Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 26, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಫಜಲಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:26-10-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಹೀರಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಹಿರೀಗೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಪೈಪಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಡುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ವಯಸ್ಸು ಅಂದಾಜು 35 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ, ಎತ್ತರ 5  ಪೀಟ 3 ಇಂಚ್,  ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ದಪ್ಪ ಮೈಕಟ್ಟು , ಹೂವಿನ ಸೀರೆ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲಂಗ, ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುಂಗರ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಹೇಣ್ಣು ಮಗಳು ಬಾಳೆ ಗೀಡದ ಸೀಪ್ಪೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಲೆಯು ದಿನಾಂಕ:25-10-2012 ರ ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:26-10-2012 ರ ಬೆಳಿಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಭೀರಣ್ಣ ಬಂಡಗಾರ ಉ|| ತಾ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಸಾ|| ಉಡಚಣಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:186/2012 ಕಲಂ. 302, 201 ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ಸಾ|| ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಅಳಂದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:14-10-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹಿರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-32/ಎಲ್-709, ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು  ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗು ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುದಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:78/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, 34 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À. ºÁ:ªÀ: ©üêÀÄgÁd PÁåA¥À2) ¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï, 36 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨Á¼ÉVqÀ PÁåA¥À3) ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï, 45 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À4) ªÁ¸ÀÄ ¸Á: ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À (Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀÄgÁd PÁåA¦£À°è ²æà gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1100/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï §ªÀÄzÀÄ zÁ½  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 308/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ:- 24-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.25-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ JªÀiï.J¸ï.L.J¯ï ªÉÊ£ï ±Á¥ï zÉêÀzÀÄUÀðzÀ CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ¢£À ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ±ÉÃlgï£À EAlgï ¯ÁPïUÀ½UÉ dfÓzÀ, dRA DzÀ UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃlgï£À ªÉÄîÎqÉ ºÁQzÀ ¯ÁPïUÀ¼À£ÀÄß M¥À£ï ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è£À UÉÆÃzÉæÃeï ¯ÁPÀgï£À°èzÀÝ 2,11,060/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß ¯ÁPÀgï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ f.¦. ¥ÁlÀPï ¸Á: gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2012 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           1) «.¸Àwñï @ ¸ÀwñïPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀ®Æèj ¸Á: UÀÄAd½î PÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 2) ¥sÀtÂPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ gÁªÀÄQæµÀÚ ¸Á: UÀÄAd½îPÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¯ï & n ¥sÉÊ£Á£ïì£À°è ¸Á® ªÀ¸ÀƯÁw PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj ¥sÉÊ£Á£ïì¤AzÀ ªÁºÀ£À ¸Á® ¥ÀqÉzÀ UÁæºÀPÀjAzÀ PÀAw£À ºÀt ªÀ¸ÀƯÁw ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj AiÀĪÀjUÉ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï £ÉëĹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ   ¢£ÁAPÀ: 09-10-2012 QÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è ««zsÀ UÁæºÀPÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉ®ªÀjUÉ gÀ¹Ã¢ PÉÆlÄÖ , PÉ®ªÀjUÉ PÉÆqÀzÉà ºÀtªÀ£ÀÄß ¥sÉÊ£Á£ïìUÉ vÀÄA§zÉà «.¸Àwñï @ ¸ÀwñïPÀĪÀiÁgï FvÀ£ÀÄ 9,68,090/- ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀtÂPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ gÁªÀÄQæµFvÀ£ÀÄ 6,82,180/- »ÃUÉ MlÄÖ 1650270/- gÀÆ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃV ¥Àr¹ PÀA¥À¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀjUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  gÁdÄ ¥À°Ý¤ß vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:33ªÀ, ¨ÁæöåAZï ªÀiÁå£ÉÃdgï J¯ï& n ¥sÉÊ£Á£ïì ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.249/2012 PÀ®A : 408 , 420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
