Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, July 22, 2012

Raichur District Reported Crimes


gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ºÀÀwÛgÀ §gÀĪÀ ²æäªÁ¸À EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ¥sÉÆèÃgï «Ä¯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÁAR 17.04.2012 gÀ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2012 gÀ ¨É½UÉÎ 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 22 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß     PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ£À §®UÀqÉAiÀÄ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj DvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁgÉA§ÄªÀzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ   ¢£ÁAPÀ 18-04-2012 gÀAzÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà, 30 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: ªÁZï ªÉÄ£ï ²æäªÁ¸À EAqÀ¹ÖçÃ¸ï ¥sÉÆèÃgï «Ä¯ï gÁAiÀÄZÀÆgÀ, ¸Á: C¹ÌºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A 302 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.       F ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ  ªÀÄÈvÀ£ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÉÆç ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ¤gÀÄzÉÆåÃV ¸Á: CgÀPÉÃgÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ C®èzÉ  ªÀÄÈvÀ £ÁUÀgÁd£ÀÄ PÉƯÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÁUÀgÁd£À ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÀA PÉ-36/ºÉZï-9970 ªÀÄvÀÄÛ PÁ§ð£ï ªÉÆèÉʯï PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 £ÀAvÀgÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è £ÁUÀgÁd¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ §AzÉãÀªÁeï ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw:-ªÀÄĹèA, G:-DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:-CAiÀÄå¨Ër £ÀªÁ§UÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw:-ºÀjd£À G:-DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:-CAiÀÄå¨Ër £ÀªÁ§ UÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr F DgÉÆævÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ-36/ºÉZï-9970 ªÀÄvÀÄÛ PÁ§ð£ï ªÉÆèÉÊ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

DgÉÆævÀgÀ ¨ÁªÀ avÀæUÀ¼ÀÄ:-

1] ¸ÉÊAiÀÄåzÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ §AzÉãÀªÁeï ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw:-ªÀÄĹèA, G:-DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:-CAiÀÄå¨Ër £ÀªÁ§UÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 
2] ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw:-ºÀjd£À G:-DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:-CAiÀÄå¨Ër £ÀªÁ§ UÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                        ¢£ÁAPÀ: 21.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸Á: C®ÆÌgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ vÀ£Àß eÁUÉAiÀÄ°è VqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ D VqÀUÀ½UÉ ªÀÄĽî£À ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ  CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±À²gÉrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ §AzÀªÀgÉà F eÁUÀ ¤ªÀÄäzÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà F eÁUÀzÀ°è AiÀiÁåPÉ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨Éð ºÁPÀÄwÛÃAiÀiÁ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ ºÉÃArUÀÆ ¸ÀºÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2012 PÀ®A 324,504,506 ¸À»vÀ  34  L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                    ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ PÁ½AUÀ¥Àà ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÀdAwæ, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¥ÉAnAUï PÉ®¸À ¸Á: PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉgÉ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. C«vÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ J.J¸ï.L. gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwßzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀÀÀÀÀÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀð GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀAeÉëAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀgÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2012 PÀ®A 96 (©) Pɦ PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 21.07.2012 gÀAzÀÄ fAiÀiÁ G¯ï ºÀPï vÀAzÉ C§Äݯï G¯ï ºÀPï ªÀAiÀiÁ: 55, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀiÁ«£Á¨Á« FvÀ£ÀÄ EvÀgÉà 4-5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà ¸Á: ªÀiÁ«£À¨Á« FvÀ£À DmÉÆà £ÀA PÉ.J-36-7397 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁ«£À¨Á«¬ÄAzÀ UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV wgÀÄ«£À°è ¥À°ÖAiÀiÁV¹zÀÝjAzÀ fAiÀiÁG¯ï ºÀPï  ¸ÉÃj EvÀgÉà 3-4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/12, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÁqÀÄ ¥Áæt¬ÄAzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


