Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 10, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

             £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, 15 ¢£ÀUÀ¼À §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D¸ÀPÀÛ f¯ÉèAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, 21-50ªÀµÀð ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀªÀżÀîªÀgÀÄ, PÀ¤µÀÖ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. «zÁåºÀðvɪÀżÀî D¸ÀPÀÛgÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 14.09.2014jAzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï G¥Á¢üPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ E°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß EzÉà «¼Á¸ÀPÉÌ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. D¸ÀPÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV Cfð ¸À°è¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814£ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.
£ÀPÀ° Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 09.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²æà ®Qëöäà mÉæÃqÀ¸Àð, UÉƧâgÀ ªÀÄvÀÄÛ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ªÁå¥Áj ªÀĽUÉAiÀÄ°è £ÀPÀ° QæµÀÖ¯ï PÁæ¥ï ¥ÉÆæmÉPÀë£ï ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï PÀA¥À¤AiÀÄ mÉæÃqï ªÀiÁPÀð SRITAF £ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ gÉÊvÀjUÉ £ÀPÀ° Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨sÁwä EzÀÄÝ, zÁ½ªÀiÁqÀ®Ä ²æà JªÀiï.J£ï.£ÁUÀgÁeï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ DzÉò¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ  CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà eÉ.¥Á¥ÀAiÀÄå ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æñÉÊ®. ©. ªÀÄoÀ¥Àw ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï, r¹L© WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ ²æà ±ÉÃR C§Äݯï£À©, ¸À§Ó°, ªÀĺÁzÉêÀ & ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÀ¼ÉÆA¢UÉ gÉÃqï ªÀiÁr, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀĽUÉAiÀÄ°è QæµÀÖ¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ SRITAF mÉæÃqï ªÀiÁPÀð£À Qæ«Ä£Á±ÀPÀ vÀÄA©zÀ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À 18 gÀnÖ£À ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨ÁPïì£À°è MAzÀÄ PÉ.f. vÀÆPÀzÀ 10 ¥ÁPÉÃmï EzÀÄÝ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 ©r ¥ÁPÉÃmïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉwzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 183 ¥ÁPÉÃmïUÀ¼ÀÄ vÀÆPÀ 1 QéAmÁ¯ï 83 PÉ.f.gÀµÀÄÖ zÉÆgÉwzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÁPÉÃmï£À ¨É¯É gÀÆ:600/- EzÀÄÝ MlÄÖ gÀÆ:1,09,800/- ªÀiË®åzÀ £ÀPÀ° Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü zÉÆgÉwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ ²æà CgÀ«Azï vÀAzÉ FgÀtÚ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ ¸Á§tÚ ¸Á:PÀ«vÁ¼À EªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ  PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 97/2014 PÀ®A: 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 63 PÁ¦ gÉÊmï DåPïÖ 1957 £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. gÉÊvÀjUÉ £ÀPÀ° OµÀzsÀ ¥ÀÆgÉʹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, £ÀPÀ° ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ ¥ÉưøÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ±ÁèX¹ r¹L© E£ïì¥ÉPÀÖgï ²æñÉÊ®.©.ªÀÄoÀ¥Àw ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAqÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
 ¢£ÁAPÀ 10-09-14 gÀAzÀÄ 6-50 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ²æäªÁ¸À §Ar EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÈvÀ UËgÀªÀÄä¼ÀÄ  ªÀģɬÄAzÀ gÁªÀÄzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÉ gÁdÄ vÀAzÉ PÉ.®PÀëöät ,®ªÀiÁtÂ, ¯Áj £ÀA. J¦-29-n©-3928 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: gÁªÀiÁAd¥ÀÄgÀ vÁAqÀ vÁ: ±ÀªÀiïì ¨Ázï f: gÀAUÁgÀrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J¦-29-n©-3928 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ UËgÀªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®UÀqÉ vÀ®UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¨É£ÀÄß ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄgÀ¢gÀÄvÀÛzÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀiÁA¸À RAqÀ ºÉÆgÀ§A¢zÀÄÝ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2014 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ      

              

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-09-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-09-2014

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 08-09-2014 gÀAzÀÄ C®UÀÆqÀ ²ªÁgÀzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: C®UÀÆqÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÉAPÀl ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀ «µÀ¥ÀÄjvÀ ºÁªÀÅ §® ªÀÄÆAUÁ°£À ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀjAzÀ aQvÉìUÁV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV GªÀÄUÁð «dAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 09-09-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2014, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Àà ªÀÄgÀR¯É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: PÀAUÀn gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ UËvÀªÀÄ, ¨Á¯Áf, CqÉ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/7691 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀAUÀn UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÛuÁÚ ¸Á: ºÀ¼ÉA§ÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ gÁfêÀ UÁA¢üZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ DmÉÆÃjPÁë ¥À°ÖAiÀiÁV M¼ÀVzÀÝ UËvÀªÀÄ EªÀjUÉ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ, ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ C®à¸Àé®à UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀiËTPÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಭಿಮರಾಯ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂರ ಸಾ:ಕೊಡ್ಲಾ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ದಿ:08-09-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07-30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಕಾಶಿನಾಥ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ತಳವಾರ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮೂರ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರರು ಕೇಳಲು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜಗಳದ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರರಿಗೂ ಸಾಧಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:09-09-2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0400 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಯಾಳು ಮೊಗಲಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂರ, ಸಾ:ಕೊಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ. ಇತನು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ  ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಗುಣಮುಖ ಹೊಂದದೇ ಭಾರಿ ಗಾಯದ ಬಾದೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಲಾಲು ಜಾಧವ ಸಾ: ಆಂದೋಲಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 09-09-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜು ಇತನು ರಮೇಶನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಂ.ಟಂ. ನಂ. ಕೆ.ಎ-33-6672 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚಿಗರಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಕೆಲ್ಲೂರ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಡ ಹಿಲ್ಸ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ  ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೂಸರ್ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ.ಎ.32-ಎ-3036 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪ ಅನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಂ.ಟಂ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ  ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಟಂ.ಟಂ.ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ರಾಜು ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಕ್ರೂಸರ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀಪಿನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.