             ²æêÀÄw gÀ¸ÀÆ®©Ã UÀAqÀ ¢BgÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄB75 ªÀµÀð GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBPÀ«vÁ¼À EªÀgÀ 5 JPÀgÉ ºÉÆ® PÀ«vÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 37/2 gÀ°ègÀÄvÀÛzÉ DPÉAiÀÄÄ ªÉÄîÌAqÀ d«Ää£À°è ªÀÄgÀªÀiï ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä r.ªÉÊ.G¥ÁàgÀ PÀA¥À¤UÉ CVæªÉÄAl ªÀiÁqÀPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. (1) ¸ÉÊAiÀÄzï C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C§Äݯï gÀ»ÃªÀiï ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB PÀ«vÁ¼À(2) J¸ï.JA.f¯Á¤ vÀAzÉ ªÀÄºÉ§Æ§Ä C° ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð GB ªÉÄPÁ¤Pï ¸ÁB PÀ«vÁ¼À  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/02/2012 gÀAzÀÄ DPÉUÉ  CPÀëgÀ eÁÕ£À E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀªÀiï ªÀiÁjzÀ ºÀt PÉÆr¸ÀĪÀÅzÁV ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgï D¦Ã¸ïUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, DPÉUÉ  ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉÃ, ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ£ÀÄß (3) ¹gÁeï ªÉƺÀªÀÄzï vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ ªÀAiÀÄB26 ªÀµÀð GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀwÛ gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  ªÀÄÄAvÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/12 PÀ®A 415,418,420,423,425 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  «PÀæªÀiï vÀAzÉ CdÄð£ï ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁ ªÀȱÀå G ²æÃAiÀiÁ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀiÁ°PÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÉÊ¸ï «Ä¯ïUÉ gÉÊvÀgÀÄ vÀAzÀ §vÀÛ RÀjâ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV  ¢£ÁAPÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß PÁgÀÄ £ÀA PÉJ 36 J£ï 5754 gÀ°è UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPïUÉ §AzÀÄ ¨ÁåAQ£À°è 19,01,225/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁr 19,00,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåV£À°è ºÁQ G½zÀ 1,225/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß eÉé£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ   J¸ï.J£ï.n mÁQÃeï JzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ Dgï, ²æÃ¥ÁzÀ & PÀA¥À¤ Crmï D¦üøï£À°è ºÉÆÃV «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì gÉÊ¸ï «Ä¯ïUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÁgï£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A§¢¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ªÉåPÀÛUÀ¼ÀÄ ¢é ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DVzÉ CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß r¹ D¦üøï JzÀÄUÀqÉ ªÁlgï ¸À«ð¸ï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ PÁgï£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁj£À JqÀUÀqÉ ¨sÁUÀzÀ »A¢£À mÉÊgï UÁ½ E½¢zÀÝjAzÀ C°è UÁ½ ºÁQ¹zÁUÀ UÁ½ ºÁQzÀªÀ£ÀÄ mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DVzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PÁgï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ PÁj£À »A¨sÁUÀzÀ°è JqÀUÀqÉ ¹Ãn£À°èlÖzÀÝ ºÀt«zÀÝ ¨ÁåUï£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ  AiÀiÁgÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.F WÀl£É dgÀÄVzÁUÀ ¨É½UÉÎ 11- 45 UÀAmÉ DVvÀÄÛ AiÀiÁgÉÆà vÀ£ÀUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ E§âgÀÄ ªÉåPÀÛUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀÄ ¥ÀAZÀgï ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß DvÀ¤UÉ w½¹ DvÀ£À UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉqÉ ¸É¼ÉzÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåV£À°èzÀÝ 19,00,000/- gÀÆ UÀ½zÀÝ ¨ÁåUï£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2012 PÀ®A 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ  . 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:25-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ JªÀiï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgïUËqÀ  FvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñï FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ZÉ¹ì £ÀA.ME4JC583HC8039786 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ºÉÆÃmɯï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÊzÀgÁ§zï ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ §®UÀqÉ ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ºÁQ §®PÉÌ l£ïð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ f.zÉÆgÀ¨Á§Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/Dgï-7348 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ , ¸Á: ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï , vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ  vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï PÉJ-36/Dgï-7348 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JªÀiï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgïUËqÀ£À  JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ , ¸ÀAUÀªÉÄñï FvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ JªÀiï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgïUËqÀ vÀAzÉ JªÀiï.²æäªÁ¸ÀUËqÀ , ªÀAiÀÄ: 29ªÀ, eÁ: F¼ÀUÉÃgï, G: ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ J¸ï.©.JªÀiï ¨ÁåAPï »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.250/2012 , PÀ®A.279 , 337 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
