Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 24, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-02-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-02-2017

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 02/2017, ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಜೇಪ್ಪಾ ಕೋರೆನೋರ ವಯ: 42 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಸಿಂಧನಕೇರಾ ರವರ ಗಂಡನಾದ ರಾಜೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಕೋರೆನೋರ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಇತನು ಕ್ರಷಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಬಾದೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 23-02-2017 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 24-02-2017 ರಂದು 0400 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ತಗಡದ ಕೇಳಗೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ದಂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 24-02-2017 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2017, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2017 gÀAzÀÄ U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ d«ÄÃgÉÆÃ¢Ý£ï ªÉÆÃd£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀÄ®âUÁð, ¸ÀzÀå ªÀÄĹgÁ¨ÁzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (n.J¸ï) EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄzï CwÃPï CºÀªÀÄzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï JPÁâ¯ï CºÀäzï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄĹgÁ¨ÁzÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ (n.J¸ï) EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À vÁ: ¨sÁ°ÌzÀ°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âgÀÄ PÀÆr gÁAiÀįï J£ï¦üïïØ §Ä¯ÉÃmï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. n.J¸ï-09/F.PÀÆå-0521 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ J£ï.ºÉZï.9 ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄzï CwÃPï CºÀªÀÄzï EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ J£ï.ºÉZï-9 gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ rªÉÃqÀgï UÉÆÃqÉUÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ d«ÄÃgÉÆâݣï EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ºÀuÉUÉ, §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ, ¥sÀPÀ½AiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ DgÉÆæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°è ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ U˸ÉÆâݣï EvÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÉÆÃd£À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §UÀzÀ¯ï, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2017, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀ²¯Á UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ PÀAzÁj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ±ÉÃRgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£À dªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ RAzÁj ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzzÀ E§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 20-02-2017 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ  E§âgÀÄ dªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-02-2017 gÀAzÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EvÀ£ÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁ§ð£ï ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. J¦-28/©PÀÆå-5384 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁwæ 1000 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÉÆèÉʯï PÀÆqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EnÖzÀÝjAzÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ®èjUÀÆ PàgÉ ªÀiÁr «ZÁj¹zÀgÀÆ UÀAqÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀavÀgÀ ¢£ÁAPÀ 23-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ±ÉÃRgÀ EvÀ£ÀÄ ¤uÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉazÀgÉ ¤£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EvÀ£ÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤uÁð ²ÃªÁgÀzÀ°è §gÀĪÀ ¥ÀÄlÄÖUËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©æqïÓ£À PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ JqÀUÀtÂÚ¤AzÀ ªÀÄÄV£ÀªÀgÉUÉ PÀmÁÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀªÉÄ®QUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄ¢AzÀ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è UÀAqÀ£ÀÄ ©æqïÓ£À PɼÀUÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2017, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23-02-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁd zsÀ£ÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄUÀ¼À dªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ºÁ®»¥ÀàUÁð UÁæªÀÄzÀ ¢°Ã¥À @ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀÄ¥Éà, gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÀÄ¥Éà, ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd PÀÄ¥Éà, £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà PÀÄ¥Éà, PÀ®è¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÀ PÀÄ¥Éà, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà PÀÄ¥Éà, ¸ÀĨsÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ PÀÄ¥Éà, »gÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀÄ¥Éà ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄzÀ vÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀgÀªÀgÀÄ PÀÆr PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-20/©-0781 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÁ®»¥ÀàUÁð¢AzÀ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÁ®»¥ÀàUÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁqÀV ©æÃd zÁn PÀ®ªÁr PÀqÉUÉ §AzÁUÀ PÉãÁ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄ»ÃAzÁæ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÆæ¸ÀgÀ fæUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸Á¬Ä EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀzÀjAzÀ PÀÆqÀ¯É JA§Ä¯ÉãïìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr J®èjUÀÆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ¸Á¬Ä EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2017, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà ªÁ° ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ §AqÉ¥Áà EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-0691 EgÀÄvÀÛzÉ, CtÚ 2008 £Éà ¸Á°£À°è wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-01-2017 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÉæUÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ CAzÀgÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ZÁAUÀ¯ÉÃj EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹ ¥À®èQÌ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ 0300 §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¤°è¹zÀÄÝ E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄ®V ¢£ÁAPÀ 27-01-2017 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C°è E¢ÝgÀĪÀÅ¢®è, DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà gÀªÀgÀÄ eÁvÉææAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ Dgï.n.N ZÉPïÌ ¥ÉÆøÀÖ, ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24-02-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.