Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 18, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-10-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-10-2017

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 138/17 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17-10-2017 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ qsÉÆÃuÉ ¸Á|| C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄ vÁ|| f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11/10/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÀÆ JPÁâ® vÀAzÉ UÀ¥sÀÄgÀ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ¢AzÀ   C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ  CtÚ£ÁzÀ ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ qsÉÆÃuÉ gÀªÀgÀÄ J£ï.J¸ï.J¸ï.PÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É¬ÄAzÀ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆAqÁ ¹.© ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÀÆå-1336 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆägÁzÀ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  »ÃUÉ  E§âgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ  d£ÀªÁqÁ-C°AiÀÄA§gÀ gÉÆÃr£À £ÀªÀÄÆägÀ ¸Áé«ÄzÁ¸À ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ   JzÀÄgÀÄUÀqÉ C°AiÀÄA§gÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ®PÀëöäªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/AiÀÄĪï-5758 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ¸ÀzÁ²ªÀ qsÉÆÃuÉ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ gÁwæ 2145 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁUÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢: 17-10-2017 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 186/17 PÀ®A 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ. 17-10-2017 gÀAzÀÄ. 20.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ- 33 ªÀµÀð eÁ/ °AUÁAiÀÄvÀ G- ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ aÃmÁÖªÁr vÁ/ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÀjavÀgÁzÀ ²æà ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á/ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ 50,000/-gÀÆ ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ªÀÄgÀ½ ¤ÃqÀĪÀUÉƸÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ. 16-10-2017 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ vÀªÀÄä PÁgÀzÀ°è qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ gÁeÉñÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. 50,000 gÀÆ ºÀt PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ gÁeÉñÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÁj£À°ègÀÄvÀÛªÉ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ gÁeÉñÀ ºÀwÛgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CAvÀ £À£ÀUÉ ¸Àé®à PÉ®¸À EzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀå ¨ÉÃgÉ PÀqÉ EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ  ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀ PÁgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¤AwÛvÀÄÛ gÁeÉñÀ qÉæöʪÀgÀ EgÀ°¯Áè ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt gÀªÀjUÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä PÁgÀ qÉæöʪÀgÀ PÁj£À°è EgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀ ªÀiÁvÀæ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ PÁgÀ Qà C¯Éè ©lÄÖ gÁeÉñÀ EvÀ£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ºÀt £À£Àß ºÀwÛgÀ EgÀÄvÀÛªÉ £Á£ÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ. 17-10-2017 gÀAzÀÄ   ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt gÀªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ºÉýzÉãÉAzÀgÉ gÁeÉñÀ gÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £À£ÀUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆnÖ¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÉÛãÉ. gÁeÉñÀ qÉæöʪÀgÀ ¸Á/ ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀvÁå£ÁgÁAiÀÄt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ 50000/-gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ : 113/17 ಕಲಂ 279, 337,338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಮೋ.ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ :-

ದಿನಾಂಕ: 17/10/2017 ರಂದು  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕಿಶನ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಯ 54 ವರ್ಷ ಉ|| ಕಿರಾಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ|| ಸಾಯಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಮೈಲೂರ ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಟಿವಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ 38/ ಕ್ಯೂವ್ 5795 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಲೀಲಾವತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇವಳಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಸಾಯಿ ನಗರದಿಂದ ಅಣದೂರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ನೌಬಾದ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸಮಯ 11:30  ಸುಮಾರಿಗೆ   ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ನೌಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಿನಿ ಡೋರ ಆಟೋ  ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಕೋಳಾರ ಕಡೆಗೆ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.