Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 4, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

gÁWÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå, 23 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁåUÀªÁmï FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ²ªÀÅ vÀAzÉ §¸À¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 3.03.2013 gÀAzÀÄ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« AiÀÄ®èªÀÄä£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï MAzÀÄ ºÉƸÀzÁzÀ ©½ §tÚzÀ mÁl ªÀiÁåfPï UÁrAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è CªÀgÀAvÉ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£À ¥Áå¸ÉAdgÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁmÁ ªÀiÁåfPï UÁrAiÀÄÄ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« UÁæªÀÄ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ L.©. ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ D¦üù£À ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ ¥Áå¸ÉAdgÀÄUÀ¼ÀÄ E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ 18 mÉÊj£À mÉgÉ¸ï ¯Áj £ÀA: ºÀZï Dgï 55/f-9966 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀħªÀÄzÀÄ MªÉÄä¯É L.©. PÁæ¹£À°è §®PÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ ¥Áå¸ÉAdgÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆÃAqÀ zÉêÀgÁd vÀAzÉ °AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ E¯Áeï ¥ÀqÉGwÛzÁÝUÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2013 PÀ®A: 279,337,338,304 (J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 ¢£ÁAPÀ: 03-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw vÀļÀdªÀÄä UÀAqÀ: SÉêÀÄtÚ, 35ªÀµÀð, ®ªÀiÁtÂ, CAUÀ£ÀªÁr ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸Á: dA¨sÀÄ£ÁAiÀiïÌ vÁAqÁ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ; ZÀAzÀæ¥Àà, ¸Á: dA¨sÀÄ£ÁAiÀiïÌ vÁAqÁ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ §AzÀÄ `` K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÃPÉ DUÀ®è, DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ¸Àj ¥Á®Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É ªÀÄvÉÛ ¸À¥ÉàAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà '' CAvÁ CAzÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ®è ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §A¢zÀÄÝ DUÀ DgÉÆæ ¹ÃvÀªÀÄä¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¨É¤ßUÉ JzÉUÉ ¥ÀPÉÌUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÀzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ C¼ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ, ¸À¥ÉàAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉüÀÄ CAvÁ CAzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝ®èzÉ, E£ÉÆߪÉÄä ¸À¥ÉàAiÀÄ°è ¥Á®Ä PÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2013 PÀ®A. 341,504,323,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁA¢ü£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAQ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 12 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 13 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 35000/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹. /J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 03.03.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁzÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¦.r.N. gÀªÀgÀÄ PÉÆgÀ« UÁæªÀÄzÀ°è d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉUÀ¼À PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÁ®PÉÌ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á: PÉÆgÀ« ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀįÉèñÀ vÀªÀÄzÉ §¸ÀAiÀÄå ºÁUÀÆ CgÉÆævÀgÁzÀ SÁ¹A¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ RĶðzï gÀªÀgÀÄ ¦.r.N »AzÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ RĶðzï ¸ÁºÉçjUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ PÀnÖzÁÝgÉ ¸Àj ¥Àr¹j CAvÁ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ wªÀÄäAiÀÄå £ÀÄ ¸ÁºÉçgÀÄ ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ¤£ÀUÉÃPÉ CzÉ®è CAvÁ CAzÁUÀ RĶðzï ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À CtÚ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛ ¸ÀĪÀÄä¤gÀÄ CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è SÁ¹A¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ RĶðzï EªÀgÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2013 PÀ®A: 504,234, L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A; 3(1)(10) J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.03.2013 gÀAzÀÄ 77 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-03-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-03-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/13 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03/03/2013 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÉ. §AqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹- 1476 dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹ 246 GªÉÄñÀgÉrØ gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ MAzÀÄ RaÃvÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JªÀiï.J¸ï.L.J¯ï. ªÉÊ£À±Á¥À PÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÀtPÀÄt gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÁUÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀ¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÀAlÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ nÃZÀgÀì PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 13:00 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1] AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. -41 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1845/- gÀÆ. 2] PÉ.J¥sï. ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 330 JªÀiï.J¯ï.£ÀzÀÄÝ -18 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 990/- gÀÆ. »ÃUÉ J®è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ C.Q. 2835/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1). zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄQAzÀ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, eÁw ºÀjd£À G-DmÉÆêÉÄPÁ¤Pï ¸Á-PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2] gÁºÀÄ® vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ºÀtPÀÄt vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/13 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 5 ¦æªÉãÀë£ï D¥sï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï D¥sï ¥À©èPï DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ :03/03/2013 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ²æà ¨sÀgÀvÀ £ÁUÀÄgÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 03/03/2013 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ ªÁqÀð £ÀA : 14 gÀ°è PÁAUÉæøï C¨sÀåy𠲪À±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà bÀvÉæ gÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀÄA¢gÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ãj£À mÁåAPÀ ªÉÄÃ¯É ¨Áå£ÀgÀ ºÀaÑ ºÁUÀÄ PÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ CAn¹ ZÀÄuÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁr ¸ÀܽAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ZÀÄuÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/13 PÀ®A 171(JZï) ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/03/2013 gÀAzÀÄ 11:30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü ²æà ²ªÀgÁd ªÀÄzÀPÀnÖ J.E.E. ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÁqÀð ¸ÀASÉå 17 jAzÀ 23 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦.J¸ï.L.[PÁ.¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwgÀĪÁUÀ ªÁAfæ ªÁqÀð £ÀA. -18 £ÉÃzÀgÀ°è MAzÀÄ mÁmÁ ¸À¥sÁj ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-33/JA.-5455 £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ©.J¸ï.Dgï. ¥ÀPÀëzÀ MAzÀÄ zsÀéd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¨sÁªÀavÀæªÀżÀî MAzÀÄ ¥ÉÆøÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ »A§¢AiÀÄ°è CAn¹PÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦.J¸ï.L. [PÁ.¸ÀÄ] ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀqÉ »rzÀÄ ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ «ZÁj¸À®Ä ºÁdgÀ ¥ÀqɹgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀgÀªÀıÀégÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ¨sÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À ¸Á|| ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ , ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¥ÀæZÁgÀPÉÌ §¼À¹PÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ©.J¸ï.Dgï. ¥ÀPÀëzÀ zsÀéeÁ ºÁUÀÄ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV §¼À¹PÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀÝgÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/13 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 04-03-2013 gÀAzÀÄ 0950 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆÃmÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CPÀÌ®PÉÆl vÁ®ÆQ£À wxÀð UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ EArPÁ PÁj£À°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0845 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ GªÀÄäUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝAvÀºÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠥Àwß ±ÉÆèÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D²éä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÄR dfÓ ºÉÆÃV C²é¤ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ɽÃPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Special Press Note

