Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 2, 2015

Raichur District Special Press Note and Reported Crimes

                                                   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

-:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèUÉ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À vÀvÁÌ°PÀ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÄÌ ¥ÀnÖ:-
             gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è SÁ° EgÀĪÀ 35  £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï ªÀÄvÀÄÛ 09 ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï MlÄÖ 44 £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À vÀvÁÌ°PÀ £ÉêÀÄPÁw DAiÉÄÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß EAzÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 01.04.2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¸ÀÆZÀ£Á ¥sÀ®PÀzÀ°è CAn¸À¯ÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁèUïzÀ°è ¸ÀºÁ  ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. JAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. JA.J£ï. £ÁUÀgÁd L.¦.J¸ï. gÀªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.(A)   FIRST PROVISIONAL SELECT LIST FOR THE POST OF  POLICE CONSTABLE (CIVIL)
SL. NO.
Application
No.
Roll No.
Name
DOB
Category
Claimed
Marks Secured


Total
Marks

Category
Under which
selected
% of Marks
in Qualifying
Examination
(PUC/Equivalent)
Written
Exam. Marks
(CET)
1
1950741
5230600
VIRUPAKSHAPPA
01-06-1992
3B
80.83
89.25
170.08
GM_KAN_M
2
1952570
5230155
HULIGESH
21-02-1993
2A
87.5
79
166.5
GM_OTHERS_M
3
1951504
5230598
GUNDAPPA
01-06-1992
CAT-1
86.17
79
165.17
GM_RUR_M
4
1952317
5230486
MALLAPPA
02-08-1989
2A
78.83
86.25
165.08
GM_RUR_M
5
1951575
5230354
RANGANATH
01-06-1989
ST
86.67
72.75
159.42
GM_RUR_M
6
1951655
5230005
UDAYA KUMAR G
01-06-1989
3A
80.5
78.25
158.75
GM_RUR_M
7
1951075
5230504
VIRUPAKSHI
01-08-1988
2A
75.67
81.5
157.17
GM_OTHERS_M
8
1950862
5230051
CHANNAPPA
08-06-1994
ST
82.33
74.75
157.08
GM_PDP_M
9
1950172
5230235
VIJAYAKUMARA
01-06-1989
3B
84
73
157
GM_OTHERS_M
10
1951158
5230404
GIRIJAPATHI
10-04-1994
ST
85.5
68.25
153.75
GM_OTHERS_M
11
1951993
5230479
GOURISHANKARA
01-06-1991
3B
83.5
70
153.5
GM_OTHERS_M
12
1951164
5230338
SADDAMHUSEN
01-06-1991
2B
81.67
71
152.67
GM_OTHERS_M
13
1950536
5230614
BASAVARAJA
01-05-1991
3B
79.67
72.5
152.17
GM_OTHERS_M
14
1952481
5230064
HANAMAPPA
01-06-1992
SC
81.33
69.5
150.83
GM_OTHERS_M
15
1951425
5230596
MALLIKARJUNA
04-10-1992
ST
75.67
75
150.67
GM_OTHERS_M
16
1952540
5230256
CHANDRAKANT
01-06-1995
ST
89
61.5
150.5
GM_OTHERS_M
17
1951060
5230063
MALLAPPA
01-06-1990
3B
80.17
70
150.17
GM_OTHERS_M
18
1951664
5230613
SHIVARAJ
15-07-1988
3B
74
76
150
GM_OTHERS_M
19
1951028
5230465
VEERESHA
02-06-1988
3B
83
65.75
148.75
GM_OTHERS_M
20
1950788
5230490
SATHISH N G
15-06-1991
CAT-1
76.17
72.5
148.67
GM_OTHERS_M
21
1950378
5230529
LATEEFA
01-06-1989
2B
74.5
73.75
148.25
2B_OTHERS_M
22
1952173
5230130
SURESH
01-06-1992
ST
73.17
74.75
147.92
ST_OTHERS_M
23
1950621
5230359
NINGAPPA
25-02-1988
3B
87.25
59.75
147
3B_OTHERS_M
24
1951004
5230252
GOPAL
21-09-1990
CAT-1
77.5
69
146.5
CAT-01_OTHERS_M
25
1952188
5230455
MALLIKARJUN
01-10-1989
2A
83.63
61.25
144.88
2A_OTHERS_M
26
1951136
5230232
BASAVARAJA
01-06-1988
2A
78
63.5
141.5
2A_RUR_M
27
1952456
5230417
NINGAYYA
24-05-1995
ST
80
61.5
141.5
ST_OTHERS_M
28
1951579
5230093
DODDABASAPPA
05-10-1990
3A
66.67
73.75
140.42
3A_OTHERS_M
29
1951858
5230373
VISHWARADHYA S
11-04-1992
3B
82.33
56.5
138.83
3B_OTHERS_M
30
1950442
5230274
SOPISAHEBA
01-06-1993
CAT-1
72.83
64.75
137.58
CAT-01_OTHERS_M
31
1951431
5230327
MUNIYAPPA
13-04-1994
SC
80.17
54.75
134.92
SC_OTHERS_M
32
1951673
5230281
BHIMANNA
01-06-1992
SC
82.83
52
134.83
SC_RUR_M
33
1951958
5230485
SANTOSH
03-08-1988
SC
70.33
64
134.33
SC_RUR_M
34
1952272
5230386
ADIVAPPA
26-01-1990
3A
82.75
47.75
130.5
3A_OTHERS_M
35
1952313
5230370
NIJALINGAPPA
05-08-1992
SC
69.17
59
128.17
SC_OTHERS_M

