Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 11, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ¢£ÁAPÀ: 10.05.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÉ®àgï, ¸Á:¨Éë£À¨ÉAa, ºÁ:ªÀ: JA.¦.¹.J¯ï ºÉUÀθÀ£ÀºÀ½î EªÀ£ÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹ ¥ÁèAmï£À ¹ºÉZï¦-1 gÀ°è PÀ°èzÀÝ®Ä §Æ¢AiÀÄ£ÀÄß j«¯ÉõÀ£ï jAiÀiÁPÀÖgï ºÀwÛgÀ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀĪÁUÀ j«¯ÉõÀ£ï «ÄµÀ£ï£À°è §¸ÀªÀgÁeï£À §®UÉÊ PÉʹ®ÄQ ¨sÀÄd¢AzÀ ªÉÆtPÉʪÀgÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯Éà Pɦ¹ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀAqÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, F WÀl£ÉUÉ GªÀiÁPÁAvÀ PÀAmÁæPÀÖgï, ¸ÀAdAiÀiï PÀAmÁæPÀÖgï, jAiÀiÁeï ªÀiÁå£ÉÃdgï, ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÉÊmï E£ï ZÁdð, ºÀĸÉãïC° ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï J®ègÀÆ «dAiÀiï CxÀð ªÀÄƪÀ¸À𠹸ÀÖªÀiï EAd¤ÃAiÀĸÀð PÀA¥À¤, Pɦ¹ ¥ÁèAmï ±ÀQæ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉƼÀîzÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ¤AiÉÆÃf¹zÀÝjAzÀ WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁeï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 10.05.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §AzÉ£ÀªÁeï vÀAzÉ ºÀ¸À£ï ªÉÆ»£ÀĢݣï 24 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆPÀð¯ï EªÀ£ÀÄ PÀÈæ±Àgï fÃ¥ÀĸÀA:PÉJ.25,©.4097 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À« -V¯Éè¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ J¯É©ZÁÑ° ZÀ£Àß«ÃgÀ£ÀUÀgÀ §¸ï¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀÄeÁvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À 10 ªÀµÀð ZÀ£Àß«ÃgÀ£ÀUÀgÀ J¯É©ZÁÑ° EªÀ½UÉ rQÌPÉÆlÄÖ CªÀ¼À PÁ°£À ªÉÄÃ¯É fæ£À UÁ° ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ PÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸Á: ZÀ£Àß«ÃgÀ £ÀUÀgÀ J¯É©ZÁÑ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 10.05.2011 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ fÃ¥ÀĸÀA:J¦.04, AiÀÄÄ.4104 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, qÀ§Æèöå.103 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï dRA UÉÆArzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÀiÁ°ÃPÀ PÉ.£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÉ.£ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è ªÁlgï ªÀiÁå£ï CAvÀ ¢£ÀUÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ºÉƼÉAiÀÄgï 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¥Àæw¢£ÀzÀÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:08.05.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄzÀ UÀAUÁA©PÁ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ¤Ãj£À ªÁ¯ï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¤Ãj£À ªÁ¯ï ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, E°è DqÀ¨ÉÃrj CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ, C°èAiÉÄà EzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÉêÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÁUÀqÀ¢¤ß EªÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà F ªÁ¯ï ¤AzÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnAUï ¥ÉèÃAiÀÄgÀ¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ:10.05.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÁlgïªÀiÁå£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:09.05.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAvÉÆä vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀ 21 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÀ°èUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¨sÀvÀÛAiÀÄå vÀAzÉ «ÄvÀà÷à ¸Á:eÁVÃgÀ¥À£ÀÆßgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ AiÀÄĪÀw ¢£ÁAPÀ:10.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ AiÀiÁlUÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀiÁvÀðAqÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸Àì¥Àà PÉÆÃmÁ 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ:08.05.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:09.05.2011 ¨É½UÉÎ 08.00 ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀ¢AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DVzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 38 ªÀµÀð, ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt £ËPÀgÀ ¸Á:PÉÆÃmÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, PÀ¸ÀÆÛgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¨Á¼É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹n C§ð£ï ¨ÁåAPï £ËPÀgÀgÀ 30 ªÀµÀðzÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¥Àæ¨sÁ EªÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:09.05.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ, vÀ£Àß E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®V¹, AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹ÃgÉ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹zÀÄÝ, 5 Cr JvÀÛgÀ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ©½ §tÚzÀªÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É. FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ¥Àw PÀ¸ÀÆÛgÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:11.05.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:10.05.2011 gÀAzÀÄ «±ÉõÀ zsÁ½ªÀiÁr CwêÉÃUÀªÁV ªÁºÀ£À ZÁ®£É, ªÀÄzsÀå¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹ ªÁºÀ£À ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 78 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 24000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ:

¨ÉùUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ½AzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¨ÉùUÉ PÁ®zÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ DzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ F PɼÀV£À ¸ÀÄgÀPÀëvÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

  • ¨ÉùUÉ gÀeÉ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä vÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀܼÀUÀ½UÉ vÉgÀ¼ÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ /Ej¹ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀªÉÆäA¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.
  • vÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¸À®Ä w½¹ CxÀªÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ£ÀÄß ªÀÄ®UÀ®Ä w½¸ÀĪÀÅzÀÄ.
  • vÁªÀÅ ¥ÀgÀ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ JµÀÄÖ ¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀ §UÉÎ ¤ªÀÄä ªÁå¦ÛAiÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãrj.
  • vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄA¨ÁV®Ä ªÀÄvÀÄÛ »A¨ÁV®Ä PÀ©âtzÀ ¨ÁV®Ä §UÀð®j ¸ÉÊgÀ£ï C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ.
  • ¨ÉùUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ/bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§âgÁzÀgÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ PÀæªÀÄ.
  • ºÀUÀ®Ä CxÀªÁ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÉüÀĪÀ £É¥ÀªÀiÁr CxÀªÁ n«, ¥sÁå£ï, ¦üæqïÓ EvÁå¢ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV §AzÁUÀ CªÀgÀ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 11-05-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 11-05-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/5/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ ªÉÄïÉÃj ªÀiÁ«£À PÁÄ PÀrAiÀÄĪÁUÀ CPÀ̹äÃPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á°UÉ PÀaÑPÉÆAqÀÄ, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ PÀgÀ§¸À¥Áà gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: d®¸ÀAV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-05-2011 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.n UÉÆAqÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÀ¥Áè¥ÀÆgï (eÉ) EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà a®èUÉð ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.n UÉÆAqÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: PÀ¥Áè¥ÀÆgï (eÉ) EªÀgÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ DªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ®UÀ®Ä w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ gÀPÀÛ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆgÀ¼ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EvÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 9-5-11 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ®QëtgÁªï ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ; 39/5345 £ÉÃzÀgÀ°è EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 39/ 5345 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉÃPÀæ ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ E¤ßvÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05-05-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è d£ÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥Àja ªÀåQÛ ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 48 ªÀµÀð C£Àß ¤ÃgÀÄ E®èzÉ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ °AUÀdgÁªÀ dAiÀÄzÁ ªÀAiÀÄ: 33 ¸Á: «zsÀå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 447, 504, 506, 326 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 10/05/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQïï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d°Ã¯ï E£ÁªÀÄzÁgï ªÀAiÀÄ : 24 ªÀµÀð ªÉÄÃrPÀ¯ï ªÁå¥ÁgÀ eÁ : ªÀÄĹèA ¸Á : ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀªÁ§ vÀAzÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå 2) ªÀÄĤÃgÀ vÀAzÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ ¸Á : ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 279 L.¦.¹ 185 L.JªÀiï.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/5/2010 gÀAzÀÄ 1525 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ DgÉÆæ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÀAiÀÄt ¨ÉÆãÀÄUÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â®UÉÃgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¯Áj £ÀA JJZïN-7894 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ. vÁ:d»gÁ¨ÁzÀ(J.¦) £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 10/05/2011 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà ¨sÁ¯ÉÌ, ªÀAiÀÄ : 59 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÁUÀAeï ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ DgÉÆæ DoÉÆÃgÀPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38-2739 EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À rªÉÊqÀgï §½ gÉÆÃqï zÁlÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¨ÉƯÉgÉÆ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-38-JA/2127 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ¼ÀÄ ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 304 (J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/05/2011 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨ÁÄ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£À ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ²ªÁfgÀªÀ ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ : 55 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ºÉÆ® ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ PÀnÖUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀA§zÀ PÀgÉAl ªÉÊAiÀÄgÀ PÀrzÀÄÝ UÉÊ ªÉÊAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÉÊ ªÉÊAiÀÄgÀ¢AzÀ PÀgÉAl ºÀjzÀÄ £ÉîzÀ ªÉÄð£À MtVzÀ ºÀÄ°èUÉ ºÀwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß Dj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀgÉAl eɸÀÌA ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À ºÁUÀÄ eÉ,.E. EªÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ PÀgÉAl ªÉÊAiÀÄgÀ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ : -
¢£ÁAPÀ : 08/05/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆãÁªÀÄä UÀAqÀ ¸ÁAiÀħuÁÚ CjPÉ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉʨÁuÁÚ CjPÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÉÆý ¸Á: »gÀ£ÁUÁAªÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-05-2011 gÀAzÀÄ 1000UÀAmÉUÉ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è CªÀ£À §UÉÎ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄ J°èAiÀÄÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :-
ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ರಾಮತೀರ್ಥ ರವರು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಪ್ರೀಯದರ್ಶೀನಿ ಗಂಡ ದಯಾನಂದ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ದಿ:12-03-11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆನೆ. ಕಾರಣ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರೀಯದರ್ಶಿನಿ ಇವಳಿಗೆ ಪತ್ತೆಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸುಲೇಪೇಟ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :-
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಇಂಮಡಾಪುರ ತಾ|| ಸೇಡಂ ರವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಸತೀಶ ದಿ:10-5-11 ರಂದು 4-00 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಉಸುಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ನಾಗಪ್ಪನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸತೀಶನಿಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದು ಸತೀಶನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಠಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮೂಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.