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¸ÀܽÃAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ 01.03.2013 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ªÁqÀð £ÀA. 9 gÀ ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ±ÉÃR eÁ¥sÀgï vÀAzÉ ±ÉÃR SÁeÁºÀĸÉãï gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ¤«ÄvÀå ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà J.L.JA.L.JA. ¥ÀPÀëzÀ ¸ÀA¸ÀzÀgÁzÀ C¸ÁzÀÄ¢Ýãï N.ªÉÊ.¹. ªÀÄvÀÄÛ f¯ÁèzsÀåPÀëgÁzÀ ¸À»Ã£À gÀeÁPÀgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ vÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè ªÀÈvÀÛzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà zsÀ餪ÀzÀðPÀªÀ£ÀÄß §¼À¹zÀÄÝ C®èzÉà CgÀ§ ªÉƺÀ¯Áè ªÀÈvÀÛ¢AzÀ eÁQÃgÀºÀĸÉÃ£ï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÁPÀ¸ÀÄÖ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 02.03.2013 gÀAzÀÄ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï.¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÁqÀð £ÀA. 9 £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02.03.2013 gÀAzÀÄ 21.25 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.40/2013 PÀ®A 171(ºÉZï) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 01.03.2013 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ªÁqÀð £ÀA. 32 gÀ ¥ÀPÉëÃvÀgÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw.CAdƪÀiï ¥sÁwªÀiÁ AiÀiÁ¹Ã£ï UÀAqÀ ±ÉÃR CºÀäzï gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ¤«ÄvÀå ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà J.L.JA.L.JA. ¥ÀPÀëzÀ ¸ÀA¸ÀzÀgÁzÀ C¸ÁzÀÄ¢Ýãï N.ªÉÊ.¹. ªÀÄvÀÄÛ f¯ÁèzsÀåPÀëgÁzÀ ¸À»Ã£À gÀeÁPÀgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ vÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè ªÀÈvÀÛzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà zsÀ餪ÀzÀðPÀªÀ£ÀÄß §¼À¹zÀÄÝ C®èzÉà CgÀ§ ªÉƺÀ¯Áè ªÀÈvÀÛ¢AzÀ eÁQÃgÀºÀĸÉÃ£ï ªÀÈvÀÛzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÁPÀ¸ÀÄÖ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 02.03.2013 gÀAzÀÄ ²æÃ. Dgï.f. ¸ÀA¢Ã¥sÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÁqÀð £ÀA. 32 £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02.03.2013 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2013 PÀ®A 171(ºÉZï) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 02.03.2013 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ ªÁqÀð £ÀA. 32 ¥ÀPÉëÃvÀæ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw.CAdƪÀiï ¥sÁwªÀiÁ AiÀiÁ¹Ã£ï ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÉƺÀäzï AiÀiÁ¹Ã£ï FvÀ£ÀÄ CgÀ§ ªÁqÁ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ PÁ¬Ä¢lÖ UÁqÀð£À eÁUÉAiÀÄ°è ¹.JA.¹. ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¨sÁj §»gÀAUÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ºÀt RZÀÄð ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 02.03.2013 gÀAzÀÄ ²æÃ. ¹.Dgï. PÀrªÁ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï ªÁqÀð £ÀA. 32 gÀªÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.20 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2013 PÀ®A 171(ºÉZï) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 03.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.15 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¹.Dgï. PÀrªÁ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ CgÀÄt Z˪Áít PÀAzÀAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¥Àj«ÃPÀëuÉ PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀå ¹AiÀiÁvÀ¯Á©£À ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ §½ ºÉÆÃzÁUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ M¼ÀUÉ C£ÉÃPÀ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀÆrzÀÄÝ PÀAqÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄÆ d£ÀjUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯ÁªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ©wÛ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á®ªÀĤUÉ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄvÀ AiÀiÁZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä£ÀÆß £ÉÆÃr C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯ÁªÀ ºÀAZÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀi˯Á° vÀAzÉ ªÀĺÉÆ§Æ§Ä C° ¸Á;¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉý ªÁqÀð £ÀA. 31 gÀ PÁAUÉæøï C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á®A FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀ §UÉÎ w½¹zÀ£ÀÄ.¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À §½ ªÁqÀð £ÀA. 31 gÀ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ¸ÉÊAiÀÄzï ±Á®A FvÀ£À ©wÛ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀzÀÄ ºÀt 650 ºÁUÀÄ 2 zÉÆqÀØ ¥ÁvÉæUÀ¼À°è ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAa G½zÀ ¥sÀ¯ÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãj£À ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ D«ÄõÀ ªÀrØ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ¯ÁªÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 03.03.2013 gÀAzÀÄ ²æÃ. ¹.Dgï. PÀrªÁ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï ªÁqÀð £ÀA. 31 gÀªÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 15.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2013 PÀ®A 171(E) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 03.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÁqÀð £ÀA. 15 jAzÀ 21 gÀ ªÀgÉUÉ jl¤ðAUï D¦üøÀgï CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ EzÉà ªÁqÀð £ÀA. 15 jAzÀ 21 gÀ°è ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï vÀAqÀzÀ°è EgÀĪÀ PÉ.r. UÀÄgÀÄgÁeï ªÉÆúÀ£ï gÁd J.E.,£ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ºÁUÀÄ «£ÉÆÃzÀ PÀĪÀiÁgï PÁªÀÄUÁj ¤jÃPÀëPÀgÀÄ £ÀUÀgÀÀ ¸À¨sÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ªÁqÀð £ÀA. 15 gÀ°è ¢£ÁAPÀ 02.03.