(B) FIRST PROVISIONAL SELECT LIST FOR THE POST OF  WOMEN POLICE CONSTABLE (CIVIL)

SL.
NO.
Application
No.
Roll No.
Name
DOB
Category
Claimed
Marks Secured


Total
Marks

Category
Under which
selected
% of Marks
in Qualifying
Examination
(PUC/Equivalent)
Written
Exam. Marks
(CET)
1
1951219
5230056
SANGEETA BARAGI
18-06-1995
2A
86.5
60
146.5
GM_OTHERS_F
2
1950808
5230457
RANGOJI
01-11-1991
ST
79.83
65.5
145.33
GM_OTHERS_F
3
1950337
5230033
SOUMYA
22-03-1992
3B
71.17
72.5
143.67
GM_OTHERS_F
4
1950376
5230323
BHEEMARATI
10-03-1993
2A
75.17
67.5
142.67
GM_OTHERS_F
5
1950731
5230135
AMRUTHABINDU
10-06-1991
ST
80
60
140
ST_OTHERS_F
6
1951310
5230315
SWETHA
09-01-1994
SC
73.67
61.25
134.92
SC_OTHERS_F
7
1951099
5230379
VIJAYALAXMI
15-06-1995
2A
76.33
51.25
127.58
2A_OTHERS_F
8
1950770
5230021
RUBINA KHTOON
21-07-1992
2B
70.83
37.5
108.33
2B_OTHERS_F
9
1952028
5230146
POOJA G H
11-11-1993
CAT-1
66.33
37.5
103.83
CAT-01_OTHERS_F


   ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä wªÀÄäªÀé ªÀ: 39 ªÀµÀð,eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï ªÀPÀð, ¸Á: J£ï.ºÉƸÀÆgÀÄ.vÁ:ªÀiÁ¤é.FvÀ£ÀÄ ಮೃತ ಆಪಾದಿತ£ÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀ: 31 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ,G: J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯É ªÀPÀð ¸Á: J£ï.ºÉƸÀÆgÀÄ.vÁ:ªÀiÁ¤é.FvÀ£ÀÄ  ದಿನಾಂಕ 31.03.2015 ರಂದು 0100 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು-ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36 ಡಬ್ಲೂ.5844 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ವ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ 7 ನೇ ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಲೆಯ ಬಲಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗು, ಕಿವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮಾತಾನಾಡುವು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ರೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರೆಫೆರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಆತನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 01.04.2015 ರಂದು 04.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರಿಯವನು  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಮೇರೆಗೆ ಆತನ ಶವವನ್ನು ತಾವು ಮರಳಿ ರಾಯಚೂರುಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:76/2015 ಕಲಂ 279, 304 () .ಪಿ.ಸಿ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ದಿನಾಂಕ: 02/04/15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-30 ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು ಮರಳು ಸಾಗಾಣಕೆ ಜಪ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ : 02/04/15 ರಂದು ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಪಗಲ್ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದು, 1ನೇ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಟಿಸಿ-2067 ಇದ್ದು, ಟ್ರಾಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಇದರ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು 1) ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ವ-20 ವರ್ಷ ಜಾ-ನಾಯಕ ಉ-ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಟಿಸಿ-2067 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ-ಸಾದಾಪೂರು ತಾ-ಮಾನವಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದ್ರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ ಮಾಲೀಕರಾದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ನಾಯಕ ಸಾ-ಸಾದಾಪೂರು ಈತನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. 2ನೇ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಲಾಗಿ PY3029D366172 ಇದರ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು 2) ಹನುಮನಗೌಡ ತಂದೆ ಸಾಬನಗೌಡ ವ-20 ವರ್ಷ ಜಾ-ನಾಯಕ ಸಾ-ಸಾದಾಪೂರು ತಾ-ಮಾನವಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದ್ರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಹುಲಿಗೆಯ್ಯ ನಾಯಕ ಸಾ-ಸಾದಾಪೂರು ಈತನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. 3ನೇ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಇದರ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಟಿಸಿ-1251 ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ನಂ.ಕೆಎ-36/4542 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು, ಇದರ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು 3) ಪುಟ್ಟವೆಂಕಟರಾವ್ ತಂದೆ ಪುಟ್ಟಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ-28 ವರ್ಷ ಜಾ-ಕಮ್ಮಾ ಸಾ-ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ಯಾಂಪ್ ತಾ-ಮಾನವಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿ, ತಾನೇ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಮಾಲೀಕನಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. 4ನೇಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಲಾಗಿ PY3029D366102 ಇದರ ಚಾಲಕನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ತನ್ನ ಹೆಸರು 4) ಗೋವಿಂದ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ವ-26 ವರ್ಷ ಜಾ-ನಾಯಕ ಸಾ-ಸಾದಾಪೂರು ತಾ-ಮಾನವಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು. ಸದ್ರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಈರಣ್ಣನಾಯಕ ಸಾ-ಸಾದಾಪೂರು ಈತನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ , ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಳನ್ನು ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ.ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ 2.5 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮರಳು ಇದ್ದು, ಒಟ್ಟು 10 ಘನ ಮೀಟರ್ ಮರಳು ಇದ್ದು, ಅದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 7,000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳವುದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.102/15  ಕಲಂ  3,42,43 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಮ್.ಸಿ ರೂಲ್ಸ 1994 ಹಾಗೂ 4,4(1-ಎ) ಎಮ್.ಎಮ್.ಡಿ.ಆರ್ 1957  & 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.                                     ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 01-04-2015 ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಊಟಿ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ  ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 30 ªÀµÀð FvÀ£À ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 30 ªÀµÀð 2) £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà 52 ªÀµÀð3) ªÀÄ®è¥Àà 55 ªÀµÀð J®ègÀÄ J¸ÉøÉÃgï zÀªÀgÀÄ eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: Hn vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ¼ÁzÀ ²æà ªÀÄw ºÁ®ªÀÄä UÀAqÀ «oÀ¥Àà HnAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 52 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: UÀÄgÀUÀÄAl vÁ:°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FPÉAiÀÄ ಮಗಳಾದ ಚನ್ನಮ್ಮ @ ಹೊನಮ್ಮಳನ್ನು ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 05 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದು ಅದರೆ ಆರೋಪಿತರು ಹೊನಮ್ಮ (ಚನ್ನಮ್ಮ)ಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ಆರೋಪಿತರು ನಮ್ಮಗೆ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯವರಿಂದ 80000 ಸಾವಿರ ರೂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 01-04-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಅದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಚನ್ನಮ್ಮ @ ಹೊನಮ್ಮ ಳಿಗೆ  ಆರೋಪಿತರು ಕೊಡಲಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯ, ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಅದೇ ಊರಿನವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಆರಿಕೇರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜುಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿನ ರೀಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಯವರು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಗಾಯಾಳು ತನ್ನಗಾದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮಾತಾನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಾಸು ಬಂದು ಈ ದಿವಸ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. ಗುನ್ನೆ ನಂ.34/15 ಕಲಂ.498(),324,307 ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3&4 ಡಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ   
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ:-01-04-2015 gÀAzÀÄ 02-00  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ PÁæ¸À¢AzÀ ¥Áå¸ÉAdgï ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀPÁÌV ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà  25ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á- ¥ÀgÀvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ FvÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä £ÀqɸÀĪÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ PÁæ¸ÀzÀ°è ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå ¸Á-£ÀUÀgÀUÀÄAqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ dUÀ¼ÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÀ eÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀiïä J°èzÁÝ£É ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁåZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ JzÉUÉ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 66/2015 PÀ®A-323,324,504,506,355 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 7(1)(r) ¦.¹.Dgï DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2015 gÀAzÀÄ   64 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.