                ¢£ÁAPÀ 21/07/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wÃxÀð¨Á« ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÀÄqÀØzÀ°è ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀAiÀÄB 27 ªÀµÀð eÁwB ®ªÀiÁt GB PÀÄjPÁAiÀĪÀ PÉ®¸À ¸ÁB CqÀ«¨Á« vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÄjPÁAiÀÄvÀÛ EzÁÝUÀ CqÀ«¨Á« vÁAqÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁqÀÄ ºÀA¢ ¢rgÀ£É Nr §AzÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà¤UÉ vÀ£Àß PÉÆj¬ÄAzÀ §®vÉÆqÉUÉ UÀÄ¢Ý UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ «Ä¹¯ÉÃ¤ì £ÀA :02/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀgÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ïgÀPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ aPÀÌAiÀÄj¢ºÁ¼À UÁæöªÀÄzÀ°è UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á¼À aPÀÌAiÀÄgÀ¢ºÁ¼À.FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà ,UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆr JgÀqÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C¥Àj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸À¢æ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀjAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ PÉüÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÁªÉà ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥Àj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr E£ÉÆßêÉÄä ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ §¸ÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß C¥Àj¸À®Ä ¥ÀæZÉÆâ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  91/12 PÀ®A.143,147,366(J),504,506,109 gÉ/«.149 L¦¹ & 3(2)(5) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉUÉ ©. ²æäªÁ¸À®Ä vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 35 ªÀµÀð eÁw PÀªÀiÁä G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:- PÀ¸À¨É PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ºÀaÑ EnÖzÀÝ aªÀÄt¢AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄqÀ®Ä DvÀ¤UÉ  JZÀÑgÀªÁV £ÉÆÃr ¨ÉAQ Cj¸ÀĪÀ UÁrUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¸ÁQëd£ÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¸À®Ä DgÀ°®è CµÀÖgÀ°è ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀ UÁr §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹vÀÄ ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀ UÁr §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è eÉÆÃ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) r.J.¦. UÉƧâgÀ 360 aî CA.Q. gÀÆ. 4,00000/-2) 1 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. gÀÆ. 45,000/-3) ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤ 2 ¥ÀA¥ï ¸Émï CA.Q. gÀÆ. 30000/-4) MAzÀÄ vÉʪÁ£ï PÀA¥À¤ ¸Éàçà ¥ÀA¥ï CA.Q. gÀÆ. 14000/-5) 4 ¨ÁåPï ¥ÀA¥ï CA.Q. gÀÆ. 16000/-6) ¸ÀÄlÖ eÉÆÃ¥Àr QªÀÄävÀÄÛ CA.Q. gÀÆ. 60000/- 7) MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. gÀÆ. 3000/- 8) ¢£À¤vÀå §¼À¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 20000/-MlÄÖ C.QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 5,88,000/- ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV F ªÉÄð£ÀAvÉ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV DVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆr¹j CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.13/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁwæ PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

               ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 07-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÁæ¨Ázï£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄãï qÉÆÃgï ¨ÁV°£À Qð ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÉÄÃ£ï ¯ÁPÀgï ¸ÁæöÖAUï gÀƪÀiï ZÀPÀæ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À DVgÀĪÀÅ¢®è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÀ ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/12 PÀ®A 457,380,511 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
              ¢£ÁAPÀ: 22-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀªÀqÀÄPÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÀªÀqÀÄPÀÄAzÀ UÁæªÀÄ ²æÃzsÀgÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤°è¹zÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà 23 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ   MlÄÖ 12 PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 36000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀAvÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß 7 jAzÀ 8 d£À ªÀÄĸÀÄPÀÄzÁjUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹, ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2012®A. 384 L¦¹ jÃvÀå  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.07.2012 gÀAzÀÄ 11  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr                            2400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-07-2012