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ £ÉÃvÁf ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ¦.J¸ï.L LAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¨sÉnAiÀiÁVzÀÄÝ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ®Qëöä ªÁgÀ ±Á¥À ºÀwÛgÀ zÀ°è EgÀĪÀ ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. ªÉÊgÀ dAUÀµÀ£ï ¨ÁPïì UÉ ºÁUÀÄ CzÉà KjAiÀiÁzÀ d¸ÁÌA r¹ÖççÆåµÀ£ï ¨ÁPïì UÉ ªÁqÀð £ÀA. 15 gÀ PÁAUÉæøï C¨sÀåyð PÀªÀįÁ©ü ºÁUÀÄ DPÉ ¥Àw JA.PÉ. ¨Á§gï gÀªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ EgÀĪÀ ©wÛ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CAn¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ 03.03.2013 gÀAzÀÄ jl¤ðAUï D¦üøÀgï ²æÃ. ªÉƺÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ªÁqÀð £ÀA: 15 gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03.03.2013 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.26/2013 PÀ®A 3 PÉ.N.¦.r. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 03.03.2013 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ¹.Dgï. PÀrªÁ¼À ¸ÉPÀë£ï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÁqÀð £ÀA: 35 ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ d®£ÀAiÀÄ£À E¯ÁSÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÁqÀð £ÀA: 1 jAzÀ 7 ºÁUÀÆ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤ÃAiÀÄgï eÉøÁÌA gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «¨sÁUÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁqÀð £ÀA: 35 gÀ°è ¥Àj«ÃPÀëuÉ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå ºÉÆÃVzÀÄÝ vÀªÀÄä »AzÉ ¦.J¸ï.L. ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÁ §A¢zÀÄÝ,DUÀ gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ MAzÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼À d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀÆrzÀÄÝ PÀAqÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â ªÀåQÛAiÀÄÆ d£ÀjUÉ ¥sÀ¯Áªï C£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÀ£ÀÄß ºÀAZÀÄvÁÛ ªÁqÀð £ÀA: 14 gÀ ©.eÉ.¦. C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ gÁªÀÄÄ JA§ÄªÀªÀjUÉ gÁªÀÄÄgÀªÀjUÉ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄvÀ AiÀiÁZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä£ÀÆß £ÉÆÃr C°èzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ ¥À¯Áªï ¸ÁgÀÄ ºÀAZÀÄwÛzÀÝݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÀAPÀgï vÀAzÉ PÉ. vÁAiÀÄtÚ ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CAvÁ ºÉý ªÁqÀð £ÀA. 14 gÀ ©.eÉ.¦. C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ gÁªÀÄÄ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀAiÀiÁa¸À®Ä §A¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ F ªÀÄ£É AiÀiÁgÀzÉAzÀÄ«ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ©ÃªÀÄtÚ ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°è £ÉÆÃqÀ®Ä 3 ¹®égï ¥ÁvÉæUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ºÀAa G½zÀ MAzÀgÀ°è ¥Á®ªï C£Àß E£ÉÆßAzÀgÀ°è ¸ÁgÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ SÁ° EzÀÄzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ . PÁgÀt ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ D«ÄõÀ ªÀrØ ¥sÀ¯Á£ï C£Àß ºÀAaPÉ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 03.03.2013 gÀAzÀÄ ²æÃ. ¹.Dgï. PÀrªÁ¼À ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀȶ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉPÀÖgï D¦üøÀgï ªÁqÀð £ÀA. 35 gÀªÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03.03.2013 gÀAzÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.43/2013 PÀ®A 171(E) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ, ಶಿವರಾಯ ತಂದೆ ಬಸಂತರಾಯ ಗೊಬ್ಬುರ ವಯಾ||60 ವರ್ಷ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ|| ಮೇಳಕುಂದಾ(ಕೆ)  ರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತೆನೆ. ಊಟದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತೆನೆ.ದಿನಾಂಕ:02-03-2013 ರಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:03-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 01-00 ಎಂ.ಎಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನನಗೆ ಅಜ್ಜ ಎಂದು ಕರೆದು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸದರಿಯವನು  ನನಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5-00 ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಸವರಾಜ ಇತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತನೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ದೌಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ದನಗಳಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ 1 ಆಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೊ ಆಯುಧದಿಂದ ಆಕಳಿನ ಕೆಚ್ಚಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು  ಅಲ್ಲಿಯೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆಕಳು ಕರುವಿನ ಎಡಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 28/2013 ಕಲಂ, 324, 429 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹುಡಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ:01-03-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು  ನೋಡಲಾಗಿ  18 ವರ್ಷದ  ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡಕಾಡಲಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹುಡಗಿಯ ತಂದೆ ಸಾ|| ಸಾಗನೂರ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 21/2013 ಕಲಂ ಹುಡಗಿ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.