                  ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ è     aîUÀÄAn @ ²Ã®UÀÄAn vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¥ÀÄnÖ ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è Dl CqÀĪÁUÀ PÉÆý E½¸À®Ä §A¢zÀÝ ªÀiÁåQìà læPÀßA: J.¦.22 qÀ§Æè 9633 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ 1)    «ÃgÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ G: ªÀiÁåQì læPï £ÀA J.¦ 22 qÀ§Æè 9633 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀiÁgÀè©ÃqÀÄ vÁ: UÀzÁé¯ï (J.¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ  lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄvÀÄÛ QîãÀgï FvÀ£ÀÄ E½zÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀÆZÀ£É PÉÆlÖrgÀĪÀÅ¢®è . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2012 PÀ®A; 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¸ÀtÚ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ  FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ »A¸É ¤Ãr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ  ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà CªÀ¼À EZÉÑÃUÉ «gÀÄzÀݪÁV  5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr CPÉUÉ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012 PÀ®A: 498(J), 313 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3& 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀÄj ªÉĬĸÀ®Ä CqÀ«UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄj ªÉĬĸÀÄvÁÛ ªÀiÁ¢UÀ d£ÁAUÀzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀ ¸ÁA§²ªÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 1) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: G¥Àà¼À2) gÀªÉÄñÀ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: G¥Àà¼À3) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ G¥Àà¼É¥Àà, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: G¥Àà¼À4) PÀj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: G¥Àà¼À.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄj ªÉĬĸÀ®Ä E°è AiÀiÁPÉ §gÀÄwÛÃj ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà, £ÀrØ, 21 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, PÀÄjPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸Á: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄPÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CA¨ÁzÉë UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr  UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DvÀ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉVzÀÝ PÀj°AUÀ¥Àà¤UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛj K£À¯Éà JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 307/2012 PÀ®A.143,147,148,324,323,504,506 gÉ/«149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ¢rØ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ §¸À¥Àà, 45 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, FvÀ¤UÀÆ ºÉÆ®zÀ°è ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ï ºÁQPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 05-09-2012 gÀAzÀÄ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ PÀÆr §AzÀÄ  ¢rØ wªÀÄä£ÀUËqÀgÀ  ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 416/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.10.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  306/2012 PÀ®A. 447,323,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.10.2012 gÀAzÀÄ 165 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  26300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀAzÀPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁ|| °AUÁAiÀÄvï, G: ¯Áj QèãÀgï, ¸Á|| G¥À஢¤ß, vÁ|| AiÀÄ®§ÄUÁð vÀ£Àß ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-Dgï-549 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ PÀ«Ä±À£ï KeÉAmï CAUÀr¬ÄAzÀ J¦JªÀiï¹AiÀÄ M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ J¦JªÀiï¹AiÀÄ C£ÀߥÀÆuÉð±Àéj PÀªÀIJÃðAiÀįï KeÉAmï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. ¹nqÀ§Æèöå-5895 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¦JªÀiï¹ UÉÆÃzÁªÀiï PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®gÀmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ»§Æ§ FvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖ, §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ vɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÉvÀÛzÉ. ²æÃ. J¸ï.JA. SÁ£ï J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ. 25-10-2012 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀAeÉ 06-30 eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà UÉÆUÉÃj ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 1995=00 ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢ªÀ¸À vÁªÀÅ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹-11, 08, ¦.¹-332, 292, 400, 413 gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉç¤ßUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwäà ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà zÀÄUÀÄ®zÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ GWÁ¸ÀV ZÁ®PÀ ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ ºÁUÀÆ 2. ²æà ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ CAUÀr ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÁæ¸ïzÀ°ègÀĪÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÉÊQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA¨sÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ CAzÁqÀÄvÁÛ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÊQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÝ ªÀÄlPÁ-dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ M§â ªÀåQAiÀÄÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀÄgÀĸÀAUÀ¥Àà UÉÆUÉÃj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.»gÉç¤ßUÉÆüÀ vÁ.PÀĵÀÖV CAvÁ ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹ CªÀ£À£ÀÄß CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV EªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ M.¹. ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1995=00 gÀÆ. 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 355, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 11-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GzÁݼÀ UÁææªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð eÁw gÉrØ °AUÁAiÀÄvÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : G¢ÝºÁ¼À vÁ : UÀAUÁªÀw.
ªÉƨÉʯïUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät ©Ãr£Á¼À 3] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÉêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 4] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀtÚ qÀA§æ½î 5] AiÀÄAPÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 6] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀtÚ qÀA§æ½î 7] ºÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 8] ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 9] PÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÁvÀgÀQ 10] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 11] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ PÁvÀgÀQ 12] «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀ 13] gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ PÁAvÀgÉrØ PÁvÀgÀQ 14] ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ªÀiÁ¢£ÀÆgÀÄ 15] gÁªÀÄgÀrØ vÀAzÉ ®PÀëöät ©Ãr£Á¼À J®ègÀÆ eÁw gÀrØ °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á : GzÁݼÀ  UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÉÃUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ §®UÉÊUÉ, ¨É¤ßUÉ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ, J.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2012 PÀ®A. 143, 147, 323, 341, 354, 427, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 24-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ »gÉêÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄzÀ zÀÄUÁð UÀÄrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄAd¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ 18 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G : CZÀðPÀgÀÄ ¸Á : »gÉêÀiÁ¢£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄzÀ±À«Ä ¤«ÄvÀå ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 2] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ UÀÄ£ÀßnÖ 3] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 4] ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UÀÄ£ÀßnÖ 5] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 6] ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ 7] F±À¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 8] zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ¢£Á¼À¥Àà ªÉÄvÀUÀ¯ï 9] CrªÉ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 10] F±À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà f£ÁߥÀÆgÀÄ 11] gÁªÀĸÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ 12] ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¢PÁ¸À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÁ«PÀnÖ 13] ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¨sÁ«PÀnÖ J®ègÀÆ eÁw ªÁ®äQ ¸Á : »gÉêÀiÁ¢£Á¼À PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è E¸ÉàÃmï DqÀÄwÛzÉÝÃªÉ ¤£ÀßzÀÄ K£ÀÄ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ CZÀðPÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÀ¯Éè UÉƽ¹zÀÄÝ, & CZÀðPÀ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀjUÉ ¨É£ÀßnÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ & ¥Á®PÀgÀÄ, ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ & ªÀÄAd¥Àà£À vÁ¬Ä zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄAd¥Àà£À §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÉà CªÀjUÀÆ K ¨ÉÆøÀÄrÃ, ªÀiÁ¢UÁ £À£Àß ¸Àƽ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §mÉÖ, ¹ÃgÉ, §¼É MqÀªÉ QvÀÄÛ ªÀÄÄgÁ§mÉÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ Hj¤AzÀ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©lÄÖ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÀzÀUÀ¼À£ÀÄß zÀ©â ºÁUÀÆ PÀ®Äè J¸ÉzÀÄ ¨ÁV®Ä dfÓ dPÀªÀiï UÉƽ¹zÁÝgÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಶ್ರೀ ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಕಲಶಟ್ಟಿ ವ|| 18, ಸಾ|| ಅಳಂದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾನು ದಿನಾಂಕ 24-10-12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೇವಿ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಿರಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ರವಿ, ಅನಿಲ್ ಮೂವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಕಿರಣ, ರವಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಮೂವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯ ಶಿವು ಯಲಗಾರ ಹಾಗು ರಾಜು ಇವರುಗಳು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೂರು ಜನರು ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ ಕಿರಣ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ರವಿ, ಅನಿಲ್  ಇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:77/2012 ಕಲಂ 323, 324, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಬಬಲಾದ ವ:  35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಹರಿಜನ ಉ: ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಘಾಟಗೇ ಲೇಔಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:25-12-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  8-50  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಾ ಜಯಶ್ರೀ ರವರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ  ಘಾಟಗೇ ಲೇಔಟ ಬುದ್ದ ವಿಹಾರದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಸೆರಗು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದವನೇ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿ 4 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಎಳೆವುಳ್ಳ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ ಹೋಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ, ಅವನ ಮುಖ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲಾ. ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟಿನವನಿದ್ದು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:91/2012 ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.