgÁí¼À FvÀ£ÀÄ ªÉAPÀlVj PÀqɬÄAzÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÉƼÀUÉ EzÀÝ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ CzÉà DmÉÆÃzÀ°è DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÉÄÃWÀgÁd£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ.

²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ 11-50 J.JA PÉÌ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr Dgï.n.J.zÀ°è M§â¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ²æÃ. AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¥ÀjQë¹ DPÉAiÀÄÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÛwAiÀÄ°ègÀzÀÝ£ÀÄß PÁwæ ¥ÀqɹPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQëzÁgÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß MtÂAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÛ£ÉÆA¢UÉ zÁåA¥ÀÆgÀ¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ gÁdÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPï. ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.37/J 312 £ÉzÀÝ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzsÀ ºÁUÀÆ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆqÀÄ §AzÀªÀ£Éà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ ºÁ®ªÀÄä ºÀÄUÁgÀ FPÉUÉ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ ¨ÉÆgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ & M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ. PÀÆqÀ¯Éà CzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.

¢: 22-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ JªÀÄ.J¯ï.¹ AiÀiÁ¢ §A¢zÀÄÝ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd ªÁ°ÃPÁgÀ ¸Á: ªÀgÀvÀmÁß¼À EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 26-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÉÆA¢UÉ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ mÁmÁ J¹ £ÀA: PÉJ-37/4796 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¹ªÉÄAmï ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ MªÀÄä¯É §®UÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ 909 L±Àgï £ÀA: PÉJ-25/¹-3906 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ mÁmÁ J¹AiÀÄ°èzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÀÄ. ¸ÀÄgÉÃSÁ ªÀÄ.¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ: 26-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥ï-339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÆøÀ¥ÉÃl ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀlV-¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À£ÁߥÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: J.¦-20/J-2312 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ¸Á: PÁgÀlV. EªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉ Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-51/PÉ-8808 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «gÉñÀ ±ÉÃnÖ ¸Á: PÁgÀlV. PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqÉ Cw ªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ E§âgÀÆ M§âgÉÆUÉƧâgÀÆ rQ̺ÉÆÃqÉzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, vɯÉUÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁ±À¤UÉ §®zÀªÀqÉUÉ, §®UÁ°UÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ UÀA©ÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt JgÀqÀÆ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ JzÀÄgÀħzÀgÁV lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä PÀuÉÚzÀÄgÀ°èAiÉÄà E§âgÀÆ ZÁ®PÀgÀUÀ¼À UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÉrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಭಾಗೋಡಿ ಸಾಃಬಡಾರೋಜಾ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನನ್ ಮಗನಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ ಇತನು ಬಯಲು ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೀಬಿ ರೋಜಾ ಶಾಲೆಯ ಎದುರಿಗೆ ಜೀಪ ನಂ ಎಪಿ 29 ಬಿ.ಎಲ್ 786 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ಸಮೇತ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 66/2011 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ & 187 ಐ,ಎಮ,ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣಾ ವರನಾಳ ಸಾ: ಶೆಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ ಕೆಎ 51 ಕ್ಯೂ 2167 ಮೇಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಸಂತೆ ಕುರಿತು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂತೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾವರಗೇರಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾರ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಬಿ 3361 ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಡ್ಡಾ ತಿಡ್ಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಗೇ ಕಾರ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜಶ್ರೀ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 316/2011 ಕಲಂ. 279, 337 ಐಪಿಸಿ ಸಂ.187 ಎಂ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುಜಾಗ್ರತೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾ: ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರವರು ದಿನಾಂಕ 26-10-11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬರುವ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆ ಭಂಗವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗೃತ ಕ್ರಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 315/2011 ಕಲಂ 110 ಇ&ಜಿ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗೃಹಿಣೆ :

ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಸುಶೀಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಮರಸಿಂಗ್ ಪವಾರ ಸಾ: ಬಗದಲ್ ತಾಂಡಾ(ಎ) ತಾ:ಜಿ: ಬೀದರ ರವರು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ಅನಿತಾಬಾಯಿ ಇವಳಿಗೆ ಪುಂಡಲೀಕ ತಂದೆ ಬಾಜೀರಾಮ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಪಾಲತ್ಯಾನ ತಾಂಡಾ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಪುಂಡಲೀಕ ಇತನು ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ಜೂಜಾಟ ಆಡುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಹೋಡಿ ಬಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 25.10.2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಪುಂಡಲೀಕ ಇತನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 200/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಣ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಪುಂಡಲೀಕ ಇತನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೋತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಮೈ ಸುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 129/2011 ಕಲಂ 498 (ಎ) 306 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.