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄAiÀÄå ªÁ®PÀmÁÖ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/eÉ-6554 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¤Ã® ¤gÀÄr EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð®¢AzÀ zsÁå£À ªÀÄA¢gÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è JzÀÄj¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©zÀÄj£À PÀnÖUÉ ¤ZÀÑtÂPÉ (JtÂ) »rzÀÄPÉÆAqÀÄ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¤ZÀÑtÂPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄîâ¢UÉ w«¢zÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄð PÀAzÀÄ UÀnÖzÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀÄUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ªÉÄÃrPÀ® PÁ¯ÉÃd »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ £Á°AiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 35 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr EvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 DA§Æå¯ÉãÀì PÀgɬĹ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ PɪÀÄÄävÁÛ £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, D §UÉÎ ¸ÀzÀj ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ PÀgɹzÁUÀ CªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃr £ÀªÀÄä Hj£ÀªÀ£ÀÄ E¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 20-07-2012 gÀAzÀÄ aQvÉìAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ 0820 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ PɪÀÄÄävÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ªÀUÁݼÀPÀgÀ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÁgÀÄgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzsÀĪÀÄw UÀAqÀ gÁZÀ¥Áà RUÉð ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 15-06-2012 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄzsÀĪÀÄw EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                ¢£ÁAPÀ: 21.07.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸Á: C®ÆÌgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ vÀ£Àß eÁUÉAiÀÄ°è VqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ D VqÀUÀ½UÉ ªÀÄĽî£À ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ  CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±À²gÉrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ §AzÀªÀgÉà F eÁUÀ ¤ªÀÄäzÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà F eÁUÀzÀ°è AiÀiÁåPÉ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ ¨Éð ºÁPÀÄwÛÃAiÀiÁ ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ ºÉÃArUÀÆ ¸ÀºÁ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 134/2012 PÀ®A 324,504,506 ¸À»vÀ  34  L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                    ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ PÁ½AUÀ¥Àà ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð, eÁ: ¨sÀdAwæ, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¥ÉAnAUï PÉ®¸À ¸Á: PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÉgÉ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. C«vÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ J.J¸ï.L. gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwßzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀÀÀÀÀÀÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀð GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀAeÉëAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀgÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 162/2012 PÀ®A 96 (©) Pɦ PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 21.07.2012 gÀAzÀÄ fAiÀiÁ G¯ï ºÀPï vÀAzÉ C§Äݯï G¯ï ºÀPï ªÀAiÀiÁ: 55, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ªÀiÁ«£Á¨Á« FvÀ£ÀÄ EvÀgÉà 4-5 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà ¸Á: ªÀiÁ«£À¨Á« FvÀ£À DmÉÆà £ÀA PÉ.J-36-7397 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀiÁ«£À¨Á«¬ÄAzÀ UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ D¥Á¢vÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV wgÀÄ«£À°è ¥À°ÖAiÀiÁV¹zÀÝjAzÀ fAiÀiÁG¯ï ºÀPï  ¸ÉÃj EvÀgÉà 3-4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/12, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁqÀÄ ¥Áæt¬ÄAzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ 21/07/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wÃxÀð¨Á« ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À UÀÄqÀØzÀ°è ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀAiÀÄB 27 ªÀµÀð eÁwB ®ªÀiÁt GB PÀÄjPÁAiÀĪÀ PÉ®¸À ¸ÁB CqÀ«¨Á« vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÄjPÁAiÀÄvÀÛ EzÁÝUÀ CqÀ«¨Á« vÁAqÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁqÀÄ ºÀA¢ ¢rgÀ£É Nr §AzÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà¤UÉ vÀ£Àß PÉÆj¬ÄAzÀ §®vÉÆqÉUÉ UÀÄ¢Ý UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ «Ä¹¯ÉÃ¤ì £ÀA :02/2012 gÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀgÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ïgÀPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ aPÀÌAiÀÄj¢ºÁ¼À UÁæöªÀÄzÀ°è UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á¼À aPÀÌAiÀÄgÀ¢ºÁ¼À.FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀÄä ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß CzÉà UÁæªÀÄzÀ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà ,UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ PÀÆr JgÀqÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è C¥Àj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸À¢æ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀjAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ PÉüÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÁªÉà ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥Àj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ¨ÉÊzÁr E£ÉÆßêÉÄä ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ §¸ÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß C¥Àj¸À®Ä ¥ÀæZÉÆâ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  91/12 PÀ®A.143,147,366(J),504,506,109 gÉ/«.149 L¦¹ & 3(2)(5) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0300 UÀAmÉUÉ ©. ²æäªÁ¸À®Ä vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 35 ªÀµÀð eÁw PÀªÀiÁä G:- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:- PÀ¸À¨É PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è ºÀaÑ EnÖzÀÝ aªÀÄt¢AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV vÀ£Àß eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄqÀ®Ä DvÀ¤UÉ  JZÀÑgÀªÁV £ÉÆÃr ¨ÉAQ Cj¸ÀĪÀ UÁrUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¸ÁQëd£ÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Cj¸À®Ä DgÀ°®è CµÀÖgÀ°è ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀ UÁr §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹vÀÄ ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀ UÁr §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è eÉÆÃ¥Àr ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) r.J.¦. UÉƧâgÀ 360 aî CA.Q. gÀÆ. 4,00000/-2) 1 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. gÀÆ. 45,000/-3) ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤ 2 ¥ÀA¥ï ¸Émï CA.Q. gÀÆ. 30000/-4) MAzÀÄ vÉʪÁ£ï PÀA¥À¤ ¸Éàçà ¥ÀA¥ï CA.Q. gÀÆ. 14000/-5) 4 ¨ÁåPï ¥ÀA¥ï CA.Q. gÀÆ. 16000/-6) ¸ÀÄlÖ eÉÆÃ¥Àr QªÀÄävÀÄÛ CA.Q. gÀÆ. 60000/- 7) MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q. gÀÆ. 3000/- 8) ¢£À¤vÀå §¼À¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 20000/-MlÄÖ C.QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 5,88,000/- ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV F ªÉÄð£ÀAvÉ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV DVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆr¹j CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.13/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÁwæ PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ 21-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22-07-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 07-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ºÉÊzÁæ¨Ázï£ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄãï qÉÆÃgï ¨ÁV°£À Qð ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÉÄÃ£ï ¯ÁPÀgï ¸ÁæöÖAUï gÀƪÀiï ZÀPÀæ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À DVgÀĪÀÅ¢®è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÀ ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/12 PÀ®A 457,380,511 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
              ¢£ÁAPÀ: 22-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÀªÀqÀÄPÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÀªÀqÀÄPÀÄAzÀ UÁæªÀÄ ²æÃzsÀgÀ ¥ÀÆeÁj EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤°è¹zÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà 23 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: PÀÄjPÁAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj UÁæªÀÄ FvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ   MlÄÖ 12 PÀÄjUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 36000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀAvÀ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß 7 jAzÀ 8 d£À ªÀÄĸÀÄPÀÄzÁjUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹, ºÉzÀj¹, ¨ÉzÀj¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 218/2012 PÀ®A. 384 L¦¹ jÃvÀå  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ
            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.07.2012 gÀAzÀÄ 11  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ   ತಂದೆ ಮಲ್ಕಪ್ಪಾ ಕೋಟೆ ಉ: ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ  ಸಾ||ಮೇಳಕುಂದಾ (ಬಿ) ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 21-07-12 ರಂದು 3-30  ಪಿ.ಎಮ್. ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಂದ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟ ಮೇನ ರೋಡಿನ ಸಿ.ಟಿ.ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್   ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಫ್  -1320 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಬಸ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಾಳಿಂಗರಾಯನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 77/12  ಕಲಂ: 279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ: 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.