Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 10, 2014

Raichur District Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                  ¢£ÁAPÀ: 16.11.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. FUÁUÀ¯Éà CºÀð D£ï¯ÉÊ£ï C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊl¤AzÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃn ¥Á¸À¥ÉÆlð/qÉæöÊ«AUï ¯ÉʸÀ£ïì/¥Áå£ï PÁqÀð/¸À«ð¸ï Lr PÁqÀð/¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï/E¯ÉPÀë£ï ¥sÉÆmÉÆ Lr PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ En/¦J¸ïn ¥Á¸ÁzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ  ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ¥ÀàzÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ)  C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è £ÉÆÃl§ÄPï, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï, PÁå®PÀÆå¯Élgï E¤ßvÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ gÀÆ¯ï £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉ.

1) J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï     : gÀÆ¯ï £ÀA. 5230001 jAzÀ 5230647 gÀªÀgÉUÉ
   (J¯ï.«í.r. rVæ PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀt)
    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

¢£ÁAPÀ: 10.11.2014.
 ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.
UÉ,
1)     ¥ÀwæPÁ ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ/ªÀgÀ¢UÁgÀjUÉ.
2)    zÀÆgÀzÀ±Àð£À ªÀiÁzÀåªÀÄ gÀªÀjUÉ.
3)    DPÁ±ÀªÁtÂ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ.

Raichur District Press Note and Reported Crimes


                                 
                        ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                                   ದಿನಾಂಕ 09.01.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯರಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw EAzÀæªÀÄä UÀAqÀÉ ®PÀëöät ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: AiÀiÁzÀªÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸ÀÀ ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ FPÉAiÀÄ  ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð±ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð E§âgÀÆ eÁ: AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ “ ಈ ಸೂಳೆಯದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕುಡುಕ ತಾಯಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು  ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಿರಿ” ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಇತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಒಣಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಲ ಬುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕಂದಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇವಳು ಕುದಲಿಡಿದು ಏಳೆದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೂಖಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿದ್ದು “ಈ ದಿವಸ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ” ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖzÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2014 PÀ®A: 323,324,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 09-11-2014 ರಂದು 5-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಯಂಕೋಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಪಕೀರಪ್ಪ, 55 ವರ್ಷ, ಕಬ್ಬೇರ, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಸೋಮಲಾಪೂರು ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀನು ಸೋಮಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬ, ಕಬ್ಬೇರ, ಸಾ: ಸೋಮಲಾಪೂರು. EªÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಡೆಶನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದದ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ.    CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt  UÀÄ£Éß £ÀA: 260/2014 PÀ®A. 341, 504, 323, 506  L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೈಯದಾ ಫೌಜಿಯಾ ಪರ್ವಿನ್ ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ ಅನ್ಸರಪಾಷಾ ವಯ:32, :ಮನೆಕೆಲಸ, ಸಾ:ಹಟ್ಟಿ , ತಾ: ಲಿಂಗಸುಗೂರು , ಹಾ.:ಬಡಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು FPÉಯು ದಿ.25-10-2010 ರಂದು ಆರೋಪಿ 01  ಸೈಯ್ಯದ ಅನ್ಸರ ಪಾಷಾ ತಂದೆ ಸೈಯ್ಯದ ಗೌಸಸಾಬ  FvÀ£À ಜೊತೆ ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ jಗೆ 50,000/- ರೂ, 10 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ & ಮನೆಬಳಕೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು , ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆರೋಪಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಸಿದ್ದು , ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆರೋಪಿ 01 ಈತನು ನಿನ್ನ ತವರುಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ, ಆರೋಪಿ 04 & 05 ರವರು ನೀನು ಆರೋಪಿ 01 ಗೆ ಸರಿ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾ , ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ನಿನಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನು ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತವರುಮನೆ ಸೇರಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:24-10-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಬಡಿಬೇಸನಲ್ಲಿ ತವರುಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ಆರೋಪಿ 01 ಲೇ ಸೂಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತಗಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಸು ಹಾಕ್ತಿಯ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿ 04 & 05  ರವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 06 ರಿಂದ 09 ರವರು ಸೂಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಾ ಕೊಂದು ಹಾಕು ಅಂತಾ ಆರೋಪಿ 01 ಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದು,ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಗೆ ಆರೋಪಿ 02 & 03 ರವರು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಸು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂ.285/14 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ   ಮೇಲಿಂದಾ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.258/2014 , ಕಲಂ . 498() , 323 , 324 , 504 , 506, 109 ಐಪಿಸಿ  & ಕಲಂ. 3 & 4 .ನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ .

          AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 08/11/2014 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ವೀರೇಶ ಗಿಣಿವಾರ.  35 ªÀµÀð ಕುರುಬರು ಒಕ್ಕಲುತನ ¸Á;ಹೆಡಗಿನಾಳ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು  FvÀ£ÀÄ vÀಮ್ಮ ಹತ್ತಿಹೊಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದು  ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನು ಹೊರಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಊಟಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನು ತನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ,ತಲೆತಿರುಗಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಸಂಕಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಜವಳಗೇರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಮಾಡಿದ್ದು  ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಶ್ರೀªÀÄw,ಚಂದ್ರಕಲಾ UÀAqÀ ಚಾಗಪ್ಪ ಗಿಣಿವಾರ 30 ªÀµÀð ಕುರುಬರು ಹೊಲಮನಿಕೆಲಸ ¸Á;ಹೆಡಗಿನಾಳ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 29/2014.ಕಲಂ.174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                                                                                   


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀAzÀÄ 9  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2,000/-   UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄjÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.